Quyết định số 50/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định số 50/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2000/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban QLDA quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 50/2000/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH "V VI C T CH C L I BAN QLDA QU N BA ÌNH" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c quy t nh s 105/1999 Q -UB ngày 2/12/1999 c a UBND thành ph Hà N i v vi c t ch c l i các Ban QLDA theo tinh th n Ngh nh s 52/1999 N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ban hành quy ch u tư và xây d ng; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Ch t ch UBND qu n Ba ình; QUY T NNH i u I: T ch c l i Ban QLDA qu n Ba ình như sau: - Ban QLDA qu n Ba ình là ơn v s nghi p kinh t thu c UBND qu n, có tư cách pháp nhân ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n theo quy nh hi n hành, 1, Ch c năng nhi m v c a Ban: T ch c th c hi n các d án u tư và xây d ng theo Ngh nh 52/CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph bao g m: - Th c hi n các d án u tư và xây d ng b ng v n ngân sách Nhà nư c c a UBND thành ph và UBND qu n Ba ình. - Th c hi n các d án u tư và xây d ng b ng v n huy ng c a các thành ph n kinh t và các d án có s h tr c a ngu n v n ngân sách. - Giúp UBND qu n tham gia thư ng tr c H i ng gi i phóng m t b ng c a các d án ư c c p có thNm quy n giao trên a bàn qu n Ba ình - Ph i h p v i các Ban qu n lý dư án c a Trung ương và Thành ph th c hi n các d án c a Trung ương và Thành ph khi c p có thNm quy n giao trên a bàn qu n Ba ình. 2, T ch c b máy và nh biên c a Ban:
  2. - Ban có Giám c, m t phó Giám c, K toán và các b ph n chuyên môn nghi p v . - nh biên công ch c, viên ch c t i a là 12 (mư i hai) ngư i; khi có nhu c u phát sinh thì s d ng lao ng h p ng, hư ng lương t ngu n kinh phí c a d án. i u II: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch UBND qu n Ba ình, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan và Giám c Ban QLDA qu n Ba ình thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản