Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư, nhu cầu vốn vay và thời gian vay vốn của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 50/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C I U CH NH T NG V N U TƯ, NHU C U V N VAY VÀ TH I GIAN VAY V N C A CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Thông báo s 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 c a Ban Thư ng v Thành y v ch trương kích c u thông qua u tư các d án b c xúc phát tri n kinh t -xã h i trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 6499/1999/Q -UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch u tư các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 2402/TT-KH T-TH ngày 25 tháng 8 năm 2000 ; QUY T NNH i u 1.- i u ch nh t ng v n u tư, nhu c u v n vay và th i gian vay v n c a các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph theo danh m c d án kèm theo quy t nh này. T ng v n u tư như sau : - Các d án không ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 6499/1999/Q -UB-KT ngày 17 tháng 10 năm 1999 và Quy t nh s 21/2000/Q -UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000 v i t ng v n u tư là 90,345 t ng. - Các d án i u ch nh tăng, gi m v n u tư và th i gian vay v i t ng v n u tư là 206,074 t ng ( ã giao trong các k ho ch trư c ây là 195,67 t ng). i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , S Tài chánh-V t giá thành ph , S Giáo d c và ào t o thành ph , S Y t thành ph , S Công nghi p thành ph , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Giám
  2. c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 2 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP, các T NCTH - T TH (4 b n) - Lưu Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản