Quyết định số 50/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 50/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2001/QĐ-BCN về việc bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2001/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2001/Q -BCN Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C B SUNG S N PH M BU LÔNG, ĐAI C CH T LƯ NG CAO VÀO DANH M C CÁC D ÁN, S N PH M CƠ KHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 67/2000/QĐ-BCN NGÀY 20/11/2000 C A B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 67/2000/Q -BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a B Công nghi p; Th c hi n ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép B Công nghi p b sung s n ph m bu lông có b n c p 8.8 tr lên và ai c có b n c p 9.0 tr lên vào Danh m c các d án, s n ph m cơ khí ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2000/Q - BCN ngày 20/11/2000 c a B Công nghi p t i Công văn s 955/CP-CN ngày 23/10/2001 c a Văn phòng Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T Đ NH: i u 1 . B sung s n phNm bu lông có b n c p 8.8 tr lên và ai c có b nc p 9.0 tr lên vào Danh m c các s n phNm cơ khí ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph , ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2000/Q -BCN ngày 20/11/2000 c a B Công nghi p; i u 2 . Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , các T ng Giám c, Giám c doanh nghi p s n xu t các s n phNm cơ khí có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 2, - VPCP ( b/c TTCP), - Các B : KH T, TC, GTVT, XD, NN&PTNT, - Qu HTPT, - UBND các t nh, TP tr c thu c TW, - H i Cơ khí VN, - Công báo, Nguy n Xuân Chu n - Lưu VP, KH T.
Đồng bộ tài khoản