Quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 50/2001/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; QUYẾT ĐỊNH: Nay ban hành kèm theo Quyết định này 12 Tiêu chuẩn Việt Nam: (Danh mục kèm theo) BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG Nơi nhận: NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - Công báo (2 bản) THỨ TRƯỞNG - Thanh tra TC - Các Trung tâm Kỹ thuật 1,2,3 - Tổng cục TCĐLCL (KHHT) - Lưu HS,VT Bùi Mạnh Hải DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số.50./2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24.tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường) 1. TCVN 5815: 2001 Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử (Soát xét lần 1)
  2. 2. TCVN 6611-1: 2001 Tấm mạch in - Phần 1: Quy định chung (IEC 2326-1: 1996) 3. TCVN 6611-2: 2001 Tấm mạch in - Phần 2: Phương pháp thử (IEC 362-2: 1990) 4. TCVN 6611-3: 2001 Tấm mạch in - (IEC 362-32: 1991) Phần 3: Thiết kế và sử dụng tấm mạch in 5. TCVN 6844: 2001 Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh an toàn trong (ISO/IEC GUIDE 51: 1999) tiêu chuẩn 6. TCVN 2550 - 78 Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh môi trường trong (ISO/IEC GUIDE 64: 1997) tiêu chuẩn sản phẩm 7. TCVN 6871: 2001 Chai chứa khí axetylen hoà tan - (ISO 10462 : 1994) Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ 8. TCVN 6872: 2001 Chai chứa khí - Mũ bảo vệ van và vỏ bảo vệ van (ISO 11117: 1998) cho các chai khí công nghiệp và y tế - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm 9. TCVN 6873: 2001 Chai trong giá chai để chứa khí vĩnh cửu và khí hoá (ISO 11755: 1996)) lỏng(trừ axetylen) - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí 10. TCVN 6874-1: 2001 Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật (ISO 11114-1: 1997)) liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa - Phần 1: Vật liệu kim loại 11. TCVN 6874-3: 2001 Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa -(ISO 11114-3: 1997)) Phần 3: Thử độ tự bốc cháy trong khí ôxy 12. TCVN 6909: 2001 Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit./.
Đồng bộ tài khoản