Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 50/2005/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH HO T NG KHU KINH T DUNG QU T, T NH QU NG NGÃI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a B Chính tr t i Thông báo s 155-TB/TW ngày 09 tháng 9 năm 2004 c a Ban Ch p hành Trung ương; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH : i u 1. Thành l p khu kinh t Dung Qu t trên cơ s khu công nghi p Dung Qu t, t nh Qu ng Ngãi. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a khu kinh t Dung Qu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và Trư ng Ban Qu n lý khu kinh t Dung Qu t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH
 2. HO T NG C A KHU KINH T DUNG QU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 50/2005/Q -TTg ngày 11 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh ho t ng, m t s chính sách và qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t Dung Qu t (sau ây vi t t t là KKT Dung Qu t); quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v và các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng t i KKT Dung Qu t. i u 2. 1. KKT Dung Qu t là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n c a qu c gia nhưng có không gian kinh t riêng bi t, v i môi trư ng u tư và kinh doanh thu n l i và bình ng bao g m: các khu ch c năng, các công trình h t ng k thu t - xã h i, các công trình d ch v và ti n ích công c ng v i các chính sách ưu ãi, khuy n khích, n nh lâu dài và cơ ch qu n lý thông thoáng t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài yên tâm u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v trong khung pháp lý hi n hành và ngày càng hoàn thi n. 2. KKT Dung Qu t có ph m vi di n tích kho ng 10.300 ha t thu c t nh Qu ng Ngãi bao g m các xã Bình Chánh, Bình Th nh, Bình ông, Bình Thu n, Bình Tr , Bình H i và m t ph n di n tích t c a các xã Bình Phư c, Bình Hoà và Bình Phú c a huy n Bình Sơn; có ranh gi i a lý ư c xác nh như sau: a) Phía ông giáp bi n ông; b) Phía Tây giáp xã Bình Nguyên, huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi; c) Phía B c giáp huy n Núi Thành, t nh Qu ng Nam; d) Phía Nam giáp các xã: Bình Long, Bình Hi p, Bình Phú, huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi. i u 3. M c tiêu phát tri n ch y u c a KKT Dung Qu t: 1. Xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t tr thành khu kinh t t ng h p, a ngành, a lĩnh v c v i tr ng tâm là phát tri n công nghi p l c d u - hoá d u - hoá ch t, các ngành công nghi p có quy mô l n bao g m: công nghi p cơ khí, óng và s a ch a tàu bi n, luy n cán thép, s n xu t xi măng, s n xu t container và các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, ch bi n và xu t khNu; g n v i vi c phát tri n và khai thác có hi u qu c ng bi n nư c sâu Dung Qu t, sân bay qu c t Chu Lai và ô th công nghi p - d ch v V n Tư ng, ô th D c S i.
 3. 2. Ny nhanh t c u tư xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t cùng v i Khu kinh t m Chu Lai sau năm 2010, các khu kinh t này t ng bư c tr thành nh ng h t nhân tăng trư ng, trung tâm ô th - công nghi p - d ch v c a vùng kinh t tr ng i m mi n Trung và làm ng l c thúc Ny s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá khu v c mi n Trung và c nư c; là m t u m i giao lưu qu c t quan tr ng, góp ph n m r ng th trư ng khu v c mi n Trung và Tây Nguyên và tr thành c u n i v i th trư ng Nam Lào, ông B c Thái Lan. 3. T o vi c làm, thúc Ny ào t o và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong vùng; góp ph n t o ra nh ng s n phNm có thương hi u, ch t lư ng và kh năng c nh tranh cao. 4. Khai thác có hi u qu các l i th v i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t và chính tr trong giao thương, d ch v qu c t và trong nư c thúc Ny phát tri n kinh t khu v c; t o s lan to ra các vùng xung quanh, ti n t i thu h p kho ng cách phát tri n v i các vùng khác trong c nư c. i u 4. Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích và b o h các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và các t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia u tư và ho t ng kinh doanh t i KKT Dung Qu t trong các lĩnh v c: u tư kinh doanh k t c u h t ng và ô th , phát tri n công nghi p, kinh doanh thương m i, tài chính, ngân hàng, d ch v , du l ch, v n t i, b o hi m, vui chơi, gi i trí, giáo d c - ào t o, y t , nhà , c ng bi n, xu t khNu, nh p khNu hàng hoá và các ho t ng s n xu t, kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 5. 1. Quy n c a t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i KKT Dung Qu t g m: a) ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t, thuê t, thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong KKT Dung Qu t c a doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai xây d ng nhà xư ng và các công trình ki n trúc ph c v s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; b) Thuê ho c mua nhà xư ng, kho bãi xây s n trong KKT Dung Qu t ph c v s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo h p ng ký k t v i doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng; c) S d ng có tr ti n i v i các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t bao g m: h th ng ư ng giao thông, c ng bi n, c p i n, c p nư c, thoát nư c, thông tin liên l c, x lý nư c th i và ch t th i... và các d ch v chung khác trong KKT Dung Qu t theo h p ng ký k t v i các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng;
 4. d) ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư theo quy nh t i Quy ch này; ) ư c hư ng các quy n l i h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t v t ai, khuy n khích u tư trong nư c, u tư nư c ngoài và các văn b n quy ph m pháp lu t khác c a pháp lu t Vi t Nam và theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Nghĩa v c a t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i KKT Dung Qu t g m: a) Tuân th các quy nh c a Quy ch này, quy ho ch chi ti t các khu ch c năng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và các quy nh t i Gi y ch ng nh n ăng ký u tư, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, i u l doanh nghi p; s d ng t úng m c ích ư c giao ho c ư c thuê, ư c thuê l i; b) T o i u ki n các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng th c hi n công tác duy tu, b o dư ng, nâng c p các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trên di n tích t do t ch c và cá nhân trong KKT Dung Qu t s d ng; c) Tr ti n thuê t, ti n thuê l i t, ti n thuê ho c mua nhà xư ng, kho bãi, ti n s d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t cho các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng theo h p ng ký k t; d) T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân trong nư c u tư vào s n xu t, kinh doanh trong KKT Dung Qu t ăng ký ho t ng v i Ban Qu n lý KKT Dung Qu t; ) Th c hi n ch báo cáo tình hình ho t ng nh kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t; e) Th c hi n các nghĩa v v thu , h i quan, b o v môi trư ng và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. 1. Các t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c và cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t (g i chung là doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng) có các quy n: a) ư c Ban Qu n lý KKT Dung Qu t cho thuê t ho c giao l i t có thu ti n s d ng t, giao l i t không thu ti n s d ng t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng,
 5. các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t; b) ư c chuy n như ng quy n s d ng t, cho thuê t, cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong KKT Dung Qu t cho các t ch c và cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam u tư vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trong KKT Dung Qu t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai; c) Thu ti n s d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t do doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng u tư theo h p ng ký k t v i bên thuê; d) Xây d ng nhà xư ng, kho bãi trong KKT Dung Qu t bán ho c cho thuê; ) nh giá cho thuê t, giá cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t, ti n s d ng các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t theo tho thu n c a Ban Qu n lý KKT Dung Qu t; nh giá cho thuê ho c bán nhà xư ng, kho bãi và ti n d ch v ; e) ư c phép cho các t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có kh năng v tài chính và kinh nghi m g i v n u tư thuê, thuê l i m t ph n ho c toàn b di n tích t chưa cho thuê ư c cho thuê l i t, g i v n u tư theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai; g) ư c hư ng các quy n l i h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng trong KKT Dung Qu t có nghĩa v : a) Xây d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t theo úng quy ho ch chi ti t, thi t k và ti n ã ư c phê duy t; Trư ng h p t ư c Ban Qu n lý KKT Dung Qu t giao l i có thu ti n s d ng t, giao l i không thu ti n s d ng t ho c cho thuê theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai th c hi n d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t mà không ư c s d ng trong th i h n 12 tháng liên t c ho c ti n s d ng t ch m hơn 24 tháng so v i ti n ghi trong d án u tư, k t khi nh n bàn giao t trên th c a mà không ư c Ban Qu n lý KKT Dung Qu t cho phép gia h n thì Ban Qu n lý KKT Dung Qu t quy t nh thu h i t mà không b i thư ng v t. b) Duy tu, b o dư ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t nh m m b o ch t lư ng công trình;
 6. c) Tuân th các quy nh c a Quy ch này, quy ho ch chi ti t các khu ch c năng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; s d ng t úng m c ích ư c giao ho c ư c thuê; d) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t; ) Th c hi n các nghĩa v v thu , h i quan và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: T CH C VÀ HO T NG C A KHU KINH T DUNG QU T i u 7. 1. KKT Dung Qu t bao g m khu b o thu và các khu ch c năng khác như các khu công nghi p, khu ch xu t, khu c ng và d ch v h u c n c ng, khu dân cư, khu ô th , khu du l ch - d ch v và khu hành chính (sau ây g i chung là các khu ch c năng khác). Quy mô, v trí c a t ng khu ch c năng ư c xác nh trong Quy ho ch t ng th xây d ng KKT Dung Qu t do Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. m b o ch t lư ng quy ho ch phát tri n dài h n phù h p v i yêu c u h i nh p kinh t qu c t , Ban Qu n lý KKT Dung Qu t ư c phép thuê công ty tư v n nư c ngoài tham gia quá trình quy ho ch phát tri n KKT Dung Qu t và quy ho ch chi ti t các khu ch c năng như: khu ô th , khu du l ch - d ch v , khu b o thu . i u 8. 1. Khu b o thu thu c KKT Dung Qu t là khu v c ư c xác nh trong Quy ho ch t ng th xây d ng KKT Dung Qu t và Quy ho ch s d ng t chi ti t. 2. Khu b o thu ư c ngăn cách v i các khu ch c năng khác trong KKT Dung Qu t và n i a Vi t Nam b ng h th ng tư ng rào, có c ng và c a ra vào, m b o s ki m soát c a các cơ quan ch c năng có liên quan. Trong khu b o thu có cơ quan h i quan giám sát, ki m tra, làm th t c h i quan hàng hoá ra, vào. Trong khu b o thu không có dân cư (k c ngư i nư c ngoài) cư trú thư ng xuyên ho c t m trú. 3. Ho t ng c a khu b o thu bao g m các lo i hình s n xu t, kinh doanh ch y u như: a) S n xu t, gia công, tái ch , l p ráp hàng xu t khNu, hàng nh p khNu và hàng ph c v t i ch ; b) Thương m i hàng hóa (bao g m c xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t, phân ph i, c a hàng và siêu th bán l , c a hàng và siêu th mi n thu );
 7. c) Thương m i d ch v (phân lo i, óng gói, v n chuy n giao nh n hàng hoá quá c nh, b o qu n, kho tàng, kho ngo i quan, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi, gi i trí, nhà hàng ăn u ng); d) Xúc ti n thương m i (h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các chi nhánh và văn phòng i di n c a các công ty trong nư c và nư c ngoài và các t ch c tài chính - ngân hàng) và các ho t ng thương m i khác. i u 9. 1. Vi c quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a khu b o thu v i nư c ngoài và gi a các t ch c kinh t trong khu b o thu v i nhau ư c xem như vi c quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài và không ph i làm th t c h i quan. Các t ch c kinh t ho t ng trong khu b o thu ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m xu t khNu và nh p khNu. 2. i v i khu c ng chuyên dùng, c ng thương m i và c ng t ng h p Dung Qu t, cho phép tàu nư c ngoài ư c tr c ti p vào c ng l y hàng, không ph i làm th t c xu t nh p c nh i v i ngư i, ch làm th t c i v i tàu t i phao s 0. i u 10. 1. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a khu b o thu v i các khu ch c năng khác (tr khu ch xu t) trong KKT Dung Qu t và n i a Vi t Nam ư c xem như quan h trao i gi a nư c ngoài v i Vi t Nam và ph i tuân theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t v h i quan và v thu xu t, nh p khNu. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a khu b o thu v i khu ch xu t trong KKT Dung Qu t ư c xem như quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài. 2. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i các khu ch c năng khác trong KKT Dung Qu t và n i a Vi t Nam ch ư c nh p t khu b o thu hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu ho c h n ch nh p khNu và ư c bán vào khu b o thu nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu. i u 11. 1. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong các trư ng h p sau ây không thu c di n ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu: a) Hàng hoá t nư c ngoài nh p khNu vào khu b o thu ; b) Hàng hoá t khu b o thu xu t khNu ra nư c ngoài; c) Hàng hoá t khu b o thu chuy n sang ho c bán cho khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t trong lãnh th Vi t Nam; d) Hàng hoá không thu c di n ch u thu xu t khNu có xu t x t n i a Vi t Nam ưa vào khu b o thu (tr hàng hoá quy nh t i kho n 2 i u này).
 8. 2. Hàng hoá thu c di n ch u thu xu t khNu có xu t x t n i a Vi t Nam ưa vào khu b o thu xu t khNu ra nư c ngoài mà không qua s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp thành s n phNm t i khu b o thu ph i n p thu xu t khNu, làm th t c xu t khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a h i quan. 3. Hàng hoá có xu t x t nư c ngoài và không thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu ho c h n ch nh p khNu t khu b o thu nh p vào các khu ch c năng khác (tr khu ch xu t) trong KKT Dung Qu t và n i a Vi t Nam ph i n p thu nh p khNu, làm th t c nh p khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a h i quan. 4. Hàng hoá ư c s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i khu b o thu có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi nh p vào các khu ch c năng khác (tr khu ch xu t) trong KKT Dung Qu t và n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm, hàng hoá ó và ph i làm th t c nh p khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a h i quan. 5. Hàng hoá, d ch v ư c s n xu t, tiêu th trong khu b o thu và hàng hoá, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào khu b o thu không ph i ch u thu giá tr gia tăng. Hàng hóa, d ch v t n i a Vi t Nam và các khu ch c năng khác trong KKT Dung Qu t ưa vào khu b o thu ư c áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%. Hàng hoá, d ch v t khu b o thu ưa vào n i a Vi t Nam và các khu ch c năng khác (tr khu ch xu t) trong KKT Dung Qu t ph i ch u thu giá tr gia tăng v i thu su t theo quy nh hi n hành. 6. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong khu b o thu ho c ư c nh p khNu t nư c ngoài vào khu b o thu không ph i ch u thu tiêu th c bi t. 7. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t khu b o thu ưa vào các khu ch c năng khác (tr khu ch xu t) trong KKT Dung Qu t và n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t. 8. Nguyên li u s n xu t, v t tư hàng hoá do các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trong khu b o thu nh p t nư c ngoài nhưng không s d ng h t và các th phNm còn có giá tr thương m i ư c phép bán vào các khu ch c năng khác (tr khu ch xu t) trong KKT Dung Qu t và n i a Vi t Nam sau khi hoàn t t th t c h i quan và n p thu nh p khNu theo quy nh hi n hành. 9. Các d án u tư s n xu t hàng hoá xu t khNu và v n chuy n hàng hoá quá c nh th c hi n theo các quy nh chung. Chương 3: ƯU ÃI U TƯ i u 12. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c quy n l a ch n th c hi n các d án u tư t i KKT Dung Qu t (tr nh ng d án thu c danh m c lĩnh v c
 9. c m u tư, nh ng d án có nh hư ng x u v an ninh qu c gia, văn hoá xã h i, gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam). i u 13. Các d án u tư vào KKT Dung Qu t ư c hư ng các ưu ãi áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và khu kinh t theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các pháp lu t thu khác. i u 14. 1. T t c các d án u tư c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong KKT Dung Qu t ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% ư c áp d ng trong 15 năm, k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh và ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 04 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 09 năm ti p theo; ư c hư ng các ưu ãi v các lo i thu khác áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, các pháp lu t thu khác và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Các d án u tư s n xu t trong KKT Dung Qu t c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n và bán thành phNm mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t tiêu chuNn ch t lư ng trong 05 năm, k t khi b t u s n xu t. 3. Gi m 50% thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, k c ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài làm vi c t i KKT Dung Qu t. 4. Ngoài nh ng ưu ãi ư c hư ng theo quy nh t i Quy ch này, các d án u tư c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong KKT Dung Qu t thu c các lĩnh v c công ngh cao áp ng quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu công ngh cao ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian th c hi n d án. 5. Ngoài nh ng ưu ãi ư c hư ng theo quy nh t i Quy ch này, các d án u tư c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong KKT Dung Qu t có quy mô l n và có ý nghĩa quan tr ng i v i phát tri n ngành, lĩnh v c ho c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian th c hi n d án sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. i u 15. Các doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t có d án u tư s n xu t, kinh doanh t i KKT Dung Qu t thu c i tư ng ư c hư ng các lo i hình tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 16. Các t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các t ch c và cá nhân nư c ngoài ư c u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê; u tư xây d ng k t c u h t ng các khu ch c năng cho thuê, cho thuê l i ho c chuy n
 10. như ng quy n s d ng t ã xây d ng h t ng trong KKT Dung Qu t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t trong KKT Dung Qu t. Ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam và các nhà u tư nư c ngoài ư c mua nhà và ư c thuê t trong KKT Dung Qu t. i u 17. Áp d ng chính sách m t giá i v i hàng hoá, d ch v và ti n thuê t cho các t ch c và cá nhân, không phân bi t trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh t i KKT Dung Qu t. Chương 4: S D NG T TRONG KHU KINH T DUNG QU T i u 18. 1. Toàn b di n tích t, m t nư c dành cho u tư xây d ng và phát tri n các khu công nghi p, khu ch xu t, khu c ng và d ch v h u c n c ng và khu b o thu trong KKT Dung Qu t ã ư c xác nh trong Quy ho ch t ng th xây d ng KKT Dung Qu t do Th tư ng Chính ph phê duy t và quy ho ch s d ng t chi ti t do y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi phê duy t ư c y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi giao m t l n cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n. y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch o th c hi n vi c thu h i t i v i di n tích t ư c quy ho ch xây d ng các khu công nghi p, khu ch xu t, khu c ng và d ch v h u c n c ng và khu b o thu trong KKT Dung Qu t. 2. y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch o th c hi n vi c thu h i di n tích t, m t nư c theo k ho ch s d ng t chi ti t ã ư c phê duy t i v i di n tích t, m t nư c s d ng cho các khu ch c năng còn l i và các m c ích khác trong KKT Dung Qu t giao cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t theo k ho ch s d ng t chi ti t hàng năm và 05 năm c a KKT Dung Qu t ã ư c phê duy t t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t. 3. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i di n tích t, m t nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i giao cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t th c hi n vi c giao l i t có thu ti n s d ng t, giao l i t không thu ti n s d ng t và cho thuê t cho ngư i có nhu c u s d ng t và tái nh cư cho các h gia ình b thu h i t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t qu n lý qu t, m t nư c ã ư c giao và ch u trách nhi m v vi c s d ng có hi u qu qu t, m t nư c và m c ích s d ng t, b o m th c hi n úng Quy ho ch t ng th xây d ng KKT Dung Qu t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Quy ho ch s d ng t chi ti t, k ho ch s d ng t chi ti t ã ư c y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi phê duy t. 4. i v i trư ng h p giao l i t và cho thuê t mà không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t: trên cơ s giá t và m c mi n, gi m ti n s d ng t; m c mi n, gi m ti n thuê t do y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi quy nh và các quy nh c a pháp lu t v khuy n khích u tư trong nư c và u tư nư c ngoài, Ban Qu n lý KKT Dung Qu t quy t nh m c thu ti n s d ng t, m t
 11. nư c, ti n thuê t, m t nư c; m c mi n, gi m ti n s d ng t, m t nư c; m c mi n, gi m ti n thuê t, m t nư c theo t ng d án u tư nh m b o m khuy n khích u tư. 5. i v i trư ng h p giao l i t có thu ti n s d ng t và cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t: trên cơ s phương án tài chính và giá có s th a thu n c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, Ban Qu n lý KKT Dung Qu t quy t nh giao l i và cho thuê t ã ư c b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho ngư i có nhu c u s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 6. Các t ch c và cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c giao t ho c thuê t; các t ch c và cá nhân nư c ngoài, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c thuê t th c hi n d án u tư trong KKT Dung Qu t và có các quy n, nghĩa v tương ng v i hình th c ư c giao t, thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 19. Nhà nư c h tr u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t n hàng rào các khu ch c năng trong KKT Dung Qu t, h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng trong các khu ch c năng và tái nh cư cho các h gia ình b thu h i t, h tr u tư xây d ng các công trình x lý nư c th i và ch t th i t p trung c a các khu ch c năng theo các chương trình m c tiêu h tr u tư qu c gia. i u 20. 1. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trư c khi xây d ng các công trình ph c v s n xu t, kinh doanh, các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t ph i có h sơ xin phép Ban Qu n lý KKT Dung Qu t theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Th i gian xem xét, quy t nh c a Ban Qu n lý KKT Dung Qu t trong 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 2. Vi c qu n lý xây d ng các công trình ph c v s n xu t, kinh doanh, các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Dung Qu t ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Chương 5: M TS CHÍNH SÁCH KHÁC i u 21. 1. Nhà nư c dành v n u tư thích áng t ngân sách và tín d ng ưu ãi, h tr cho u tư và phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng quan tr ng, c n thi t m b o cho s ho t ng và phát tri n c a KKT Dung Qu t.
 12. 2. Vi c chi u tư xây d ng cơ b n cho h th ng k t c u h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng quy nh t i kho n 1 i u này do Trung ương qu n lý và cân i t nhi m v chi u tư phát tri n c a ngân sách trung ương theo các chương trình m c tiêu theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Cho phép áp d ng các phương th c huy ng v n sau ây u tư và phát tri n KKT Dung Qu t: a) Trong th i h n 15 năm u, k t khi Quy t nh này có hi u l c thi hành, ngân sách nhà nư c cân i hàng năm không th p hơn toàn b ngu n thu ngân sách trên a bàn KKT Dung Qu t cho yêu c u u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng quan tr ng, ph c v chung cho KKT Dung Qu t theo các chương trình m c tiêu; b) Phát hành trái phi u Chính ph i v i nh ng d án u tư xây d ng h t ng có quy mô l n, có vai trò then ch t i v i s phát tri n c a KKT Dung Qu t theo quy nh v phát hành trái phi u Chính ph huy ng v n u tư; c) Ưu tiên vi c s d ng các ngu n v n ODA và v n tín d ng ưu ãi u tư i v i vi c xây d ng các công trình k t c u h t ng k thu t - xã h i, các công trình d ch v ti n ích công c ng c n thi t c a KKT Dung Qu t và các tr giúp k thu t khác; d) ư c phép thu hút v n u tư theo các hình th c BOT, BT, BTO và các hình th c khác phù h p v i qui nh hi n hành; ) ư c phép huy ng v n t qu t theo quy nh c a pháp lu t v t ai u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t - xã h i ph c v chung cho KKT Dung Qu t. e) Huy ng v n u tư tr c ti p c a các t ch c, cá nhân trong nư c; v n ng trư c c a các i tư ng có nhu c u s d ng h t ng, v n c a các doanh nghi p có ch c năng xây d ng và kinh doanh công trình h t ng k thu t. M r ng hình th c tín d ng ng tài tr c a các t ch c tín d ng và huy ng m i ngu n v n dư i các hình th c khác, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 22. Cho phép các ngân hàng thương m i nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, ngân hàng nư c ngoài và các t ch c tín d ng khác ư c thành l p và ho t ng theo Lu t các T ch c tín d ng ư c m chi nhánh trong KKT Dung Qu t th c hi n các ch c năng tín d ng b ng ng Vi t Nam và ngo i t i v i các ho t ng kinh t trong KKT Dung Qu t theo quy nh hi n hành. i u 23. 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c, ho t ng u tư kinh doanh t i KKT Dung Qu t và các thành viên gia ình h ư c c p th th c xu t nh p c nh có giá tr nhi u l n có th i h n phù h p v i th i h n làm vi c, ho t ng u tư và kinh doanh t i KKT Dung Qu t và ư c cư trú, t m trú có th i h n trong KKT Dung Qu t. B Công an hư ng d n công an t nh Qu ng Ngãi th c hi n kho n này.
 13. 2. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t ư c c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c, ho t ng u tư kinh doanh t i KKT Dung Qu t theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n Ban Qu n lý KKT Dung Qu t th c hi n kho n này. i u 24. 1. y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch trì, ph i h p v i Ban Qu n lý KKT Dung Qu t t ch c th c hi n t t các chính sách tái nh cư, nh canh và chính sách xã h i, gi i quy t công ăn vi c làm m b o i s ng c a nhân dân và i u ki n sinh ho t, làm vi c cho ngư i lao ng trong KKT Dung Qu t như: a) Ban Qu n lý KKT Dung Qu t ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi quy ho ch và u tư xây d ng các Khu dân cư tái nh cư g n li n v i vi c u tư h t ng k thu t và xã h i thi t y u; b) y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch u trách nhi m t o qu t m i và h tr k thu t s n xu t b o m cho các h gia ình tái nh cư có cu c s ng ư c c i thi n hơn và n nh lâu dài v i s ph i h p c a Ban Qu n lý KKT Dung Qu t; c) y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch u trách nhi m ch o và t o i u ki n xây d ng các khu nhà chung cư cho chuyên gia, cán b , công nhân lao ng làm vi c, u tư kinh doanh t i KKT Dung Qu t thuê ho c mua v i s ph i h p c a Ban Qu n lý KKT Dung Qu t; d) y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch u trách nhi m m b o các i u ki n vi c làm, ăn , sinh ho t, h c t p, chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng và ngư i dân trong KKT Dung Qu t. 2. Nhà nư c h tr xúc ti n u tư vào KKT Dung Qu t và qu ng bá môi trư ng u tư t i KKT Dung Qu t cho các nhà u tư ti m năng trong nư c và nư c ngoài. 3. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t và các cơ quan nhà nư c có liên quan th c hi n c i cách các th t c hành chính liên quan t i các lĩnh v c u tư, t ai, xây d ng, u th u, thu , h i quan, qu n lý lao ng và doanh nghi p trong KKT Dung Qu t. 4. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t ph i h p v i chính quy n a phương t ch c tuyên truy n, giáo d c nh n th c tư tư ng cho cán b , nhân dân a phương v KKT Dung Qu t ti p t c ng h , tham gia vào quá trình xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t. i u 25. Các t ch c và cá nhân có công v n ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c, v n ng các d án u tư tr c ti p nư c ngoài và các d án u tư trong nư c vào KKT Dung Qu t ư c thư ng theo Quy ch do Ban Qu n lý KKT Dung Qu t ban hành v i ý ki n ch p thu n c a B Tài chính. Chương 6:
 14. QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I KHU KINH T DUNG QU T i u 26. 1. Th tư ng Chính ph t p trung ch o vi c u tư xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t, gi i quy t nh ng v n vư ng m c phát sinh trong quá trình xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t và ban hành các cơ ch , chính sách thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph nh m Ny nhanh ti n xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t. 2. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình ban hành các quy nh hư ng d n v ho t ng c a các khu ch c năng trong KKT Dung Qu t. 3. y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và Ban Qu n lý KKT Dung Qu t xây d ng và ban hành Quy ch ph i h p chung v các v n như: qu n lý quy ho ch, k ho ch u tư xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t, qu n lý t ai (trình t , th t c giao t, b i thư ng, gi i phóng m t b ng), tái nh cư, tái nh canh, qu n lý ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa và d ch v t i KKT Dung Qu t. i u 27. 1. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p trên cơ s cơ c u t ch c b máy c a Ban Qu n lý khu công nghi p Dung Qu t và ư c i u ch nh, b sung cho phù h p v i mô hình qu n lý KKT Dung Qu t. 2. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v u tư xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t tr c thu c Th tư ng Chính ph giúp Th tư ng Chính ph ch o th c hi n vi c xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t theo Quy ch ho t ng, quy ho ch, k ho ch và ti n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Ban Qu n lý KKT Dung Qu t là m t u m i k ho ch và ngân sách tr c thu c Trung ương ( ơn v d toán c p I), ư c quy t nh thu chi ngân sách thu c các lĩnh v c u tư phát tri n, hành chính s nghi p, các chương trình m c tiêu và các lĩnh v c khác do Th tư ng Chính ph giao. 4. B trư ng B N i v trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý KKT Dung Qu t. i u 28. y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi có trách nhi m: 1. Th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c i v i KKT Dung Qu t trên a bàn lãnh th và có trách nhi m tham gia vào quá trình qu n lý i v i KKT Dung Qu t thông qua vi c ch o các S , Ban, ngành c a t nh gi i quy t t i ch các công vi c thu c ch c năng và nhi m v c a y ban nhân dân t nh theo thNm quy n.
 15. 2. Ph i h p v i Ban Qu n lý KKT Dung Qu t l p Quy ho ch t ng th xây d ng và u tư phát tri n dài h n KKT Dung Qu t và l p danh m c các d án u tư dài h n trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. Phê duy t quy ho ch s d ng t chi ti t, k ho ch s d ng t chi ti t trong KKT Dung Qu t; ti n hành thu h i t và giao t cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 18 c a Quy ch này; 4. Quy nh giá t và m c mi n, gi m ti n s d ng t; m c mi n, gi m ti n thuê t trong KKT Dung Qu t i v i trư ng h p giao l i t, cho thuê t mà không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t và th a thu n phương án tài chính và giá i v i trư ng h p u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t; 5. Ch o và t ch c các c p chính quy n a phương và các cơ quan ch c năng c a t nh ph i h p v i Ban Qu n lý KKT Dung Qu t th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng; phân nh ph m vi trách nhi m, xây d ng chương trình hành ng và phân công các b ph n theo dõi, qu n lý a bàn trên t ng lĩnh v c i v i KKT Dung Qu t; 6. Ban hành các chính sách ưu ãi và khuy n khích c th phù h p v i các quy nh hi n hành th c hi n vi c ưu tiên tuy n d ng và s d ng lao ng t i ch ; h tr ào t o ngh i v i l c lư ng lao ng a phương; t o i u ki n cho l c lư ng lao ng a phương có th vào làm vi c t i các doanh nghi p trong KKT Dung Qu t; khuy n khích và thu hút lao ng có chuyên môn cao, tay ngh gi i t các a phương khác v làm vi c t i KKT Dung Qu t; h tr xây d ng nhà cho công nhân; h tr xây d ng các khu tái nh cư; h tr xúc ti n u tư - thương m i; h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng Ny nhanh quá trình u tư và phát tri n KKT Dung Qu t; 7. T o i u ki n cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t th c hi n y các nhi m v và quy n h n quy nh t i Quy ch này; ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c qu n lý KKT Dung Qu t phát tri n nhanh và b n v ng. i u 29. B K ho ch và u tư là cơ quan giúp Th tư ng Chính ph theo dõi tình hình th c hi n vi c xây d ng và phát tri n KKT Dung Qu t theo Quy ch ho t ng, quy ho ch, k ho ch và ti n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và k p th i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh nh ng ki n ngh c a Ban Qu n lý KKT Dung Qu t. i u 30. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c và hành chính lãnh th i v i KKT Dung Qu t; y quy n và hư ng d n cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c u tư xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý t ai, lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t và theo Quy ch này theo nguyên t c "m t c a, t i ch " nh m t o i u ki n thu n l i cho ho t ng u tư và s n xu t
 16. kinh doanh c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong KKT Dung Qu t và các yêu c u u tư phát tri n c a KKT Dung Qu t. 2. i v i nh ng lĩnh v c không phân c p, không y quy n cho Ban Qu n lý KKT Dung Qu t, các B , cơ quan ngang B và y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i KKT Dung Qu t b ng cách t ch c các ơn v tr c thu c n m trong KKT Dung Qu t và có quy ch ph i h p v i Ban Qu n lý KKT Dung Qu t th c hi n thNm quy n ư c giao. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 31. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng, quy n và nghĩa v c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trong KKT Dung Qu t không quy nh trong Quy ch này, ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t H p tác xã, Lu t H i quan, Lu t t ai, Lu t Thương m i, các pháp lu t thu khác và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 32. Nh ng ưu ãi dành cho các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i KKT Dung Qu t theo Quy ch này ư c phép áp d ng i v i các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ã có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trên a bàn KKT Dung Qu t trư c ngày ban hành Quy ch này cho th i gian ưu ãi còn l i k t ngày Quy ch này có hi u l c thi hành. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i KKT Dung Qu t ã h t th i h n ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a pháp lu t v khuy n khích u tư trong nư c, v u tư nư c ngoài và v các pháp lu t thu không ư c hư ng các ưu ãi u tư theo quy nh c a Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản