Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
274
lượt xem
52
download

Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 50/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ nghị định số 75/2006/ NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (Bổ túc trung học phổ thông). Điều 2. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng cho giáo dục thường xuyên theo hình thức vừa làm vừa học và tự học có hướng dẫn. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 3004/GD-ĐT ngày 25/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc trung học phổ thông. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Vọng CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) MỤC LỤC
  2. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. II. Phạm vi, cấu trúc và yêu cầu đối với nội dung giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. III. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu thái độ của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. IV. Phương pháp và hình thức thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. V. Đánh giá kết quả giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Phần thứ hai: CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC MÔN TOÁN MÔN VẬT LÝ MÔN HÓA HỌC MÔN SINH HỌC MÔN NGỮ VĂN MÔN LỊCH SỬ MÔN ĐỊA LÝ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN MÔN TIẾNG ANH MÔN TIN HỌC Phần thứ ba: PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN NÂNG CAO MÔN TOÁN MÔN VẬT LÝ MÔN HÓA HỌC MÔN SINH HỌC MÔN NGỮ VĂN MÔN LỊCH SỬ MÔN ĐỊA LÝ MÔN TIẾNG ANH. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phan thu nhat Phan thu hai Phan thu ba
Đồng bộ tài khoản