Quyết định số 50/2006/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2006/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2006/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT VIỆT NAM THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa; Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin; Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại Công văn số 01/LĐTBXH- TL ngày 03/01/2006), Bộ Nội vụ (tại Công văn số 271/BNV-TCCB ngày 06/02/2006), Bộ Tài chính (tại Công văn số 4836/BTC-HCSN ngày 11/4/2006) về việc xếp hạng I cho Bảo tàng Địa chất Việt Nam; Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bảo tàng hạng I, trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam; Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Phạm Quang Nghị
Đồng bộ tài khoản