Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
89
lượt xem
13
download

Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 50/2007/Q -BGD T Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CÔNG TÁC GIÁO D C PH M CH T CHÍNH TRN, O C L I S NG CHO H C SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC I H C, H C VI N, TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG C P CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên trong các trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các s giáo d c và ào t o, các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo TW; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - UBND t nh, TP tr c thu c TW; - TW oàn TNCS HCM; TW H i SVVN; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); Ph m Vũ Lu n - Như i u 3; - Công báo; - Website c a Chính ph ; - Website c a B GD& T; - Lưu VT, V PC, V CT HSSV.
  2. QUY NNH V CÔNG TÁC GIÁO D C PH M CH T CHÍNH TRN, O C L I S NG CHO H C SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC I H C, H C VI N, TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG C P CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 50/2007/Q -BGD Tngày 29 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh v công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên trong các trư ng trung c p chuyên nghi p và cơ s giáo d c i h c, bao g m: n i dung và bi n pháp th c hi n; th i lư ng, kinh phí, ch báo cáo, ki m tra, ánh giá và t ch c th c hi n. 2. Văn b n này áp d ng cho các trư ng trung c p chuyên nghi p và cơ s giáo d c i h c theo hình th c giáo d c chính quy, bao g m: các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p (sau ây g i chung là các trư ng). i u 2. M c ích Th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên nh m hình thành, rèn luy n và phát tri n phNm ch t chính tr , o c, l i s ng văn minh, ti n b , góp ph n giáo d c toàn di n cho h c sinh, sinh viên. i u 3. Yêu c u Công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên trong trư ng là nhi m v tr ng tâm và thư ng xuyên c a các trư ng, do Giám c, Hi u trư ng (sau ây g i chung là Hi u trư ng) tr c ti p ch o. i u 4. Nguyên t c Công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên trong các trư ng ph i b o m các nguyên t c sau ây: 1. Phù h p v i ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và truy n th ng văn hoá Vi t Nam; th c ti n kinh t , chính tr , xã h i c a t nư c, a phương và i u ki n c a nhà trư ng. 2. K t h p giáo d c chính khoá v i t ch c các ho t ng ngo i khoá; k t h p giáo d c v i vi c t ch c các ho t ng th c ti n có tác d ng giáo d c chính tr , o c, l i s ng. 3. B o m nguyên lý giáo d c nhà trư ng k t h p v i giáo d c gia ình và giáo d c xã h i.
  3. 4. B o m phát huy tính năng ng, sáng t o và tích c c c a h c sinh, sinh viên, bi n quá trình giáo d c, rèn luy n thành t giáo d c, t rèn luy n. Chương 2 N I DUNG VÀ BI N PHÁP TH C HI N i u 5. N i dung công tác giáo d c ph m ch t chính tr 1. Giáo d c lòng yêu nư c, lý tư ng c ng s n, ni m tin i v i s lãnh oc a ng, b n lĩnh chính tr . 2. Giáo d c ý th c ch p hành các ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. 3. Giáo d c thái tích c c tham gia các ho t ng chính tr , xã h i, phân bi t, ánh giá các s ki n chính tr , xã h i, nh n ra và phê phán nh ng âm mưu, th o n chính tr c a các th l c thù ch. i u 6. N i dung công tác giáo d c o c 1. Giáo d c lòng nhân ái, bao dung, lư ng, bi t trân tr ng các giá tr o c c a dân t c, xác nh trách nhi m, nghĩa v c a b n thân, tư cách, tác phong úng n c a ngư i công dân. 2. Giáo d c các chuNn m c o c trong các quan h xã h i, phê phán nh ng hành vi không phù h p v i các chuNn m c o c. 3. Giáo d c hành vi o c, o c ngh nghi p, tác phong công nghi p. i u 7. N i dung công tác giáo d c l i s ng 1. Giáo d c nh n th c, hành vi, thói quen c a l i s ng văn minh, ti n b , phù h p v i b n s c dân t c Vi t Nam. 2. Giáo d c trách nhi m c a cá nhân trư c t p th và c ng ng, bi t ng h , khuy n khích nh ng bi u hi n c a l i s ng văn minh, ti n b , phù h p v i b n s c dân t c, bi t phê phán nh ng bi u hi n c a l i s ng l c h u, ích k . i u 8. Bi n pháp th c hi n 1. T ch c quán tri t và tri n khai th c hi n các quy nh v công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên. 2. L a ch n, l ng ghép, tích h p các n i dung giáo d c chính tr , o c, l i s ng thích h p vào ho t ng gi ng d y, h c t p c a chương trình chính khoá. 3. T ch c các ho t ng nhân d p ngày l , k ni m các s ki n tr ng i c a t nư c, a phương và nhà trư ng, các ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao, các ho t ng, phong trào tình nguy n trong h c sinh, sinh viên.
  4. 4. T ch c Tu n sinh ho t công dân – h c sinh, sinh viên u khoá, cu i khoá, u năm h c. 5. T ch c các ho t ng giáo d c theo chuyên , bao g m: a) Giáo d c pháp lu t; b) Giáo d c phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; c) Giáo d c môi trư ng, k năng s ng; d) Giáo d c truy n th ng, o c ngh nghi p; ) Giáo d c phòng, ch ng tham nhũng; e) Giáo d c an toàn giao thông; g) Giáo d c truy n th ng ngh nghi p; h) Tư v n tâm lý, ngh nghi p và các v n xã h i; i) H i nh p v i th gi i. 6. T ch c các ho t ng i tho i v i h c sinh, sinh viên, th c hi n quy ch dân ch trong nhà trư ng. 7. T ch c các ho t ng h tr h c t p, rèn luy n cho h c sinh, sinh viên nh m phát tri n tài năng, giúp nh ng h c sinh, sinh viên có hoàn c nh khó khăn, xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh, ch ng tiêu c c, gian l n trong h c t p, rèn luy n. 8. Xây d ng các quy nh v thi ua, khen thư ng và t ch c t ng k t, t ki m tra, t ánh giá trong ph m vi nhà trư ng. 9. Kh o sát, ánh giá k t qu rèn luy n, th c tr ng v phNm ch t o c, l i s ng c a h c sinh, sinh viên theo nh kỳ. xu t nh ng n i dung, bi n pháp và cách th c m i, kh thi, hi u qu trong quá trình th c hi n. 10. Nghiên c u, d báo nh ng bi n ng, nh hư ng c a các i u ki n kinh t , chính tr , xã h i i v i phNm ch t o c, l i s ng c a h c sinh, sinh viên. 11. Trao i, h c t p kinh nghi m th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên gi a các trư ng trong nư c và qu c t . 12. Trang b cho các ơn v , cá nhân có liên quan trong trư ng nh ng ki n th c, k năng c n thi t c a công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên. Chương 3 TH I LƯ NG, KINH PHÍ, CH BÁO CÁO, KI M TRA, ÁNH GIÁ
  5. i u 9. Th i lư ng 1. Trong m t năm h c, t ng s th i lư ng ngo i khoá dành cho vi c th c hi n các n i dung công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên ít nh t là 10 bu i, m i bu i ư c quy nh b ng 5 ti t. 2. Th i lư ng dành cho Tu n sinh ho t công dân – h c sinh, sinh viên ít nh t là 5 bu i, 5 bu i còn l i dành cho các n i dung khác trong c năm h c. i u 10. Kinh phí Kinh phí cho vi c t ch c th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên ph i m b o cho vi c th c hi n có ch t lư ng các n i dung nêu trên, ư c b trí thành m t m c riêng, t các ngu n: 1. T ng s kinh phí chi thư ng xuyên. 2. Các ngu n thu h p pháp khác c a trư ng. i u 11. Ch báo cáo 1. Theo nh kỳ, k t thúc năm h c các trư ng báo cáo vi c t ch c th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên và g i v B Giáo d c và ào t o và cơ quan ch qu n. 2. Th c hi n báo cáo t xu t v các cơ quan qu n lý c p trên khi có s vi c b t thư ng, nghiêm tr ng x y ra v chính tr , o c, l i s ng c a h c sinh, sinh viên. i u 12. Công tác ki m tra, ánh giá B Giáo d c và ào t o, các cơ quan ch qu n, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan ch o, t ch c th c hi n ki m tra, ánh giá vi c th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên t i các trư ng thu c ph m vi qu n lý. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a Giám c s giáo d c và ào t o 1. Ch u trách nhi m ch o, ki m tra và ánh giá k t qu vi c th c hi n Quy nh này thu c ph m vi qu n lý. 2. Tham mưu cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c t ch c, ch o th c hi n Quy nh này t i a phương. i u 14. Trách nhi m c a Hi u trư ng
  6. 1. Ch u trách nhi m ch o, c th hoá các n i dung c a Quy nh này thành Quy nh c a trư ng, t ch c th c hi n, ki m tra và ánh giá k t qu . 2. Ch ng ph i h p v i chính quy n a phương, các t ch c chính tr -xã h i, các oàn th và gia ình trong quá trình th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên. i u 15. Trách nhi m c a các ơn v trong trư ng 1. Phòng Công tác chính tr -h c sinh, sinh viên (ho c b ph n qu n lý h c sinh, sinh viên) là u m i có ch c năng tham mưu cho Hi u trư ng, xây d ng k ho ch hàng năm, t ch c th c hi n k ho ch, t ng h p k t qu và giám sát vi c th c hi n Quy nh này. 2. Các phòng, ban ch c năng, các khoa, các b môn ph i h p v i oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i Sinh viên (n u có) và các t p th , ơn v khác c a trư ng th c hi n Quy nh này. i u 16. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Trong t ng năm h c, k t qu th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên là m t tiêu chí xét thi ua, khen thư ng i v i các trư ng. 2. Theo nh kỳ 05 năm, B Giáo d c và ào t o t ch c t ng k t, khen thư ng vi c th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên i v i các trư ng. 3. Nh ng vi ph m trong vi c th c hi n công tác giáo d c phNm ch t chính tr , o c, l i s ng cho h c sinh, sinh viên c a t ch c, cá nhân, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh hi n hành. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Vũ Lu n
Đồng bộ tài khoản