Quyết định số 50/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 50/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C C NG BI N THU C NA PH N THÀNH PH C N THƠ, T NH VĨNH LONG VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I C N THƠ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ t i Công văn s 4359/UBND-XDCB ngày 01 tháng 11 năm 2006; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Trà Vinh t i Công văn s 2491/UBND-KTKT ngày 17 tháng 11 năm 2006; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Sóc Trăng t i Công văn s 1779/CTUBND-HC ngày 12 tháng 12 năm 2006; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh ng Tháp t i Công văn s 527/ UBND-XDCB ngày 21 tháng 11 năm 2006; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long t i Công văn s 1183/ UBND-TH ngày 15 tháng 05 năm 2007; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh H u Giang t i Công văn s 267/ VP.UBND-NCTH ngày 14 tháng 04 năm 2007 và ý ki n c a S Giao thông v n t i t nh H u Giang t i Công văn s 621/CV- SGTVT ngày 15 tháng 05 năm 2007; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: 1. Nay công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n thành ph C n Thơ và t nh Vĩnh Long, bao g m: a) Vùng nư c trư c các c u c ng, b n c ng c a c ng bi n thu c a ph n thành ph C n Thơ: C n Thơ, Xăng d u H u Giang, T ng kho Xăng d u C n Thơ, Chuyên d ng Phúc Thành, Lương th c Sông h u (Trà Nóc), Xăng d u Petromekong, X55, Total Gas C n Thơ, Container C n Thơ, V n t i th y C n Thơ; b) Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng thu c a ph n t nh Vĩnh Long: Chuyên d ng Bình Minh; c) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c c ng bi n quy nh t i i m a và i m b kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2: Ph m vi vùng nư c c ng bi n thu c a ph n thành ph C n Thơ và t nh Vĩnh Long, tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh c th như sau: 1. Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m A1, A2, A3, A4, A5 và A6 có t a sau ây: A1: 09o31’18”N, 106o22’30”E ; A2: 09o32’00”N, 106o29’30”E; A3: 09o36’00”N, 106o38’00”E; A4: 09o28’00”N, 106o38’00”E;
  2. A5: 09o25’42”N, 106o30’00”E; A6: 09o29’42”N, 106o20’00”E 2. Ranh gi i trên sông H u thu c a ph n thành ph C n Thơ và các t nh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, H u Giang, ng Tháp: t hai i m A1 và A6 ch y d c theo hai b sông v phía thư ng lưu n ư ng th ng c t ngang sông t i mép vàm r ch ô Môn v phía h lưu 3. Ranh gi i t i các c a nhánh sông, c a r ch, c a kênh n i v i sông H u quy nh t i kho n 2 i u này ư c gi i h n b i o n th ng n i hai i m nhô b xa nh t c a nhánh sông, c a r ch ó, c a kênh ó. Riêng ranh gi i gi a cù lao Dung và cù lao Công i n là o n th ng n i i m nhô xa nh t phía thư ng lưu c a cù lao Dung v i i m nhô xa nh t phía h lưu c a cù lao Công i n; ranh gi i gi a cù lao Công i n và b sông H u ( a ph n Sóc Trăng) là o n th ng k vuông góc t i m nhô xa nh t phía thư ng lưu c a cù lao Công i n v i b sông H u. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào c ng bi n thu c a ph n thành ph C n Thơ và t nh Vĩnh Long, ư c quy nh c th như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t a : 09o28’54”N, 106o30’24”E. 2. Khu neo u và khu tránh bão: a) Khu v c c a sông H u: theo quy t nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. b) Khu v c thư ng lưu c u c ng C n Thơ: là vùng nư c quy nh t i kho n 2, i u 2 c a Quy t nh này, v trí c th do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh. 3. Khu chuy n t i: a) Khu v c c a sông H u: theo quy t nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam b) Khu v c phía h lưu c u c ng C n Thơ: cho tàu thuy n n 25.000DWT t i các b n phao B9 và B10 có t a như sau: CC-N1: 09o59’34”N, 105o50’15”E; CC-N2: 09o59’41”N, 105o50’09”E; CC-N3: 09o59’47”N, 105o50’04”E. c) Khu v c phía thư ng lưu c u c ng C nThơ: t i các b n phao BT-N1 n BT-N12 và các v trí neo t N1 n N20 trong vùng nư c ư c gi i h n t ngang vàm r ch Cái V n n thư ng lưu vàm r ch Ô Môn có t a sau ây: - Các b n phao: BT-N1: 10o05’47”N, 105o44’39”E; BT-N2: 10o05’51”N, 105o44’33”E; BT-N3: 10o05’56”N, 105o44’27”E; BT-N4: 10o05’59”N, 105o44’22”E; BT-N5: 10o06’03”N, 105o44’16”E; BT-N6: 10o06’07”N, 105o44’10”E; BT-N7: 10o06’10”N, 105o44’06”E; BT-N8: 10o06’14”N, 105o44’00”E; BT-N9: 10o06’18”N, 105o43’54”E; BT-N10: 10o05’04”N, 105o44’38”E; BT-N11: 10o05’08”N, 105o44’33”E; BT-N12: 10o05’12”N, 105o44’27”E. - Các v trí neo u: N1: 10 06’12”N, 105o43’58”E; o
  3. N2: 10o06’22”N, 105o43’45”E; N3: 10o07’19”N, 105o42’07”E; N4: 10o07’25”N, 105o41’55”E; N5: 10o07’33”N, 105o41’44”E; N6: 10o07’40”N, 105o41’33”E; N7: 10o07’48”N, 105o41’22”E; N8: 10o07’55”N, 105o41’12”E; N9: 10o08’03”N, 105o41’01”E; N10: 10o08’11”N, 105o40’50”E; N11: 10o08’16”N, 105o40’42”E; N12: 10o08’23”N, 105o40’31”E; N13: 10o08’30”N, 105o40’20”E; N14: 10o08’38”N, 105o40’09”E; N15: 10o08’46”N, 105o39’59”E; N16: 10o08’54”N, 105o39’47”E; N17: 10o09’01”N, 105o39’35”E; N18: 10o09’10”N, 105o39’25”E; N19: 10o09’20”N, 105o39’17”E; N20: 10o09’29”N, 105o39’07”E. d) Khu v c vàm r ch Cái s n: - B n phao SH1 và SH2 cho tàu bi n có tr ng t i n 15.000DWT, ư c gi i h n b i các rùa neo có t a sau ây: SH1-R1: 10o19’19”N, 105o29’49”E; SH1-R2: 10o19’13”N, 105o29’54”E; SH1-R3: 10o19’07”N, 105o29’58”E; SH1-R4: 10o19’03”N, 105o30’04”E. - Các v trí neo u LH1 và LH2 có t a sau ây: o o LH1: 10 19’18”N, 105 29’56”E; LH2: 10o19’24”N, 105o29’49”E. - Các khu neo u khác do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Giao thông v n t i. i u 4. 1.C ng v hàng h i C n Thơ có trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c c ng bi n thu c a ph n thành ph C n Thơ và t nh Vĩnh Long; b) Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 2. Trách nhi m ph i h p qu n lý gi a C ng v hàng h i C n Thơ v i C ng v hàng h i ng Tháp, C ng v hàng h i An Giang và C ng v hàng h i Vũng Tàu:
  4. a) C ng v hàng h i C n Thơ có trách nhi m: - Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n vào, r i c ng bi n do C ng v hàng h i ng Tháp, C ng v hàng h i An Giang qu n lý, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng và thông báo k p th i cho C ng v hàng h i liên quan; - Ch trì, ph i h p v i C ng v hàng h i Vũng Tàu gi i quy t các v vi c phát sinh liên quan n an toàn hàng h i, an ninh hàng h i i v i tàu thuy n ho t ng trong vùng bi n g n b t c a Ba ng thu c a ph n t nh Trà Vinh n c a M Thanh thu c a ph n t nh Sóc Trăng. b) C ng v hàng h i ng Tháp, C ng v hàng h i An Giang có trách nhi m: - Thông báo cho C ng v hàng h i C n Thơ bi t tên, qu c t ch, các thông s k thu t chính và nh ng thông tin c n thi t khác c a tàu thuy n, ch m nh t 02 gi trư c khi tàu thuy n n vùng ón tr hoa tiêu quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Quy t nh này; - Thông báo cho C ng v hàng h i C n Thơ bi t vi c i u ng tàu thuy n r i v trí do C ng v hàng h i C n Thơ ch nh vào vùng nư c c ng bi n do mình qu n lý, ch m nh t 01 gi trư c khi tàu thuy n r i v trí; - Th c hi n th t c cho tàu thuy n vào, r i c u c ng, b n c ng theo quy nh i v i tàu thuy n n vùng nư c bi n do C ng v hàng h i ó qu n lý; - Ph i h p v i C ng v hàng h i C n Thơ gi i quy t nh ng v vi c phát sinh i v i tàu thuy n vào, r i c ng bi n thu c a ph n t nh ng Tháp, t nh An Giang khi tàu thuy n ho t ng t i vùng nư c c ng bi n trên sông H u thu c a ph n thành ph C n Thơ và t nh Vĩnh Long; c) C ng v hàng h i Vũng Tàu có trách nhi m ph i h p v i C ng v hàng h i C n Thơ gi i quy t các v vi c phát sinh liên quan n an toàn hàng h i, an ninh hàng h i i v i tàu thuy n ho t ng trong vùng bi n g n b t c a Ba ng thu c a ph n t nh Trà Vinh n c a M Thanh thu c a ph n t nh Sóc Trăng. i u 5. 1.Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b Quy t nh s 936/Q -PCVT ngày 17 tháng 05 năm 1993 c a B Giao thông v n t i v vùng nư c C ng C n Thơ và khu v c trách nhi m c a C ng v C n Thơ và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 6. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông công chính thành ph C n Thơ, Giám c S Giao thông v n t i t nh Trà Vinh, Giám c S Giao thông v n t i t nh Sóc Trăng, Giám c S Giao thông v n t i t nh H u Giang, Giám c S Giao thông v n t i t nh Vĩnh Long, Giám c S Giao thông v n t i t nh An Giang, Giám c S Giao thông v n t i t nh ng Tháp, Giám c S Giao thông v n t i t nh ng Tháp, Giám c C ng v hàng h i C n Thơ, Giám c C ng v hàng h i An Giang, Giám c C ng v hàng h i ng Tháp, Giám c C ng v hàng h i Vũng Tàu, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản