Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 50/2008/qđ-btttt về việc ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do bộ thông tin và truyền thông ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 50/2008/QĐ-BTTTT Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY CHU N K THU T QU C GIA V D CH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH” B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh đ nh 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông v bưu chính; Căn c Ngh đ nh s 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c quy t đ nh s 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v cung ng d ch v bưu chính công ích; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh và V trư ng V Bưu chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy chu n k thu t qu c gia v d ch v bưu chính công ích”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau sáu tháng, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , V trư ng V Bưu chính, Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B Thông tin và Truy n thông, T ng giám đ c T ng công ty Bưu chính Vi t Nam, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - U ban nhân dân các t nh, TP tr c thu c TW; - B trư ng và các Th trư ng; - Các S Thông tin và Truy n thông; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Nguy n Thành Hưng - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN.
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 1 : 2008/BTTTT QUY CHU N K THU T QU C GIA V D CH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH National technical regulation on public postal services HÀ N I - 2008
  3. L i nói đ u QCVN 1 : 2008/BTTTT do V Bưu chính biên so n, V Khoa h c và Công ngh trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 50/2008/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông. QCVN 1: 2008/BTTTT đư c xây d ng trên cơ s các Khuy n ngh c a Liên minh Bưu chính Th gi i (UPU) trong “B n ghi nh v nghĩa v và các tiêu chu n d ch v bưu chính ph c p”, có tham kh o tiêu chu n ch t lư ng c a m t s nư c trong khu v c và k t qu ki m tra ch t lư ng d ch v t i Vi t Nam. Các quy đ nh k thu t và phương pháp xác đ nh c a QCVN 1 : 2008/BTTTT hoàn toàn phù h p v i Khuy n ngh c a UPU. QUY CHU N K THU T QU C GIA V D CH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH National technical regulation on public postal services 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n k thu t qu c gia này quy đ nh m c gi i h n các ch tiêu ch t lư ng đ i v i d ch v bưu chính công ích bao g m d ch v bưu chính ph c p và d ch v phát hành m t s lo i báo qua m ng bưu chính công c ng theo Quy t đ nh s 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v cung ng d ch v bưu chính công ích (sau đây vi t t t là Quy t đ nh s 65/2008/QĐ- TTg). 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng cung ng d ch v bưu chính ph c p và d ch v phát hành m t s lo i báo qua m ng bưu chính công c ng theo Quy t đ nh s 65/2008/QĐ-TTg. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Bưu chính Vi t Nam là T ng công ty Bưu chính Vi t Nam (thu c T p đoàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam). 1.3.2. Đi m ph c v bao g m các bưu c c, đi m Bưu đi n văn hoá xã và thùng thư công c ng đ c l p. 1.3.3. Thùng thư công c ng đ c l p là thùng thư không cùng đ a ch v i các đi m ph c v khác (bưu c c, đi m Bưu đi n văn hoá xã). 1.3.4. Ngày làm vi c là các ngày t th hai đ n th sáu trong tu n (tr ngày l , ngày t t). 1.3.5. Vùng có đi u ki n đ a lý đ c bi t là vùng có đi u ki n giao thông khó khăn (vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i đ o...) b h n ch v t n su t thu gom và phát, thu c danh m c do B Thông tin và Truy n thông quy đ nh. 1.3.6. Bưu c c ngo i d ch là đ a đi m làm th t c h i quan đ i v i bưu ph m, bưu ki n xu t kh u, nh p kh u và là nơi trao đ i các túi, gói bưu ph m, bưu ki n qu c t . 1.3.7. Th i gian chuy n phát là th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t ho c th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c ho c th i gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đ i Nhân dân, báo do Đ ng b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xu t b n. 1.3.8. Đ a ch nh n là đ a ch c a ngư i nh n thư ho c báo ghi trên phong bì thư ho c báo bao g m c h p thư c a ngư i nh n đ t t i nhà ho c h p thư thuê bao c a ngư i nh n đ t t i đi m ph c v . 1.3.9. T l đ t chu n là t l ph n trăm đ t ch tiêu đ ra. 1.3.10. J + n (J: ngày nh n g i; n: s ngày) là ngày làm vi c th n sau ngày nh n g i.
  4. 1.3.11. Ngày nh n g i là ngày khách hàng g i thư, đư c th hi n b ng d u ngày c a Bưu chính Vi t Nam. 1.3.12. T nh là đơn v hành chính c p t nh (đư c hi u là t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 1.3.13. Huy n là đơn v hành chính c p huy n (đư c hi u là huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh). 1.3.14. Xã là đơn v hành chính c p xã (đư c hi u là xã, phư ng, th tr n). 1.3.15. Thư ho c báo đư c phát an toàn là thư ho c báo đư c phát đ n đ a ch nh n trong tình tr ng nguyên v n, không b hư h i, rách nát ho c m t mát. 1.3.16. Phương pháp xác đ nh là các phương pháp đánh giá ch t lư ng d ch v v i s lư ng m u t i thi u ho c là các công th c tính toán đ i v i t ng ch tiêu c th , đư c quy đ nh đ cơ quan qu n lý nhà nư c và doanh nghi p cung ng d ch v áp d ng khi ki m tra ch t lư ng d ch v . M i ch tiêu ch t lư ng có th đư c xác đ nh b ng m t hay nhi u phương pháp khác nhau phù h p v i quy đ nh t i Quy chu n này. N u m t ch tiêu đư c xác đ nh cùng lúc b ng nhi u phương pháp khác nhau thì ch tiêu đó ch đư c coi là phù h p v i Quy chu n khi k t qu đánh giá c a t t c các phương pháp đã s d ng đ u phù h p v i Quy chu n. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Kh năng s d ng d ch v 2.1.1. Khái ni m: Kh năng s d ng d ch v là tiêu chu n xác đ nh m c đ ti p c n d ch v c a khách hàng và g m các tiêu chí: - Bán kính ph c v bình quân trên m t đi m ph c v ; - S dân ph c v bình quân trên m t đi m ph c v ; - S đi m ph c v trong m t xã; - Th i gian ph c v t i các bưu c c giao d ch trung tâm t nh; - Th i gian ph c v t i các đi m ph c v khác. 2.1.2. Ch tiêu: a. Bán kính ph c v bình quân trên m t đi m ph c v : t i đa 3 km; b. S dân ph c v bình quân trên m t đi m ph c v : t i đa 8.000 ngư i; c. S đi m ph c v trong m t xã: t i thi u 1 đi m ph c v , t l đ t chu n là 100% t ng s xã; d. Th i gian ph c v các t i bưu c c giao d ch trung tâm t nh: t i thi u 8 gi /ngày làm vi c, t l đ t chu n là 100% t ng s bưu c c; e. Th i gian ph c v t i các đi m ph c v khác: t i thi u 4 gi /ngày làm vi c, t l đ t chu n là 100% t ng s đi m ph c v . 2.1.3. Phương pháp xác đ nh: a. Bán kính ph c v bình quân trên m t đi m ph c v đư c xác đ nh theo công th c: S R= ĐPV * 3,14 Trong đó: R: Bán kính ph c v (đơn v : km); 2 S: Di n tích Vi t Nam (đơn v : km ), ngu n d li u: T ng c c Th ng kê; ĐPV: S đi m ph c v trên toàn qu c, ngu n d li u: báo cáo c a Bưu chính Vi t Nam. b. S dân ph c v bình quân trên m t đi m ph c v đư c xác đ nh theo công th c: DS SDPV = ĐPV
  5. Trong đó SDPV: S dân bình quân trên m t đi m ph c v (đơn v : ngư i); DS: Dân s Vi t Nam (đơn v : ngư i), ngu n d li u: T ng c c Th ng kê; ĐPV: Đi m ph c v , ngu n d li u: báo cáo c a Bưu chính Vi t Nam. c. S đi m ph c v trong m t xã đư c xác đ nh d a trên vi c ki m tra th c t . Vi c ki m tra đư c th c hi n t i thi u t i 12 t nh. M i t nh ki m tra 10% t ng s xã c a t nh đó. d. Th i gian ph c v t i bưu c c giao d ch trung tâm t nh đư c xác đ nh d a trên vi c ki m tra th c t . Vi c ki m tra đư c th c hi n t i thi u t i 12 t nh. e. Th i gian ph c v t i các đi m ph c v khác đư c xác đ nh d a trên vi c ki m tra th c t . Vi c ki m tra đư c th c hi n t i thi u t i 12 t nh. M i t nh ki m tra t i thi u 3% t ng s đi m ph c v t i t nh đó. 2.2. T n su t thu gom và phát 2.2.1. Khái ni m: T n su t thu gom và phát là s l n mà Bưu chính Vi t Nam t ch c thu gom thư t i các đi m ph c v và phát đ n đ a ch nh n trong m t kho ng th i gian xác đ nh. 2.2.2. Ch tiêu: - T n su t thu gom và phát: t i thi u là 1 l n/ngày làm vi c. - T i nh ng vùng có đi u ki n đ a lý đ c bi t thì t n su t thu gom và phát t i thi u là 1 l n/tu n. Danh m c vùng có đi u ki n đ a lý đ c bi t áp d ng ch tiêu t n su t thu gom và phát t i thi u 1 l n/tu n do B Thông tin và Truy n thông quy đ nh. 2.2.3. Phương pháp xác đ nh: - T n su t thu gom và phát đư c xác đ nh d a trên thông tin c a Bưu chính Vi t Nam đư c niêm y t, công b t i các đi m ph c v ho c đư c xác đ nh thông qua ki m tra th c t . - Vi c ki m tra t n su t thu gom và phát đư c th c hi n t i thi u t i 12 t nh. M i t nh ki m tra t i thi u 3% t ng s đi m ph c v t i t nh đó. 2.3. Đ an toàn 2.3.1. Khái ni m: Đ an toàn là m c đ thư ho c báo đư c phát đ n đ a ch nh n trong tình tr ng nguyên v n, không b hư h i, rách nát ho c m t mát. Thư ho c báo đư c xác đ nh là m t khi không đư c phát đ n tay ngư i nh n ho c đư c phát đ n tay ngư i nh n sau J+30. 2.3.2. Ch tiêu: T l thư ho c báo đư c chuy n phát an toàn: t i thi u 97% t ng s thư ho c báo. 2.3.3. Phương pháp xác đ nh: Đ an toàn đư c tính theo công th c: Tat Đat = x 100 % Tkt Trong đó Đat : Đ an toàn; Tat : S thư ho c báo ki m tra đư c phát an toàn; Tkt : T ng s thư ho c báo đư c ki m tra. Đ an toàn đư c xác đ nh d a trên vi c ki m tra th c t . Có th th c hi n ki m tra đ an toàn k t h p v i ki m tra th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c (xem m c 2.4), th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t (xem m c 2.5) và th i gian chuy n phát m t s lo i báo chí qua m ng bưu chính công c ng (xem m c 2.6)
  6. Vi c ki m tra đ an toàn đư c th c hi n t i thi u t i 12 t nh. T ng s thư ho c báo trong m t đ t ki m tra t i thi u là 2.000 thư ho c báo. 2.4. Th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c 2.4.1. Khái ni m: Th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c là kho ng th i gian tính t khi thư g i trong nư c đư c nh n g i cho t i khi đư c phát đ n đ a ch nh n. Th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c g m các tiêu chí: - Th i gian toàn trình đ i v i thư g i n i t nh. - Th i gian toàn trình đ i v i thư g i liên t nh. 2.4.2. Ch tiêu: a. Th i gian toàn trình đ i v i thư g i n i t nh: t i đa J + 2, t l đ t chu n là 70% t ng s thư. b. Th i gian toàn trình đ i v i thư g i liên t nh: t i đa J + 6, t l đ t chu n là 70% t ng s thư. 2.4.3. Phương pháp xác đ nh: Th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c đư c xác đ nh d a trên vi c ki m tra th c t . Vi c ki m tra th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c đư c th c hi n t i thi u t i 12 t nh.T ng s thư trong m t đ t ki m tra t i thi u là 2.000 thư. 2.5. Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t 2.5.1. Khái ni m: Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t là kho ng th i gian thư đi qu c t ho c thư qu c t đ n đư c x lý trong lãnh th Vi t Nam. Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t g m các tiêu chí: - Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư đi qu c t : Là kho ng th i gian tính t khi thư đư c nh n g i cho t i khi thư đư c chuy n kh i bưu c c ngo i d ch. - Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t đ n: Là kho ng th i gian tính t khi thư đ n bưu c c ngo i d ch cho t i khi thư đư c phát đ n đ a ch nh n. 2.5.2. Ch tiêu: a. Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư đi qu c t : t i đa J + 5, t l đ t chu n là 70% t ng s thư. b. Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t đ n: t i đa 6 ngày, t l đ t chu n là 70% t ng s thư. 2.5.3. Phương pháp xác đ nh: Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư đi qu c t và th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t đ n đư c xác đ nh d a trên vi c ki m tra th c t . Vi c ki m tra th i gian x lý trong nư c đ i v i thư đi qu c t và th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t đ n đư c th c hi n t i thi u t i 5 nư c thu c 5 châu l c khác nhau. T ng s thư trong m t đ t ki m tra th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t t i thi u là 2.000 thư. 2.6. Th i gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đ i Nhân dân, báo do Đ ng b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xu t b n 2.6.1. Khái ni m: Th i gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đ i Nhân dân, báo do Đ ng b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xu t b n là kho ng th i gian k t khi cơ quan báo chí giao báo cho Bưu chính Vi t Nam cho đ n khi báo đư c phát t i U ban Nhân dân xã, H i đ ng Nhân dân xã. 2.6.2. Ch tiêu: - Th i gian phát hành báo Nhân dân, báo do Đ ng b các t nh xu t b n đ n U ban Nhân dân xã, H i đ ng Nhân dân xã: t i đa là 24 gi , t l đ t chu n là 90% t ng s xã. - Th i gian phát hành báo Quân đ i Nhân dân đ n U ban Nhân dân xã, H i đ ng Nhân dân xã: t i đa là 24 gi , t l đ t chu n là 70% t ng s xã. 2.6.3. Phương pháp xác đ nh:
  7. Th i gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đ i Nhân dân, báo do Đ ng b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xu t b n đư c xác đ nh d a trên vi c ki m tra th c t . Vi c ki m tra đư c th c hi n t i thi u t i 12 t nh trong c 3 kỳ phát hành liên ti p. M i t nh ki m tra 30% t ng s xã trong t nh đó. T ng s báo trong m t đ t ki m tra t i thi u là 2000 t . 3. QUY Đ NH V QU N LÝ 3.1. Các ch tiêu ch t lư ng d ch v bưu chính công ích nêu t i Quy chu n này là các ch tiêu ch t lư ng ph c v và đư c qu n lý theo Quy đ nh v qu n lý ch t lư ng d ch v bưu chính, vi n thông ban hành kèm theo Quy t đ nh s 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 6 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông. 3.2. Ho t đ ng ki m tra ch t lư ng d ch v c a cơ quan qu n lý nhà nư c ho c t ch c đư c cơ quan qu n lý nhà nư c u quy n đư c ti n hành t i thi u 1 l n /năm vào th i đi m lưu lư ng thư ho c báo m c trung bình trong năm (quý II ho c quý III). V trí đ a lý c a các t nh đư c l a ch n ki m tra ph i đư c tr i đ u trên toàn qu c và đ i di n cho các vùng mi n. T i m i t nh, vi c ki m tra đư c th c hi n c 3 c p: t nh, huy n và xã. 3.3. K t qu ki m tra là cơ s đ nghi m thu k t qu th c hi n h p đ ng đ t hàng cung ng d ch v bưu chính công ích hàng năm. 4. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 4.1. Bưu chính Vi t Nam ph i đ m b o ch t lư ng phù h p v i Quy chu n này, th c hi n công b h p quy theo Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh và ch u s ki m tra thư ng xuyên, đ t xu t c a cơ quan qu n lý nhà nư c theo các quy đ nh hi n hành. 4.2. Trách nhi m c th c a Bưu chính Vi t Nam và các đ i lý, chi nhánh c a Bưu chính Vi t Nam đư c quy đ nh t i Quy đ nh v qu n lý ch t lư ng d ch v bưu chính, vi n thông ban hành kèm theo Quy t đ nh s 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 6 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông. 5. T CH C TH C HI N C c qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và Truy n thông có trách nhi m hư ng d n, t ch c tri n khai qu n lý ch t lư ng d ch v bưu chính công ích theo Quy chu n này./. M CL C L i nói đ u 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh 1.2. Đ i tư ng áp d ng 1.3. Gi i thích t ng 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Kh năng s d ng d ch v 2.2. T n su t thu gom và phát 2.3. Đ an toàn 2.4. Th i gian toàn trình đ i v i thư trong nư c 2.5. Th i gian x lý trong nư c đ i v i thư qu c t 2.6. Th i gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đ i Nhân dân, báo do Đ ng b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xu t b n 3. QUY Đ NH V QU N LÝ 4. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN
  8. 5. T CH C TH C HI N
Đồng bộ tài khoản