Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng phân loại đường phố và quy định vị trí đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh để thu thuế đất ở năm 2008, 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG THÁP c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 50/2008/Q -UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 10 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH B NG PHÂN LO I Ư NG PH VÀ QUY NNH VN TRÍ T TRÊN NA BÀN THÀNH PH CAO LÃNH THU THU T NĂM 2008, 2009 U BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành B ng phân lo i ư ng ph và quy nh v v trí t làm căn c thu thu t năm 2008, 2009 trên a bàn thành ph Cao Lãnh. 1. V phân lo i ư ng ph (có B ng phân lo i kèm theo). 2. V v trí t tính thu t . a) V trí 1: áp d ng iv i t m t ti n ư ng. b) V trí 2: áp d ng t n m trong ngõ, h m c a ư ng ph có i u ki n sinh ho t thu n l i (xe ôtô ho c xe ba bánh vào t n nơi). c) V trí 3: áp d ng i v i h c l p nhưng ph i i qua dãy nhà m t ti n; t trong h m c a ư ng ph có i u ki n sinh ho t không thu n l i (xe ôtô ho c xe ba bánh không vào ư c). d) V trí 4: áp d ng i v i các th a t còn l i. i u 2. Vi c xác nh m c thu t theo quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này, n u cao hơn m c thu t mà h gia ình, cá nhân ã n p t ngày 10 tháng 8 năm 2008 tr v trư c, thì không truy thu thêm; trư ng h p th p hơn m c m c thu t mà h gia ình, cá nhân ã n p thì ư c bù tr vào ti n thu t ph i n p c a các năm ti p theo. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký; ch áp d ng tính thu t trong các năm 2008, 2009. Vi c xác nh lo i ư ng ph , v trí tính giá t ph c v cho các m c ích khác (ngoài m c ích thu thu t ) trong năm 2008, 2009 trên a bàn thành ph Cao Lãnh ư c th c hi n theo Quy t nh c a U ban nhân dân T nh v ban hành Quy nh giá các lo i t trên a bàn t nh ng Tháp, công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Giao trách nhi m cho C c trư ng C c thu T nh ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Cao Lãnh t ch c tri n khai và theo dõi th c hi n Quy t nh này.
 2. i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân T nh, Th trư ng các S , ban, ngành T nh, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Cao Lãnh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - VPCP (I, II); - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT/TU, TT/H ND T nh; Trương Ng c Hân - CT & các PCT/UBND T nh; - L VP/UBND T nh; - NC(TH, LTPP); - Lưu VT. HS. B NG PHÂN LO I Ư NG PH TÍNH THU T NĂM 2008, 2009 TRÊN NA BÀN THÀNH PH CAO LÃNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 50/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 11 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh ng Tháp) L ai ư ng STT Tên ư ng ph Phư ng 1 1 ư ng 30/4 - Nguy n Hu - Tôn c Th ng 2 - Tôn c Th ng - C u Kinh C t 3 2 ư ng Nguy n Quang Diêu - ư ng 30/4 - Lý Thư ng Ki t 4 3 ư ng ng Văn Bình - ư ng 30/4 – Ngô Th i Nh m 2 - ư ng Ngô Th i Nh m - Tr n Hưng o 2 4 ư ng gi a NH u tư - S L TB & XH 5 5 ư ng Ph m Ngũ Lão ( Bên hông Công ty Kinh doanh nhà) 5 6 ư ng Võ Trư ng To n - ư ng 30/4 – Ngô Th i Nh m 2 - ư ng Ngô Th i Nh m - Tr n Hưng o 2 7 ư ng Trương nh - ư ng 30/4 - Lý Thư ng Ki t 3 - Lý Thư ng Ki t - Ngô Th i Nh m 3 8 ư ng Lê Quý ôn 3 9 ư ng Nguy n Trư ng T - Trương nh - Võ Trư ng To n 4
 3. 10 ư ng Nguy n Văn B nh - ư ng 30/4 - Tr n Hưng o 5 11 ư ng Nguy n Văn Tre - ư ng 30/4 - Tr n Hưng o 2 12 ư ng Tr n Bình Tr ng - ư ng 30/4 - Tr n Hưng o 5 13 ư ng Nguy n Th Minh Khai - Nguy n Quang Diêu - Lê H ng Phong 4 - Lê H ng Phong – Cu i ư ng 5 14 ư ng Tr n Phú - Tôn c Th ng - Tr n Hưng o 3 15 ư ng Tr n Phú n i dài - Tôn c Th ng - Nguy n Quang Diêu 5 16 ư ng Tr n Hưng o - Nguy n Hu - Nguy n Văn Tre 5 + Phía trên ư ng + Phía b sông - Nguy n Văn Tre - ư ng 30/4 5 + Phía trên ư ng + Phía b sông 17 ư ng Lê H ng Phong 4 18 Ph ch M Ngãi 4 19 ư ng n i b S Xây d ng 5 20 H m ư ng 30/4 - H m khu Ki n c C c 5 - H m c p hàng rào Ph n T nh 5 H m ư ng Tôn c Th ng g m khu t p th g m B nh vi n, ài truy n hình, S Khoa 21 5 h c - Công ngh 22 ư ng Lê Th Riêng (Sau ài Truy n hình ng Tháp) 5 23 ư ng n i b khu Tái nh cư phư ng 1 - ư ng 3,5mét 5 - ư ng 5mét 5 - ư ng 7mét 4 24 ư ng c p R ch Chùa (Võ Trư ng To n - Ngô Th i Nh m) 5 25 ư ng phía sau C Quân Y 5 26 ư ng n i b Công ty Sao mai--An Giang 5 Phư ng 2 27 ư ng Hùng Vương ( Phan B i Châu )
 4. - Hai Bà Trưng - Nguy n Trãi 1 - Nguy n Trãi - Ngô Th i Nh m 1 - Ngô Th i Nh m - Ngô Quy n 2 28 ư ng c Binh Ki u 1 29 ư ng Nguy n Du - c Binh Ki u - Lý Thư ng Ki t 1 30 ư ng Tháp Mư i - c Binh Ki u - Lý Thư ng Ki t 1 31 ư ng Lê L i -Hai Bà Trưng - Lý Thư ng Ki t 1 -Lý Thư ng Ki t - Nguy n Trãi 2 -Nguy n Trãi - Ngô Quy n 3 32 ư ng Phan Văn Hân 4 33 ư ng Hai Bà Trưng -Nguy n Hu - Lê L i 2 -Lê L i - Ngô Sĩ Liên 2 34 ư ng Lê Anh Xuân -Lý Thư ng Ki t - Nguy n Trãi 2 -Nguy n Trãi - Ngô Th i Nh m 2 -Ngô Th i Nh m- Ngô Quy n 3 35 ư ng Nguy n Văn Tr i - Nguy n Trãi-Võ Th Sáu 2 - Ngô Th i Nh m - Nguy n Trãi 3 - Ngô Quy n – Ngô Th i Nh m 3 36 ư ng Lý T Tr ng - Nguy n Hu - Lê L i 2 37 ư ng Võ Th Sáu - Nguy n Hu - Lê L i 2 38 ư ng Công Tư ng - Nguy n Hu - Hùng Vương 1 39 ư ng Lê Th H ng G m (Hùng Vương - Nguy n Du) 3 40 ư ng Nguy n Minh Trí (Hùng Vương - Nguy n Du) 3 41 ư ng Phan ình Phùng - Hai Bà Trưng - Cách m ng tháng 8 4 42 ư ng Nguy n Tri Phương - Hai Bà Trưng - Cách m ng tháng 8 4 43 ư ng Phan Chu Trinh
 5. - Hai Bà Trưng - Cách m ng tháng 8 4 44 ư ng Hoàng Văn Th - Hai Bà Trưng - Cách m ng tháng 8 4 45 ư ng Hoàng Hoa Thám - Hai Bà Trưng - Cách m ng tháng 8 4 46 ư ng Bùi Th Xuân - Hai Bà Trưng - Cách m ng tháng 8 4 47 ư ng ng a - Hai Bà Trưng - Cu i ư ng 4 48 ư ng Bà Tri u - Hai Bà Trưng - Nguy n ình Chi u 4 49 ư ng Lý Công UNn - Cách m ng tháng 8 - Hai Bà Trưng 4 50 ư ng Chu Văn An - Cách m ng tháng 8 - Hai Bà Trưng 5 51 ư ng Tô Hi n Thành - Cách m ng tháng 8 - Hai Bà Trưng 4 52 ư ng Lê Văn Hưu - Cách m ng tháng 8 - Hai Bà Trưng 4 53 ư ng Ngô Sĩ Liên - Hai Bà Trưng - Nguy n ình Chi u 5 54 ư ng Lê Lai - Lê L i - Ngô Sĩ Liên 5 55 ư ng oàn Th i m - Nguy n Tri Phương - Hoàng Văn Th 4 56 ư ng Tôn Th t Tùng - Cách m ng tháng 8 - c Binh Ki u 4 57 ư ng H Tùng M u - Lê L i - cu i ư ng 5 Các h m nh c t các ư ng thu c Phư ng 2 g m: Nguy n Hu , Nguy n ình Chi u, c 58 4 Binh Ki u, Lê L i, c nh nhà sách Nguy n Văn C , Công Tư ng, Lý Thư ng Ki t 59 H m 220 ư ng Nguy n Hu (ngang Trư ng TH T.Ph ) 4 60 ư ng Dal c p Trư ng ti u h c Phư ng 2 4 61 ư ng Tr n Quang Kh i ( Nguy n văn Tr i-Lê Anh Xuân) 4 Phư ng 4 62 ư ng Nguy n Văn C 4 63 ư ng Phùng Hưng
 6. - Nguy n Thái H c - Thiên H Dương 5 64 ư ng Bùi Văn Kén - Nguy n Thái H c - Thiên H Dương 4 - Thiên H Dương - Tr n Th Như ng 5 65 ư ng Phan ình Giót - Nguy n Thái H c - Thiên H Dương 5 66 ư ng Tr n Th Thu - Nguy n Thái H c - Thiên H Dương 4 - Thiên H Dương - Tr n Th Như ng 5 - Tr n Th Như ng - inh B Lĩnh 5 67 ư ng Nguy n B nh Khiêm (Xư ng d t Phư ng 4) 5 68 ư ng Nguy n Công Tr (Ph m H u L u - Nguy n Thái H c) 5 69 ư ng Tr n Th Như ng 3 70 ư ng Cái Tôm Phư ng 4 -Ph m H u L u - Nguy n Thái H c 5 -Ph m H u L u - Giáp xã Hoà An 5 71 L T 8 (Ph m H u L u – Nguy n Thái H c) 5 72 ư ng Ba Khía 5 Phư ng 6 73 L T 12, 13, 14, 15 5 74 L Ng c ài (t 37, 38 ) 5 75 ư ng vào khu t p th Trư ng i h c Sư ph m 5 76 ư ng vào trư ng Võ Trư ng To n 5 77 Khu ph ch Tân Vi t Hoà và Tân T ch 5 78 Ngã tư Tân Vi t Hoà i b n ò An Nhơn 5 79 Các l c t ư ng Ph m H u L u ( t , nh a, Dal) 5 80 ư ng Ven Sông Cao Lãnh - C u Cái Tôm Trong - C n Qu ch 5 81 ư ng Cái Tôm Phư ng 6 -Ph m H u L u - C u cái Tôm trong 5 -Ph m H u L u - Giáp xã Hoà An 5 Phư ng 3 82 ư ng c p kinh ch - o n sông ình Trung - c u s t Nguy n Trãi 5 - T c u s t Nguy n Trãi n cu i ư ng 5 83 ư ng l Kinh xáng ngoài, các h m nh khu Bùng binh phư ng 3 5 84 ư ng Ngô Quy n n i dài
 7. - o n c u kinh ch n Kinh 16 5 - o n Kinh 16 – Cu i ư ng 5 85 ư ng c p kinh 16 5 86 Nguy n ình Chi u n i dài - Ngô Sĩ Liên – Cách m ng tháng 8 5 87 ư ng Chi Lăng 5 88 Các ư ng c t ngang ư ng Nguy n Trãi 5 89 Các l t phư ng 3 5 Phư ng 11 90 ư ng c p mé sông - o n ch Tr n Qu c To n nc u oN m 5 - ư ng qua Tân Thu n Tây n cu i ư ng 5 91 ư ng h m t 5, 6 (sau Qu c l 30) - o nt ư ng qua Tân Thu n Tây n cu i ư ng 5 92 ư ng h m t 7, 8,9,10 - o nt ư ng qua Tân Thu n Tây n cu i ư ng 5 93 ư ng vào Xí nghi p xay xát 2 - o n t Qu c l 30 n cu i ư ng 5 94 ư ng ph ch Tr n Qu c To n 4 95 ư ng t 27 (kinh ông Kho) - Qu c l 30- Sông Ti n 5 - Qu c l 30- giáp xã M Ngãi 5 96 ư ng ven sông M Ngãi (c u Bình Tr - L 30/4) 5 97 C m dân cư Tr n Qu c To n - ư ng r ng t 5m – 7m 5 - ư ng r ng 10,5m 5 98 ư ng 27/7 5 99 Các l dal Phư ng 11 5 Phư ng M Phú 100 ư ng i n Biên Ph - Nghĩa trang Li t sĩ - Tôn c Th ng 4 - Tôn c Th ng - Ngã ba Qu ng Khánh 4 101 ư ng Ngang b n xe T i (Qu c l 30 - Sông ình Trung ) 5 102 ư ng Tôn c Th ng n i Dài - i n Biên Ph - L Vành ai 4 103 ư ng Phù ng -Lê Du n - i n Biên Ph 5
 8. - i n Biên Ph - l Vành ai 5 104 Khu tái nh cư M Phú (Khu 1, 2, 3 xã M Trà cũ) - ư ng s 2 (m t nh a 14mét) 4 - ư ng s 3 (m t nh a 12mét) 4 - ư ng s 5 (m t nh a 14mét) 4 - ư ng 3 - 5m 5 105 ư ng T c Th y Cai - T Qu c l 30 – ư ng Vành ai 5 - ư ng Vành ai - xã An Bình (huy n Cao Lãnh) 5 106 ư ng n i b khu 500 căn (khu C,D,E,F) 5 107 ư ng l c p Công ty DOMESCO - T Qu c l 30 n sông Cái Sao Thư ng 5 108 ư ng c p sông ình trung - o n c u ình Trung - cu i ư ng 5 109 ư ng c p hoa viên Nghĩa trang Li t Sĩ 5 110 ư ng vào S Tư pháp 5 111 ư ng c p hàng rào B n Xe t i - Qu c l 30 - Ngã ba ư ng vành ai 5 112 ư ng vào c ng khán ài A, B,C Sân v n ng ng Tháp 5 113 ư ng n i b Khu dân cư p 4 M Trà - ư ng 5m 5 - ư ng 12m 4 114 Khu dân cư ch M Trà - ư ng r ng 5m – 7m 5 - ư ng r ng 12m 4 115 ư ng n i b khu 28 căn( KDC M Trà) 5 116 ư ng dal ( an t Lê Du n n Tôn c Th ng) 5 Phư ng Hoà Thu n 116 ư ng l x p lá - Nguy n Thái H c - L Hoà ông 5 - L Hoà ông - l Hoà Tây 5 117 ư ng Lê DuNn - C u ình trung-Phù ng 5 - Phù ng-Tôn c th ng 5 + Phía trên ư ng + Phía b sông - Tôn c Th ng-c u R ch Chanh 5
 9. - C u R ch Chanh n h t c m dân cư R ch Chanh 5 - H t c m dân cư R ch Chanh-c u Bà V i 5 Xã M Trà 118 ư ng i n Biên Ph N i Dài - Ngã Tư Quãng Khánh – C u Ông Hoành 5 Xã M Tân 119 ư ng d ki m c t ngang khu t p th S Nông nghi p và PTNT - o n t Qu c l 30 n cu i ư ng 5 120 ư ng Ông Th - o n t Qu c l 30 - c u Ông Th 5 Các Tuy n ư ng Liên Xã, Phư ng 121 ư ng Nguy n Hu 1 122 ư ng Cách m nh tháng 8 - Nguy n Hu - Lê L i 1 - Lê L i - c u Xáng 2 - C u Xáng - c u ông Cân 5 - C u ông Cân – Cu i ư ng 5 123 ư ng Lý Thư ng Ki t - Lê L i - Nguy n Hu 1 - Nguy n Hu - Tôn c Th ng 1 124 ư ng Tôn c Th ng - ư ng 30/4 - Tr n Hưng o 2 - Lê DuNn (C u Cái Sao Thư ng) - i n Biên Ph 3 125 ư ng Ngô Quy n - ư ng Nguy n Hu - Lê L i 4 126 ư ng Mai Văn Kh i (Tr n H u Trang cũ) - C u Bà V i - C u B nh vi n H u Ngh 5 - C u B nh vi n H u Ngh - r ch ông H 5 - R ch ông H - c ng B T 5 127 Qu c l 30 - C u Kinh c t - C u oN m 5 -C u o n m - H t Trư ng Ti u h c Phư ng 11 3 - Trư ng Ti u h c Phư ng 11 - C ng (Công An Biên phòng) 5 - C ng (Công An Biên phòng) - kinh ông Kho 5 - C u ình Trung - C ng T c Th y Cai 3 - C ng T c Th y Cai - giáp ranh huy n Cao Lãnh 3 128 ư ng Ngô Th i Nh m
 10. - Tôn c Th ng - Nguy n Hu 2 - Nguy n Hu - Lê L i 3 129 ư ng Nguy n Trãi - Võ Trư ng To n - Nguy n Hu 3 - Nguy n Hu - Lê L i 2 - Lê L i - Chi Lăng 4 130 ư ng Nguy n Thái H c - C u Cái Tôm trong - Ph m H u L u 5 - Ph m H u L u - Nguy n Th L u 4 - Nguy n Th L u - Hoà ông 4 131 Nguy n Thái H c n i dài - T l Hòa ông – l Hòa Tây 5 - L Hòa Tây - c u Sáu Qu c 5 - C u Sáu Qu c – b n ò M Hi p 5 132 ư ng n i b S K ho ch và u tư 5 133 ư ng Thiên H Dương - Ph m H u L u – ư ng Hòa ông 3 134 ư ng Ph m H u L u - C u úc - c u Cái Sâu 2 - C u Cái Sâu - C u Cái Tôm 3 - C u Cái Tôm - C ng Tân Vi t Hòa 4 - C ng Tân Vi t Hòa - B n phà Cao Lãnh 3 135 ư ng Nguy n ình Chi u - Nguy n Hu - Lê L i 1 - Lê L i - Ngô Sĩ Liên 4 - Nguy n Hu - Võ Trư ng To n 3 136 ư ng Nguy n Th L u - Nguy n Thái H c - Thiên H Dương 4 - Thiên H Dương - inh B Lĩnh 5 137 ư ng inh B Lĩnh (Ph m H u L u – Lô Hòa ông ) 5 138 ư ng i U ban nhân dân xã T nh Th i - Ph m H u L u - Trư ng Ti u h c Phư ng 6 C 5 - Trư ng Ti u h c phư ng 6C - c u UBND xã T nh Th i 5 139 L 30/4 ( i M Ngãi) - o n t Qu c l 30 n cu i ư ng 5 140 ư ng Bình Tr - T Qu c l 30 n C u Bình Tr 5
 11. 141 ư ng Vành ai - Qu c l 30 – Ngã Ba Qu ng Khánh 5 - Ngã ba Quãng Khánh – Nghĩa a nhân dân 5 142 L Hoà ông - Nguy n Thái H c – Thiên H Dương 5 - Thiên H Dương – C u s t Vĩ 5 - C u S t Vĩ - H t ư ng (b Sông Ti n) 5 143 L Hoà Tây - Nguy n Thái H c - C u X o Bèo 5 - C u X o Bèo – Cu i ư ng 5 144 ư ng c p sông Ti n (Phư ng 6 - T nh Th i) - B n phà Cao Lãnh - C u Long Sa 5 - C u Long Sa - C u Long H i 5 145 ư ng dal t 11 (c p r ch Cái Da) 5 146 ư ng dal t 12 (c p r ch Cái Da) 5 147 ư ng dal ven sông Cái sâu 5
Đồng bộ tài khoản