Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 50/2009/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A” T I S XÂY D NG T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 ngày 11 tháng 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Quy t đ nh s 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính Nhà nư c đ a phương; Theo đ ngh c a Giám đ c S N i v t i T trình s 183/TTr-SNV ngày 04 tháng 02 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a” t i S Xây d ng t nh Ninh Thu n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành và bãi b Ph l c s 11 kèm theo Quy t đ nh s 115/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c ban hành Quy đ nh gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch “m t c a” t i 22 s , ban, ngành thu c t nh Ninh Thu n. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các s , th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Hoàng Th Út Lan FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy dinh
Đồng bộ tài khoản