Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chung xây dựng huyện thanh trì (tỷ lệ 1/5.000) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 50/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N THANH TRÌ (T L 1/5.000) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 49/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chung xây d ng huy n Thanh Trì, t l 1/5000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo án Quy ho ch chung xây d ng huy n Thanh Trì, t l 1/5.000. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch – Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài chính; Ch t ch y ban nhân dân huy n Thanh Trì; Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - TT Thành y, TT UBND TP; - /c Ch t ch UBND TP; - /c PCT TT UBND TP Phí Thái Bình; - /c PCT UBND TP Nguy n Văn Khôi; - /c PVP Ph m Chí Công; - /c PVP Nguy n Văn Th nh; Nguy n Th Th o - TH, GTn (03); - Lưu VT.
 2. I UL QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N THANH TRÌ, T L 1/5000 (Ban hành theo Quy t nh s 50/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a Ch t ch UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng Quy ho ch chung xây d ng huy n Thanh Trì t l 1/5000 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 49/2009/Q -UB ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 2. Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong ranh gi i quy ho ch còn ph i tuân th các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3. Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 4. Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc Thành ph Hà N i và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng trong ranh gi i quy ho ch theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2. QUY NNH C TH i u 5. V trí, ranh gi i, quy mô: 1. V trí: Huy n Thanh Trì có v trí a lý n m c a ngõ phía Nam thành ph Hà N i. Khu v c nghiên c u quy ho ch bao g m toàn b ph m vi ranh gi i hành chính huy n Thanh Trì hi n nay. 2. Ranh gi i nghiên c u quy ho ch: - Phía B c giáp qu n Hoàng Mai - Phía Tây giáp qu n Thanh Xuân và Hà ông. - Phía ông giáp sông H ng, huy n Gia Lâm và t nh Hưng Yên. - Phía Nam giáp huy n Thư ng Tín, huy n Thanh Oai
 3. 3. Quy mô t quy ho ch: - Ph m vi nghiên c u bao g m toàn b t ai trong ranh gi i hành chính huy n Thanh Trì, di n tích kho ng 6.292,73 ha. i u 6. Toàn b t ai trên a bàn huy n Thanh Trì có t ng di n tích 6.292,73 ha, ư c t ch c thành 2 khu v c: - Khu v c phát tri n ô th có di n tích 2.870,0 ha - Khu v c ngoài ô th có di n tích 3.422,73 ha, bao g m: + Khu v c bên trong ê sông H ng có di n tích 2.261,63 ha + Khu v c ngoài ê sông H ng có di n tích 1.161,10ha i u 7. Quy ho ch chung xây d ng Huy n Thanh Trì ư c phân chia thành các khu v c qu n lý xây d ng như sau: A. Khu v c phát tri n ô th : 1. t các công trình công c ng thành ph và khu v c 2. t cây xanh TDTT 3. t khu (g m các ơn v , k c làng xóm ô th hóa) 4. t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o 5. t di tích tích s văn hóa 6. t CN, kho tàng 7. t qu c phòng, an ninh 8. t công trình HTKT và hành lang b o v 9. t sông mương thoát nư c và hành lang b o v 10. t cây xanh cách ly 11. t nghĩa trang B. Khu v c ngoài ô th : 1. Các trung tâm ti u vùng, th t , các i m dân cư nông thôn 2. Khu ti u th công nghi p, làng ngh 3. t nông nghi p, cây xanh, vui chơi gi i trí TDTT, cây xanh sinh thái…
 4. 4. Khu v c ngoài ê i u 8. T ng di n tích quy ho ch chung huy n Thanh Trì: 6.292,73ha có cơ c u như sau: S H ng m c t ai Di n tích T TT (ha) l (%) Khu v c phát tri n ô th 2.870,00 45,6 I t dân d ng 1.762,81 28,0 1 t công trình công c ng thành ph , khu v c 21,67 2 t cây xanh, TDTT thành ph , khu v c 193,61 3 t giao thông 128,91 4 t khu 1.418,62 Công trình công c ng 58,09 t công c ng h n h p 21,66 t trư ng trung h c ph thông 10,99 t cây xanh, TDTT 312,60 t giao thông ( ư ng, qu ng trư ng) 158,68 t ơn v 856,60 II t dân d ng khác 197,36 3,1 1 t h n h p, d ch v văn phòng, ào t o, y t 176,59 2 t di tích l ch s văn hóa 20,77 III t ngoài dân d ng 646,72 10,3 1 t CN, kho tàng 214,01 2 t qu c phòng, an ninh 63,48 3 t công trình u m i HTKT và hành lang b o v 178,90 4 t sông mương thoát nư c và hành lang b o v 45,50 5 t cây xanh cách ly 127,00 6 t nghĩa trang 17,83 IV t d tr phát tri n 263,11 4,2 Khu v c ngoài ô th 3.422,73 54,4 I Khu v c i m dân cư nông thôn 969,19 15,4 1 t công trình công c ng (g m: TT hành chính, văn hóa, 96,82 d ch v công c ng, TH, nhà tr …) 2 t cây xanh, TDTT 29,03
 5. 3 t giao thông 74,37 4 t 677,62 5 t làng ngh , s n xu t TTCN, kho tàng 68,60 6 t công trình di tích l ch s , tôn giáo tín ngư ng 22,75 II t h n h p, d ch v văn phòng, ào t o, y t 45,92 0,7 III t an ninh, qu c phòng 15,79 0,3 IV M t nư c (sông, mương…) 472,48 7,5 V t nông nghi p, cây xanh du l ch – sinh thái 1.769,44 28,1 VI t giao thông qu c gia, thành ph và khu v c 91,59 1,5 VII t nghĩa trang 58,32 0,9 T ng di n tích t toàn huy n 6.292,73 100 i u 9. Khu v c phát tri n ô th có t ng di n tích t là 2.870,0ha, bao g m: 1. t công trình công c ng thành ph và khu v c: * Có t ng di n tích kho ng: 79,76ha, bao g m: - Các trung tâm: + Trung tâm huy n: Khu trung tâm hành chính huy n hi n nay và các công trình công c ng t p trung t i th tr n Văn i n + Trung tâm công c ng c p khu v c và khu : D ki n t ch c 2 khu trung tâm m i có quy mô l n n m phía Nam huy n t i khu Liên Ninh, và phía B c ư ng 70A t i xã Tam Hi p. Ngoài ra còn m t s khu trung tâm công c ng có quy mô nh hơn n m r i rác trong các khu quy ho ch. - H th ng công trình thương m i, d ch v : Khu t c a nhà máy Pin Văn i n và phân lân Văn i n nh hư ng chuy n i ch c năng thành trung tâm thương m i d ch v , gi i thi u và bán s n phNm, văn phòng. - H th ng công trình Y t : Các cơ s hi n có ư c nâng c p c i t o ch nh trang theo quy ho ch…xây d ng m i các b nh vi n: B nh vi n K, Trung Tâm ghép t ng, Vi n b ng qu c gia, b nh vi n Qu c t H i Châu… * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: - Các công trình công c ng c i t o và xây d ng m i tuân th quy chuNn và quy ho ch chi ti t ư c duy t, có thi t k ô th và hình th c ki n trúc hài hòa v i khu v c. Tăng cư ng không gian qu ng trư ng, l i i b . - Khu v c trung tâm huy n ư c gi l i nâng c p, c i t o, ch nh trang theo quy ho ch. Khu v c B c ư ng 70A t i xã Tam Hi p (hai bên mương Hòa Bình): Khuy n khích
 6. xây d ng h p kh i cao t ng, cao không dư i 7 t ng, m t xây d ng không quá khu công nghi p và ga Ng c H i là m t tr c chính t o hình nh ki n trúc ô th m i c a ngõ phía Nam thành ph . Công trình xây d ng m i cao t ng không dư i 9 t ng, m t xây d ng không quá 40%. - Khu trung tâm thương m i d ch v , công c ng h n h p, văn phòng Tây qu c l 1A và hai bên ư ng 70 ( t c a nhà máy Pin Văn i n và phân lân Văn i n): công trình xây d ng cao t ng không dư i 11 t ng, m t xây d ng t i a 30%. 2. t cây xanh, TDTT: * Có t ng di n tích kho ng: 506,21ha, bao g m: Khu cây xanh công viên TDTT, văn hóa, vui chơi gi i trí, tư ng ài: Khu tư ng ni m Danh nhân Chu Văn An t i xã Thanh Li t, Tân Tri u, Khu v c ài chi n th ng Ng c H i, Khu công viên C a ô phía Nam, khu v c m Quang Lai t i th tr n Văn i n, các khu cây xanh công viên, vư n hoa n m trong các khu . * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: G n k t chung v i cây xanh ư ng ph , các d i cây xanh d c các sông mương và vành ai cây xanh sinh thái ngoài ô th thành m t h th ng hoàn ch nh, góp ph n c i thi n môi trư ng, ph c v các ho t ng vui chơi gi i trí, văn hóa th thao, nghĩ dư ng và m quan ô th . Ph i có b c c không gian ki n trúc, tính ch t phù h p v i truy n th ng, t p quán c ng ng c a ô th , k t h p hài hòa v i m t nư c và môi trư ng xung quanh. Xây d ng theo quy ho ch chi ti t, thi t k c nh quan, d án ư c c p thNm quy n phê duy t. 3. t khu (g m các ơn v , k c làng xóm ô th hóa): * T ng di n tích t ơn v kho ng: 856,60 ha. Khu v c phát tri n ô th ư c t ch c thành 6 khu và 3 ơn v c l p. Các khu ch y u ư c phát tri n trên cơ s các khu dân cư nông thôn ô th hóa, và t m i, có quy mô t 2 – 4 ơn v , ư c xây d ng và c i t o ng b h th ng h t ng xã h i, h t ng k thu t hi n i theo tiêu chuNn c a khu ô th m i. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: - Các công trình xây d ng cao t ng c n nghiên c u gi i pháp th p t ng v phía làng xóm và c n t o sân vư n không gian m . Tăng cư ng, b sung m r ng các không gian sinh ho t công c ng, vư n hoa, sân chơi th d c th thao, ch xe, c nh quan n i b các khu v c tái phát tri n. M t xây d ng theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Các khu ô th m i: Tây Nam Kim Giang, H ình, C u Bươu, T Hi p th c hi n u tư xây d ng ng b và tăng cư ng thi t k ô th , chú tr ng các công trình xây d ng cao t ng phía giáp các tr c ư ng thành ph , khu v c, không dư i 5 t ng và th p d n v phía công viên c nh quan ô th , làng xóm.
 7. - Trong các làng xóm, khu t p th ư c xây d ng, c i t o, hi n i hóa cao 2-3 t ng, hình th c nhà vư n, bi t th , nhà m t ph t i a cao 4 t ng. H n ch gia tăng m t xây d ng và chia nh th a t, m t xây d ng t i a trong nhóm nhà là 40%. Các ư ng làng ngõ xóm c i t o m r ng, xây d ng m i t i thi u lòng ư ng 5,5 i v i ngõ, 7,5m i v i ư ng làng chính, m b o phòng cháy ch a cháy, c u n n, kho ng lùi công trình xây d ng m i t i thi u 3m. 4. t cơ quan, d ch v văn phòng, ào t o, d y ngh : * Có t ng di n tích kho ng: 176,59 ha: C i t o nâng c p xây d ng l i các khu t cơ quan hi n có n m d c theo tr c qu c l 1A theo hư ng xây d ng cao t ng hi n i, d c hai bên trên tr c ư ng 70 xây d ng m i các công trình h n h p, d ch v văn phòng p hi n i, khuy n khích ch c năng ào t o, d y ngh . Xây m i m t s cơ s ào t o trong các khu ô th m i (các trư ng ào t o d y ngh , trư ng cao ng…) t i các khu v c phát tri n ô th C u Bươu, T Hi p, Liên Ninh. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: Xây d ng hi n i h p kh i, ti t ki m t xây d ng, phù h p v i ch c năng s d ng, t o b m t ki n trúc ô th . T o các qu ng trư ng, không gian i b , ch xe, tuân th các tiêu chuNn thi t k v cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o. 5. t di tích l ch s , văn hóa, tôn giáo tín ngư ng: * T ng di n tích t: 20,77 ha. Huy n Thanh Trì có kho ng 120 công trình tôn giáo, tín ngư ng, trong ó có kho ng 60 công trình ã ư c x p h ng di tích có nhi u giá tr v l ch s - văn hóa – ki n trúc, g n v i các l h i truy n th ng. i n hình là: C m di tích danh nhân Chu Văn An (t i xã Thanh Li t), tư ng ài k ni m chi n th ng Ng c H i (t i xã Ng c H i)… * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: B o t n tôn t o các công trình tôn giáo, di tích l ch s văn hóa cùng h th ng không gian m t nư c cây xanh và không gian sinh ho t công c ng, các giá tr văn hóa phi v t th . Các công trình xây d ng lân c n ti p giáp ranh gi i hành lang b o v di tích không xây d ng cao t ng, ph i ư c c p thNm quy n xem xét không nh hư ng n ki n trúc c nh quan khu v c. Vi c l p d án c i t o, xây d ng trong các khu v c này ư c th c hi n theo d án riêng, ph i tuân th Lu t Di s n văn hóa, Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph . 6. t công nghi p, kho tàng: * T ng di n tích t: 214,01 ha, bao g m: Khu công nghi p Liên Ninh – Ng c H i ang ư c xây d ng và d ki n m r ng quy mô, khu làng ngh Tân Tri u xây d ng thêm khu công nghi p m i t i khu v c xã i áng – Ng c H i và các nhà máy xí nghi p n m r i rác trên a bàn Huy n.
 8. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: + Khu CN Ng c H i: nâng c p, hoàn thi n h th ng h t ng k thu t, m b o yêu c u v x lý v sinh môi trư ng, xây d ng các công trình văn phòng h n h p gi i thi u s n phNm cao t ng phía ư ng chính. Hoàn thi n ki n trúc c nh quan óng góp ki n trúc Qu ng trư ng ga Ng c H i. Xây d ng công trình nhà công nghi p, kho tàng công ngh cao t i thi u 2 t ng, m t xây d ng t i a trong các xí nghi p 60% (t i thi u 40%). + Khu công nghi p xây d ng m i phía Tây ga Ng c H i m b o có d i cây xanh cách ly n các tr c ư ng t i thi u 50m m b o yêu c u, giao thông và t o c nh quan môi trư ng xanh cho khu công nghi p, lo i hình công nghi p ch y u là công nghi p nh , i n t l p ráp hi n i ng b , tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. + Khu t công nghi p, kho tàng, cơ s s n xu t ơn l hi n có, không gây nh hư ng môi trư ng ư c phép c i t o, ch nh trang, nâng c p công trình và hoàn ch nh h th ng h t ng k thu t. Các nhà máy xí nghi p n m phân tán trong khu v c phát tri n ô th gây nh hư ng môi trư ng i v i khu dân cư t ng bư c có k ho ch chuy n i ch c năng s d ng t sang t dân d ng ô th . 7. t qu c phòng, an ninh: * T ng di n tích t: 63,48 ha: Các khu t do B Qu c phòng và B công an qu n lý. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: Vi c xây d ng c n th c hi n theo d án riêng tuân th Lu t Xây d ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan n b o v an ninh qu c phòng, c n ph i m b o các yêu c u ki n trúc c nh quan ô th . Các khu t p th gia ình c n ư c xác nh, t ng bư c và bàn giao cho các cơ quan qu n lý chuyên ngành. 8. t công trình HTKT và hành lang b o v : * T ng di n tích t: 178,9 ha: t b n bãi xe và công trình ph c v giao thông chính, t công trình h t ng k thu t (tr m i n, tr m x lý nư c th i, rác th i…) và hành lang b o v , các công trình u m i như: Ga l p tàu Ng c H i, Ga Văn i n… * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: Th c hi n theo d án riêng, tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam, tiêu chuNn chuyên ngành… 9. t sông mương thoát nư c và hành lang b o v : * T ng di n tích t: 45,5 ha, g m
 9. H th ng sông, mương thoát nư c và t hành lang cây xanh b o v hai bên sông mương: sông H ng, sông Tô L ch, sông Nhu , các kênh l n: Hòa Bình… * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: - Khai thác không gian m , c i t o ch t lư ng nư c xây d ng mương, kè, làm ư ng hai bên k t h p xây d ng h th ng c u ph c v giao thông i b , t o c nh quan ki n trúc ô th và nông thôn có c trưng riêng. - Tăng cư ng các d i cây xanh d c theo các kênh mương, sông h , liên k t v i h th ng m t nư c sông h thành h th ng liên hoàn g n k t v i các công trình di tích l ch s văn hóa, vui chơi gi i trí trên toàn huy n. 10. t cây xanh cách ly: * T ng di n tích t: 127,0 ha, g m: t hành lang cây xanh b o v hai bên các tuy n: ê sông H ng, sông Tô L ch và sông Nhu , các tuy n qu c l và ư ng dây ư ng ng h t ng k thu t (tuy n i n cao th , tuy n ng d n ga, d n d u…), ph m vi cách ly v sinh môi trư ng i v i các công trình u m i HTKT (tr m x lý nư c th i, rác th i…), nghĩa trang, tr m phát sóng vô tuy n… * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: m b o hành lang kho ng cách ly an toàn theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh pháp lu t liên quan. 11. t nghĩa trang thành ph : * T ng di n tích t: 17,83 ha, g m: Nghĩa trang Văn i n và ài hóa thân hoàn vũ. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: Khu nghĩa trang Văn i n nh hư ng t ng bư c xây d ng m r ng vành ai cây xanh xung quanh, chuy n sang hình th c công viên nghĩa trang (không có hung táng) k t h p v i ài hóa thân hoàn vũ c n nghiên c u ng b thành m t khu v c tâm linh c a ngư i dân thành ph , óng góp vào c nh quan ô th d c ư ng 70. 12. t d tr phát tri n: * T ng di n tích t: 263,11 ha, g m: t d tr cho các nhu c u phát tri n ô th c a thành ph và các khu t chưa th khai thác xây d ng do n m trong ph m vi nh hư ng c a môi trư ng nghĩa trang Văn i n.
 10. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: S khai thác xây d ng ô th theo nhu c u phát tri n c a thành ph . i u 10. Khu v c ngoài vùng phát tri n ô th : 1. Các trung tâm ti u vùng, th t , các i m dân cư nông thôn: * Các trung tâm ti u vùng, th t : + Trung tâm ti u vùng T Thanh Oai ph c v dân cư nông thôn n m ngoài ô th c m xã: H u Hòa, T Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh; + Trung tâm ti u vùng ông M ph c v khu v c dân cư nông thôn c a c m xã: T Hi p, Ngũ Hi p, ông M , và các xã n m ngoài ê sông H ng: Yên M , Duyên Hà, V n Phúc; + Trung tâm th t i Áng phát tri n trên cơ s khu trung tâm xã, m r ng quy mô phát tri n kinh t xã h i cho khu v c. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: Khuy n khích xây d ng c i t o nhà hi n có cao 2-3 t ng, hình th c nhà vư n, bi t th , nhà m t ph t i a cao 4 t ng. H n ch gia tăng m t xây d ng và chia nh th a t, m t xây d ng t i a trong nhóm nhà là 40%. Trong các làng xóm khuy n khích cao t i a 3 t ng d ng nhà vư n bi t th t i a cao 4 t ng; m t xây d ng m t nhóm nhà là 35%. Các khu t dãn dân, di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư, t xây d ng m i trong khu v c các xã, trung tâm xã, i m dân cư nông thôn t i a 3 t ng, m t xây d ng nhóm nhà t i a ã 53%, kho ng lùi t i thi u 3m so v i ch gi i ư ng vào nhà. C i t o m r ng xây d ng m i các ư ng làng ngõ xóm, t i thi u lòng ư ng 5,5 i v i ngõ, 7,5m i v i ư ng làng chính, m b o phòng cháy ch a cháy, c u n n, kho ng lùi công trình xây d ng m i t i thi u 3m. 2. Các khu TTCN, làng ngh : * Khu TTCN, làng ngh xã H u Hòa, i áng, ông M … * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: Xây d ng m b o kho ng cách ly v sinh môi trư ng cho các khu dân cư theo quy nh. Xây d ng h th ng cây xanh cách ly i v i khu v c xung quanh. i v i c m ti u th công nghiêp g n v i b o t n phát tri n giá tr văn hóa truy n th ng, c i t o c nh quan k t h p gi a s n xu t và d ch v du l ch. Các làng ngh truy n th ng t ng bư c chuy n khu s n xu t ra kh i khu dân cư m b o v sinh môi trư ng. Các ch tiêu v t ng cao và m t xây d ng theo d án ư c duy t, tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. 3. t nông nghi p, cây xanh, vui chơi gi i trí, TDTT, cây xanh sinh thái * Bao g m: Công viên, cây xanh, th d c th thao, vui chơi gi i trí nông nghi p ch t lư ng cao khu v c xã T Thanh Oai, i áng, Liên Ninh, ông M …
 11. * Các yêu c u v không gian ki n trúc quy ho ch: T o thành vùng m và nêm xanh phía Nam thành ph . K t h p v i h th ng cây xanh d c các tuy n sông, mương, cây xanh công viên trong ô th thành m t h th ng liên hoàn góp ph n c i thi n môi trư ng, c i t o vi khí h u cho khu v c, c n l p quy ho ch chi ti t có thi t k ô th . 4. Khu v c n m ngoài ê sông H ng: - Khu làng xóm, dân cư nông thôn: c i t o, nâng c p, ch nh trang, tuân th theo lu t ê i u. T ch c các khu: TTCN và phát tri n làng ngh t i các xã Duyên Hà, V n Phúc…khu nông nghi p ch t lư ng cao s n xu t rau s ch t i các xã Yên M , Duyên Hà... - Khai thác ti m năng v t ai và c nh quan thiên nhiên vùng ven sông H ng, t ch c các khu du l ch sinh thái, khu vui chơi gi i trí, d ch v du l ch… trên cơ s các d án ư c các c p thNm quy n xem xét phê duy t, tuân th Lu t ê i u và Quy ho ch cơ b n khu v c sông H ng o n qua Hà N i. i u 11. nh hư ng qu n lý ki n trúc c nh quan ô th 1. Xác nh vùng c nh quan: a) C nh quan môi trư ng t nhiên: Sông H ng, Sông Nhu và sông Tô L ch cùng v i h th ng m t nư c như H Thanh Li t…kênh, mương th y l i g n li n v i h th ng làng xóm, công trình tín ngư ng là c trưng c a Hà N i. b) C nh quan cây xanh và các công trình văn hóa, tôn giáo, l ch s : Các khu cây xanh t p trung d c các tr c ư ng: 1A, 70, ư ng ven sông Tô L ch, d c các ư ng liên xã và hai bên các con sông, tuy n mương th y l i, v a có giá tr c nh quan, v a có giá tr vi khí h u. c) H th ng công trình tôn giáo l ch s văn hóa dày c g n li n v i truy n th ng văn hóa phi v t th , m t nư c cây xanh, trong ó có nh ng di s n l n: khu di tích tư ng ni m danh nhân Chu Văn An, tư ng ài chi n th ng Ng c H i và tương lai là khu C a Ô phía Nam thành ph Hà N i. d) C nh quan nông thôn các làng truy n th ng: ây là ngu n c nh quan g n li n v i các giá tr văn hóa truy n th ng: l h i ngh thu t truy n th ng, c nh quan…Sinh thái, di s n văn hóa, c n khai thác phát huy các giá tr hòa nh p trong khu v c phát tri n ô th , hi n i hóa k t h p v i ki n trúc truy n th ng trong khu v c nông thôn. e) C nh quan trong các khu v c phát tri n ô th : - C nh quan tuy n ph : Ch y u t p trung t i các tr c ư ng 70, 1A, 1B, vành ai 3, ư ng lên c u Thanh Trì ( ư ng ê), tuy n ư ng s t Hà N i – thành ph H Chí Minh và các nút giao thông c a ngõ: Ng c H i và ư ng H u Hòa – Vĩnh Quỳnh – Ngũ Hi p – C u Thanh Trì, Ng c H i – Liên Ninh, ư ng 70 – 1A, B nh vi n K, ga Ng c H i.
 12. - C nh quan ph xá: Hi n nay ch y u t p trung trên Qu c l 1A và khu v c th tr n, các tr c ph m i sau này s hình thành các khu ô th m i và các khu h n h p văn phòng. - Qu ng cáo t i các tr c ư ng l n và các khu trung tâm c n ph i m b o y u t c nh quan ô th phù h p v i các công trình xây d ng xung quanh. f) C nh quan ô th trong các khu ch c năng: - Khu trung tâm th tr n: là trung tâm hành chính, chính tr , hi n giáp ư ng 1A quy mô không l n, phân tán, c n nghiên c u th hi n ư c vai trò ch c năng c a trung tâm huy n. - Các khu nhà và t p th cũ, khu t p th cán b công nhân c a các nhà máy xí nghi p ch y u 2-4 t ng ki n trúc d ng nhà chia lô, hình th c ki n trúc nh ng năm 70-80 c n nghiên c u c i t o ch nh trang hi n i ng b v i khu m i ( ơn v ). Các khu ô th m i H ình, Tây Nam Kim Giang, T Hi p… hi n chưa u tư xây d ng, c n nghiên c u t ch c không gian ki n trúc và c nh quan ng b v i các tr c ư ng, hài hòa v i các khu cũ và làng xóm… - Các khu công viên xây d ng m i: Công viên tư ng ni m danh nhân Chu Văn An, các khu v c d ki n phát tri n cây xanh, th d c th thao, c nh quan k t h p v i h i u hòa khu T Thanh Oai, i áng. Khu cây xanh sinh thái ngoài ê c n nghiên c u, phát huy t i a c nh quan môi trư ng sinh thái t nhiên và nhân t o. - Các khu công nghi p: ch y u t p trung khu v c hai bên ư ng qu c l 1A và ư ng 70 có nhi u qu t – công nghi p, kho tàng, ki n trúc chưa m b o các yêu c u v c nh quan c n nghiên c u chuy n i ch c năng t i a xây d ng các công trình h n h p, văn phòng. Tr c ư ng các khu c m công nghi p phía Nam là ngu n c nh quan m i trong i u ki n phát tri n ô th hóa. - Nghĩa trang Văn i n, ài hóa thân hoàn vũ là m t công trình duy nh t c a thành ph n m trên ư ng 70 có tác ng l n n c nh quan ô th khu v c, c n có nghiên c u trong nh hư ng phát tri n. 2) nh hư ng qu n lý không gian ki n trúc c nh quan: a) B o t n phát tri n c nh quan t nhiên và nhân t o. - H : C i t o ch t lư ng m t nư c, v sinh môi trư ng và nh ng c nh quan ô th , trong các khu v c phát tri n ô th k t h p v i công viên và ch c năng i u ch nh nư c m t. T i các khu v c nông thôn, khai thác tri t c i t o môi trư ng dân cư, thoát nư c cho khu v c, xây d ng ư ng, kè ven h t o không gian m i, ngh ngơi gi i trí cho ngư i dân ng th i k t h p v i h th ng cây xanh d c sông mương h l n hơn t o t ng th không gian m t nư c toàn huy n. Xây d ng m i các h ch a nư c, h trong các khu công viên Thanh Li t, các h ven ô ê T Hi p, Ngũ Hi p và các h i u hòa trong các ô th m i. Khu công nghi p và các khu v c có a hình trũng th p k t h p nuôi tr ng th y s n ch t lư ng cao, th d c th thao, vui chơi gi i trí, sinh thái. Tăng cư ng qu n lý các công trình xây d ng xung quanh khu v c có
 13. tính ch t c nh quan g n v i di s n văn hóa l ch s , ph i có kho ng lùi và h n ch t i a chi u cao, ư c xem xét c th trong quy ho ch chi ti t. - Công viên cây xanh: xây d ng m i công viên Thanh Li t (công trình tư ng ni m danh nhân Chu Văn An), tôn t o khu ài chi n th ng Ng c H i và xây d ng m các khu du l ch công viên cây xanh th d c th thao, h nuôi tr ng th y s n, nông nghi p ch t lư ng cao t i i áng, T Thanh Oai, ông M v i quy mô l n, xây d ng các vư n hoa cây xanh ô th trong các khu dân d ng, khu , ơn v , nâng c p các không gian sinh ho t công c ng trong các làng xóm ô th hóa và nông thôn và các khu c m công nghi p. - Tăng cư ng b o t n, tăng thêm các d i cây xanh d c theo các tr c ư ng 1A, 1B, 70 vành ai 3, ư ng H u Hòa – Vĩnh Quỳnh – Ngũ Hi p – C u Thanh Trì (vành ai 4 cũ), d c các ư ng liên xã, liên thôn, d c theo các kênh mương, sông h , các khu v c cách ly an toàn công trình k thu t h t ng, tuy n i n, khu công nghi p, tr m x lý…Liên k t h th ng m t nư c sông h thành h th ng liên hoàn g n k t v i các công trình di tích l ch s văn hóa, vui chơi gi i trí trên toàn huy n. - Sông mương, kênh, c u: khai thác không gian m , c i t o ch t lư ng nư c xây d ng mương, kè, làm ư ng hai bên k t h p xây d ng h th ng c u ph c v giao thông i b , t o c nh quan ki n trúc ô th và nông thôn có c trưng riêng. - C nh quan nông thôn: Trong các khu phát tri n ô th ư c xây d ng, c i t o, hi n i hóa. - B o t n tôn t o các công trình tôn giáo, di tích l ch s văn hóa cùng h th ng không gian m t nư c cây xanh và không gian sinh ho t công c ng, các giá tr văn hóa phi v t th . b) Tái phát tri n c i t o ô th , khu dân cư hi n có: - C i t o nâng c p các công trình xây d ng, xí nghi p, cơ quan hi n có hai bên tr c 1A, 1B, 70 các tuy n ư ng khu v c, khuy n khích chuy n i ch c năng sang h n h p, văn phòng, cơ quan nghiên c u. Khu v c giao nhau ư ng 70 &1A t o i m nh n xây d ng l i và xây d ng m i các công trình trung tâm huy n l th tr n h p v i kh i cao. - m b o hài hòa v i c nh quan các khu dân cư làng xóm cũ, các c nh quan thiên nhiên, nhân t o, các công trình xây d ng cao t ng c n nghiên c u gi i pháp th p t ng v phía làng xóm và c nh quan c n t o sân vư n không gian m . Tăng cư ng, b sung m r ng các không gian sinh ho t công c ng, vư n hoa, sân chơi th d c th thao, ch xe, c nh quan n i b các khu v c tái phát tri n. T ch c các nút giao thông m b o i u ki n an toàn, t o các i m nh n không gian, t ch c các qu ng trư ng, tuy n ph i b cho khu trung tâm th tr n. Hoàn thi n các bãi xe khu trung tâm. Khu nhà ga Văn i n k t h p v i d án ư ng s t ô th c a b GTVT nâng cao ch t lư ng ô th khu trung tâm cũ. c) Phát tri n khu ô th m i:
 14. - Các khu ô th m i: Tây Nam Kim Giang, H ình, C u Bươu, T Hi p th c hi n u tư xây d ng ng b và tăng cư ng thi t k ô th , chú tr ng các công trình xây d ng cao t ng phía giáp các tr c ư ng thành ph , khu v c. - Khu v c ô th t ư ng 70 xu ng phía Nam huy n và d c 2 bên ư ng 70 xây d ng các khu trung tâm m i. Xây d ng các công trình h p kh i cao t ng, ch c năng văn phòng, công c ng h n h p, khách s n…t i phía Tây trung tâm huy n l t o khu v c phát tri n m i k t h p trung tâm cũ xây d ng ng b . - Hai khu trung tâm c p khu v c và khu có quy mô l n: trung tâm t i phía B c ư ng 70 (hai bên mương Hòa Bình) khuy n khích xây d ng h p kh i cao t ng. Khu trung tâm phía Nam (khu v c Liên Ninh) t o không gian n i ư ng 1A sang khu công nghi p và ga Ng c H i là m t tr c chính t o hình nh ki n trúc ô th m i c a ngõ phía Nam thành ph . - Các khu nhà xây d ng m i, xây d ng cao t ng phía tr c ư ng chính, m b o trong c nh quan phía Tây ư ng 1B. m b o t n tôn tr ng hoàn toàn v i c nh quan thiên nhiên và nhân t o các di s n văn hóa thiên nhiên. T i các khu v c có sông Tô L ch: m r ng d i cây xanh, công viên, xây d ng các c u ô th có c trưng riêng t o s thay i không gian trong ô th . - Khu CN Ng c H i: nâng c p, hoàn thi n h th ng h t ng k thu t, m b o yêu c u v x lý v sinh môi trư ng, xây d ng các công trình văn phòng h n h p gi i thi u s n phNm cao t ng phía ư ng 1A và tr c không gian ông – Tây. Hoàn thi n ki n trúc c nh quan óng góp ki n trúc Qu ng trư ng ga Ng c H i. Khu công nghi p xây d ng m i phía Tây ga Ng c H i, ph i có d i cây xanh cách ly n các tr c ư ng t i thi u 50m m b o yêu c u, giao thông và t o c nh quan môi trư ng xanh cho khu công nghi p, lo i hình công nghi p ch y u là công nghi p nh , i n t l p ráp hi n i ng b . d) Qu ng cáo ô th : Trong các khu v c phát tri n ô th : Th ng kê và d b các qu ng cáo không phù h p v i quy ho ch, màu s c, n i dung gây nh hư ng n môi trư ng c nh quan ô th . Trong các khu xây d ng m i các quy nh c th v qu ng cáo m b o tính m quan th ng nh t. T i các không gian m các nút giao thông quan tr ng, cây xanh, m t nư c, c bi t là các công trình di tích l ch s văn hóa, tôn giáo không b trí bi n qu ng cáo có quy mô l n. 3. Các khu v c c bi t a) Trong khu phát tri n ô th : - Khu C a ô phía Nam là khu v c c bi t, òi h i ch t lư ng c nh quan ô th quan tr ng c a th ô, nghiên c u i u ch nh tuy n i n cao th theo các tuy n qu c l có m t khu v c quy ho ch ng b , p, th c hi n theo Quy ho ch chi ti t c n có thi t k ki n trúc và có thi t k ô th . Các công trình phía ư ng 1B, giáp khu v c này c n ki n trúc p óng góp cho ki n trúc c a ô phía Nam.
 15. - Công viên Thanh Li t (khu tư ng ni m danh nhân văn hóa Chu Văn An) thành ph có ch trương chuy n i khu trư ng ua ng a cũ sang ch c năng phát tri n ô th c n nghiên c u quy ho ch chi ti t ng b m b o yêu c u hài hòa nâng cao gi i trí công viên văn hóa, khu v c và khu tư ng ni m, m b o ư c 3 y u t : m t nư c, cây xanh – văn hóa – ki n trúc. - Khu nghĩa trang Văn i n nh hư ng t ng bư c chuy n sang hình th c công viên nghĩa trang (không có hung táng) k t h p v i ài hóa thân hoàn vũ c n nghiên c u ng b thành m t khu tâm linh c a thành ph , óng góp vào c nh quan ô th d c ư ng 70. - Khu bãi Ăng ten qu c phòng, Tri u Khúc v lâu dài ki n ngh b qu c phòng s d ng công ngh cao theo gi m quy mô t và chuy n ch c năng sang phát tri n công viên cây xanh ho c ch c năng ô th , phát tri n qu t thành ph và óng góp c nh quan tr c ư ng hư ng tâm vào thành ph và công viên Thanh Li t. - Các khu x lý nư c th i áp d ng công ngh cao h n ch nh hư ng v sinh môi trư ng và ch t lư ng c nh quan thành ph . b) Ngoài khu v c phát tri n ô th : Khu v c c a ngõ thành ph phía Nam ( ông ư ng 1B) d ki n là 1 khu có ch c năng ô th (văn phòng, khách s n, cơ quan vi n nghiên c u, thương m i t ng h p) có v trí c nh quan quan tr ng cho ô th , c n l p quy ho ch chi ti t kèm theo thi t k ô th . Khu v c phía nam và T Thanh Oai, ông M , Công viên, cây xanh, th d c th thao, vui chơi gi i trí nông nghi p ch t lư ng cao, h i u hòa, c nh quan t o không gian vành ai xanh cho thành ph , c n l p quy ho ch chi ti t có thi t k ô th . Khu v c ngoài ê c i t o ch nh trang làng xóm c nh quan thiên nhiên, văn hóa l ch s , ph n t bãi s phát tri n thành công viên cây xanh th d c th thao, tuân th Lu t ê i u và Quy ho ch cơ b n khu v c sông H ng o n qua Hà N i. i u 12. H th ng giao thông: 1. Các công trình giao thông u m i qu c gia và thành ph : a) ư ng th y: Xây d ng c ng du l ch t i khu v c xã Yên M và V n Phúc khai thác tuy n du l ch ư ng th y d c sông H ng. b) ư ng s t: - Tuy n ư ng s t B c – Nam: t ga Ng c H i vào trung tâm thành ph ư c xây d ng, c i t o thành ư ng ôi, kh ư ng 1435/1000mm (s d ng k t h p gi a ư ng s t qu c gia và ư ng s t ô th Yên Viên – Ng c H i). Xây d ng và c i t o ga Văn i n là ga ư ng s t ô th . - Tuy n ư ng s t Vành ai phía ông và ga Yên S th hi n trong án này có th ư c xem xét i u ch nh phù h p và ư c th c hi n theo d án riêng.
 16. - Xây d ng ga Ng c H i có ch c năng là ga u m i c a tuy n ư ng s t ô th Yên Viên – Ng c H i và ư ng s t qu c gia. Các tuy n ư ng s t qu c gia và ư ng s t ô th trên a bàn huy n Thanh Trì s ư c xây d ng, c i t o theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. c) ư ng b : - C i t o, m r ng Qu c l 1A (cũ) là tuy n ư ng chính ô th hư ng tâm phía Nam thành ph , m t c t ngang i n hình r ng B = 46m (quy mô 6 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, v a hè và các d i phân cách). - C i t o, m r ng ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi (qu c l 1 m i), quy mô 6 – 8 làn xe cao t c, chi u r ng m t c t ngang 70m – 90m, t i nh ng o n i qua khu v c phát tri n ô th và các khu dân cư nông thôn xây d ng ư ng gom hai bên (d án c i t o, m r ng tuy n ư ng này ư c th c hi n theo d án riêng). - ư ng vành ai 3: là ư ng cao t c ô th (phía B c huy n Thanh Trì), m t c t ngang i n hình r ng 68m bao g m 6 – 8 làn xe cao t c, 4 làn ư ng gom, v a hè và các d i phân cách và hành lang tuy n ư ng s t ô th i trene cao r ng 5m (Hành lang xây d ng tuy n ư ng s t ô th trên ư ng Vành ai 3 có th i u ch nh và s ư c nghiên c u, xác nh theo d án riêng). * Lưu ý: Theo nghiên c u c a án Quy ho ch phát tri n GTVT Th ô Hà N i n năm 2020 và d án HAIDEP xu t phương án xây d ng tuy n v n t i hành khách công c ng trên tuy n ư ng 2,5. Vì v y hành lang xây d ng tuy n ư ng s t ô th trên ư ng Vành ai 3 có th i u ch nh và s ư c nghiên c u, xác nh theo d án riêng. - ư ng H u Hòa – Vĩnh Quỳnh – Ngũ Hi p – C u Thanh Trì: Hư ng tuy n, ch c năng, quy mô c a tuy n ư ng này xác nh theo i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020. Quy mô, ch c năng, hư ng tuy n c a tuy n ư ng này s ư c xem xét i u ch nh phù h p v i quy ho ch chung xây d ng Hà N i m r ng và ư c th c hi n theo d án riêng. - Xây d ng, c i t o, m r ng ư ng 70: là ư ng chính ô th , m t c t ngang r ng 50m (4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, v a hè và các d i phân cách). - Xây d ng tuy n ư ng chính ô th n i ư ng vành ai 3 và ư ng H u Hòa – Vĩnh Quỳnh – Ngũ Hi p – C u Thanh Trì ( i qua phía ông bãi ăng ten Tri u Khúc), m t c t ngang r ng 53,5m (6 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, v a hè và các d i phân cách). - Xây d ng các nút giao thông khác m c, bao g m: + Nút giao gi a tuy n ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi v i ư ng H u Hòa – Vĩnh Quỳnh – Ngũ Hi p – C u Thanh Trì. + Nút giao gi a ư ng 70 v i qu c l 1A cũ và tuy n ư ng s t Ng c H i – ga Hà N i.
 17. + Nút giao gi a ư ng H u Hòa – Vĩnh Quỳnh – Ngũ Hi p – C u Thanh Trì v i qu c l 1A cũ tuy n ư ng s t Ng c H i – ga Hà N i. + Nút giao gi a ư ng 70 v i ư ng Tôn Th t Tùng – Kim Giang kéo dài (B=53,5m). 2. Các tuy n ư ng t i khu v c phát tri n ô th : * Xây d ng các tuy n ư ng t i các khu v c phát tri n ô th có 6 làn xe và 4 làn xe: - Các tuy n ư ng quy mô 6 làn xe: + Tuy n ư ng tr c trung tâm khu v c Liên Ninh – Ng c H i: có hư ng ông – Tây, m t c t ngang i n hình r ng 50m (6 làn xe, v a hè và d i phân cách). + ư ng phía ông ga Ng c H i: có m t c t ngang r ng 40m (6 làn xe, v a hè và d i phân cách). - Các tuy n ư ng quy mô 4 làn xe: có m t c t ngang r ng 30m, 27m và 25m (lòng ư ng r ng 15m, hè hai bên r ng 5 – 7,5m). * Xây d ng các tuy n ư ng n i b và ư ng chính khu v c trong các khu, c m công nghi p có m t c t ngang r ng 13,5m; 17,5m; 21,25m và 35m, s ư c c th hóa bư c l p quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 và 1/500. 3. Xây d ng và c i t o m r ng các tuy n t nh l và m t s tuy n ư ng quan tr ng khác c a huy n: - ư ng 70B c i t o m r ng trên cơ s ư ng hi n có, m t c t ngang r ng 17,5m. - ư ng ê sông H ng ư c c i t o nâng c p thành ư ng c p III ng b ng, m t ư ng r ng kho ng 7 – 11m. - Tuy n ư ng phía ông mương Hòa Bình m t c t ngang 21,25m. - Tuy n ư ng Liên Ninh – i Áng – T Thanh Oai (n i qu c l 1 cũ v i tuy n ư ng d c theo mương Hòa Bình), m t c t ngang r ng kho ng 30m. - Tuy n ư ng hai bên sông Tô L ch m t c t ngang r ng 13,5 - 17,5m, lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 3 ÷ 5m. 4. Giao thông công c ng: - Xây d ng các tuy n ư ng s t ô th : + Tuy n Yên Viên – Ng c H i. + Tuy n Hà N i – Hà ông.
 18. + Trên ư ng vành ai 3: ư ng s t ô th d ki n trên ư ng Vành ai 3 có th nghiên c u xây d ng trên tuy n ư ng 2,5. - Xây d ng các tuy n xe buýt công c ng: tuy n xe buýt nhanh, kh i lư ng l n (BRT) trên qu c l 1 cũ, ư ng Nguy n Trãi và ư ng 70. Các tuy n ư ng s t ô th , BRT s ư c nghiên c u xác nh c th theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. 5. Các b n bãi xe và các công trình ph c v giao thông: Xây d ng các ga ra, bãi xe ô th trong các khu cây xanh, hành lang k thu t, g n các nút giao thông chính, phân tán trong các Khu ô th m i, Khu công nghi p, Trung tâm d ch v , thương m i… phù h p v i di n tích, m t dân s , tính ch t c a các khu quy ho ch xây d ng và c i t o m r ng. T ng di n tích chi m kho ng 1 – 4% qu t ô th . Xây d ng các bãi xe và các công trình ph c v giao thông chính: b n xe t i Ngũ Hi p, i m u cu i xe buýt Liên Ninh, i m u cu i xe buýt Thanh Li t, bãi xe phía Tây ga Ng c H i… t ng di n tích kho ng 42,95ha. 6. Xây d ng, c i t o và m r ng m ng lư i giao thông nông thôn (các tuy n giao thông liên xã): Các tuy n giao thông liên xã g m 15 tuy n, trong ó có 13 tuy n hi n có và 2 tuy n xây d ng m i là tuy n H u Hòa và T Thanh Oai ư c c i t o nâng c p và xây m i tương ương v i ư ng c p IV ng b ng (m t ư ng r ng 7m, l hai bên r ng 1m) i v i o n ngoài các khu dân cư. Các o n i qua các khu dân cư s m r ng m t ư ng 7,5m, hè hai bên r ng t 3m ÷ 5m. C th s ư c th c hi n trong án quy ho ch chi ti t t l 1/500 các i m dân cư ô th hóa và các i m dân cư nông thôn theo phân c p. * Lưu ý: Các d án u tư xây d ng công trình giao thông u m i ( ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th , ư ng th y, các ư ng vành ai trên a bàn huy n Thanh Trì s xác nh c th theo d án riêng ư c c p th m quy n phê duy t. i u 13. ChuNn b k thu t: 1. Thoát nư c mưa: - Nguyên t c xây d ng: h th ng thoát nư c mưa k t h p gi a t ch y và bơm ng l c ra sông Nhu và sông H ng, k t h p gi a thoát nư c ô th và thoát nư c ph c v s n su t nông nghi p. Các lưu v c thoát nư c chính như sau: * Lưu v c I: có di n tích kho ng 990ha tiêu thoát nư c ra sông Nhu qua tr m bơm C u Bươu (công su t là 8,33m3/s). Các h i u hòa u m i (c m h Thanh Li t) có di n tích là 32ha; ng th i có th tiêu ra sông Tô L ch phía ông. * Lưu v c II: (lưu v c t Nhu ): có di n tích kho ng 2900ha (thu c a bàn huy n Thanh Trì kho ng 2655 ha) tiêu nư c ra sông Nhu qua các tr m bơm Siêu Qu n,
 19. Hòa Bình, i Áng, i Thanh và Nh Châu có t ng công su t bơm kho ng 19,87m3/s, trong ó tr m bơm Hòa Bình (công su t 9,66m3/s) là tr m bơm ch l c. Các h i u hòa u m i trong lưu v c t ng di n tích kho ng 83,0 ha. * Lưu v c III: di n tích kho ng 1370 ha tiêu ra sông H ng qua tr m bơm ông M , ư c c i t o, nâng công su t lên 13,6m3/s (trư ng h p gi nguyên công su t tr m bơm ông M như hi n nay, c n xây d ng thêm tr m bơm m i t i xã V n Phúc v i công su t là 6,3m3/s). H u m i g n tr m bơm di n tích kho ng 19,0ha. * Lưu v c tiêu ra sông Tô L ch: lưu v c này là d i t h p d c hai bên sông Tô L ch (thu c các xã Thanh Li t, Tam Hi p, T Hi p và Th tr n Văn i n), thoát nư c tr c ti p vào h th ng sông Tô L ch – h Yên S . * Xã H u Hòa thu c lưu v c h u Nhu : n m ngoài vùng phát tri n ô th nên v n s d ng h th ng th y nông hi n có, tiêu nư c ra sông Nhu thông qua mương và tr m bơm tiêu Phú Di n công su t 1,66m3/s. * Lưu ý: - Khu v c ngoài bãi sông H ng (kho ng 1098,5ha): trong ph m vi quy ho ch cơ b n phát tri n khu v c sông H ng (h th ng thoát nư c khu v c này s ư c nghiên c u c th phù h p quy ho ch ư c c p th m quy n phê duy t phù h p Lu t ê i u. - Hình dáng h i u hòa s ư c xác nh chính xác giai o n thi t k ti p sau nhưng c n m b o di n tích m t h và chi u sâu m c nư c i u ti t theo quy ho ch ư c duy t 2. San n n: * Lưu v c tiêu thoát nư c ra sông Nhu qua tr m bơm C u Bươu: cao kh ng ch n n H = 5,60 – 6,30m. * Lưu v c t Nhu : Cao kh ng ch n n H = 5,10 – 6,30m, (xác nh ch y u trên cơ s cao hi n tr ng các khu v c dân cư, làng xóm hi n có và các công trình ã xây d ng trong khu v c). * Lưu v c tiêu ra sông H ng qua tr m bơm ông M : Cao kh ng ch n n H = 5,50 – 6,30m. * Lưu v c tiêu ra sông Tô L ch: Cao kh ng ch n n H = 5,40 – 6,10m. i v i khu v c làng xóm hi n có ngoài khu v c phát tri n ô th , cao san n n xác nh theo nguyên t c m b o phù h p v i cao tiêu n i ng hi n nay. * Lưu ý: i v i m t s tuy n ư ng ang ư c khai thác s d ng như ư ng 70, ư ng 1A… Cao ư ng ư c xác nh trên cơ s cao ư ng hi n có. Trong quá trình thi t k t l l n hơn c n kh o sát k hi n tr ng xác nh cao ư ng cho phù h p, m b o yêu c u thoát nư c. i u 14. C p nư c:
 20. 1. Ngu n nư c: Ngu n nư c c p cho huy n Thanh Trì ch y u t các nhà máy nư c ng m c a Thành ph , ngoài ra còn có th b tr t ngu n cung c p c a các nhà máy nư c khai thác nư c m t sông H ng và sông à ( u n m ngoài a bàn huy n Thanh Trì). Nhà máy nư c Văn i n và tr m c p nư c trong c m công nghi p Liên Ninh – Ng c H i ti p t c ư c s d ng. Khi h th ng c p nư c c a Thành ph trên a bàn huy n ư c xây d ng hoàn thi n s ư c s d ng v i ch c năng tr m bơm tăng áp c a khu v c. 2. Gi i pháp c p nư c * Khu v c phát tri n ô th : ư c cung c p nư c t m ng lư i ư ng ng truy n d n c a Thành ph có ư ng kính t 400 ÷ 800 xây d ng trên các tuy n ư ng chính thành ph và liên khu v c. Các tuy n ng phân kh i có ư ng kính t 100 ÷ 300, xây d ng trên các tuy n ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh c p nư c cho các khu quy ho ch. * Khu v c dân cư nông thôn (k c các khu ti u th công nghi p) s ư c c p nư c t các tr m c p nư c s ch nông thôn và ư c phân ph i qua m ng lư i ư ng ng d ch v n các h tiêu th . i u 15. C p i n 1. Các tuy n dây 110, 220KV: ư c c i t o và xây d ng theo quy ho ch phát tri n c a ngành i n. T ng bư c h ng m các o n tuy n 110, 220KV i qua khu v c phát tri n ô th . 2. Ngu n c p: n năm 2020, huy n Thanh Trì ư c c p i n t 2 tr m bi n áp 110/22KV Văn i n 2x63MVA và tr m Ng c H i 2x63MVA. Trong giai o n u các ph t i c a huy n ư c c p i n t tr m bi n áp 110/22KV Văn i n và ư c b sung t các tr m bi n áp 110/22KV Mai ng, Linh àm và Thư ng ình. Vi c c i t o, xây d ng các tr m bi n áp 110/22KV ư c th c hi n theo quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành i n và phù h p v i yêu c u phát tri n ô th , ư c th c hi n theo d án riêng. 3. M ng trung th : - M ng lư i i n trung th thi t k m ch vòng, v n hành h m b o c p i n an toàn, n nh. - C i t o toàn b lư i 6KV và 35 KV thành c p i n áp 22KV. Nâng c p và di chuy n các tuy n trung th hi n có i theo ư ng quy ho ch. Xây d ng m i các tuy n cáp 22KV c p i n cho các ph t i trên a bàn huy n. - i v i khu v c phát tri n ô th , m ng cáp trung th b trí i ng m. Khu v c nông thôn giai o n trư c m t các tuy n ư ng dây trung th có th i n i và s ư c c p thNm quy n xem xét c th trong giai o n l p d án u tư xây d ng.
Đồng bộ tài khoản