Quyết định số 500/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 500/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 500/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 500/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 500/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ truởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 25/TT - TNMT ngày 31/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh được giao đất theo Quyết định số 1023/TTg ngày 02/12/1997 của Thủ tuớng Chính phủ, như sau: + Diện tích đất: 27.730,0m2 (Hai mươi bẩy nghìn, bẩy trăm ba mươi m2 ). + Mục đích sử dụng: Xây dựng Trụ sở Hội đồng nhân và UBND tỉnh Bắc Ninh. + Ðịa điểm: Ðường Phù Ðổng Thiên Vương - phường Suối Hoa - thành phố Bắc Ninh. + Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Ninh và UBND phường Suối Hoa căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản