Quyết định số 500/BXD-CSXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 500/BXD-CSXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 500/BXD-CSXD về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 500/BXD-CSXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 500/BXD-CSXD Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH ĂNG KÝ VÀ C P CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. Theo ngh c a V trư ng V chính sách xây d ng. QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch ăng ký và c p ch ng ch hành ngh xây d ng thay th cho b n Quy ch ăng ký hành ngh xây d ng ã ư c ban hành theo Quy t nh s 22/BXD-QLXD ngày 26/01/1993 c a B Xây d ng. i u 2.- Quy t nh này ư c th c hi n th ng nh t trong c nư c và có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã Ký) QUY CH ĂNG KÝ VÀ C P CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 500/BXD-CSXD ngày 18 tháng 9 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Vi c ăng ký và c p ch ng ch hành ngh xây d ng là th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v năng l c hành ngh xây d ng c a các t ch c kinh t là pháp nhân Vi t Nam ho t ng kinh doanh v xây d ng (sau ây g i chung là doanh nghi p xây d ng) nh m m b o ch t lư ng công trình xây d ng và c nh tranh lành m nh, công b ng trong lĩnh v c xây d ng theo pháp lu t. 2. Năng l c hành ngh xây d ng c a doanh nghi p ư c xác nh trên cơ s ăng ký c a các doanh nghi p v : - Trình k thu t và kinh nghi m qu n lý c a cán b ; - Kinh nghi m thi công xây l p c a doanh nghi p xây d ng; - Kh năng tài chính; - Thi t b và công ngh ã ư c u tư; - L c lư ng công nhân k thu t xây d ng; 3. Tuỳ thu c vào năng l c mà doanh nghi p xây d ng ăng ký, cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho doanh nghi p theo quy nh c a Quy ch này. 4. Ch ng ch hành ngh xây d ng do cơ quan có thNm quy n c p cho doanh nghi p xây d ng có giá tr thi hành trong c nư c doanh nghi p d th u; ký k t h p ng giao nh n th u xây d ng công trình. Ch u tư ph i yêu c u doanh nghi p xây d ng xu t trình ch ng ch hành ngh xây d ng khi u th u, ng th i yêu c u kê khai b sung và ki m tra năng l c th c t c a doanh nghi p xây d ng b o m các yêu c u ã ư c ra trong h sơ m i th u theo Quy ch u th u c a Nhà nư c. 5. Ho t d ng kinh doanh và d ch v xây d ng c a pháp nhân nư c ngoài t i Vi t Nam có quy nh riêng. i u 2. Ho t ng xây d ng quy nh trong Quy ch này bao g m toàn b các công vi c c a quá trình xây d ng các công trình t công tác san p m t b ngg; xây d ng n n, móng, k t c u ph n ng m, k t c u ph n n i, các công vi c hoàn thi n, l p t cơ i n, thi t b công trình và công ngh , trang trí n i ngo i th t và c nh quan công trình. i u 3. Năng l c c a doanh nghi p xây d ng ư c xác nh n trong ch ng ch hành ngh xây d ng v các kh năng sau ây: 1. Th c hi n các công vi c xây l p (theo danh m c ghi t i Ph l c s 1 c a Quy ch này).
 3. Doanh nghi p có u tư thi t b công ngh , có công nhân và cán b k thu t thích h p v i công vi c xây l p nào thì ư c xác nh n năng l c hành ngh xây l p công vi c ó; và ư c nh n th u kh i lư ng t ng lo i công vi c theo năng l c ã ư c xác nh n v i giá tr th c hi n trong m t năm không l n hơn 20 l n v n i u l h p pháp trong năm ó c a doanh nghi p ho c v n kinh doanh thu c s h u c a doanh nghi p nhà nư c ư c cơ quan tài chính có thNm quy n xác nh n. 2. Th c hi n xây l p công trình bao g m: xây d ng m i, m r ng, c i t o nâng c p, s a ch a các h ng m c công trình và công trình xây d ng thu c các d án u tư ư c phân nhóm theo quy nh t i Ph l c c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph (chi ti t theo Ph l c s 6 c a Quy ch này). 3. i v i doanh nghi p xây d ng h ng 1 và T ng công ty xây d ng ư c thành l p theo Ngh nh 90/TTg và 91/TTg ngày 07/3/1994, có t ch c tư v n xây d ng năng l c ư c nh n t ng th u xây d ng công trình (t kh o sát thi t k , qu n lý và xây l p công trình). i u 4. Doanh nghi p xây d ng khi nh n th u xây d ng ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng công trình, th c hi n ch b o hành công trình theo quy nh hi n hành. Chương 2: ĂNG KÝ NĂNG L C HÀNH NGH XÂY D NG i u 5. Doanh nghi p xây d ng thu c m i thành ph n kinh t u ph i ăng ký ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng ho c xin gia h n, i u ch nh n i dung ch ng ch t i các cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i Quy ch này. i u 6. N i dung ăng ký: 1. Trình c a ngư i qu n lý và i u hành doanh nghi p xây d ng: Ngư i i di n pháp nhân c a doanh nghi p xây d ng ph i có trình ki n th c v qu n lý kinh t ho c k thu t xây d ng và các ngành k thu t khác liên quan tr c ti p n công ngh xây l p ư c ào t o t i các trư ng i h c. 2. S lư ng, trình và kinh nghi m c a các cán b k thu t, cán b qu n lý ch ch t ư c tuy n d ng dài h n c a doanh nghi p. 3. Kinh nghi m làm th u chính xây d ng c a doanh nghi p trong 5 năm g n nh t. 4. V n i u l h p pháp c a doanh nghi p ho c v n kinh doanh thu c s h u c a doanh nghi p nhà nư c ư c cơ quan tài chính có thNm quy n xác nh n và kèm theo b n cân i k toán c a doanh nghi p. 5. Danh m c s lư ng và c tính c a các trang b k thu t ch y u ư c u tư phù h p v i ngành ngh xây d ng mà doanh nghi p ăng ký. 6. S lư ng th lành ngh ư c tuy n d ng dài h n ư c phân lo i theo ngành ngh và trình .
 4. i u 7. H sơ ăng ký xin c p ch ng ch hành ngh xây d ng g m có: 1. ơn ăng ký xin c p ch ng ch hành ngh xây d ng (theo m u 1 t i Ph l c s 2 c a Quy ch này). 2. Quy t nh ho c Gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p, i u l doanh nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, b n tóm t t quá trình phát tri n doanh nghi p. i v i các doanh nghi p ho t ng kinh doanh nhi u ngành ngh (kinh doanh t ng h p) trong ó có kinh doanh xây d ng ph i có ơn v tr c thu c h ch toán n i b chuyên hành ngh xây d ng và có i u ki n v năng l c tương ương v i h ng c a doanh nghi p chuyên xây d ng. 3. Các b n kê khai năng l c c a doanh nghi p xây d ng ăng ký theo n i dung quy nh t i i u 6 và Ph l c s 3 c a Quy ch này. 4. Quy t nh x p h ng ho c t m x p h ng doanh nghi p c a c p có thNm quy n. i u 8. H sơ i u ch nh ho c gia h n. 1. ơn xin i u ch nh ho c gia h n (theo m u 2 Ph l c s 2 c a Quy ch này). 2. B sung các văn b n pháp lý và các b n kê khai nh ng thay i v t ch c, v n và năng l c so v i l n ăng ký trư c (theo Ph l c s 3 c a Quy ch này). 3. M t tháng trư c khi ch ng ch hành ngh xây d ng h t h n, doanh nghi p ph i n p h sơ xin gia h n. Chương 3: C P CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG i u 9. ThNm quy n xét và c p ch ng ch hành ngh xây d ng. 1. B Xây d ng xét c p ch ng ch hành ngh xây d ng i v i các doanh nghi p sau: a) Các doanh nghi p nhà nư c ho t ng v xây d ng (bao g m T ng công ty xây d ng, Công ty ho c Xí nghi p xây d ng, và các T ng công ty và Công ty có ho t ng xây d ng) ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . b) Các doanh nghi p xây d ng thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. c) Các doanh nghi p nhà nư c ho t ng v xây d ng ư c thành l p theo Quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c x p h ng doanh nghi p h ng 1. d) Các doanh nghi p xây d ng thu c các thành ph n kinh t khác ư c U ban nhân dân t nh xác nh n tương ương v i doanh nghi p nhà nư c h ng 1.
 5. 2. U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân t nh) xét c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho các doanh nghi p ngoài quy nh t i i m 1 c a i u này và theo hư ng d n c a B Xây d ng ho c có th u quy n cho Giám c S Xây d ng th c hi n xét c p ch ng ch hành ngh xây d ng. i u 10. T ch c xét c p ch ng ch hành ngh xây d ng. 1. Th trư ng cơ quan có thNm quy n ư c quy nh t i i u 9 c a Quy ch này xét và c p ch ng ch hành ngh xây d ng theo n i dung quy nh c a Quy ch này. Trư ng h p th y c n thi t thì l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan cùng c p ánh giá úng năng l c c a doanh nghi p trư c khi c p ch ng ch . 2. Th i gian xét c p ch ng ch hành ngh xây d ng là 20 ngày k t khi nh n h sơ ăng ký h p l theo quy nh. i u 11. 1. Ch ng ch hành ngh xây d ng do các c p có thNm quy n c p cho các doanh nghi p ư c l p theo m u t i Ph l c s 4 c a Quy ch này và có hi u l c thi hành trong c nư c. 2. Th i h n c a ch ng ch hành ngh xây d ng ư c c p: - Có giá tr 5 năm i v i doanh nghi p ã ho t ng kinh doanh xây d ng t 2 năm tr lên. - Có giá tr 2 năm i v i doanh nghi p m i b t u kinh doanh xây d ng dư i 2 năm. i u 12. Khi ăng ký ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng, doanh nghi p xây d ng n p kho n l phí theo quy nh c a B Tài chính t i cơ quan ăng ký. Chương 4: QU N LÝ, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 13. 1. B Xây d ng th ng nh t qu n lý Nhà nư c v vi c c p ch ng ch hành ngh xây d ng trong c nư c. Khi c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho doanh nghi p xây d ng, B Xây d ng sao Ch ng ch ã c p g i t i B ho c cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr - xã h i thu c Trung ương qu n lý doanh nghi p và U ban nhân dân t nh nơi doanh nghi p óng tr s chính. Hàng năm, B Xây d ng t ng h p tình hình ăng ký và ánh giá năng l c chung các doanh nghi p xây d ng trong c nư c báo cáo Chính ph .
 6. 2. U ban nhân dân t nh (ho c S Xây d ng ư c u quy n) qu n lý vi c c p ch ng ch hành ngh xây d ng t i a phương theo thNm quy n quy nh t i i m 2 c a i u 9 c a Quy ch này, và giám sát ho t ng hành ngh xây d ng c a các doanh nghi p khác có tr s t t i a phương ho c nh n th u xây d ng công trình t i a phương (k c nhà th u nư c ngoài ã ư c B Xây d ng c p gi y phép th u xây d ng công trình t i a phương). Khi c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho doanh nghi p theo thNm quy n, U ban nhân dân t nh (ho c S Xây d ng ư c u quy n) sao Ch ng ch ã c p g i t i B Xây d ng, và thông báo cho S Tài chính a phương và S Công an a phương ph i h p qu n lý). Hàng năm, U ban nhân dân t nh (ho c S Xây d ng ư c u quy n) t ng h p tình hình ăng ký và ánh giá năng l c hành ngh xây d ng c a các doanh nghi p do mình c p ch ng ch , g i báo cáo v B Xây d ng (theo m u t i Ph l c s 5 c a Quy ch này). i u 14. Doanh nghi p khi ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng có trách nhi m: 1. Doanh nghi p xây d ng ư c B Xây d ng c p ch ng ch hành ngh xây d ng khi ho t ng a phương ph i trình báo ch ng ch ư c c p v i S Xây d ng a phương nơi óng tr s và S Xây d ng a phương nơi có công trình nh n th u. 2. Khi k t thúc năm tài chính, vào quý I hàng năm, doanh nghi p g i báo cáo tình hình các công trình nh n th u trong năm cho cơ quan c p ch ng ch hành ngh xây d ng (Bi u s 4 c a Ph l c s 3). 3. Khi doanh nghi p có s thay i v nhân s ch ch t là ngư i qu n lý i u hành doanh nghi p, ngư i i di n pháp nhân c a doanh nghi p, ngư i ch u trách nhi m v k thu t, k toán trư ng, ho c s a i b sung i u l công ty và các thay i l n khác có nh hư ng n pháp nhân doanh nghi p thì doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p ch ng ch hành ngh xây d ng. i u 15. Ki m tra, thanh tra. 1. Các cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh xây d ng có trách nhi m theo dõi, ki m tra, thanh tra ho t ng c a các doanh nghi p xây d ng theo ch ng ch ư c c p. 2. Các cơ quan qu n lý nhà nư c Trung ương và a phương theo ch c năng ph i h p v i B Xây d ng, S Xây d ng ki m tra và thanh tra ho t ng c a doanh nghi p xây d ng theo ch ng ch hành ngh xây d ng ư c c p. 3. Vi c ki m tra, thanh tra nh kỳ hay t xu t u ph i báo trư c không gây nh hư ng n ho t ng kinh doanh bình thư ng c a doanh nghi p xây d ng. i u 16. X lý vi ph m. 1. Các doanh nghi p xây d ng vi ph m Quy ch này như: t s a n i dung ch ng ch , ho t ng ngoài n i dung ch ng ch , cho thuê mư n ch ng ch hành ngh xây d ng
 7. ư c c p... thì tuỳ theo tính ch t và m c sai ph m mà b x ph t vi ph m hành chính theo pháp lu t v x ph t hành chính. 2. N u các doanh nghi p xây d ng không th c hi n báo cáo nh kỳ hàng năm theo quy nh t i i u 14, ho c báo cáo không trung th c thì không ư c xét i u ch nh ho c gia h n ch ng ch hành ngh xây d ng. 3. Khi xem xét các vi ph m trong hành ngh xây d ng, cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh xây d ng ph i ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan và chính quy n a phương các c p x lý. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17. 1. B n Quy ch này thay th cho b n Quy ch ăng ký hành ngh xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 22/BXD-QLXD ngày 26/01/1993 c a B Xây d ng và có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Các doanh nghi p ã ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép hành ngh xây d ng theo Quy ch ăng ký hành ngh xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 22/BXD-QLXD ngày 26/01/1993 c a B Xây d ng ư c ti p t c s d ng Gi y phép ó n ngày 31/3/1997 ho t ng trong ph m vi c nư c. ng th i trong th i h n nêu trên các doanh nghi p này ph i ti n hành ăng ký l i ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng theo Quy ch này. i u 18. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các doanh nghi p xây d ng thu c quy n qu n lý th c hi n vi c ăng ký ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng theo quy nh c a Quy ch này. PH L C S 1 CÁC CÔNG VI C XÂY L P Ư C XÁC NH N TRONG CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG C A DOANH NGHI P 1. Công vi c ào p: n o vét và b i p m t b ng; ào p n n; ào p công trình (kênh-mương, ê, p, h ch a nư c, ư ng t- á,...)... 2. Công vi c thi công các lo i móng công trình: C c d n, c c khoan nh i; baret; tư ng ch u l c trong n n t... 3. Công vi c thi công b ng phương pháp khoan-n mìn khai thác, phá và t o hình công trình.
 8. 4. Công vi c xây l p k t c u công trình: xây g ch - á, bê tông-bê tông c t thép; k t c u kim lo i; k t c u phi kim lo i; bê tông Asphan,... 5. Công vi c hoàn thi n xây d ng: trát, p, lát; sơn-vôi và làm b m t (dán gi y, tr i th m, p-dán v t th ); l p c a, tư ng kính, trang b v sinh; ch ng th m.... 6. Công vi c l p t thi t b công trình, l p t thi t b công ngh ; gia công và l p t k t c u-ph ki n phi tiêu chuNn thu c các lo i công trình; l p t thi t b cơ i n công trình; h th ng ư ng dây và tr m bi n th i n; h th ng thi t b thông tin; h th ng thi t b và ư ng ng truy n d n khí và ch t l ng; h th ng thi t b thu c dây chuy n công ngh c a các ngành công nghi p. 7. Công vi c trang trí n i - ngo i th t và t o ki n trúc c nh quan công trình. 8. Các công vi c xây l p khác. PH L C S 2 M U1 (M U ƠN ĂNG KÝ XIN C P CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..., ngày... tháng... năm..... ƠN ĂNG KÝ XIN C P CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG Kính g i: B Xây d ng ho c U ban nhân dân t nh..... (ho c S Xây d ng t nh ư c u quy n) - Tôi (h tên):................................ tu i....... Ngh nghi p:............................................... Ch c v :................................................... i di n cho doanh nghi p xin c p ch ng ch hành nghè xây d ng - Tên doanh nghi p: a ch : s .................. ư ng (xã):................... Qu n (huy n):................ T nh (thành ph ):............. S tài kho n:................ Ngân hàng:....................
 9. i n tho i:.................. FAX:.......................... Quy t nh (ho c Gi y phép thành l p) s .... ngày.... c a... - N i dung ăng ký năng l c hành ngh xây d ng:............. + Nh n th u các công vi c xây d ng g m:..................... + Nh n th u xây d ng các công trình g m:.................... - V n i u l c a doanh nghi p ho c v n kinh doanh thu c s h u c a doanh nghi p Nhà nư c ư c xác nh n trong...... (có b n sao kèm theo ơn này). T ng s :..................................................... Trong ó: + V n c nh:..................................... + V n lưu ng:.................................... - Th i gian ăng ký b t u t ngày..... tháng.... năm ...... ........ th i h n................. năm. Khi ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng, tôi xin cam oan ho t ng trong ph m vi ch ng ch ư c c p, th c hi n y ch d h p ng kinh t , k toán-tài chính, các quy nh v qu n lý xây d ng và ch u trách nhi m v ch t lư ng xây d ng công trình. (Ngư i i di n doanh nghi p ký tên và óng d u) PH L C S 2 M US 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN ĂNG KÝ I U CH NH CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG Kính g i: B Xây d ng ho c U ban nhân dân t nh....... (ho c S Xây d ng t nh ư c u quy n) - Tôi (h tên):......................... tu i..............
 10. Ngh nghi p:............................................... Ch c v :......................... i di n cho doanh nghi p Xin ăng ký i u ch nh ch ng ch hành ngh xây d ng. - Tên doanh nghi p:........................................ a ch : s ..................... ư ng (xã):............... Qu n (huy n):................... T nh (thành ph ):......... S tài kho n:................... Ngân hàng:................ i n tho i:..................... FAX:...................... Quy t nh (ho c Gi y phép) b sung s ...... ngày.... c a.. - N i dung ăng ký i u ch nh ch ng ch hành ngh xây d ng: + Nh n th u các công vi c xây d ng g m:.................... + Nh n th u xây d ng các công trình g m:................... - V n i u l c a doanh nghi p ho c v n kinh doanh thu c s h u c a doanh nghi p Nhà nư c ư c xác nh n trong....... (có b n sao kèm theo ơn này). T ng s :..................................................... Trong ó: + V n c nh:..................................... + V n lưu ng:.................................... - Th i gian xin i u ch nh ăng ký t ngày.... tháng... năm... Khi ư c i u ch nh ch ng ch hành ngh xây d ng, tôi xin cam oan ho t ng trong ph m vi ch ng ch ư c i u ch nh, th c hi n y ch h p ng kinh t , k toán-tài chính, các quy nh v qu n lý xây d ng và ch u trách nhi m v ch t lư ng xây d ng công trình. (Ngư i i di n doanh nghi p ký tên và óng d u) PH L C S 3 M U BI U 1 CÁC BI U KHAI NĂNG L C
 11. Cán b chuyên môn và k thu t c a doanh nghi p........ TT Cán b chuyên môn và S Theo thâm niên Ghi KT theo ngh lư ng ³ 5 năm ³ 10 năm ³ 15 năm chú 1 2 3 4 5 6 7 I i h c và trên i h c: - KSXD - KSTL II Trung c p: (Ch ký và d u c a doanh nghi p và c a cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương ho c cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p) M U BI U 2 Công nhân k thu t c a doanh nghi p............ TT Công nhân theo ngh S B c 4/7 B c 5/7 B c 6/7 B c 7/7 lư ng 1 2 3 4 5 6 7 (Ch ký và d u c a doanh nghi p và c a cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương ho c cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p) PH L C S 3 M U BI U 3 Thi t b c a doanh nghi p.................. TT Lo i máy thi Nư c s n S lư ng Công su t ho c s Giá tr còn Ghi chú (M c công và mã xu t li u c trưng k l i còn dùng hi u thu t ư c)
 12. 1 2 3 4 5 6 7 (Ch ký và d u c a doanh nghi p và c a cơ quan qu n lý v n và tài s n) PH L C S 3 M U BI U 4 TÌNH HÌNH TH C HI N XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH TRONG 5 NĂM G N NH T VÀ T NG GIÁ TRN XÂY L P HÀNG NĂM TT Tên c i m c C p Kh i Giá tr Ti n Ghi công nh n th u i m công lư ng th c hi n chú trình (chính/ph ) công trình xây trong (Ch t và trình l p năm lư ng a (ki n ch CT i m trúc, y u khi k t th c T ng bàn c u) hi n giao giá tr Kh i Hoàn h p ng công thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Năm T ng s : ..... 1. 2. 3. Năm T ng s : ..... 1. 2. 3. .
 13. . Ghi chú: Bi u này ư c dùng trong hai trư ng h p sau: (Ch ký và d u 1. Làm tài li u cho h sơ, gia h n ho c ăng c a doanh nghi p) ký l i. 2. Doanh nghi p dùng bi u này báo cáo k t qu ho t ng xây d ng năm g i v cơ quan c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho mình. 3. Kh i lư ng xây l p ghi t i c t s 6 theo lo i vi c quy nh t i Ph l c s 1. 4. C t s 7 ghi theo phân s : Giá tr th c hi n trong năm/T ng giá tr h p ng PH L C S 3 M U BI U 5 B N KHAI LÝ LNCH NGH NGHI P (C a các thành viên lãnh o chính c a doanh nghi p g m: Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c, Phó giám c k thu t, K toán trư ng, các ch nhi m công trình và cán b k thu t - chuyên môn ch ch t) - H tên: Qu c t ch: - Ngày sinh: - ã t t nghi p: (có văn b ng sao kèm theo) - Có văn b ng và ch ng ch ngh nghi p khác: (có b n sao văn b ng - ch ng ch kèm theo) - a ch hi n t i: - ã có kinh nghi m công tác như sau:
 14. Th i gian Ch c danh và nơi công tác Công vi c m trách t i T : công trình c th và k t qu n t ư c n: Xác nh n c a cơ quan ... Ngày... tháng.. năm 199 (Nơi ã công tác ho c a phương) Ngư i khai ký tên PH L C S 4 M U1 B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S /BXD-CSXD c l p - T do - H nh phúc Hà n i, ngày... tháng... năm.. CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG Căn c Ngh nh 15/CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph quy nh quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh 15/CP ngày 4-3-1994 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph . Căn c Quy ch ăng ký và c p ch ng ch hành ngh xây d ng ban hành theo Quy t nh s ...../BXD-CSXD ngày... c a B trư ng B Xây d ng. Nay c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho: - Tên doanh nghi p:................... tr c thu c:............... - Lo i hình doanh nghi p:........................................ - ư c thành l p theo Quy t nh/Gi y phép s ... ngày... c a..... a ch : s ......................... ư ng (xã).................. Qu n (huy n):....................... T nh (thành ph )............
 15. i n tho i:......................... FAX:........................ Tài kho n........................... Ngân hàng................... - i di n pháp nhân doanh nghi p:............................... - Doanh nghi p có năng l c hành ngh xây d ng như sau: + Th c hi n các công vi c xây d ng g m: + Th c hi n xây d ng các công trình g m: - Th i h n có giá tr : n ngày........... tháng.............. năm...................... B trư ng B Xây d ng PH L C S 4 M U2 U BANH NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S /BXD-CSXD c l p - T do - H nh phúc Hà n i, ngày... tháng... năm.. CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG Căn c vào Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 21-6-1994. Căn c Pháp l nh v nhi m v và quy n h n c a H i ng nhân dân các c p ư c Qu c h i thông qua ngày 25-6-1996. (- Căn c Quy t nh............... ngày.......... c a U ban nhân dân t nh quy nh ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a S Xây d ng). Căn c Quy ch ăng ký và c p ch ng ch hành ngh xây d ng han hành theo Quy t nh s ....../BXD-CSXD ngày...... c a B trư ng B Xây d ng. Nay c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho: - Tên doanh nghi p:................... tr c thu c:............... - Lo i hình doanh nghi p:........................................ - ư c thành l p theo Quy t nh/Gi y phép s ... ngày...
 16. c a..... a ch : s ......................... ư ng (xã).................. Qu n (huy n):....................... T nh (thành ph )............ i n tho i:......................... FAX:........................ Tài kho n........................... Ngân hàng................... - i di n pháp nhân doanh nghi p:............................... - Doanh nghi p có năng l c hành ngh xây d ng như sau: + Th c hi n các công vi c xây d ng g m: + Th c hi n xây d ng các công trình g m: - Th i h n có giá tr : n ngày........... tháng.............. năm...................... Ch t ch U ban nhân dân t nh... (ho c Giám c S Xây d ng...... ư c u quy n) PH L C S 5 BI U THÔNG BÁO T NG H P V TÌNH HÌNH C P CH NG CH HÀNH NGH XÂY D NG CÁC C P VÀ T NG H P THEO DÕI TÌNH HÌNH HÀNH NGH C A DOANH NGHI P (THÁNG HO C NĂM...) S N i Tên ch ng V n i u l ho c L c lư ng ch S n lư ng dung TT DN ch V n kinh doanh y u Thi t b ch chính/năm ch ng & c p thu c s h u Nhà y u ch a và s nư c hành ch hi u ăng T ng C Lưu Lo i S Lo i S Ngh Giá ngh ký s nh ng lư ng lư ng tr XD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KSXD Ô tô XD t i dân KTS.. ....T d ng XDCN Th Ô tô SXVL
 17. n bê ben kinh tông ...T doanh hàn khác l p i máy i n C p San Tr n bê tông (Ch k và d u c a cơ quan l p bi u báo) Ghi chú: Bi u này ư c dùng trong hai trư ng h p sau: 1. Dùng làm thông báo tình hình các doanh nghi p m i ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng hàng tháng (ch ghi các ch ng ch m i c p trong tháng) 2. Dùng làm thông báo nh kỳ hàng năm tình hình hành ngh xây d ng c a t t c các ơn v ã ư c c p ch ng ch hành ngh xây d ng. PH L C S : 6 LO I CÔNG TRÌNH PHÂN THEO NHÓM D ÁN U TƯ QUY NNH T I I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 42/CP NGÀY 16/7/1996 C A CHÍNH PH ( doanh nghi p xây d ng làm căn c ăng ký th c hi n theo năng l c c a doanh nghi p)
Đồng bộ tài khoản