Quyết định số 500-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 500-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 500-BYT/QĐ về việc ban hành Quy chế hành nghề dược tại nhà thuốc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 500-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 500-BYT/Q Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1992 QUY T NNH C A B Y T S 500-BYT/Q NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 1992 V VI C BAN HÀNH "QUY CH HÀNH NGH DƯ C T I NHÀ THU C" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh inh s 153/CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B Y t và Ngh nh s 196/H BT ngày 11 tháng12 năm 1989 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B ; Căn c i u 38 c a Lu t B o v s c kho nhân dân; Căn c Ngh nh s 66/H BT, ngày 2 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng v cá nhân và nhóm kinh doanh có v n th p hơn v n pháp nh quy nh trong Ngh nh s 221/H BT ngày 23 tháng7 năm 1991; Theo ngh c a ông V trư ng v Qu n lý dư c QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh "Quy ch hành ngh Dư c t i nhà thu c". i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 94/BYT- Q ngày 8 tháng 3 năm 1989. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V Qu n lý Dư c, Qu n lý s c kho , v sinh môi trư ng, Y h c dân t c, T ng Giám c LHCXNDVN , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song ( ã ký) QUY CH HÀNH NGH DƯ C T I NHÀ THU C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 500/BYT-Q ngày 10 tháng 4 năm 1992)
  2. Thu c là lo i hàng hoá c bi t có liên quan tr c ti p n s c kho và tính m ng ngư i s d ng, căn c vào Ngh nh s 66/H BT ngày 2 tháng 3năm 1992 c aH BT v cá nhân và nhóm kinh doanh có v n th p hơn v n pháp nh quy nh trong ngh nh s 22/ H BT ngày 23-7 -1991, B Y t quy nh nh ng i u kho n c th v t ch c và ho t ng c a nhà thu c. Nhà thu c là có s bán l thu c tư nhân. Chương 1 CÁC I U KI N M NHÀ THU C i u 1: i tư ng ư c m nhà thu c 1- Là DSDH. 2- DSDH gi các ch c v sau ây không ư c xin ăng ký m nhà thu c:V trư ng, Phó V trư ng V QLD, Vi n trư ng, Phó vi n trư ng Vi n ki m nghi m, Giám c, Phó Giám c S Y t , Giám c, Phó Giám c xí nghi p, công ty Dư c phNm dư c li u, chánh thanh tra, Phó thanh tra, thanh tra viên dư c, trư ng , phó trư ng tr m ki m nghi m , ngư i ph trách nghi p v dư c S y t t nh, thành ph . i u 2: Tiêu chuNn Dư c sĩ ch nhà thu c - ã có 5 năm hành ngh Dư c - Có s c kho . - Có h khNu thư ng trú t i a phương nơi xin m nhà thu c. - Không ang b truy c u trách nhi m hình s . i u 3: i u ki n cơ s v t ch t và b o qu n thu c. 1- Có a i m c nh, là m t phòng riêng bi t có i u ki n b o qu n, bán thu c, m b o v sinh s ch s khang trang. 2- Có bi u hi n úng quy nh (ph l c 4). 3- Thu c ph i ư c b o qu n úng quy ch chuyên môn, tránh ư c nh ng y u t làm nh hư ng ch t lư ng thu c như ánh sáng m t tr i, nóng, Nm... S p x p thu c trong qu y, t ph i theo trình t A, B, C hay nhóm b nh ho c d ng bào ch ... tránh nh m l n, ti n vi c ki m soát. i u 4: Tiêu chuNn ngư i bán thu c - Ph i có trình Dư c tá, KTV trung h c dư c, dư c sĩ trung h c. - Có s c kho . - Không ang b truy c u trách nhi m hình s .
  3. i u 5: i u ki n khi ho t ng chuyên môn 1- V sinh cá nhân. 2- M c áo choàng tr ng, g n gàng, eo bi n (có dán nh, h tên, ch c danh do S Y t c p) vào phía bên trái ng c. 3- Ph i ki m tra ơn thu c trư c khi bán, c bi t là nh ng thu c b t bu c bán theo ơn. Trư c khi giao thu c cho b nh nhân ph i i chi u tên thu c, n ng , hàm lư ng, li u lư ng. ơn thu c c ph i ghi chép và lưu tr theo úng quy nh. Thu c giao cho ngư i b nh ph i óng gói cNn th n, bao gói ghi y n i dung: Tên thu c, n ng , hàm lư ng, s lư ng và a ch c a nhà thu c ti n vi c ki m tra. 4- Dư c sĩ ph i có m t khi nhà thu c ho t ng. 5- Nhà thu c ph i m và óng c a theo úng gi ã niêm y t. i u 6: Nhà thu c ch bán l các thu c ư c lưu hành h p pháp, các d ng c y t thông thư ng. i u 7: Nhà thu c không ư c mua bán: 1- Nguyên li u s n xu t thu c tân dư c. 2- Hoá ch t xét nghi m. 3- Các thu c gây nghi n. 5- Thu c n i trôi n i. 6- Thu c không m b o ch t lư ng, quá h n dùng, không có nhãn úng quy ch , không có s ăng ký và thu c không rõ ngu n g c xu t x . Chương 2 TH T C C P GI Y CH NG NH N HÀNH NGH DƯ C TƯ NHÂN (CNHNDTN) i u 8: B Y t u nhi m Giám c S Y t xét c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân sau ó ương s ti n hành làm th t c xin gi y phép kinh doanh theo quy nh c a Ngh nh s 66 /H BT ngày 2 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng. i u 9: H i ng xét duy t S Yt : - M t lãnh o S làm ch t ch. - Dư c sĩ ph trách nghi p v Dư c làm u viên thư ng tr c. - Trư ng ho c Phó tr m ki m nghi m làm u viên.
  4. - Có th thêm m t ho c hai chuyên viên nghi p v Dư c. i u 10: H sơ xin c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân: 1- ơn xin m nhà thu c 2- B n sao văn b ng t t nghi p DS H có xác nh n h p pháp. 3- Sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan hay chính quy n a phương. 4- T khai a i m m nhà thu c (n u thuê nhà ph i có b n cam k t th i h n ng n nh t là m t năm gi a ngư i thuê và ngư i cho thuê). i u 11: Khi nh n ư c h sơ h p l , S Y t ph i xem xét, ki m tra th c t và tr l i cho ương s trong vòng 30 ngày. Trư ng h p không c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân ph i gi i thích rõ lý do. i u 12: gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân có giá tr trong vòng 2 năm; 2 tháng trư c khi gi y h t h n ương s ph i làm ơn i gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân m i. i u 13: DS ch nhà thu c ch t hay vì m t lý do s c kho không m b o, ngư i th a k ư c mư n m t DSDH có i u ki n quy nh i u 2 thay th qu n lý giúp trong vòng 6 tháng nh m tiêu th h t s hàng còn l i. i u 14: DS ch nhà thu c ư c xin i a i m bán thu c v i th i h n t i thi u là 1 năm k t ngày c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân ho c gi y ch p thu n c a S Y t v a i m. Khi xin i a i m ph i làm ơn xin phép S Y t s t i. N u ng ý S Y t ph i tr l i b ng văn b n. i u 15: Khi n p ơn, ương s ph i óng m t kho n l phí theo quy nh c a S Y t . Trư ng h p xin i a i m ho c i gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân coi như l n xét duy t m i. Chương 3 QUY N VÀ NGHĨA V C A DƯ C SĨ CH NHÀ THU C (NT) i u 16: DS ch nhà thu c có quy n: 1- Bình ng v i các thành ph n kinh t khác trong lĩnh v c chuyên môn Dư c. 2- ư c t ch i không bán các ơn thu c không úng quy ch chuyên môn 3- ư c thuê mư n ngư i bán thu c có i u ki n quy nh t i i u 4. 4- ư c u nhi m cho m t DSDH khác có i u ki n quy nh t i i u 2 thay th mình lúc i v ng t 2 ngày n 1 tháng và ph i báo cáo trư c v i S y t b ng văn b n. N u th i gian i v ng trên 1 tháng ph i làm ơn xin phép S Y t và ph i ư c S Y t ch p thu n b ng văn b n.
  5. i u 17: DS ch nhà thu c có nghĩa v : Ngoài nh ng quy nh t i i u 17 c a Ngh nh s 66 /H BT ngày 2 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng, DS ch nhà thu c còn có các nghĩa v : 1- B o v y c trong gi i thi u, qu ng cáo thu c, hư ng d n ngư i b nh s d ng thu c h p lý, an toàn. 2- Th c h n y quy ch bán thu c theo ơn và các quy ch chuyên môn khác v Dư c ,th c hi n vi c ghi chép s sách theo úng quy nh, có tài li u chuyên môn c n thi t như Quy ch Dư c, hư ng d n s d ng thu c... 3- Tham gia th c hi n chương trình thu c ch y u và nhu c u y t c p bách. Chương 4 KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 18: DS ch nhà thu c ch u s ki m tra, thanh tra v Dư c theo quy ch hi n hành. i u 19: X lý vi pham. Gi y CNHNDTN s b thu h i: 1. Khi nhà thu c mua, bán, t n tr thu c gi . 2. DS ch nhà thu c cho thuê, mư n, như ng gi y CNHNDTN Ngoài nh ng quy nh trên, tuỳ m c vi ph m qui ch , DS ch nhà thu c s b x lý theo qui nh hi n hành. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 20: Qui ch này có hi u l c k t ngày 10-4-1992. Nh ng qui nh trư c ây v nhà thu c tư nhân b bãi b .
Đồng bộ tài khoản