Quyết định số 502/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 502/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 502/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung Phó ban thường trực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 502/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 502/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V BỔ SUNG PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-TW ngày 8.11.2004 của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an trong tình hình mới; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 04.12.2001 giữa Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới. Căn cứ quyết định số 305/UBND-CT của UBND tỉnh về việc thành lập ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại công văn số 46/PX28 ngày 21.3.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Bổ sung ông Duong Xuân Lý - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh làm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Ninh; bà Nguyễn Thị Kim Quý - chuyên viên ban gia đình xã hội - Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh làm Uỷ viên. Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, và ông (bà) có tên tại Ðiều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản