Quyết định số 502/BXD-VKT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
104
lượt xem
21
download

Quyết định số 502/BXD-VKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 502/BXD-VKT về việc ban hành giá quy hoạch xây dựng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 502/BXD-VKT

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 502-BXD/VKT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 502-BXD/VKT NGÀY 18-9-1996 V VI C BAN HÀNH GIÁ QUY HO CH XÂY D NG Ô THN B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2-5-1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04-3-1994 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph ; Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n kinh t xây d ng và V trư ng V Ki n trúc - Quy ho ch; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này t p giá quy ho ch xây d ng ô th thay th ph n quy nh v giá quy ho ch ô th trong "T p giá quy ho ch ô th - nông thôn" ban hành theo Quy t nh s 142-BXD/VKT ngày 18-5-1989 c a B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c k t ngày 01- 10-1996. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký) GIÁ QUY HO CH XÂY D NG Ô THN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 502 - BXD/VKT ngày 18-9-1996) Ph n 1 QUY NNH CHUNG
 2. 1. T p giá này là quy nh giá các lo i án quy ho ch xây d ng ô th sau: - Sơ quy ho ch xây d ng vùng - án quy ho ch chung xây d ng ô th - án quy ho ch chi ti t 2. M i i tư ng s d ng ngu n v n Nhà nư c quy ho ch xây d ng ô th u ph i tuân theo các quy nh trong văn b n này. 3. Căn c l p giá quy ho ch xây d ng ô th : - i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16- 7-1996 c a Chính ph và Thông tư liên B B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B Tài chính s 04-TTLB ngày 10-9-1996 hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 42/CP ngày 16-7-1996 c a chính ph ; - Quy t nh s 132-H BT ngày 5-5-1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c phân lo i ô th và phân c p qu n lý ô th ; - Quy nh v vi c l p các án quy ho ch xây d ng ô th ban hành theo Quy t nh s 322-BXD/ T ngày 28-12-1993 c a B trư ng B Xây d ng; -Thông tư hư ng d n xét duy t án quy ho ch xây d ng ô th s 25- BXD/KTQH ngày 22-8-1995 c a B Xây d ng; - Quy nh hi n hành v ti n lương c a công nhân viên ch c ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23-3-1993 và s 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph . 4. Trong ph n II c a t p giá này quy nh các m c giá, chi phí th c hi n các bư c công vi c theo quy trình quy ho ch xây d ng ô th cho t ng lo i án quy ho ch xây d ng ô th nêu t i i u1 g m: 4.1. Chi phí l p nhi m v quy ho ch: tính b ng t l % so v i giá l p án quy ho ch xây d ng ô th ư c quy nh t i b ng 3,6,10... 4.2. Giá l p án quy ho ch xây d ng ô th bao g m các kho n chi phí nhân công, v t li u, máy móc thi t b , chi phí qu n lý, lãi và thu ư c quy nh t i b ng 1;4;7;8 ph n II; Danh m c và t tr ng chi phí c a t ng s n phNm trong giá l p án quy ho ch xây d ng ô th quy nh b ng 2;5;9 t i ph n II c a văn b n này. Khi không th c hi n s n phNm nào trong s các s n phNm theo quy nh thì chi phí l p nhi m v quy ho ch, giá l p án, chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t án quy ho ch xây d ng ô th s gi m tương ng v i t l quy nh cho s n phNm ó. 4.3. Chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t án: Tính b ng t l % so v i giá l p án quy ho ch xây d ng ô th quy nh t i b ng 3; 6; 10 ph n II c a văn b n này. 5. Trư ng h p ph i làm mô hình án quy ho ch xây d ng ô th thì giá làm mô hình ư c xác nh trên cơ s ơn giá m2 mô hình quy ho ch t i b ng 11 ph n II c a văn
 3. b n này. N u mô hình làm b ng các lo i v t li u c bi t thì ph i l p d toán theo chi phí th c t trình c p có thNm quy n phê duy t. 6. Các công vi c ã ư c tính chi phí trong giá l p t ng lo i án quy ho ch xây d ng ô th nói t i i m 4.2 g m: - Thu th p các tài li u ph c v , l p án: B n a hình, hi n tr ng các công trình kinh t - xã h i quan tr ng ang xây d ng; m i quan h phát tri n l c lư ng s n xu t, các sơ quy ho ch xây d ng c p vùng l n hơn ho c có liên quan (n u có); hi n tr ng s d ng t; hi n tr ng các ngành kinh t giao thông, thu l i, c p nư c, thoát nư c, v.v... Hi n tr ng các cơ s khoa h c - ngh ngơi - du l ch: hi n tr ng dân s , lao ng, hi n tr ng quy ho ch ki n trúc, tài li u t nhiên - a hình - khí h u - thu h i văn - a ch t ki n t o - a ch t công trình - a ch t thu văn - a ch t khoáng s n - th như ng - th m th c v t. - Nghiên c u l p án quy ho ch, bao g m nghiên c u tài li u, i th c t , phác th o án, thi t k án... - Báo cáo d th o án v i các cơ quan có liên quan và ch nh s a án. - Hoàn thành án, chuy n n p ch u tư trình c p có thNm quy n phê duy t án, hư ng d n ch u tư s d ng án... 7. Giá l p án quy ho ch xây d ng ô th quy nh t i ph n II c a văn b n này chưa bao g m chi phí cho các công tác l p án quy ho ch xây d ng ô th ph i th c hi n công tác nêu trên thì chi phí cho công tác này ư c tính theo các quy nh hi n hành. 8. Qu n lý s d ng giá, chi phí quy ho ch: 8.1. Chi phí l p nhi m v quy ho ch và chi phí qu n lý, thNm tra phê duy t án: Xác nh theo d toán chi phí nhưng t i a không vư t m c quy nh tính b ng t l % so v i giá l p án quy ho ch xây d ng ô th t i b ng 3; 6; 10 ph n II. (Hư ng d n l p d toán như ph l c kèm theo). 8.2. L p án quy ho ch xây d ng ô th : Giá l p sơ quy ho ch xây d ng vùng và án quy ho ch chung xây d ng ô th quy nh t i b ng 1; 4 ph n II là cơ s l p k ho ch v n và thanh toán cho các t ch c quy ho ch (s nghi p) ư c giao th c hi n hai lo i án quy ho ch này. Riêng i v i quy ho ch chi ti t quy nh t i b ng 7,8 ph n II là m c t i a làm căn c xét ch n th u t ch c quy ho ch. 9. Khi th c hi n án quy ho ch xây d ng ô th có quy mô không trùng v i quy mô quy nh trong các b ng giá ph n II thì chi phí l p nhi m v quy ho ch, giá l p án, chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t án ư c xác nh theo phương pháp n i ngo i suy trên cơ s quy mô, m c giá ho c m c chi phí k c n quy nh trong b ng tương ng c a lo i án quy ho ch cùng lo i. Công th c tính toán c th như sau: 9.1. N i ngo i suy giá l p án quy ho ch xây d ng ô th 9.1.1. Giá l p án cho quy mô trong kho ng hai quy mô quy nh trong b ng giá:
 4. Gb - Ga Gx = x (Qx - Qa) + Ga Qb - Qa Trong ó: Gx: Giá l p án quy ho ch xây d ng ô th cho quy mô c n tính; (tri u ng) Gb: Giá l p án quy ho ch xây d ng ô th cùng lo i c a quy mô c n trên quy mô c n tính; (tri u ng) Ga: Giá l p án quy ho ch xây d ng ô th cùng lo i c a quy mô c n dư i quy mô c n tính; (tri u ng) Qb: Quy mô c n trên quy mô c n tính; (km2; ha ho c 1.000 dân) Qa: Quy mô c n dư i quy mô c n tính; (km2; ha; ho c 1.000 dân) Qx: Quy mô quy ho ch xây d ng ô th c n tính (km2, ha, ho c 1.000 dân) 9.1.2. Giá l p án cho quy mô ngoài quy nh b ng giá: Ga Gy = x Qy Qa Trong ó: Gy: Giá l p án quy ho ch xây d ng ô th cho quy mô c n l p án (tri u ng) Qy: Quy mô án c n quy ho ch (km2; ha; ho c 1.000 dân) Ga: Giá l p án quy ho ch xây d ng ô th cùng lo i c a quy mô l n nh t trong b ng giá (n u Qy > Qa) ho c c a quy mô nh nh t trong b ng giá (n u Qy < Qa); (tri u ng) Qa: Quy mô án quy ho ch xây d ng ô th cùng lo i cao nh t (n u Qy > Qa) ho c quy mô án quy ho ch xây d ng ô th cùng lo i bé nh t (n u Qy, Qa) (km2; ha; ho c 1.000 dân) 9.2. N i ngo i suy v t l chi phí nhi m v quy ho ch, chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t án ư c tính tương t theo phương pháp trên.
 5. 10. i v i l p các án quy ho ch xây d ng ô th không v n d ng ư c các m c giá và chi phí quy nh trong văn b n này, ph i l p d toán chi phí trình c p có thNm quy n phê duy t sau khi có s tho thu n c a B Xây d ng. Ph n 2 GIÁ QUY HO CH XÂY D NG Ô THN A - Sơ quy ho ch xây d ng vùng: 1. Giá l p sơ quy ho ch xây d ng vùng B ng 1: Quy 0,5 1 2 5 10 15 20 25 30 40 70 mô 1000 km2 T l 1/25.000 1/50.000- 1/100.000 1/100.000-1/300.000 b nv 1/100.000 M t dân > 500 ngư i/km2 Giá l p 89 116 150 196 236 283 312 328 345 377 397 sơ (tr ng) M t dân 200- 300 ngư i/km2 Giá l p 80 105 136 178 214 257 283 297 312 342 361 sơ (tr ng) M t dân 100< 200 ngư i/km2. Giá l p 73 95 124 161 194 233 257 270 284 311 328 sơ (tr ng) M t d dân
 6. 1. M c giá quy nh trong b ng 1 phù h p v i vi c l p sơ quy ho ch xây d ng vùng trong ranh gi i hành chính 1 t nh; Thành ph tr c thu c trung ương. Trư ng h p vùng không trong ranh gi i 1 t nh thì m c giá quy nh ư c nhân v i h s k như sau: + Hai t nh k = 1,05 + Ba t nh k = 1,1 +4 t nh k = 1,15 2. Danh m c s n phNm và t tr ng chi phí c a t ng s n phNm trong giá quy nh trong b ng 2 B ng 2: S T T Tên s n ph m T tr ng % 1 Sơ v trí và các quan h liên vùng (t l , l a ch n theo quy mô c a vùng nghiên c u có tác ng tr c ti p n vùng quy ho ch) 1,5% 2 B n hi n tr ng và ánh giá t ng h p t ai 18 3 Sơ nh hư ng phát tri n vùng (t ch c không gian, b o v môi trư ng và cơ s h t ng) 38,5 4 Sơ quy ho ch xây d ng t u (t ch c không gian, b o v môi trư ng, sơ s h t ng có kèm theo danh m c các d án u tư s p x p theo th t ưu tiên) 13 5 Sơ minh ho xây d ng các khu v c ưu ti n u tư (theo t l thích h p) 5 6 Thuy t minh t ng h p, ph l c 9 7 Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a vùng 2 8 Thuy t minh tóm t t, t trình, văn b n qu n lý xây d ng ô th theo sơ quy ho ch xây d ng vùng 13 100 Ii. Chi phí l p nhi m v quy ho ch; chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t sơ quy ho ch xây d ng vùng ư c xác nh b ng l p d toán trình c p có thNm quy n phê duy t nhưng chi phí không vư t m c quy nh trong b ng 3:
 7. B ng 3: ơn v tính: t l % so v i giá l p sơ quy ho ch xây d ng vùng Giá l p sơ quy ho ch xây d ng vùng ( ơn v tính: Tri u ng) 50 100 150 200 250 300 400 500 T l chi phí l p nhi m v quy ho ch (%) 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,7 2,5 T l chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t (%) 7,5 7,08 6,6 6,2 5,8 5,4 4,7 4,2 Ghi chú: T l chi phí l p nhi m v quy ho ch quy nh trong b ng 3 phù h p v i i u ki n ã có tài li u quy ho ch t ng th kinh t xã h i vùng, trư ng h p không có tài li u này thì áp d ng t l theo quy nh nhân v i h s k = 2. B. án quy ho ch chung xây d ng ô th 1. Giá l p án quy ho ch chung xây d ng ô th B ng 4: Lo i ô I II III IV V th Quy 5000 3000 2000 1000 1000 500 350 350 200 100 100 50 mô dân s (1000 dân) Giá 2900 1800 1500 1200 1000 750 550 450 340 270 250 20 thi t k Quy ho ch (Tri u ng) Ghi chú 1. T l b n v : Các b n v Lo i ô th I,II III IV,V Sơ liên h vùng 1/250.000 - 1/300.000
 8. T l b nv B n hi n tr ng và ánh giá t ng h p t xây d ng; sơ nh hư ng phát tri n không gian, phát tri n h t ng k thu t 1/20.000 - 1/25.000 1/10.000 1/5000 B n quy ho ch s d ng t, xây d ng h th ng h t ng k thu t và v sinh môi trư ng; sơ t ng h p ư ng dây và ư ng ng k thu t 1/10.000 - 1/5000 1/5000 1/2000 2. Quy mô dân s và di n tích trong b ng giá xác nh theo nhi m v quy ho ch t u ư c duy t 3. Giá l p án quy ho ch chung xây d ng ô th hoàn toàn m i, ô th ư c hình thành t khu công nghi p m i, khu du l ch m i... áp d ng m c giá quy nh nhân v i h s k = 0,8. 4. Trư ng h p l p án quy ho ch chung xây d ng th tr n, th t , thì giá quy ho ch này ư c tính b ng 70% m c giá quy nh cho ô th lo i V theo quy mô dân s tương ng. 5. Giá i u ch nh án quy ho ch chung xây d ng ô th ư c xác nh b ng d toán phù h p v i ph n án (s n phNm) c n i u ch nh trong nhi m v thi t k i u ch nh ư c duy t nhưng giá này không vư t 70% m c gía t ng ph n án (s n phNm) tương ng quy nh trong b ng 5. 6. Danh m c các s n phNm và t tr ng chi phí c a t ng s n phNm trong giá như sau: B ng 5: S TT Tên s n phNm T tr ng % 1 Sơ liên h vùng 1,5 2 B n hi n tr ng và ánh giá t ng h p t xây d ng 6 3 Sơ nh hư ng phát tri n không gian 15 4 Sơ nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t 16,5 5 B n quy ho ch s d ng t ai 5-10 năm 16,5 6 B n quy ho ch xây d ng h th ng h t ng k thu t và v sinh môi trư ng 18 7 Sơ t ng h p các ư ng dây, ư ng ng k thu t 1,5 8 H sơ các m t c t và l gi i các ư ng ph chính 3,5 9 Các sơ bi u b ng minh ho 2,5
 9. 10 Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ô th 2 11 Thuy t minh t ng h p, ph l c 7,5 12 Thuy t minh tóm t t, t trình, văn b n qu n lý xây d ng ô th theo quy ho ch chung (kèm theo b n phân vùng qu n lý) 9,6 100 II. chi phí l p nhi m v quy ho ch, chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t án quy ho ch chung xây d ng ô th ư c xác nh b ng l p d toán trình c p có thNm quy n phê duy t nhưng không ư cvư t m c quy nh trong b ng 6: B ng 6 ơn v tính: t l % so v i giá l p án quy ho ch chung xây d ng ô th Giá l p án quy ho ch chung xây d ng ô th . ơn v tính: Tri u ng 100 200 500 1000 1500 2000 3000 T l chi phí l p nhi m v quy ho ch (%) 8,3 7,5 6,6 5,8 5 3,9 2,8 T l chi phí qu n lý thNm tra và phê duy t (%) 10,8 10 9,1 8,3 6,6 5 4,0 Ghi chú T l chi phí l p nhi m v quy ho ch quy nh trong b ng 6 phù h p v i i u ki n ã có tài li u sơ quy ho ch xây d ng vùng, trư ng h p không có tài li u này thì áp d ng t l theo quy nh nhân v i h s k = 2 C. án quy ho ch chi ti t I.1. Giá l p án quy ho ch chi ti t s d ng t B ng 7: Quy mô 20 30 50 70 100 150 200 300 500 (ha) T l b nv 1/1000 - 1/2000 Khu v c 93 112 124 136 150 165 181 220 306 lo i I (tri u ng) Khu v c 85 102 112 124 136 149 165 192 276 lo i II
 10. (tri u ng) Khu v c 76 92 102 112 124 136 149 177 248 lo i III (tri u ng) I.2. Giá l p án quy ho ch chia lô: B ng 8 Quy mô 2 3 5 7 10 15 20 (ha) Khu v c 27 32 39 48 56 68 82 lo i I (tri u ng) Khu v c 24 29 36 43 54 62 74 lo i II (tri u ng) Khu v c 22 27 32 39 46 56 68 lo i III (tri u ng) Ghi chú: 1 - Khu v c quy nh trong b ng giá c th là: - Khu v c lo i 1 g m: các khu trung tâm thu c ô th lo i I, II. - Khu v c lo i II g m: các khu v c có a hình ph c t p như biên gi i, c a khNu, h i o, các khu dân cư có m t l n hơn 200 ngư i/ha. - Khu v c lo i III: ngoài các khu v c lo i I và lo i II nêu trên Trư ng h p khác v i i u ki n trên thì giá thi t k án quy ho ch chi ti t ư c i u ch nh như sau: 1.1. Giá l p án quy ho ch chi ti t c a ô th hoàn toàn m i, ô th ư c hình thành t các khu công nghi p m i, khu du l ch m i áp d ng m c giá theo quy nh nhân v i h s k = 0,8. 1.2. Giá i u ch nh án quy ho ch chi ti t: xác nh b ng d toán phù h p v i ph n án (s n phNm) c n i u ch nh ghi trong nhi m v quy ho ch i u ch nh ư c duy t nhưng giá này không vư t quá 80% m c giá t ng ph n án (s n phNm) tương ng quy nh t i b ng 9.
 11. 2. Danh m c các s n phNm và t tr ng chi phí c a t ng s n phNm trong giá như sau: B ng 9: STT Tên s n phNm T tr ng % 1 2 3 1 Sơ v trí và gi i h n khu t (trích l p t b n quy ho ch s d ng t ai c a án quy ho ch chung xây d ng ô th ho c án quy ho ch chi ti t s d ng t ai, n u là án chia lô) 1,5 2 B n ánh giá hi n tr ng và qu t xây d ng 6,5 3 B n hi n tr ng h th ng h t ng k thu t 6,5 4 Sơ cơ c u quy ho ch (t i thi u ph i 2 phương án) 4,5 5 B n quy ho ch s d ng t ai ho c b n quy ho ch chia lô ( iv i án quy ho ch chia lô) 19,5 6 Sơ t ch c không gian quy ho ch - ki n trúc và c nh quan (m t b ng và các m t ng tri n khai) 12,5 7 B n quy ho ch h th ng h t ng k thu t (có kèm theo các b n v thi t k chi ti t) 29 8 B n t ng h p ư ng dây và ư ng ng k thu t 2,5 9 H sơ l gi i xây d ng 3,5 10 Thuy t minh t ng h p, ph l c 6,5 11 Thuy t minh tóm t t, t trình, văn b n qu n lý xây d ng ô th theo quy ho ch chi ti t 7,5 100 II. Chi phí l p nhi m v quy ho ch; chi phí qu n lý và thNm tra phê duy t án quy ho ch chi ti t ư c xác nh b ng l p d toán trình c p có thNm quy n phê duy t, nhưng chi phí không ư c vư t m c quy nh trong b ng 10: B ng 10 ơn v tính: T l % so v i giá l p án quy ho ch chi ti t Giá l p án quy ho ch chi ti t (tri u ng) 50 70 100 150 200 250 300 350
 12. T l chi phí l p nhi m v quy ho ch (%) 10 9,1 8,3 7,5 6,6 5,8 5 4,6 T l chi phí qu n lý, thNm tra và phê duy t (%) 11,5 10,8 10 9,1 8,3 7,5 6,6 5,8 Ghi chú: T l chi phí l p nhi m v quy ho ch quy nh trong b ng 10 phù h p v i i u ki n có án quy ho ch chung xây d ng ô th . Trư ng h p không có tài li u này thì áp d ng t l theo quy nh nhân v i h s k = 2 D. Giá làm mô hình án quy ho ch xây d ng ô th B ng 11 T l mô hình > 1/5000 1/5000 1/2000 1/1000 1/500 1/200 Giá l p mô hình (tri u ng/m2) 2 3 4 5 6 7 Ghi chú: 1. Giá trong b ng 11 quy nh phù h p v i mô hình ư c làm b ng: n n g dán, khung b ng g , công trình b ng: th ch cao. Cây xanh b ng x p nhu m, lư i thép... 2. Trư ng h p mô hình ư c làm b ng nh ng lo i v t li u khác v i quy nh trên thì ch u tư ph i l p d toán trình c p có thNm quy n phê duy t. PH L C HƯ NG D N L P D TOÁN CHI PHÍ L P NHI M V QUY HO CH VÀ CHI PHÍ QU N LÝ, TH M TRA PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH S TT N i dung công vi c Di n gi i chi phí Thành ti n 1 Chi phí ti n lương cho các cán b tham gia l p nhi m v quy ho ch 2 Chi phí l y ý ki n chuyên gia tham gia ánh giá, nh n xét c a các ngành liên quan 3 Chi phí cho các cán b c a cơ quan ch c năng làm thêm gi th c hi n công vi c này 4 Chi phí cho các cu c h p thông qua, báo cáo k t qu 5 Chi phí cho vi c i l i, ăn c a cán b tham gia th c hi n công vi c như i ki m tra, xác minh tình hình, s li u c n thi t
 13. 6 Chi phí thuê, mua thông tin tài li u 7 Chi phí văn phòng phNm, d ch thu t, in n 8 Các chi phí khác liên quan tr c ti p n quá trình th c hi n công vi c T ng c ng
Đồng bộ tài khoản