Quyết định số 5023/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
8
download

Quyết định số 5023/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5023/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xét chọn và điều động cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5023/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 5023/Q -BCT Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH XÉT CH N VÀ I U NG CÁN B I CÔNG TÁC NHI M KỲ T I THƯƠNG V VI T NAM NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t nh s 4376/Q -BCT ngày 6 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Công thương quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Thương v t i các nư c và vùng lãnh th ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch xét ch n và i u ng cán b i công tác nhi m kỳ t i Thương v Vi t Nam nư c ngoài. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - ng y B , Công oàn CQ B ; - Các /c Lãnh o B ; - Lưu: VT, TCCB. Vũ Huy Hoàng QUY CH XÉT CH N VÀ I U NG CÁN B I CÔNG TÁC NHI M KỲ T I THƯƠNG V VI T NAM NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5023/Q -BCT ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Công thương)
  2. Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này áp d ng i v i vi c xét ch n cán b c a B Công thương c i công tác nhi m kỳ t i các Thương v , Văn phòng Kinh t - Văn hóa Vi t Nam t i ài B c, T ng lãnh s quán Vi t Nam t i các nư c và vùng lãnh th , Cơ quan i di n thư ng tr c c a Vi t Nam bên c nh WTO, Trung tâm gi i thi u s n phNm xu t khNu c a Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i t t là Thương v ). i u 2. Nguyên t c áp d ng 1. m b o l a ch n ư c nh ng cán b có tiêu chuNn v phNm ch t, năng l c và trình áp ng yêu c u công tác t i Thương v . 2. Vi c l a ch n cán b căn c vào nhu c u công vi c c a Thương v t ng nư c, t ng khu v c, biên ch ư c Nhà nư c phân b và kh năng thích h p c a t ng cán b . 3. m b o công khai, dân ch , công b ng. 4. Vi c b trí s p x p cán b sau khi k t thúc th i h n công tác t i Thương v tuân theo các quy nh hi n hành. Chương 2. CÁC QUY NNH C TH i u 3. Ngu n cán b c i công tác nhi m kỳ t i Thương v 1. Cán b c i công tác nhi m kỳ t i Thương v Vi t Nam nư c ngoài ph i là ngư i trong biên ch Nhà nư c (ho c h p ng lao ng không th i h n), ang công tác t i các V , C c, ơn v hành chính, s nghi p thu c B Công thương; 2. Trư ng h p các ơn v thu c B Công thương chưa có cán b áp ng yêu c u thì Lãnh o B xem xét, quy t nh vi c i u ng t các doanh nghi p thu c B ho c xin ngư i t các B , ngành, ơn v khác. 3. Trong m t s trư ng h p c n thi t có th i u ng cán b chuy n ti p t Thương v này sang công tác t i Thương v khác. i u 4. Th m quy n quy t nh 1. Ban cán s ng xem xét, quy t nh i v i các ch c danh: Công s , Tham tán công s , Tham tán thương m i và tương ương (Phó T ng lãnh s t i H ng Công; Phó Ch nhi m Văn phòng Kinh t - Văn hóa Vi t Nam t i ài B c - ài Loan).
  3. 2. B trư ng xem xét, quy t nh i v i các ch c danh: Tùy viên thương m i và tương ương (Lãnh s , Phó Lãnh s , Bí thư th nh t, Bí thư th hai, Bí thư th ba), nhân viên không mang hàm ngo i giao (lái xe, nhân viên khác…). 3. Th trư ng ph trách th trư ng ch o vi c l a ch n cán b c i Thương v thu c th trư ng ph trách trư c khi trình Ban cán s ng và B trư ng. 4. V T ch c cán b ch trì ph i h p v i các V Th trư ng nư c ngoài (theo th trư ng khu v c ph trách), V Chính sách thương m i a biên ( i v i Cơ quan i di n thư ng tr c c a Vi t Nam bên c nh WTO) l a ch n cán b c i công tác nhi m kỳ t i Thương v , trình Lãnh o B xem xét quy t nh. 5. C c Xúc ti n thương m i ph i h p v i V T ch c cán b th ng nh t l a ch n cán b c cán b i công tác nhi m kỳ t i Trung tâm gi i thi u s n phNm xu t khNu c a Vi t Nam nư c ngoài. i u 5. Th i h n công tác, ch ư c hư ng 1. Th i h n công tác 1.1. Nhi m kỳ công tác c a cán b công tác t i Thương v là 03 năm (ba năm). Trư ng h p hoàn thành t t nhi m v và căn c vào nhu c u công tác, n u cán b có nguy n v ng, Lãnh o B s xem xét cho kéo dài th i h n công tác t i a không quá n a nhi m kỳ (m t năm rư i). 1.2. B s xem xét i u ng cán b Thương v v nư c trư c th i h n (k c ã gia h n công tác) trong các trư ng h p sau: a. Do nhu c u công tác, B i u ng cán b chuy n a bàn công tác ho c i u v nư c nh n nhi m v m i; b. Có nguy n v ng v nư c trư c th i h n v i lý do cá nhân ư c B xem xét ch p nh n; c. B b nh n ng, theo k t lu n c a bác s , không m b o s c kho ti p t c công tác. 1.3. B xem xét rút cán b công tác t i Thương v v nư c trư c th i h n ho c không gia h n công tác và có th yêu c u b i thư ng t n th t (n u có), thu h i các kho n ti n cá nhân (k c i v i phu nhân, phu quân ngo i giao) ã lĩnh theo ch tương ng th i gian công tác còn l i, i v i các trư ng h p sau ây: a. Gây m t oàn k t trong Thương v ho c phu nhân, phu quân tham gia/can thi p nh hư ng t i công vi c Thương v ho c gây m t oàn k t trong Thương v ; b. Vi ph m pháp lu t nư c s t i ho c pháp lu t Vi t Nam, có hành vi làm phương h i n quan h i ngo i; c. Không hoàn thành nhi m v ư c giao;
  4. d. Không ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v qu n lý cán b , qu n lý tài chính và tài s n c a Thương v ho c gây m t uy tín cho Thương v ho c Cơ quan i di n; . B thi hành k lu t t khi n trách tr lên. 2. Ch ư c hư ng Cán b công tác t i Thương v ư c hư ng quy n l i, ch theo quy nh c a Nhà nư c i v i cán b công tác t i Cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài. i u 6. Tiêu chu n i v i cán b ư c xem xét c i công tác nhi m kỳ t i Thương v 1. Tiêu chuNn chung a. Có lý l ch rõ ràng ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n. b. Có tinh th n yêu nư c, có l p trư ng tư tư ng v ng vàng, có hi u bi t và th c hi n nghiêm ch nh ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. c. Có phNm ch t o c t t, có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n oàn k t n i b . d. Có trình chuyên môn, ngo i ng , s c kho hoàn thành nhi m v ư c giao. . ã tham gia l p b i dư ng ki n th c chuyên môn cho cán b ngu n Thương v do B Công thương t ch c (n u chưa t ng i công tác nhi m kỳ t i Thương v ). e. Khi ư c c i Thương v , i v i nam không quá 57 tu i và i v i n không quá 52 tu i (còn tu i công tác h t nhi m kỳ 03 năm t i Thương v ), trư ng h p c bi t khác do Lãnh o B quy t nh (riêng lái xe, do c thù yêu c u ngh nghi p, khi ư c c i không quá 55 tu i). g. Không c i Thương v i v i các trư ng h p cán b ang trong th i gian thi hành quy t nh k lu t t khi n trách tr lên, ang liên quan n tranh ch p, ki n t ng, ang là i tư ng b thanh tra, ki m tra theo pháp lu t 2. Tiêu chuNn c th Ngoài các tiêu chuNn chung nêu trên, cán b ư c xem xét c i Thương v ph i áp ng các yêu c u c th dư i ây: 2.1. i v i Tham tán thương m i và tương ương a. Là ng viên ng C ng s n Vi t Nam, n m v ng và có kh năng v n d ng úng n ư ng l i chính sách i ngo i, c bi t là ư ng l i phát tri n kinh t i ngo i và h i nh p, ư ng l i i m i c a ng;
  5. b. Là lãnh o c p V và tương ương, chuyên viên cao c p, chuyên viên chính (trư ng h p c bi t khác do B Công thương th a thu n v i B Ngo i giao quy t nh). c. T t nghi p i h c tr lên; d. Có hi u bi t v lu t pháp qu c t , nh t là lu t áp d ng trong thương m i và u tư qu c t , có ki n th c v nghi p v kinh doanh xu t nh p khNu. . Có ki n th c v qu n lý kinh t trong nư c. N m v ng tình hình phát tri n kinh t , thương m i, công nghi p, u tư, du l ch… trong nư c; e. S d ng thành th o m t ngo i ng thông d ng t i a bàn ư c c i ( t yêu c u qua kỳ thi do B Ngo i giao t ch c theo quy nh c a Chính ph ), ưu tiên ngư i bi t thêm m t ngo i ng khác có s d ng t i a bàn v i kh năng giao ti p; g. Có kh năng công tác c l p. Có kh năng nghiên c u, t ng h p chính sách, th trư ng, thương nhân. Có th xu t các bi n pháp phát tri n quan h kinh t , thương m i, công nghi p, u tư, du l ch … gi a Vi t Nam v i nư c s t i và các v n khác trong ph m vi nhi m v ư c giao; h. Có năng l c qu n lý và i u hành Thương v hoàn thành nhi m v . i. Có th i gian công tác trong ngành t 05 năm tr lên (các trư ng h p khác do Lãnh o B quy t nh); k. T lái ư c xe ô tô ph c v công tác (trư ng h p c bi t do B trư ng xem xét, quy t nh). 2.2. i v i Tuỳ viên thương m i và tương ương a. T t nghi p i h c tr lên, n m v ng và có kh năng v n d ng úng n ư ng l i i ngo i và h i nh p kinh t , ư ng l i i m i c a ng C ng s n Vi t Nam; b. Hi u bi t lu t pháp qu c t , nh t là lu t áp d ng trong thương m i, u tư qu c t . Có ki n th c v nghi p v kinh doanh xu t nh p khNu; c. Có hi u bi t v kinh t , thương m i, công nghi p, môi trư ng kinh doanh, u tư trong nư c; d. Có kh năng công tác c l p. Có kh năng nghiên c u chính sách i ngo i, kinh t , thương nhân t i a bàn ư c c i; . S d ng thành th o m t ngo i ng thông d ng t i a bàn ư c c i ( t yêu c u qua kỳ thi do B Ngo i giao t ch c theo quy nh c a Chính ph ) ưu tiên ngư i bi t thêm ngo i ng khác có s d ng t i a bàn v i kh năng giao ti p; e. Có th i gian công tác trong ngành t 03 năm tr lên (các trư ng h p khác do Lãnh o B quy t nh).
  6. g. T lái ư c xe ô tô ph c v công tác. 2.3. i v i lái xe a. Có tay ngh v ng vàng b. Ưu tiên có th i gian công tác lâu năm t i oàn xe Văn phòng B và chưa i lái xe Thương v l n nào; c. ư c t p th oàn xe tín nhi m gi i thi u, ti n c . i u 7. Quy trình tuy n ch n cán b i công tác nhi m kỳ t i Thương v 1. Vào Quý IV hàng năm, B g i văn b n n các ơn v hành chính, s nghi p thu c B thông báo, hư ng d n các ơn v gi i thi u cán b ăng ký i công tác nhi m kỳ t i Thương v . 2. Căn c thông báo và các tiêu chuNn quy nh, các ơn v ph bi n cho cán b trong ơn v bi t ăng ký i công tác Thương v . Lãnh o ơn v xem xét nguy n v ng ăng ký c a cán b , n u ch p thu n thì g i văn b n và h sơ cán b theo m u v V T ch c cán b . 3. V T ch c cán b t ng h p danh sách cán b ăng ký i Thương v cho năm t i và các năm ti p theo. 4. Căn c danh sách cán b ã ăng ký, V T ch c cán b trình B văn b n, danh sách ngh B Ngo i giao ki m tra ngo i ng và ki n th c i ngo i theo quy nh c a Th tư ng Chính ph (tr các i tư ng ư c mi n ki m tra theo quy nh c a B Ngo i giao). 5. Trên cơ s danh sách ăng ký và k t qu ki m tra ngo i ng c a B Ngo i giao thông báo, B s xem xét c cán b i công tác nhi m kỳ Thương v theo quy trình như sau: a. V T ch c cán b th ng nh t v i V Th trư ng nư c ngoài ho c V Chính sách thương m i a biên danh sách cán b tiêu chuNn (theo th trư ng khu v c ho c t ch c qu c t ) d ki n c i công tác Thương v , Cơ quan i di n thư ng tr c c a Vi t Nam bên c nh WTO, C c Xúc ti n thương m i th ng nh t v i V T ch c cán b d ki n c cán b i công tác t i Trung tâm gi i thi u s n phNm xu t khNu c a Vi t Nam nư c ngoài; b. V T ch c cán b trình Th trư ng ph trách th trư ng xem xét có ý ki n v danh sách và h sơ cán b d ki n c i Thương v ; c. V T ch c cán b trình Ban cán s ng ho c B trư ng xem xét quy t nh vi c c Tham tán ho c Tuỳ viên theo thNm quy n; d. Sau khi ư c B trư ng ho c Ban Cán s ng nh t trí, V T ch c cán b trình Lãnh o B ký quy t nh và văn b n ngh B Ngo i giao b nhi m hàm ngo i giao i v i cán b ư c c i công tác nhi m kỳ Thương v .
  7. . Các m c b, c và d th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Ban Cán s ng B Công thương. i u 8. Chu n b trư c khi i công tác nhi m kỳ t i Thương v 1. Cán b trư c khi i công tác nhi m kỳ t i Thương v (tr lái xe) ph i dành th i gian ít nh t hai tháng n các ơn v thu c B như V Th trư ng nư c ngoài, V Tài chính, V Xu t nh p khNu và các V , C c liên quan tìm hi u v quan h kinh t - thương m i, công nghi p, u tư … gi a Vi t Nam v i nư c ư c c i, tìm hi u v ch chính sách và công tác qu n lý tài chính Thương v . Các V , C c có trách nhi m giúp , hư ng d n tài li u, n i dung và phương pháp công tác cho cán b chuNn b nh n nhi m v . 2. Trong th i gian tìm hi u công vi c chuNn b i công tác Thương v , cán b hư ng m i ch , quy n l i ơn v cũ. i u 9. ào t o, b i dư ng cán b ngu n cho Thương v 1. Căn c vào tình hình c th , B s t ch c các l p b i dư ng ng n h n trang b thêm các ki n th c c n thi t cho cán b có nguy n v ng i công tác nhi m kỳ t i Thương v . 2. V T ch c cán b là u m i giúp Lãnh oB xu t và t ch c th c hi n nhi m v này. i u 10. Trách nhi m các ơn v qu n lý Thương v 1. V T ch c cán b giúp Lãnh o B qu n lý i ngũ cán b công tác t i Thương v , Cơ quan i di n thư ng tr c c a Vi t Nam bên c nh WTO, Trung tâm gi i thi u s n phNm xu t khNu c a Vi t Nam nư c ngoài. 2. Các V Th trư ng nư c ngoài, V Chính sách thương m i a biên, C c Xúc ti n thương m i giúp Lãnh o B qu n lý, ch o công tác chuyên môn i v i Thương v , Cơ quan i di n thư ng tr c c a Vi t Nam bên c nh WTO, Trung tâm gi i thi u s n phNm xu t khNu c a Vi t Nam nư c ngoài theo th trư ng ư c phân công. 3. V Tài chính giúp Lãnh o B ch o, qu n lý công tác tài chính, tài s n c a Thương v , Cơ quan i di n thư ng tr c c a Vi t Nam bên c nh WTO, Trung tâm gi i thi u s n phNm xu t khNu c a Vi t Nam nư c ngoài. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 11. T ch c th c hi n 1. Quy ch này ư c ph bi n n cán b , công ch c các ơn v hành chính, s nghi p thu c B Công thương tri n khai th c hi n.
  8. 2. Trong quá trình th c hi n, Quy ch có th ư c b sung, s a i cho phù h p v i yêu c u th c ti n. V T ch c cán b là u m i giúp Lãnh o B theo dõi và t ch c th c hi n Quy ch này. B TRƯ NG Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản