Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 5076/Q -BGD T Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Giáo d c và ào t o t i Công văn s 1071/TTg- TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này B th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Giáo d c và ào t o. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các c c, v ,, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 c a Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Th trư ng các v , c c, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - T công tác chuyên trách CCTTHC c a TTgCP; - Các Th trư ng ( bi t); - C ng thông tin i n t ( công b ); Nguy n Thi n Nhân - Lưu: VT, T công tác th c hi n án 30. TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 5076/Q -BGD T, ngày 12 tháng 8 năm 2009) Ph n 1. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c ơn v th c hi n I Th t c hành chính c p Trung ương 1 i u ki n và th t c thành l p Giáo d c và ào t o V T ch c cán b trư ng i h c 2 i tên trư ng cao ng Giáo d c và ào t o V T ch c cán b 3 C cán b i qu n lý lưu h c sinh Giáo d c và ào t o V T ch c cán b nư c ngoài 4 Thi nâng ng ch gi ng viên lên Giáo d c và ào t o V T ch c cán b gi ng viên chính 5 Thi nâng ng ch chuyên viên lên Giáo d c và ào t o V T ch c cán b chuyên viên chính 6 Sáp nh p, chia, tách trư ng i h c Giáo d c và ào t o V T ch c cán b 7 ình ch ho t ng trư ng ih c Giáo d c và ào t o V T ch c cán b 8 Gi i th trư ng ih c Giáo d c và ào t o V T ch c cán b 9 i tên trư ng ih c Giáo d c và ào t o V T ch c cán b
 3. 10 Thành l p trư ng cao ng Giáo d c và ào t o V T ch c cán b 11 Sáp nh p, chia tách trư ng cao Giáo d c và ào t o V T ch c cán b ng 12 ình ch ho t ng trư ng cao Giáo d c và ào t o V T ch c cán b ng 13 Gi i th trư ng cao ng Giáo d c và ào t o V T ch c cán b 14 Tuy n sinh i h c nư c ngoài b ng Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c ngân sách nhà nư c ngoài 15 C p sinh ho t phí cho lưu h c sinh Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c ngoài 16 Ti p nh n lưu h c sinh v nư c Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c ngoài 17 Xin phép thành l p cơ s liên k t Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c gi a bên nư c ngoài v i bên Vi t ngoài Nam trong lĩnh v c giáo d c và ào t o 18 ưa chuyên gia giáo d c i làm Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c vi c t i các nư c Châu Phi i v i ngoài cán b , giáo viên công tác t i các cơ quan, các trư ng tr c thu c B 19 ưa chuyên gia giáo d c i làm Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c vi c t i các nư c Châu Phi i v i ngoài cán b , giáo viên công tác t i các cơ quan, các trư ng không tr c thu c B 20 Gia h n cho chuyên gia giáo d c Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c làm vi c t i các nư c Châu Phi và ngoài các c ng tác viên i làm vi c nư c ngoài i v i cán b , giáo viên công tác t i các cơ quan, các trư ng tr c thu c B 21 Gia h n cho chuyên gia giáo d c Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c làm vi c t i các nư c Châu Phi – ngoài i v i cán b , giáo viên công tác t i các cơ quan, các trư ng không tr c thu c B 22 ưa c ng tác viên i làm vi c Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c nư c ngoài i v i cán b , giáo ngoài viên công tác t i các cơ quan, trư ng tr c thu c B (t khai thác h p ng, thư m i) 23 C lưu h c sinh i h c di n l y Quy ch thi, tuy n C c ào t o v i nư c b ng sinh ngoài
 4. 24 Gia h n th i gian h c t p cho lưu Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c h c sinh hoàn thành khóa h c ngoài 25 Chuy n t m t trư ng h c nư c Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c ngoài v h c m t trư ng t i Vi t ngoài Nam 26 Tr chuyên gia, c ng tác viên v cơ Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c quan cũ sau khi h t th i gian làm ngoài vi c nư c ngoài i v i cán b , giáo viên công tác t i các cơ quan, các trư ng tr c thu c B 27 Tr chuyên gia v cơ quan cũ sau Giáo d c và ào t o C c ào t o v i nư c khi h t th i gian làm vi c nư c ngoài ngoài i v i cán b , giáo viên công tác t i các cơ quan, các trư ng không tr c thu c B 28 ThNm nh, phê duy t d án u tư Cơ s v t ch t và C c Cơ s v t ch t, TBTH xây d ng công trình nhóm A, B, C thi t b trư ng h c và chơi tr em (tr nh ng d án có t ng m c u tư nh hơn 15 t ng và báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình (d án có t ng m c u tư nh hơn 15 t ng) 29 ThNm nh, phê duy t d án u tư Cơ s v t ch t và C c Cơ s v t ch t, TBTH thi t b ào t o thi t b trư ng h c và chơi tr em 30 X lý ơn thư t cáo Giáo d c và ào t o Thanh tra 31 Ti p công dân Giáo d c và ào t o Thanh tra 32 X lý ơn thư khi u n i Giáo d c và ào t o Thanh tra 33 Xin thành l p văn phòng i di n Giáo d c và ào t o V H p tác Qu c t c a t ch c giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam 34 Xin t ch c h i ngh , h i th o, Giáo d c và ào t o V H p tác Qu c t tri n lãm giáo d c qu c t t i Vi t Nam 35 C cán b i công tác t i nư c Giáo d c và ào t o V H p tác Qu c t ngoài 36 Kh c d u ư t i v i cơ quan Giáo d c và ào t o V Pháp ch chuyên môn, t ch c s nghi p thu c thNm quy n thành l p c a B trư ng B Giáo d c và ào t o 37 Cho phép kh c con d u n i, con Giáo d c và ào t o V Pháp ch d u thu n , con d u th hai cùng n i dung như con d u th nh t i v i cơ quan chuyên môn, t ch c
 5. s nghi p thu c thNm quy n thành l p c a B trư ng B Giáo d c và ào t o 38 Giao nhi m v ào t o trình Giáo d c và ào t o V Giáo d c ih c th c sĩ, ti n sĩ 39 M chuyên ngành ào t o trình Giáo d c và ào t o V Giáo d c ih c th c sĩ, ti n sĩ 40 M ngành ào t o trình cao Giáo d c và ào t o V Giáo d c ih c ng, i h c 41 ăng ký d thi i h c, cao ng Quy ch thi, tuy n V Giáo d c ih c sinh 42 ăng ký xét tuy n i h c, cao Quy ch thi, tuy n V Giáo d c ih c ng sinh 43 Tri u t p thí sinh trúng tuy n i Quy ch thi, tuy n V Giáo d c ih c h c, cao ng n trư ng sinh 44 ăng ký ào t o liên thông trình Quy ch thi, tuy n V Giáo d c ih c cao ng, i h c sinh 45 Công nh n trúng tuy n ào t o Quy ch thi, tuy n V Giáo d c ih c trình th c sĩ sinh 46 Giao ngành, chuyên ngành ào t o Giáo d c và ào t o V Giáo d c ih c trình th c sĩ 47 ăng ký d thi tuy n sinh i h c Quy ch thi, tuy n V Giáo d c ih c và cao ng hình th c v a làm v a sinh h c 48 Tri u t p thí sinh trúng tuy n i Quy ch thi, tuy n V Giáo d c ih c h c và cao ng hình th c v a làm sinh v ah c 49 Công nh n văn b ng t t nghi p H th ng văn b ng, C c Kh o thí và Ki m trung c p chuyên nghi p, b ng t t ch ng ch nh ch t lư ng giáo d c nghi p cao ng, b ng t t nghi p i h c, b ng th c sĩ và b ng ti n sĩ do cơ s nư c ngoài c p 50 ThNm nh k t qu ánh giá ch t Quy ch thi, tuy n C c Kh o thí và Ki m lư ng giáo d c trư ng i h c, cao sinh nh ch t lư ng giáo d c ng và trung c p chuyên nghi p 51 ThNm nh h sơ, xét công nh n Giáo d c và ào t o C c Nhà giáo và Cán b t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, qu n lý cơ s giáo d c phó giáo sư t i H i ng ch c danh giáo sư cơ s 52 ThNm nh h sơ, xét công nh n Tiêu chuNn nhà giáo C c Nhà giáo và Cán b t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, qu n lý cơ s giáo d c phó giáo sư t i H i ng ch c danh
 6. giáo sư ngành, liên ngành 53 ThNm nh h sơ, xét công nh n Tiêu chuNn nhà giáo C c Nhà giáo và Cán b t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, qu n lý cơ s giáo d c phó giáo sư t i H i ng ch c danh Giáo sư nhà nư c 54 B nhi m ch c danh giáo sư, phó Tiêu chuNn nhà giáo C c Nhà giáo và Cán b giáo sư qu n lý cơ s giáo d c 55 H y b công nh n t tiêu chuNn Tiêu chuNn nhà giáo C c Nhà giáo và Cán b ch c danh giáo sư, phó giáo sư, qu n lý cơ s giáo d c tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư 56 Mi n nhi m ch c danh giáo sư, Tiêu chuNn nhà giáo C c Nhà giáo và Cán b phó giáo sư qu n lý cơ s giáo d c 57 Giao nhi m v b i dư ng nghi p Giáo d c và ào t o C c Nhà giáo và Cán b v sư ph m cho các cơ s giáo d c qu n lý cơ s giáo d c ih c 58 Thi nâng ng ch giáo viên trung h c Giáo d c và ào t o C c Nhà giáo và Cán b lên giáo viên trung h c cao c p (áp qu n lý cơ s giáo d c d ng cho giáo viên THPT và TCCN) 59 Thi nâng ng ch gi ng viên chính Giáo d c và ào t o C c Nhà giáo và Cán b lên gi ng viên cao c p qu n lý cơ s giáo d c 60 ăng ký b i dư ng nghi p v sư Giáo d c và ào t o C c Nhà giáo và Cán b ph m qu n lý cơ s giáo d c 61 Xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân Tiêu chuNn nhà giáo Văn phòng dân 62 Xét t ng danh hi u nhà giáo ưu tú. Tiêu chuNn nhà giáo Văn phòng 63 ThNm nh H sơ các d án ODA Cơ s v t ch t và V K ho ch – Tài chính c a các ơn v tr c thu c thi t b trư ng h c 64 ThNm nh thành l p trư ng i Giáo d c và ào t o V K ho ch – Tài chính h c 65 Xét, c p h c b ng chính sách Cơ s v t ch t và V K ho ch – Tài chính thi t b trư ng h c 66 Công nh n t nh, thành ph t Giáo d c và ào t o V Giáo d c trung h c chuNn qu c gia ph c p giáo d c trung h c cơ s 67 Công nh n t nh, thành ph tr c Giáo d c và ào t o V Giáo d c trung h c thu c Trung ương t chuNn ph c p giáo d c trung h c II. Th t c hành chính c p t nh 1 Thành l p trư ng trung h c ph Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o
 7. thông 2 Sáp nh p, chia tách trư ng trung Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o h c ph thông 3 ình ch ho t ng trư ng trung Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o h c ph thông 4 Gi i th trư ng trung h c ph Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o thông 5 Thành l p trư ng trung c p chuyên Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o nghi p 6 Sáp nh p, chia tách trư ng trung Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o c p chuyên nghi p 7 ình ch ho t ng trư ng trung Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o c p chuyên nghi p 8 Gi i th trư ng trung c p chuyên Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o nghi p 9 ình ch ho t ng Trung tâm giáo Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o d c thư ng xuyên 10 Sáp nh p, gi i th Trung tâm giáo Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o d c thư ng xuyên 11 X p h ng Trung tâm giáo d c Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o thư ng xuyên 12 ăng ký, c p phép t ch c ào t o, Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o b i dư ng, ki m tra và c p ch ng ch ngo i ng , tin h c và các chuyên b i dư ng, c p nh t ki n th c khác… theo chương trình giáo d c thư ng xuyên 13 Thành l p trung tâm ngo i ng - tin Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o h c 14 Tuy n d ng viên ch c ng ch giáo Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o viên trung h c cơ s 15 Tuy n d ng viên ch c ng ch giáo Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o viên trung h c ph thông 16 ăng ký d thi t t nghi p trung Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o h c ph thông ( i v i giáo d c sinh trung h c ph thông) 17 ăng ký d thi t t nghi p trung Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o h c ph thông i v i thí sinh t sinh do 18 ăng ký d thi t t nghi p trung Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o h c ph thông i v i giáo d c sinh
 8. thư ng xuyên 19 Phúc kh o bài thi t t nghi p trung Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o h c ph thông sinh 20 c cách t t nghi p trung h c ph Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o thông – i v i ngư i h c b m sinh ho c có vi c t xu t c bi t, không quá 10 ngày trư c ngày thi ho c ngay trong bu i thi u tiên, không th d thi 21 ThNm nh án thành l p trung Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm tin h c – ngo i ng ngoài công l p 22 c cách t t nghi p trung h c ph Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o thông – i v i b m hay có vi c sinh t xu t c bi t sau khi ã thi ít nh t m t môn và không th ti p t c d thi ho c sau khi b m hay có vi c t xu t c bi t t nguy n d thi s môn thi còn l i 23 Liên k t ào t o trình trung c p Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o chuyên nghi p 24 ăng ký m ngành ào t o trình Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o trung c p chuyên nghi p 25 Công nh n trư ng m m non t Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o chuNn Qu c gia 26 Công nh n trư ng Ti u h c t Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o chuNn Qu c gia 27 Công nh n trư ng trung h c cơ s Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o t chuNn Qu c gia 28 Chuy n trư ng i v i h c sinh Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o trung h c ph thông sinh 29 Xin h c l i t i trư ng khác iv i Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o h c sinh trung h c 30 Ti p nh n h c sinh Vi t Nam v Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o nư c c p trung h c ph thông sinh 31 Ti p nh n h c sinh ngư i nư c Quy ch thi, tuy n S Giáo d c và ào t o ngoài c p trung h c ph thông sinh 32 Thành l p trư ng chuyên thu c cơ Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o s giáo d c i h c 33 Chuy n h c sinh chuyên sang Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o trư ng khác
 9. 34 Thành l p trư ng chuyên thu c Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o t nh 35 Thu h i gi y ch ng nh n ki m nh Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o ch t lư ng giáo d c 36 C p gi y ch ng nh n và công b Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o k t qu ki m nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông 37 Quy trình ti p nh n và ki m tra h Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o sơ ăng ký ki m nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông – i v i s giáo d c và ào t o 38 Công nh n văn b ng t t nghi p các H th ng văn b ng, S Giáo d c và ào t o c p h c ph thông do cơ s nư c ch ng ch ngoài c p. 39 Công nh n trư ng trung h c ph Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o thông t chuNn qu c gia 40 Sáp nh p, chia, tách Trung tâm k Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o thu t t ng h p – hư ng nghi p 41 Thành l p Trung tâm k thu t t ng Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o h p – hư ng nghi p 42 ình ch ho t ng Trung tâm k Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o thu t t ng h p – hư ng nghi p 43 Gi i th Trung tâm k thu t t ng Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o h p – hư ng nghi p 44 Yêu c u c p b n sao văn b ng, H th ng văn b ng, S Giáo d c và ào t o ch ng ch t s g c. ch ng ch 45 C p b n sao văn b ng, ch ng ch t H th ng văn b ng, S Giáo d c và ào t o s g c ch ng ch III. Th t c hành chính c p huy n 1 Thành l p trư ng m m non Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t o 2 Sáp nh p, chia tách trư ng m m Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào non t o 3 ình ch ho t ng trư ng m m Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào non t o 4 Gi i th ho t ng trư ng m m Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào non t o 5 Thành l p trư ng ti u h c Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t o
 10. 6 Sáp nh p, chia tách trư ng ti u h c Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t o 7 ình ch ho t ng trư ng ti u h c Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t o 8 Gi i th trư ng ti u h c Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t o 9 Thành l p Trung tâm h c t p c ng Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào ng t i xã, phư ng, th tr n t o 10 ình ch ho t ng Trung tâm h c Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t p c ng ng t i xã, phư ng, th t o tr n 11 Gi i th Trung tâm h c t p c ng Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào ng t i xã, phư ng, th tr n t o 12 Thành l p cơ s giáo d c khác th c Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào hi n chương trình giáo d c ti u h c t o 13 Thành l p trư ng trung h c cơ s Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t o 14 Sáp nh p, chia tách trư ng trung Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào h c cơ s t o 15 ình ch ho t ng trư ng trung Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào h c cơ s t o 16 Ti p nh n h c sinh Vi t Nam v Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào nư c c p trung h c cơ s t o 17 Chuy n i cơ s giáo d c m m Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào non bán công sang cơ s giáo d c t o m m non dân l p 18 Ti p nh n h c sinh nư c ngoài c p Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào trung h c cơ s t o 19 Th t c chuy n i cơ s giáo d c Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào m m non bán công sang cơ s giáo t o d c m m non công l p 20 Công nh n và c p b ng t t nghi p Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào trung h c cơ s t o 21 Gi i th trư ng trung h c cơ s Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào t o 22 Quy trình ti p nh n và ki m tra h Giáo d c và ào t o Giáo d c và ào t o sơ ăng ký ki m nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông – i v i phòng giáo d c và ào t o 23 Chuy n trư ng i v i h c sinh Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào
 11. trung h c cơ s t o 24 Gi i th nhà trư ng, nhà tr tư Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào th c. t o 25 Thành l p nhà trư ng, nhà tr tư Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào th c t o 26 Sáp nh p, chia, tách nhà trư ng, Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào nhà tr tư th c t o 27 Ti p nh n i tư ng h c b túc Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào THCS t o 28 Thuyên chuy n i tư ng h c b Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào túc THCS t o 29 ình ch ho t ng nhà trư ng, nhà Giáo d c và ào t o Phòng Giáo d c và ào tr tư th c t o IV. Th t c hành chính c p xã 1 ăng ký thành l p nhóm tr , l p Giáo d c và ào t o y ban nhân dân c p xã m u giáo c l p tư th c 2 Sáp nh p, chia tách nhóm tr , l p Giáo d c và ào t o y ban nhân dân c p xã m u giáo c l p tư th c 3 ình ch ho t ng nhóm tr , l p Giáo d c và ào t o y ban nhân dân c p xã m u giáo c l p tư th c 4 Gi i th ho t ng nhóm tr , l p Giáo d c và ào t o y ban nhân dân c p xã m u giáo c l p tư th c
Đồng bộ tài khoản