Quyết định số 51/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2000/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu cổ phần hóa và đa dạng hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước (đợt 1) năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU CỔ PHẦN HÓA VÀ ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (ĐỢT 1) NĂM 2000 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Số lượng các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 và đa dạng hoá sở hữu theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ trong năm 2000 (đợt 1) như phụ lục đính kèm. Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty 91 căn cứ vào chỉ tiêu số lượng giao tại Điều 1 và thẩm quyền quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 triển khai cụ thể. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 có danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 3, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, KH và ĐT, LĐ-TB & XH, - Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam,
  2. - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, - Công báo, Nguyễn Tấn Dũng - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, - Lưu : ĐMDN (5b), VT. KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HOÁ VÀ ĐA DẠNG HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (ĐỢT 1) NĂM 2000 (Kèm theo Quyết định số : 51/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ) Số Địa phương, cơ quan Tồn của Số lượng Tổng TT năm 1999 đợt 1 số (DN) Tổng công ty 91 (DN) năm 2000 (DN) I CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 1 Thành phố Hà Nội 50 50 2 Thành phố Hồ Chí Minh 6 50 56 3 Bắc Giang 9 9 4 Bắc Ninh 3 2 5 5 Bến Tre 5 5 6 Bình Định 7 7 7 Bà Rịa - Vũng Tàu 4 4 8 8 Cần Thơ 4 10 14 9 Đà Nẵng 7 2 9 10 Hà Nam 6 6 11 Lào Cai 1 1 2 12 Nam Định 54 54 13 Ninh Thuận 3 3 14 Phú Thọ 11 11 15 Tây Ninh 3 2 5 16 Thanh Hoá 18 18 17 Tiền Giang 2 4 6
  3. Tổng số 30 238 268 II CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 1 Bộ Thuỷ sản 8 8 2 Bộ Giao thông vận tải 25 25 3 Bộ Thương mại 12 7 19 4 Bộ Y tế 7 7 5 Bộ Công nghiệp 10 10 6 Tổng cục Du lịch 2 3 5 Tổng số 14 60 74 III CÁC TỔNG CÔNG TY 91 1 TCT Bưu chính Viễn thông Việt Nam 3 6 9 2 TCT Cà phê Việt Nam 2 2 3 TCT Xi măng Việt Nam 2 2 4 4 TCT Dệt may Việt Nam 4 6 10 5 TCT Thép Việt Nam 1 3 4 6 TCT Than Việt Nam 3 1 4 7 TCT Hàng hải Việt Nam 3 4 7 8 TCT Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 6 6 9 TCT Giấy Việt Nam 1 1 2 Tổng số 17 31 48 Tổng cộng đợt 1 năm 2000 61 329 390
Đồng bộ tài khoản