Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT về việc bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C- CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 51/2001/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG S 51/2001/Q -BKHCNMT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2001 B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG V VI C B T BU C CÔNG B PHÙ H P TIÊU CHU N VI T NAM I V I MŨ B O HI M S N XU T TRONG NƯ C DÙNG CHO NGƯ I I XE MÁY B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 8 năm 2001 s 10/2001/NQ- CP ngày 31 tháng 8 năm 2001; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Mũ b o hi m s n xu t trong nư c dùng cho ngư i i xe máy (dư i ây vi t t t là mũ b o hi m) là hàng hoá b t bu c ph i công b phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5756 - 2001 "Mũ b o v cho ngư i i mô tô và xe máy". i u 2. Vi c công b mũ b o hi m phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5756-2001 ph i ư c th c hi n theo "Quy nh t m th i v công b hàng hóa phù h p tiêu chuNn" ban hành kèm theo Quy t nh s 2424/2000/Q -BKHCNMT ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i v i vi c ti n hành th nghi m m u i n hình mũ b o hi m, doanh nghi p có th l y m u theo k ho ch và t th nghi m n u có trang thi t b th nghi m phù h p v i quy nh c a Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5756-2001, ho c g i m u n m t trong các t ch c có tên trong Ph l c kèm theo Quy t nh này th nghi m. Danh sách các t ch c ư c ch nh th nghi m ch t lư ng mũ b o hi m s ư c i u ch nh, b sung k p th i khi có thay i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các doanh nghi p s n xu t mũ b o hi m ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Sau 90 ngày k t ngày Quy t nh này có hi u l c, t t c các doanh nghi p s n xu t mũ b o hi m ph i hoàn thành vi c công b mũ b o hi m phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5657-2001.
  2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ch u trách nhi m t ch c và hư ng d n th c hi n Quy t nh này. Bùi M nh H i ( ã ký) PH L C DANH SÁCH CÁC T CH C Ư C CH NNH TH NGHI M CH T LƯ NG MŨ B O HI M NGƯ I I XE MÁY (Kèm theo Quy t nh s : 51/2001/Q -BKHCNMT ngày 08 tháng 10 năm 2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) STT Tên t ch c a ch liên l c 01 Trung tâm Qu n lý Ch t 18 ư ng Gi i Phóng- Qu n ng a - Hà lư ng Thi t b và Phương ti n N i cơ gi i ư ng b T: 04.5742613 Fax: 04.5742610 E.mail. Vaq@hn.vnn.vn 02 Chi c c ăng ki m s 4 128 B ch ng- Qu n H i Châu - Thành ph à n ng T: 0511.893820 Fax: 0511.822679 03 Chi c c ăng ki m s 6 92 Nam Kỳ Kh i Nghĩa- Qu n 1 - Thành ph H Chí Minh T: 08.8226659/ 8226660 Fax: 08.8217859 E.mail: Vires6@hcm.vnn.vn
Đồng bộ tài khoản