Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT về việc bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 51/2001/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG SỐ 51/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2001 BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BẮT BUỘC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa; Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2001 số 10/2001/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2001; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy (dưới đây viết tắt là mũ bảo hiểm) là hàng hoá bắt buộc phải công bố phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756 - 2001 "Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy". Điều 2. Việc công bố mũ bảo hiểm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2001 phải được thực hiện theo "Quy định tạm thời về công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn" ban hành kèm theo Quyết định số 2424/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Đối với việc tiến hành thử nghiệm mẫu điển hình mũ bảo hiểm, doanh nghiệp có thể lấy mẫu theo kế hoạch và tự thử nghiệm nếu có trang thiết bị thử nghiệm phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2001, hoặc gửi mẫu đến một trong các tổ chức có tên trong Phụ lục kèm theo Quyết định này để thử nghiệm. Danh sách các tổ chức được chỉ định thử nghiệm chất lượng mũ bảo hiểm sẽ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi có thay đổi. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  2. Các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Sau 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tất cả các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm phải hoàn thành việc công bố mũ bảo hiểm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5657-2001. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Bùi Mạnh Hải (Đã ký) PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM NGƯỜI ĐI XE MÁY (Kèm theo Quyết định số: 51/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) STT Tên tổ chức Địa chỉ liên lạc 01 Trung tâm Quản lý Chất lượng 18 Đường Giải Phóng- Quận Đống Đa - Hà Thiết bị và Phương tiện cơ giới Nội đường bộ ĐT: 04.5742613 Fax: 04.5742610 E.mail. Vaq@hn.vnn.vn 02 Chi cục Đăng kiểm số 4 128 Bạch Đằng- Quận Hải Châu - Thành phố Đà nẵng ĐT: 0511.893820 Fax: 0511.822679 03 Chi cục Đăng kiểm số 6 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 08.8226659/ 8226660 Fax: 08.8217859
  3. E.mail: Vires6@hcm.vnn.vn
Đồng bộ tài khoản