Quyết định số 51/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :51/2001/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 07 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O GI I PHÓNG M T B NG THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Quy t nh s 88/ 2000/ Q -UB ngày 31/12/2000 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c thành l p Ban Ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph và Trư ng Ban Ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph Hà N i ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph Hà N i - Quy ch này g m có 4 (b n) chương, 10 (mư i) i u i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký i u3: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Trư ng Ban Ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph , Th trư ng các C p, các ngành và các ơn v có liên quan thi hành quy t nh này./. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên QUY CH
  2. HO T NG C A BAN CH O GI I PHÓNG M T B NG THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51 Q - UB ngày 06 tháng 07 năm 2001 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ban Ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph 1. Ban Ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph (vi t t t là: Ban Ch o GPMB Thành ph ) là cơ quan chuyên trách, giúp UBND Thành ph ch o k p th i, úng ch trương chính sách c a Trung ương, Thành u , H ND, UBND Thành ph trong công tác gi i phóng m t b ng, di dân tái nh cư trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. Ban Ch o GPMB Thành ph có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n riêng theo quy nh hi n hành. 3. Ban ch o GPMB Thành ph có tr s riêng và kinh phí ho t ng do ngân sách thành ph c p theo quy nh hi n hành và quy t nh c a UBND Thành ph . i u 2: Ch c năng, nhi m v , t ch c b máy c a Ban ch o GPMB Thành ph th c hi n theo n i dung Quy t nh s 88/2000/Q - UB ngày 31/10/2000 c a UBND Thành ph Hà n i v thành l p Ban ch o GPMB Thành ph . i u 3: Xác nh m i quan h công tác gi a Ban ch o GPMB Thành ph v i các c p chính quy n, H i ng n bù GPMB qu n, huy n, v i Ch u tư có d án s d ng t trên a bàn Thành ph . Chương 2: TRÁCH NHI M, QUY N H N C A THÀNH VIÊN TRONG BAN i u 4: Trách nhi m, quy n h n c a các thành viên trong ban 1. Trư ng ban Ch o chung ho t ng c a Ban, tr c ti p gi i quy t công tác gi i phóng m t b ng theo thNm quy n. 2. Phó Trư ng ban chuyên trách thư ng tr c i u hành các ho t ng c a Ban.Thay m t Ban ký văn b n c a Ban phát hành. Thay m t Trư ng Ban khi i v ng gi i quy t nh ng vi c ư c Trư ng Ban giao, nh ng vi c vư t quá thNm quy n c a mình ph i báo cáo Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i gi i quy t. - Giúp Trư ng Ban xây d ng k ho ch công tác c a Ban và t ng h p báo cáo vi c th c hi n k ho ch c a Ban v i UBND Thành ph theo nh kỳ và t xu t. - Qu n lý và i u hành b máy chuyên trách và chuyên viên kiêm nhi m th c hi n nhi m v Ban giao.
  3. 3. Phó Trư ng ban chuyên trách Tr c ti p ph trách chính sách và công tác qu n tr hành chính cùng m t s m t công tác do Trư ng ban giao. 4. Phó Trư ng ban kiêm nhi m và các thành viên kiêm nhi m: - Thay m t lãnh o cơ quan, ng th i s d ng b máy giúp vi c t i cơ quan mình tr c ti p gi i quy t các công vi c thu c s , ngành mình ph trách khi Trư ng ban giao. 5. Các thành viên ư c m i tham gia: - Căn c vào ch chính sách hi n hành và ch c năng c a ngành mình tham gia ch o b o m dân ch , công b ng, công khai úng ch chính sách trong công tác gi i phóng m t b ng di dân tái nh cư. 6. Chuyên viên chuyên trách và chuyên viên kiêm nhi m: - Th c hi n các nhi m v c a lãnh o Ban và Th trư ng tr c ti p cơ quan mình hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 5: B máy thư ng tr c c a Ban bao g m: - Các phó trư ng ban chuyên trách, chuyên viên chuyên trách. - Ban ư c t ch c thành các b ph n chuyên môn giúp vi c v i ch c năng nhi m v như sau: 1. Phòng hành chính t ng h p: Th c hi n nhi m v : - Th c hi n nhi m v hành chính qu n tr , công tác văn phòng văn thư lưu tr ; m b o cơ s phương ti n làm vi c cho ban; th c hi n qu n lý các b công ch c theo Pháp l nh và các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . - Căn c s ch o c a Ban, ch ng ph i h p v i các S , Ngành các Ch u tư, các Ban qu n lý d án có liên quan trên a bàn Thành ph t ng h p và xây d ng k ho ch dài h n; trung h n; hàng năm v : ti n v n, a i m xây d ng, nhu c u v căn h . ng th i xu t k ho ch phân b tài chính, qu t qu nhà cho t ng d án và Qu n, Huy n th c hi n công tác gi i phóng m t b ng, di dân và xây d ng các khu tái nh cư c a Thành ph . - Ghi chép n i dung h i ngh c a Ban d th o các văn b n ch o c a Ban trình lãnh o Ban phê duy t. - Th c hi n các công vi c khác khi lãnh o ban giao. 2. Phòng qu n lý nghi p v : Th c hi n các nhi m v :
  4. - Thông báo công vi c chuNn b th c hi n GPMB cho a phương và Ch u tư d án, cùng a phương và Ch u tư xem xét trình duy t vi c thành l p H i ng n bù GPMB, các t ch c tư v n, kh o sát. - Ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch ã giao; n m ch c thông tin báo cáo Ban ch o gi i quy t k p th i các vư ng m c c a ơn v . - xu t ý ki n trong phê duy t phương án n bù GPMB theo s phân c p c a UBND thành ph . - Truy n t ch o c a Ban ch o GPMB Thành ph xu ng các H i ng n bù Qu n, Huy n và n m ch c tình hình i u tra kh o sát và k ho ch n bù c a Ch u tư, c a H i ng n bù; óng góp ý ki n theo thNm quy n; ng th i báo cáo k p th i Ban ch o GPMB Thành ph các vư ng m c v chính sách n b v ti n GPMB Ban ch o GPMB Thành ph có bi n pháp gi i quy t k p th i cho ơn v . - Th c hi n các công vi c khác khi lãnh o Ban giao. 3. Phòng ki m tra chính sách: - Ch ng ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng văn b n d th o v : + i u ch nh, b sung ch chính sách n bù cho phù h p v i th c t c a Hà n i. + xu t v i Ban ch o GPMB Thành ph lo i hình t ch c th c hi n i u tra, kh o sát xác nh các y u t n bù. + Phân c p thNm nh k ho ch n bù cho phù h p báo cáo Ban ch o GPMB Thành ph xem xét trình c p có thNm quy n phê duy t. + Ch ng và ph i h p v i Ban TCCQ Thành ph l p k ho ch t p hu n nghi p v , ph c v công tác gi i phóng m t b ng, di dân tái nh cư, ng th i t ch c tuyên truy n, gi i thích ch chính sách trách nhi m và quy n h n c a nh ng h b thu h i t. + Th c hi n các công vi c khác khi lãnh o ban giao. i u 6: H p giao ban và chuyên 1. Hàng tháng Ban h p vào ngày th năm tu n u ki m i m công tác, bàn bi n pháp ch o gi i quy t các vư ng m c công tác gi i phóng m t b ng. 2. Phó trư ng ban thư ng tr c chuyên trách chuNn b n i dung, a i m báo cáo Trư ng ban phê duy t. Trư ng h p t xu t s thông báo trư c cho các thành viên và các ơn v ư c m i d h p trư c 5 ngày. 3. Các S , Ngành, UBND Qu n, Huy n có trách nhi m t ng h p các vư ng m c trong GPMB báo cáo h i ngh . Ban ch o GPMB Thành ph ph i xem xét gi i quy t c th .
  5. 4. Các k t lu n c a Ban ch o GPMB Thành ph , b ph n thư ng tr c c a Ban ph i ghi chép y và thông báo b ng văn b n n các c p, các ngành có liên quan bi t và th c hi n nghiêm túc. 5. Ngoài giao ban thư ng kỳ s có các cu c h p chuyên do các thành viên c a Ban ch o GPMB Thành ph ngh có n i dung c th . Trư ng Ban ch o GPMB thành ph s quy t nh t ch c cu c h p . i u 7: B ph n thư ng tr c c a Ban ch o GPMB thành ph có trách nhi m ph i h p th ng nh t v i H i ng n bù Qu n, Huy n v giá n bù, v phương án n bù GPMB c a Qu n, Huy n báo cáo Trư ng Ban ch o GPMB Thành ph th ng nh t ch o và trình UBND Thành ph phê duy t. Chương 3: M I QUAN H CH O GI A BAN V I CÁC T CH C LIÊN QUAN i u 8: S ch o c a Ban: 1. Ban th c hi n s ch o tr c ti p các thành viên thông qua h i ngh giao ban, ng th i s d ng b máy chuyên trách c a Ban truy n t, hư ng d n, ki m tra, giám sát các t ch c Nhà nư c, các Ch u tư và các Ban Qu n lý d án v vi c th c hi n gi i phóng m t b ng, xây d ng khu tái nh cư và di dân. 2. B máy chuyên trách c a Ban quan h thư ng xuyên và tr c ti p v i Văn phòng H ND và UBND Thành ph , t ng h p báo cáo k p th i UBND Thành ph và Ban ch o GPMB Thành ph . 3. iv iH i ng n bù GPMB Qu n , Huy n, là quan h ph i h p thông qua ch báo cáo xu t v i Ban ch o GPMB Thành ph trong vi c gi i phóng m t b ng di dân. 4. i v i Ch u t ư, các Ban Qu n lý d án, các t ch c tư v n t ch c th c hi n i u tra l p k ho ch n bù; Là m i quan h báo cáo xu t gi i quy t các công vi c vư t thNm quy n mình và xu t bi n pháp gi i quy t. 5. B ph n chuyên trách c a Ban tuỳ tình hình c th quy nh th i gian n i dung và a ch nh n báo cáo c a H i ng GPMB Qu n, Huy n và có trách nhi m ti p nh n và gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân theo lu t nh. Chương 4: TÀI CHÍNH C A BAN i u 9: Kinh phí ho t ng c a Ban 1. Ban ch o GPMB Thành ph ư c c p phát ngân sách như các S thu c UBND Thành ph .
  6. 2. Kinh phí ph c v công tác gi i phóng m t b ng th c hi n chi thu theo m c quy nh. 3. V n th c hi n gi i phóng m t b ng di dân, tái nh cư có quy ch riêng. 4. Cán b và nhân viên chuyên t rách và kiêm nhi m ư c th c hi n ph c p như Ban qu n lý d án nhóm A và ư c duy t theo quy nh hi n hành. i u 10 : Quy ch này g m b n chương, mư i i u, có hi u l c theo Quy t nh ban hành c a UBND Thành ph . - Trong th i gian th c hi n có i u gì c n s a i b sung, Ban ch o GPMB Thành ph trình UBND Thành ph xem xét s a i./.
Đồng bộ tài khoản