Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1) năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p – T do – H nh phúc ******* ******* S : 51/2007/QĐ-UBND Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T DANH M C D ÁN KÊU G I Đ U TƯ TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I (Đ T 1) NĂM 2007 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t đ t đai 2003; Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Ngh đ nh s 17/2006/NĐ- CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t đ t đai; Căn c Lu t đ u tư 2005, Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph , quy đ nh chi ti t thi hành và hư ng d n m t s đi u c a Lu t đ u tư; Căn c Quy t đ nh s 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 c a UBND Thành ph v vi c ban hành Quy đ nh v đ u th u l a ch n nhà đ u tư có d án s d ng đ t trên đ a bàn Thành ph Hà N i; Xét đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và đ u tư t i T trình s : 338/TT-KH&ĐT ngày 04/5/2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t danh m c d án kêu g i đ u tư trên đ a bàn Thành ph Hà N i đ t 1 năm 2007 (theo ph l c đính kèm). Đi u 2. S K ho ch và đ u tư có trách nhi m công b danh m c d án kêu g i đ u tư trên đ a bàn Thành ph Hà N i năm 2007 trên phương ti n thông tin đ i chúng, c ng giao ti p đi n t c a Thành ph , trang thông tin đi n t c a S K ho ch và đ u tư đ công khai kêu g i nhà đ u tư tham gia nghiên c u l p và tri n khai th c hi n d án. Đi u 3. Các nhà đ u tư quan tâm, có nhu c u nghiên c u l p và tri n khai th c hi n d án đã công b t i đi u 1 đ ngh đăng ký b ng văn b n g i S K ho ch và đ u tư Hà N i (Đ a ch 17 – ph Tr n Nguyên Hãn, đi n tho i: 8.256637, s fax: 8.251733, trang web: www.hapi.gov.vn). Sau 30 ngày k t ngày đăng t i trên phương ti n thông tin đ i chúng, n u có 2 nhà đ u tư tr lên quan tâm đăng ký nghiên c u l p và tri n khai d án, S K ho ch và đ u tư l p danh m c d án đ u th u l a ch n nhà đ u tư, trình UBND Thành ph Hà N i giao nhi m v cho các s , ngành, UBND các qu n, huy n làm bên m i th u và t ch c đ u th u theo quy đ nh t i quy t đ nh s 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 c a UBND thành ph . Trư ng h p sau 30 ngày k t ngày đăng t i trên phương ti n thông tin đ i chúng, ch có m t s nhà đ u tư đăng ký l p và tri n khai th c hi n d án thì th c hi n ch đ nh nhà đ u tư theo quy đ nh t i đi u 22 quy t đ nh s 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 c a UBND Thành ph . Đi u 4. S K ho ch và đ u tư có trách nhi m đ xu t giao Trung tâm phát tri n qu đ t và UBND các qu n, huy n ti n hành đ n bù, GPMB theo quy ho ch đ bàn giao đ t s ch cho nhà đ u tư. Kinh phí GPMB do nhà đ u tư ch u trách nhi m ng trư c và đư c tr vào ti n s d ng đ t ho c thuê đ t theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai và quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 5. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám đ c các S K ho ch & đ u tư, Quy ho ch ki n trúc, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, Tài chính, Giám đ c Trung tâm phát tri n qu đ t, Giám đ c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Giám đ c các s , ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nơi nh n: - TT Thành y; - TT HĐND Thành ph HN; - Đ/c CT UBND TP (đ b/c); - Các đ/c PCT UBNDTP; - Như đi u 3; - Các báo, đài: KT&ĐT, HN m i, đài PT& TH Hà N i, Đ u tư, Nguy n Qu c Tri u Th i báo kinh t VN (đ đưa tin) - V1, V2, KTt, c, TH; - Lưu VT.
 2. DANH M C CÁC D ÁN KÊU G I Đ U TƯ THÀNH PH HN GIAI ĐO N 2007 – 2010 (Theo lĩnh v c) (Kèm theo quy t đ nh s 51/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 c a UBND Thành ph Hà N i) M t s ch tiêu quy Di n tích ho ch – ki n trúc Đ a đi m xây d ng đã phê duy t Hi n tr ng s Ch c năng đ t quy Th i gian STT Tên d án (phư ng, xã, ô quy Ghi chú d ng đ t s d ng đ t ho ch M tđ T ng cao th c hi n ho ch) (ha) xây d ng TB (t ng) (%) T ng c ng: 90 DA I Lĩnh v c công nghi p (5 d án) 1 Xây d ng cơ s công Ô quy ho ch A2- Đ t nông nghi p công nghi p 0,9 2007 nghi p 2/CN7, phư ng Thư ng Thanh – Đ c Giang, Q. Long Biên 2 Đ u tư kinh doanh h Khu v c CN 3, Xã Đ t nông nghi p, SX công 124,86 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Quy mô 124,86 ha là đ t t ng c m công nghi p Mai Đình, H. Sóc chưa GPMB nghi p th trong quá trình n m trong ph m vi nghiên t p trung Sóc Sơn Sơn th c hi n d án c u quy ho ch: Th c hi n theo QHTC, t l 1/2.000 C m công nghi p t p trung Sóc Sơn – UBND Thành ph phê duy t t i Quy t đ nh s 25/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006 3 Xây d ng cơ s s n xu t Xã Liên Ninh; Ô 75; Đ t nông nghi p Công nghi p 3,85 50 1,5 2008 – 2010 QHTC tr c đư ng 1A, t l công nghi p Ô 76, H. Thanh Trì 1/2.000, đã đư c UBND TP phê duy t 4 Đ u tư kinh doanh h Xã L Chi, H. Gia Đ t nông nghi p Khu công 20 S đư c xem xét c 2007 – 2010 t ng C m công nghi p Lâm nghi p th trong quá trình L Chi th c hi n d án
 3. 5 Đ u tư kinh doanh h Xã Nguyên Khê, H. Đ t nông nghi p, Đ t công 77,5 S đư c xem xét c 2007 – 2008 Quy mô 77,5749 ha là đ t t ng C m công nghi p Đông Anh đ t nghi p th trong quá trình trong ph m vi nghiên c u v a và nh Đông Anh th c hi n d án quy ho ch; Th c hi n theo (giai đo n 2) QHCT, t l 1/500 C m công nghi p v a và nh Đông Anh – UBND Thành ph phê duy t t i Quy t đ nh s 208/2006/QĐ- UBND ngày 28/11/06 II Lĩnh v c thương m i, d ch v (33 d án) 1 Đ u tư khai thác D ch v Qu n Tây H Di n tích m t Công c ng 526 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Khai thác m t nư c và h - Du l ch H Tây nư c =526ha và th trong quá trình t ng xung quanh H Tây, 18 km đư ng kè th c hi n d án Thành ph đã giao Qu n h và đư ng d o d th o Quy ch qu n lý khai thác H Tây (Thông báo s 110/TB-UB ngày 16/4/2007 – D ch ra ti ng Anh đ kêu g i đ u tư) 2 Trung tâm thương m i C m 3 Phư ng Xuân Hi n ch đang Xây d ng ch , 0,2 40 12 2007 – 2010 S QH-KT đã có công văn ch , siêu th , văn phòng La, Q. Tây H xây d ng t ng 1, trung tâm s 1948/QHKT-P1 ngày cho thuê Xuân La ch th c hi n thương m i và 14/11/2006 v ch p thu n XHH siêu th quy ho ch: Ch c năng: Ch siêu th nay thêm ch c năng Văn phòng và m r ng di n tích, đã có văn b n ch p thu n c a UBND Thành ph ngày 16/4/2007 3 Đ u tư kinh doanh khai A1-5/CCKO P. Đ t nông nghi p Công c ng khu 0,57 S đư c xem xét c 2007 – 2008 thác Xây d ng ch Gia Thư ng Thanh, Q. th trong quá trình Qu t Long Biên th c hi n d án 4 Đ u tư kinh doanh khai A2-2/CCDVO1, Ch và đ t do Công c ng 0,4 2007 – 2008 thác Xây d ng ch phư ng Thư ng phư ng qu n lý đơn v Thư ng Cát Thanh, Q. Long Biên
 4. 5 Xây d ng khách s n Ô quy ho ch CC-8, Đ t nông nghi p Công trình 2,5 34,2 7,7 2007 – 2008 D ch ra ti ng Anh đ kêu Thư ng Thanh Thư ng Thanh, Q. công c ng g i đ u tư Long Biên Thành ph 6 Xây d ng khu d ch v , Ô quy ho ch CC-9, Đ t nông nghi p Công trình 0,92 33,1 8,3 2007 – 2008 khách s n, văn hóa Thư ng Thanh, Q. công c ng Long Biên Thành ph 7 Công trình công c ng Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Công c ng 0,78 S đư c xem xét c 2007 d ch v k t h p siêu th 4/CCDVO1; C3-4/P2, đơn v , bãi th trong quá trình đi n máy, Ô tô k t h p Phư ng Long Biên, đ xe th c hi n d án bãi đ xe Q. Long Biên 8 Xây d ng khách s n k t Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p CC đơn v 1,8 2007 h p bãi đ xe 5/CCDVO C2-5/P2, Bãi đ xe Phư ng Long Biên, Q. Long Biên 9 Xây d ng siêu th , văn Ô quy ho ch C2- Hi n là nhà văn Công c ng 0,052 S đư c xem xét c 2007 phòng 1A/CCDVO2, hóa phư ng đơn v th trong quá trình phư ng Ng c Lâm, Ng c Lâm, qu n th c hi n d án Q. Long Biên đang l p DA XD nhà văn hóa t i đi m khác 10 Xây d ng Trung tâm Ô C11-CCTP Đ t nông nghi p TT thương 2,4 20-50 5-7 2008 – 2010 thương m i Yên S Phư ng Yên S , Q. m i, d ch v Hoàng Mai công c ng 11 Xây d ng Trung tâm Ch Trương Đ nh, Q. Ch đang ho t Ch 0,26 40 7 2008 – 2010 thương m i Trương Đ nh Hoàng Mai đ ng nhưng đã xu ng c p 12 Xây d ng trung tâm Ô C4-CCKV, phư ng Đ t nông nghi p Công c ng 3,5 30-50 5-7 2008 – 2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu thương m i Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng, Q. g i đ u tư Hoàng Mai 13 Xây d ng t h p thương Ô A4, phư ng Đ i Đ t nông nghi p Khách s n 4,7 30 7-9 2009 – 2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu m i khách s n Đ i Kim Kim, Q. Hoàng Mai g i đ u tư 14 Trung tâm thương m i Ô B7 – CCTP KĐT Đ t ch đang Trung tâm 2,36 30 6-7 2009 – 2010 KĐT Đ n L Đ n L , Q. Hoàng ho t đ ng, đ t thương m i
 5. Mai nông nghi p 15 Khu Thương m i d ch v P. Thanh Xuân B c, Đư c TP giao Công c ng 0,61 ha S đư c xem xét c 2007 – 2008 Thanh Xuân B c Q. Thanh Xuân 6.100m2, đã th trong quá trình GPMB đư c th c hi n d án 4200m2 XD ch TXB, ti p t c GPMB (37 h dân) theo QĐ giao đ t 16 Khu Thương m i d ch v P. Khương Đình, Q. Đã đư c TP giao Công c ng 0,7 ha 2007 – 2008 S QH-KT đã góp ý ch nh Khương Đình (là ch Thanh Xuân 5000m2, ch K. s a QHTMB ngày Khương Đình cũ) Đình thu h i thêm 26/3/2007 kho ng 2000m2 đ t dân cư đ XD m r ng 17 Đ u tư xây d ng Ch Ô quy ho ch B31, Ch đang ho t Đ t công c ng 0,72 35 3 2008 – 2009 S xem xét đ xu t khi Thành Công phư ng Thành Công, đ ng th c hi n d án. Tr l i Q. Ba Đình di n tích ch đang ho t đ ng 18 Đ u tư xây d ng ch Ô quy ho ch B67, Ch đang ho t Ch 0,21 35 1 2008 – 2009 Châu Long phư ng Trúc B ch, đ ng Q. Ba Đình 19 Trung tâm Thương m i Th tr n Sóc Sơn Đã GPMB Công trình 0,5 40 3-5 2007 – 2010 d ch v t ng h p thương m i, d ch v 20 D án khu du l ch văn Khu v c Đ n Sóc, xã Đ t nông nghi p, Công trình 20 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Hi n nay Trung tâm phát hóa Sóc Sơn khu v c III Phù Linh, Huy n Sóc chưa GPMB công c ng và th trong quá trình tri n qu đ t đang l p – khu v c công c ng và Sơn d ch v du l ch th c hi n d án QHCT t l 1/500; Quy mô làng du l ch 20 ha là đ t trong ph m vi nghiên c u quy ho ch; Th c hi n theo QHCT, t l 1/2.000 Khu du l ch văn hóa ngh ngơi cu i tu n Đ n Sóc – UBND Thành ph phê duy t t i Quy t đ nh s 22/2001/QĐ-UB
 6. ngày 08/5/2001 21 Đ u tư kinh doanh khai Xã Ngũ Hi p, H. Đã GPMB Thương m i, 3 24,3 1 2007 – 2010 Xem xét thêm v ch c thác Ch đ u m i phía Thanh Trì văn phòng cho năng và t ng cao do nhà nam huy n Thanh Trì thuê đ u tư đ xu t khi th c hi n d án 22 Đ u tư kinh doanh khai T Thanh Oai, H. Đ t nông nghi p Thương m i 2 21 2 2008 – 2009 thác Ch C u Bươu Thanh Trì 23 Đ u tư xây d ng cơ s Xã Vĩnh Quỳnh; 15- Đ t tr ng Công c ng, 0,56 30 3 2007 – 2009 kinh doanh thương m i CC3, H. Thanh Trì thương m i ph c v khu v c 24 Sân gôn T Thanh Oai Xã T Thanh Oai, xã Đ t nông nghi p D ch v gi i trí 200-300 S đư c xem xét c 2009 – 2010 Đ i Áng, H. Thanh th trong quá trình Trì th c hi n d án 25 Đ u tư xây d ng kinh Xã Ninh Hi p, H. Gia Đ t nông nghi p Đ t chuyên 1,6 24 1 2007 – 2010 Đã có d án doanh Ch dư c li u Lâm dùng Ninh Hi p 26 Sân gôn Phù Đ ng – Khu v c Bãi Phù Đ t nông nghi p Đ ngh xây 200 S đư c xem xét c 2007 – 2010 N m t i bãi sông Đu ng – Dương Hà Đ ng Dương Hà, H. d ng sân gôn th trong quá trình D ch ra ti ng Anh đ kêu Gia Lâm th c hi n d án g i đ u tư 27 Đ u tư kinh doanh khai Xã Vân N i, H. Đông Ch cũ 0,5 ha; Đ ngh xây 200 2007 – 2008 Th c hi n theo Quy t đ nh thác Ch Vân Trì Anh đ t nông nghi p d ng sân gôn s 84/2005/QĐ-UBND m r ng thêm là ngày 08/6/05 và s 1,5ha 142/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004 28 Đ u tư kinh doanh khai Xã Thư ng Cát, H. Đ t nông nghi p Xây d ng ch 4,5 Th c hi n theo QH 2007 – 2010 S QH-KT đã duy t thác ch lâm s n T Liêm đư c duy t QHTMB Thư ng Cát 29 Đ u tư xây d ng ch Xã Xuân Phương, H. Ch đang ho t Xây d ng ch 3,5 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Nh n T Liêm đ ng th trong quá trình th c hi n d án 30 Đ u tư xây d ng ch Th tr n C u Di n, H. Ch đang ho t Xây d ng ch 3,7 50 5-6 2007 – 2010 C u Di n T Liêm đ ng
 7. 31 Công trình công c ng, Ô quy ho ch CC-7, Đ t nông nghi p Công trình 0,26 22,7 4 2007 – 2008 d ch v Thư ng Thanh, Q. công c ng đơn Long Biên v 32 D án công viên du l ch Khu v c Đ m Tr - Đ t nông nghi p Cây xanh TP 10 5 1 2007 – 2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu sinh thái – bãi đ xe tĩnh Qu ng An, Q. Tây H qu n, huy n g i đ u tư 33 Đ u tư xây d ng công Phư ng Qu ng A, Q. Đang là ao, h Công c ng 4,5 30 3 t ng 2007 – 2010 trình d ch v công c ng Tây H t i Ao Thùy Dương (khu v c ao con), phư ng Qu ng An, Q. Tây H III Lĩnh v c nhà và công trình h n h p (10 d án) 1 Xây d ng trung tâm Ô quy ho ch CC-1, Đ t nông nghi p Công trình 1,53 35 7,5 2007 – 2008 thương m i k t h p Phư ng Thư ng công c ng khách s n, văn phòng Thanh, Q. Long Biên Thành ph 2 Xây d ng cơ s d ch v Ô quy ho ch CC-2, Đ t nông nghi p Công trình 0,35 23,2 3 2007 – 2008 thương m i, văn phòng, Thư ng Thanh, Q. công c ng đơn công trình công c ng Long Biên v 3 Xây d ng khách s n, văn C3-4/CCKO, Phư ng Đ t nông nghi p Công c ng khu 1,26 S đư c xem xét c 2007 phòng cho thuê k t h p Long Biên, Q. Long , bãi đ xe th trong quá trình bãi đ xe Biên th c hi n d án 4 T h p công trình d ch v Phía Tây nam th tr n Đ t nông nghi p; Thương m i, 2,1 36-39 2,5-5 2007 – 2010 thương m i và nhà Sóc Sơn chưa GPMB d ch v và nhà 5 Xây d ng công trình t ng Xã Liên Ninh; Ô 26 – M t s l u quán Đ t công trình 0,68 40 10,7 2008 – 2010 N m trong khu v c nghiên h p d ch v h n h p: HH, H. Thanh Trì t m, còn l i là đ t h nh p c u d án đ u giá quy n thương m i, d ch v , văn ao s d ng đ t Ngũ Hi p phòng 6 D án xây d ng khu nhà Khu đô th Trâu Quỳ, Đ t đã gi i phóng Nhà 4 40 6 2007 – 2008 Các ch tiêu quy ho ch – cao t ng H. Gia Lâm m t b ng ki n trúc tuân th QHCT khu đ u giá quy n s d ng đ t Trâu Quỳ
 8. 7 Xây d ng nhà cho Xã Nguyên Khê, H. Đ t nông nghi p Nhà 15 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Quy mô 15 ha là đ t trong công nhân thuê Đông Anh th trong quá trình ph m vi nghiên c u quy th c hi n d án ho ch; S QH-KT đã GTDD và hư ng d n CĐT l p QHTMB và QHCT, t l 1/500; Đi u ki n ưu đãi th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t và quy đ nh c a UBND TP 8 Đ u tư xây d ng Khu đô Xã Xuân Phương, T Đ t nông nghi p Xây d ng khu 135 Đã có quy ho ch chi 2007 – 2010 UBNDTP đã duy t QH th m i Xuân Phương Liêm đô th m i ti t 1/500 đư c duy t 1/500-D ch ra ti ng Anh đ kêu g i đ u tư 9 T h p d ch v thương Phía Tây b c th tr n Đ t nông nghi p; Thương m i, 2,5 35-40 3-5 2007 – 2010 m i và nhà Sóc Sơn, Huy n Sóc chưa GPMB d ch v nhà Sơn 10 Xây d ng công trình Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Công c ng đv 0,5 ha 2007 Ô C3-4/CCDVO4 Xây công c ng, d ch v khu 4/CCDVO4 C3-4/P4, Bãi đ xe d ng công trình công , bãi đ xe Phư ng Long Biên, c ng, d ch v khu ; Ô C3- Q. Long Biên 4/P4 Bãi đ xe IV Lĩnh v c văn hóa và th thao (24 d án) 1 Xây d ng trư ng m m Ô quy ho ch NT-1, Đ t nông nghi p Nhà tr 0,41 15 2 2007 – 2008 non ch t lư ng cao phư ng Thư ng Thanh, Q. Long Biên 2 Trư ng m m non th tr n Th tr n Đông Anh, Đ t nông nghi p Trư ng h c 1 S đư c xem xét c 2007 – 2008 S QH-KT đã GTDD và Đông Anh H. Đông Anh th trong quá trình hư ng d n CĐT l p th c hi n d án QHTMB và QHCT, t l 1/500 3 Xây d ng trư ng m m Ô quy ho ch NT-6, Đ t nông nghi p Nhà tr 0,13 24,2 2 2007 – 2008 non Thư ng Thanh Q. Long Biên 4 Xây d ng trư ng m m Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Nhà tr 0,7 ha S đư c xem xét c 2007 non ch t lư ng cao 4/NT2, Phư ng Long th trong quá trình Biên, Q. Long Biên th c hi n d án
 9. 5 Xây d ng trư ng m m C2-5/NT, Phư ng Đ t nông nghi p Nhà tr 0,67 S đư c xem xét c 2007 non Long Biên, Q. Long th trong quá trình Biên th c hi n d án 6 Trư ng m m non đô th Ô B8-NT, Đ ng Tàu, Đã GPMB xong Trư ng h c 0,49 30 2 2008 – 2010 Đ ng T u Q. Hoàng Mai 7 D án xây d ng trư ng Ô 1,15NT đư ng Đ t nông nghi p Trư ng m m 0,23 ha 22 1,5 2007 – 2009 m m non tư th c Nhân Láng H - Thanh non Chính Xuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân 8 Trư ng m m non khu Thôn Yên Xá, xã Tân Đ t đ u giá Giáo d c đào 0,4 33,5 4,54 2007 – 2008 đ u giá QSDĐ Tri u, H. Thanh Trì t o 9 D án trư ng m m non Khu đô th Trâu Quỳ, Đ t đã gi i phóng Trư ng h c 1,03 23,5 1,6 2007 – 2010 Các ch tiêu quy ho ch – s 2 H. Gia Lâm m t b ng ki n trúc tuân th QHCT khu đ u giá quy n s d ng đ t Trâu Quỳ 10 D án trư ng m m non Khu đô th Trâu Quỳ, Đ t đã gi i phóng Trư ng h c 0,82 23,5 1,5 2007 – 2009 Các ch tiêu quy ho ch – s 1 H. Gia Lâm m t b ng ki n trúc tuân th QHCT khu đ u giá quy n s d ng đ t Trâu Quỳ 11 Đ u tư xây d ng trư ng Ô quy ho ch TH-1, Đ t nông nghi p Trư ng ti u 0,88 15,7 3 2007 – 2008 Đã có trư ng công l p, ti u h c phư ng Thư ng h c Qu n đ ngh XD thêm Thanh, Q. Long Biên trư ng dân l p 12 Xây d ng trư ng ti u Ô quy ho ch TH-2, Đ t nông nghi p Trư ng ti u 0,7 19,3 3,0 2007 – 2008 Đã có trư ng công l p, h c Thư ng Thanh Q. Long Biên h c Qu n đ ngh XD thêm trư ng dân l p 13 Xây d ng trư ng ti u Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Trư ng ti u 1,53 ha S đư c xem xét c 2007 h c ch t lư ng cao 4/THCS, Phư ng h c th trong quá trình Long Biên, Q. Long th c hi n d án Biên 14 Xây d ng trư ng ti u Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p Trư ng TH 1,58 S đư c xem xét c 2007 Đã có trư ng công l p, h c ch t lư ng cao 5/TH, Phư ng Long th trong quá trình Qu n đ ngh XD thêm Biên, Q. Long Biên th c hi n d án trư ng dân l p
 10. 15 Xây d ng trư ng trung Ô quy ho ch Đ t nông nghi p Trư ng THCS 1,8 ha S đư c xem xét c 2007 h c cơ s ch t lư ng th trong quá trình C3-4/TH, Phư ng cao th c hi n d án Long Biên, Q. Long Biên 16 Xây d ng trư ng trung Ô quy ho ch Đ t nông nghi p Trư ng THCS 1,25 S đư c xem xét c 2007 Đã có trư ng công l p, h c cơ s th trong quá trình Qu n đ ngh XD thêm C2-5/THCS, Phư ng th c hi n d án trư ng dân l p Long Biên, Q. Long Biên 17 Đ u tư xây d ng khai Ô 16, phư ng Qu ng Đ t do TTTDTT Công trình 0,18 và h 40 5 2007 – 2010 thác khu d ch v TDTT và An, Q. Tây H đang qu n lý; công c ng bơi Qu ng H Bơi Qu ng Bá Bá 18 Đ u tư khai thác b bơi P. Xuân La, Q. Tây Đ t đã GPMB do Công c ng 0,3 Th c hi n theo QH 2007 – 2010 S QH-KT đã duy t t i trung tâm th d c th H trung tâm TDTT đư c duy t QHTMB thao qu n lý 19 Sân th thao Khu đô th Trâu Quỳ, Đ t đã gi i phóng Sân bóng đá, 2,53 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Các ch tiêu quy ho ch – H. Gia Lâm m t b ng th thao th trong quá trình ki n trúc tuân th QHCT th c hi n d án khu đ u giá quy n s d ng đ t Trâu Quỳ 20 D án xây d ng t h p Xã Trâu Quỳ, Đ ng Đ t nông nghi p Sân bóng, b 7,8 S đư c xem xét c 2007 – 2010 N m trong Khu Trung tâm sân v n đ ng, b bơi Xá, H. Gia Lâm bơi th trong quá trình th d c th thao Huy n, đã Trâu Quỳ th c hi n d án duy t QHTMB+PAKT chung cho toàn khu 21 Đ u tư khai thác b bơi Xã Phú Di n, H. T D án đã có đ t, B bơi 4 Th c hi n theo QH 2007 – 2010 S QH-KT đã duy t trung tâm văn hóa th Liêm h t ng n m đư c duy t QHTMB thao huy n trong trung tâm TDTT huy n, kêu g i đ u tư h ng m c b bơi 22 D án siêu th th thao Ô quy ho ch đ t Đã GPMB Th thao 1,17 20,6 5 2007 – 2009 N m trong khu v c quy 4A1, M Đình, H. T ho ch 1/500 đang trình Liêm duy t vì v y di n tích ô đ t s đư c xác đ nh chính xác trong quá trình th c
 11. hi n d án 23 D án sân thi đ u Tennis Ô quy ho ch đ t Đ t nông nghi p, Th thao 3,56 13,2 1 2007 – 2009 N m trong khu v c quy khán đài 3.000 ch có 4A2, M Đình, H. T đang GPMB ho ch 1/500 đang trình mái che + 12 sân t p ph Liêm duy t vì v y di n tích ô đ t s đư c xác đ nh chính xác trong quá trình th c hi n d án – D ch ra ti ng Anh đ kêu g i đ u tư 24 D án xây d ng B nh P. Khương Đình, Q. Đ t nông nghi p B nh vi n 1 ha S đư c xem xét c 2007 – 2009 S QH-KT đã GTDD t i vi n 200 giư ng Thanh Xuân th trong quá trình công văn s 1492/QHKT- th c hi n d án P1 ngày 7/9/2006 đ Qu n làm th t c kêu g i đ u tư V Các công trình h t ng k thu t công c ng (18 d án) 1 Bãi đ xe tĩnh c m Tây C m Tây H , P. Đ t nông nghi p Bãi đ xe 0,5 2007 – 2010 H Qu ng An, Q. Tây H 2 Bãi đ xe – đ pô và Khu đô th m i C u Bãi đ xe 2007 – 2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu trung tâm d ch v ô tô Gi y g i đ u tư 2,4 t ng h p t i lô đ t E1 khu đô th m i C u Gi y 3 Công viên h đi u hòa Phư ng Trung Hòa, Đ t nông nghi p Công viên 11,24 2007 – 2010 thu c đô th Tây Nam, Hà Yên Hòa, qu n C u N i Gi y S đư c xem xét c 4 Bãi đ xe k t h p tr m B3-6/P3, Phư ng Đ t nông nghi p Bãi đ xe 4,4 th trong quá trình 2007 – 2008 b o dư ng phư ng Phúc Phúc L i, Q. Long th c hi n d án L i Biên 5 Đ u tư xây d ng khu cây Ô quy ho ch: KT-1, Đ t nông nghi p Đ t d tr 0,56 2007 – 2008 Th c hi n theo QHCT, t xanh k t h p bãi đ xe Phư ng Thư ng phát tri n h l 1/500 2 bên tuy n Thanh, Q. Long Biên t ng giao đư ng C u Chui – Đông thông đô th Trù (cây xanh và đ xe khu v c) 6 Khu cây xanh k t h p Ô quy ho ch CX-1, Đ t nông nghi p Cây xanh đơn 0,22 2007 – 2008
 12. d ch v văn hóa th thao Thư ng Thanh, Q. v Long Biên 7 Xây d ng tr m b o Ô quy ho ch ĐX, Đ t nông nghi p Đi m đ xe t p 0,26 2007 – 2008 dư ng Ô tô k t h p bãi Thư ng Thanh, Q. trung đ xe Long Biên 8 Khu cây xanh k t h p Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Cây xanh đơn 0,96 ha 2007 d ch v văn hóa th thao 4/CXDVO, Phư ng v Long Biên, Q. Long Biên S đư c xem xét c th trong quá trình 9 Khu cây xanh, vư n hoa Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p Cây xanh đơn 1,74 th c hi n d án 2007 4/CXDVO, Phư ng v Long Biên, Q. Long Biên 10 Xây d ng bãi đ xe k t Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p Bãi đ xe 1,09 2007 h p m t s d ch v s a 5/P1, Phư ng Long ch a, b o dư ng Biên, Q. Long Biên 11 Xây d ng b n xe tĩnh Ô C8, phư ng Lĩnh Đ t nông nghi p B n xe 1,03 > 20 3 2008 – 2010 Lĩnh Nam Nam, Q. Hoàng Mai 12 D án h t ng cây xanh, Phư ng Trương Đ t ao c a HTX Đ t cây xanh, 0,7 10-15 2 2008 – 2010 h đi u hòa, d ch v vui Đ nh, Q. HBT nông nghi p, h đi u hòa, chơi văn hóa, th thao chưa GPMB d ch v vui chơi gi i trí 13 Bãi đ xe, d ch v công Phía đông nam th Đ t nông nghi p: D ch v ga ra, 2,34 36 5 2007 – 2010 c ng tr n Sóc Sơn, Huy n chưa GPMB gi i thi u s n Sóc Sơn ph m; bãi đ xe 14 Đ u tư xây d ng nhà H. Thanh Trì Đã GPMB, đã xây Bãi rác 12 2007 – 2010 L a ch n nhà đ u tư theo S đư c xem xét c máy x lý rác th i t i d ng hàng rào và đi u ki n UBNDTP phê th trong quá trình Huy n Thanh Trì san, tôn n n duy t – D ch ra ti ng Anh th c hi n d án đ kêu g i đ u tư 15 C ng hàng hóa Bát Xã Bát Tràng, H. Gia Đ t nông nghi p, Công trình 2,5 2007 – 2010 Tràng Lâm ph i GPMB 10 h công c ng dân
 13. 16 Bãi đ xe và d ch v khu Xã Th y Lâm, H. Đ t nông nghi p Công trình 1-1,5 2007 – 2008 Khu đ t n m trong khu v c đ n Sái Đông Anh công c ng; bãi hi n đang nghiên c u đ xe QHCT, t l 1/2.000 17 C ng hóa đo n mương Q. Ba Đình Kênh thoát nư c Thoát nư c L = 370m x 2007 – 2008 Phan K Bính (t đư ng B = 19,6m Linh Lang đ n đư ng Li u Giai) làm bãi đ xe 18 Đ u tư xây d ng bãi đ Xã Liên Ninh, 82-P, Đ t nông nghi p Bãi đ xe 1 2007 – 2010 xe Liên Ninh H. Thanh Trì T ng s : 90 d án I KH I QU N (53DA) Qu n Tây H (7DA) 1 Đ u tư khai thác D ch v Qu n Tây H Di n tích m t Công c ng 526 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Khai thác m t nư c và h - Du l ch H Tây nư c =526ha và th trong quá trình t ng xung quanh H Tây 18km đư ng kè th c hi n d án Thành ph đã giao Qu n h và đư ng d o d th o Quy ch qu n lý khai thác H Tây (Thông báo s 110/TB-UB ngày 16/4/2007-D ch ra ti ng Anh đ kêu g i đ u tư 2 Trung tâm thương m i C m 3 Phư ng Xuân Hi n ch đang Xây d ng ch , 0,2 40 12 2007 – 2010 S QH-KT đã có công văn ch , siêu th , văn phòng La, Q. Tây H xây d ng t ng 1, trung tâm s 1948/QHKT-P1 ngày cho thuê Xuân La ch th c hi n thương m i và 14/11/2006 v ch p thu n XHH siêu th quy ho ch: Ch c năng: Ch - siêu th nay thêm ch c năng Văn phòng và m r ng di n tích, đã có văn b n ch p thu n c a UBND Thành ph ngày 16/4/2007 3 Đ u tư xây d ng khai Ô 16, phư ng Qu ng Đ t do TTTDTT Công trình 0,18 và h 40 5 2007 – 2010 thác khu d ch v TDTT và An, Q. Tây H đang qu n lý; công c ng bơi Qu ng H bơi Qu ng Bá Bá
 14. 4 D án công viên du l ch Khu v c Đ m Tr - Đ t nông nghi p Cây xanh TP 10 5 1 2007 – 2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu sinh thái – bãi đ xe tĩnh Qu ng An, Q. Tây H qu n, huy n g i đ u tư 5 Bãi đ xe tĩnh c m Tây C m Tây H , P. Đ t nông nghi p Bãi đ xe 0,5 S đư c xem xét c 2007 - 2010 H Qu ng An, Q. Tây H th trong quá trình th c hi n d án 6 Đ u tư khai thác b bơi P. Xuân La, Q. Tây Đ t đã GPMB do Công c ng 0,3 Th c hi n theo QH 2007 – 2010 S QH-KT đã duy t t i trung tâm th d c th H trung tâm TDTT đư c duy t QHTMB thao qu n lý 7 Đ u tư xây d ng công Phư ng Qu ng An, Đang là ao, h Công c ng 4,5 30 3 t ng 2007 – 2010 trình d ch v công c ng Q. Tây H t i Ao Thùy Dương (khu v c ao con), phư ng Qu ng An, Q. Tây H Qu n C u Gi y (02 d án) 1 Bãi đ xe – đ pô và Khu đô th m i C u Bãi đ xe 2,4 2007 – 2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu trung tâm d ch v ô tô Gi y g i đ u tư t ng h p t i lô đ t E1 S đư c xem xét c khu đô th m i C u Gi y th trong quá trình 2 Công viên h đi u hòa Phư ng Trung Hòa, Đ t nông nghi p Công viên 11,24 th c hi n d án 2007 – 2010 thu c đô th Tây Nam, Hà Yên Hòa, qu n C u N i Gi y Qu n Long Biên (30DA) Đ t đ u th u l a ch n nhà đ u tư đã đư c ghi danh m c năm 2006 1 Bãi đ xe, k t h p tr m B3-6/P3, Phư ng Đ t nông nghi p Bãi đ xe 4,4 S đư c xem xét c 2007 – 2008 b o dư ng phư ng Phúc Phúc L i, Q. Long th trong quá trình L i Biên th c hi n d án 2 Đ u tư kinh doanh khai A1-5/CCKO Đ t nông nghi p Công c ng khu 0,57 S đư c xem xét c 2007 – 2008 thác xây d ng ch Gia P.Thư ng Thanh, Q. th trong quá trình Qu t Long Biên th c hi n d án 3 Đ u tư kinh doanh khai A2-2/CCDVO1, Ch và đ t do Công c ng 0,4 2007 – 2008 thác xây d ng ch phư ng Thư ng phư ng qu n lý đơn v
 15. Thư ng Cát Thanh, Q. Long Biên D c đư ng 5 kéo dài 4 Đ u tư xây d ng khu cây Ô quy ho ch: KT-1, đ t nông nghi p Đ t d tr 0,56 S đư c xem xét c 2007 – 2008 Th c hi n theo QHCT, t xanh k t h p bãi đ xe Phư ng Thư ng phát tri n h th trong quá trình l 1/500 2 bên tuy n Thanh, Q. Long Biên t ng giao th c hi n d án đư ng C u Chui – Đông thông đô th Trù (cây xanh và đ xe khu v c) 5 Đ u xây d ng trư ng Ô quy ho ch TH-1, Đ t nông nghi p Trư ng ti u 0,88 15,7 3 2007 – 2008 Đã có trư ng công l p, ti u h c phư ng Thư ng h c Qu n đ ngh XD thêm Thanh, Q. Long Biên trư ng dân l p 6 Xây d ng trung tâm Ô quy ho ch CC-1, Đ t nông nghi p Công trình 1,53 35 7,5 2007 – 2008 thương m i k t h p Phư ng Thư ng công c ng khách s n, văn phòng Thanh, Q. Long Biên Thành ph 7 Xây d ng trư ng m m Ô quy ho ch NT-1, Đ t nông nghi p Nhà tr 0,41 15 2 2007 – 2008 non ch t lư ng cao phư ng Thư ng Thanh, Q. Long Biên 8 Khu cây xanh k t h p Ô quy ho ch CX-1, Đ t nông nghi p Xây xanh đơn 0,22 S đư c xem xét c 2007 – 2008 d ch v văn hóa th thao Thư ng Thanh, Q. v th trong quá trình Long Biên th c hi n d án 9 Xây d ng tr m b o Ô quy ho ch ĐX, Đ t nông nghi p Đi m đ xe t p 0,26 S đư c xem xét c 2007 – 2008 dư ng Ô tô k t h p bãi Thư ng Thanh, Q. trung th trong quá trình đ xe Long Biên th c hi n d án 10 Xây d ng cơ s d ch v Ô quy ho ch CC-2, Đ t nông nghi p Công trình 0,35 23,2 3 2007 – 2008 thương m i, văn phòng, Thư ng Thanh, Q. công c ng đơn công trình công c ng Long Biên v 11 Công trình công c ng, Ô quy ho ch CC-7, Đ t nông nghi p Công trình 0,26 22,7 4 2007 – 2008 d ch v Thư ng Thanh, Q. công c ng đơn Long Biên v 12 Xây d ng khách s n Ô quy ho ch CC-8, Đ t nông nghi p Công trình 2,5 34,2 7,7 2007 – 2008 D ch ra ti ng Anh đ kêu Thư ng Thanh Thư ng Thanh, Q. công c ng g i đ u tư Long Biên Thành ph 13 Xây d ng trư ng m m Ô quy ho ch NT-6, Đ t nông nghi p Nhà tr 0,13 24,2 2 2007 – 2008
 16. non Thư ng Thanh Q. Long Biên 14 Xây d ng trư ng ti u Ô quy ho ch TH-2, Đ t nông nghi p Trư ng ti u 0,7 19,3 3,0 2007 – 2008 Đã có trư ng công l p, h c Thư ng Thanh Q. Long Biên h c Qu n đ ngh XD thêm trư ng dân l p 15 Xây d ng khu d ch v , Ô quy ho ch CC-9, Đ t nông nghi p Công trình 0,92 33,1 8,3 2007 – 2008 khách s n, văn hóa Thư ng Thanh, Q. công c ng Long Biên thành ph 16 Xây d ng khách s n, văn C3-4/CCKO, Phư ng Đ t nông nghi p Công c ng khu 1,26 2007 phòng cho thuê k t h p Long Biên, Q. Long , bãi đ xe bãi đ xe Biên 17 Công trình công c ng, Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Công c ng 0,78 2007 d ch v k t h p siêu th 4/CCDVO1; C3-4/P2, đơn v , bãi đi n máy, ô tô k t h p Phư ng Long Biên, đ xe bãi đ xe Q. Long Biên 18 Xây d ng trư ng m m Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Nhà tr 0,7ha 2007 non ch t lư ng cao 4/NT2, Phư ng Long Biên, Q. Long Biên S đư c xem xét c th trong quá trình 19 Khu cây xanh k t h p Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Cây xanh đơn 0,96 th c hi n d án 2007 d ch v văn hóa th thao 4/CXDVO, Phư ng v Long Biên, Q. Long Biên 20 Xây d ng trư ng ti u Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Trư ng ti u 1,53 2007 h c ch t lư ng cao 4/THCS, Phư ng h c Long Biên, Q. Long Biên 21 Xây d ng trư ng trung Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Trư ng THCS 1,8 2007 h c cơ s ch t lư ng 4/TH, Phư ng Long cao Biên, Q. Long Biên 22 Xây d ng công trình Ô quy ho ch C3- Đ t nông nghi p Công c ng 0,5 S đư c xem xét c 2007 Ô C3-4/CCDVO4 Xây công c ng, d ch v khu 4/CCDVO4 C3-4/P4, đơn v , Bãi th trong quá trình d ng công trình công , Bãi đ xe Phư ng Long Biên, đ xe th c hi n d án c ng, d ch v khu ; Ô C3- Q. Long Biên 4/P4 Bãi đ xe
 17. D c đư ng 40m (đo n t c u Vĩnh Tuy đ n đê Sông H ng – Phư ng Long Biên) 23 Khu cây xanh, vư n hoa Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p Cây xanh đơn 1,74 S đư c xem xét c 2007 4/CXDVO1, Phư ng v th trong quá trình Long Biên, Q. Long th c hi n d án Biên 24 Xây d ng trư ng m m C2-5/NT, Phư ng Đ t nông nghi p Nhà tr 0,67 2007 non Long Biên, Q. Long Biên 25 Xây d ng trư ng ti u Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p Trư ng TH 1,58 2007 Đã có trư ng công l p, h c 5/TH, Phư ng Long Qu n đ ngh XD thêm Biên, Q. Long Biên trư ng dân l p 26 Xây d ng trư ng trung Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p Trư ng THCS 1,25 S đư c xem xét c 2007 Đã có trư ng công l p, h c cơ s 5/THCS, Phư ng th trong quá trình Qu n đ ngh XD thêm Long Biên, Q. Long th c hi n d án trư ng dân l p Biên 27 Xây d ng bãi đ xe k t Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p Bãi đ xe 1,09 2007 h p m t s d ch v s a 5/P1, Phư ng Long ch a, b o dư ng Biên, Q. Long Biên 28 Xây d ng khách s n k t Ô quy ho ch C2- Đ t nông nghi p CC đơn v 1,8 S đư c xem xét c 2007 h p bãi đ xe 5/CCDVO C2-5/P2, th trong quá trình Bãi đ xe Phư ng Long Biên, th c hi n d án Q. Long Biên T i các phư ng Ng c Th y, B Đ , Thư ng Thanh, Ng c Lâm 29 Xây d ng cơ s công Ô quy ho ch A2- Đ t nông nghi p Công nghi p 0,9 S đư c xem xét c 2007 nghi p 2/CN7, phư ng th trong quá trình Thư ng Thanh – th c hi n d án Đ c Giang, Q. Long Biên 30 Xây d ng siêu th , văn Ô quy ho ch C2- Hi n là nhà văn Công c ng 0,052 2007 phòng 1A/CCDVO2, hóa phư ng đơn v phư ng Ng c Lâm, Ng c Lâm, qu n Q. Long Biên đang l p DA XD nhà văn hóa t i
 18. đ a đi m khác Qu n Hoàng Mai (7DA) 1 Xây d ng Trung tâm Ô C11-CCTP Đ t nông nghi p TT thương 2,4 20-50 5-7 2008-2010 thương m i Yên S Phư ng Yên S , Q. m i, d ch v Hoàng Mai công c ng 2 Xây d ng Trung tâm Ch Trương Đ nh, Q. Ch đang ho t Ch 0,26 40 7 2008 – 2010 thương m i Trương Đ nh Hoàng Mai đ ng nhưng đã xu ng c p 3 Xây d ng trung tâm Ô C4-CCKV, phư ng Đ t nông nghi p Công c ng 3,5 30-50 5-7 2008-2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu thương m i Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng, Q. g i đ u tư Hoàng Mai 4 Xây d ng b n xe tĩnh Ô C8, phư ng Lĩnh Đ t nông nghi p B n xe 1,03 >20 3 2008 – 2010 Lĩnh Nam Nam, Q. Hoàng Mai 5 Xây d ng t h p thương Ô A4, phư ng Đ i Đ t nông nghi p Khách s n 4,7 30 7-9 2009 – 2010 D ch ra ti ng Anh đ kêu m i khách s n Đ i Kim Kim, Q. Hoàng Mai g i đ u tư 6 Trư ng m m non đô th Ô B8-NT, Đ ng Tàu, Đã GPMB xong Trư ng h c 0,49 30 2 2008 – 2010 Đ ng T u Q. Hoàng Mai 7 Trung tâm thương m i Ô B7-CCTP KĐT Đ t ch đang Trung tâm 2,36 30 6-7 2009-2010 KĐT Đ n L Đ n L , Q. Hoàng ho t đ ng, đ t thương m i Mai nông nghi p Qu n Thanh Xuân (4DA) 1 Khu Thương m i d ch v P. Thanh Xuân B c, Đư c TP giao Công c ng 0,61 ha S đư c xem xét c 2007 – 2008 Thanh Xuân B c Q. Thanh Xuân 6.100m2, đã th trong quá trình GPMB đư c th c hi n d án 4200m2 XD ch TXB, ti p t c GPMB (37 h dân) theo QĐ giao đ t 2 Khu Thương m i d ch v P. Khương Đình, Q. Đã đư c TP giao Công c ng 0,7 ha S đư c xem xét c 2007 – 2008 S QH-KT đã góp ý ch nh Khương Đình (là ch Thanh Xuân 5000m2, ch K. th trong quá trình s a QHTMB ngày Khương Đình cũ) Đình thu h i thêm th c hi n d án 26/3/2007
 19. kho ng 2000m2 đ t dân cư đ XD m r ng 3 D án xây d ng trư ng Ô 1, 15NT đư ng Đ t nông nghi p Trư ng m m 0,23 ha 22 1,5 2007 – 2009 m m non tư th c Nhân Láng H - Thanh non Chính Xuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân 4 D án xây d ng B nh P. Khương Đình, Q. Đ t nông nghi p B nh vi n 1ha S đư c xem xét c 2007 – 2009 S QH-KT đã GTDD t i vi n 200 giư ng Thanh Xuân th trong quá trình công văn s 1492/QHKT- th c hi n d án P1 ngày 7/9/2006 đ Qu n làm th t c kêu g i đ u tư Qu n Hai Bà Trưng (01 DA) 1 D án h t ng cây xanh, Phư ng Trương Đ t ao c a HTX Đ t cây xanh, 0,7 10-15 2 2008 – 2010 h đi u hòa, d ch v vui Đ nh, Q. HBT nông nghi p, h đi u hòa, chơi văn hóa, th thao chưa GPMB d ch v vui chơi gi i trí Qu n Ba Đình (2DA) 1 Đ u tư xây d ng Ô quy ho ch B31, Ch đang ho t Đ t công c ng 0,72 35 3 2008 – 2009 S xem xét đ xu t khi Ch Thành Công phư ng Thành Công, đ ng th c hi n d án. Tr l i Q. Ba Đình di n tích ch đang ho t đ ng 2 Đ u tư xây d ng ch Ô quy ho ch B67, Ch đang ho t Ch 0,21 35 1 2008 – 2009 Châu Long phư ng Trúc B ch, đ ng Q. Ba Đình KH I HUY N (34 d án) Huy n Sóc Sơn (6DA) 1 Đ u tư kinh doanh h Khu v c CN3, Xã Đ t nông nghi p, SX công 124,86 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Quy mô 124,86 ha là đ t t ng c m công nghi p Mai Đình, H. Sóc chưa GPMB nghi p th trong quá trình n m trong ph m vi nghiên t p trung Sóc Sơn Sơn th c hi n d án c u quy ho ch; Th c hi n theo QHCT, t l 1/2.000 C m công nghi p t p trung Sóc Sơn – UBND Thành
 20. ph phê duy t t i Quy t đ nh s 25/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006 2 Trung tâm Thương m i Th tr n Sóc Sơn Đã GPMB Công trình 0,5 40 3-5 2007 – 2010 dich v t ng h p thương m i, d ch v 3 D án khu du l ch văn Khu v c Đ n Sóc, xã Đ t nông nghi p, Công trình 20 S đư c xem xét c 2007 – 2010 Hi n nay Trung tâm phát hóa Sóc Sơn khu v c III Phù Linh, Huy n Sóc chưa GPMB công c ng và th trong quá trình tri n qu đ t đang l p – khu v c công c ng và Sơn d ch v du l ch th c hi n d án QHCT t l 1/500; Quy mô làng du l ch 20 ha là đ t trong ph m vi nghiên c u quy ho ch; Th c hi n theo QHCT, t l 1/2.000 Khu du l ch văn hóa ngh ngơi cu i tu n Đ n sóc – UBND Thành ph phê duy t t i Quy t đ nh s 22/2001/QĐ-UB ngày 08/5/2001 4 T h p công trình d ch v Phía Tây nam th tr n Đ t nông nghi p; Thương m i, 2,1 36-39 2,5-5 2007 – 2010 Theo QHTC, t l 1/2.000 thương m i và nhà Sóc Sơn chưa GPMB d ch v và nhà Khu v c th tr n huy n l Sóc Sơn đư c UBND Thành ph phê duy t t i 5 Bãi đ xe, d ch v công Phía Đông nam th Đ t nông nghi p; D ch v gara, 2,34 36 5 2007 – 2010 Quy t đ nh s 30/1999/QĐ- c ng tr n Sóc Sơn, Huy n chưa GPMB gi i thi u s n UB ngày 03/5/1999 Sóc Sơn ph m; bãi đ xe 6 T h p d ch v thương Phía Tây b c th tr n Đ t nông nghi p; Thương m i, 2,5 35-40 3-5 2007 – 2010 m i và nhà Sóc Sơn, huy n Sóc chưa GPMB d ch v nhà Sơn Huy n Thanh Trì (9 DA) 1 Xây d ng cơ s s n xu t Xã Liên Ninh; Ô 75, Đ t nông nghi p Công nghi p 3,85 50 1,5 2008 – 2010 QHCT tr c đư ng 1A, t l công nghi p Ô 76, H. Thanh Trì 1/2.000, đã đư c UBND TP phê duy t 2 Đ u tư kinh doanh khai Xã Ngũ Hi p, H. Đã GPMB Thương m i, 3 24,3 1 2007 – 2010 Xem xét thêm v ch c thác Chơ đ u m i phía Thanh Trì văn phòng cho năng và t ng cao do nhà
Đồng bộ tài khoản