Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
98
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC về việc mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 51/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 90/2007/Q -BTC NGÀY 26/10/2007 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH QUY NNH V MÃ S CÁC ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Lu t K toán ngày 17/06/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê tài chính, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u t i Quy nh v mã s ơn v có quan h v i ngân sách ban hành kèm theo Quy t nh s 90/2007/Q -BTC ngày 26/10/2007 c a B trư ng B Tài chính, như sau: 1. S a i n i dung quy nh v d án u tư xây d ng cơ b n t i i u 1, như sau: “D án u tư xây d ng cơ b n ư c hi u như sau:
 2. - D án u tư xây d ng cơ b n là các d án n m trong k ho ch v n u tư thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c, ngu n v n ODA ư c giao hàng năm. K ho ch v n u tư bao g m v n chuNn b u tư, v n th c hi n u tư”. 2. S a i, b sung i u 9, như sau: 2.1. Hu b m u s 02-MSNS-BTC “M u t khai ăng ký mã s ơn v có quan h v i ngân sách dùng cho các d án quy ho ch”. 2.2. S a i m u s 01-MSNS-BTC, m u s 03-MSNS-BTC, m u s 04-MSNS- BTC, m u s 05-MSNS-BTC thành các m u s 01-MSNS-BTC, m u s 03-MSNS- BTC, m u s 04-MSNS-BTC, m u s 05-MSNS-BTC theo Ph l c 01 kèm theo Quy t nh này. 3. Hu b n i dung H sơ ăng ký, kê khai mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a các d án quy ho ch quy nh t i kho n 3, i u 13. 4. S a i i u 15, như sau: “Các d án u tư xây d ng cơ b n chuy n giai o n (t giai o n “chuNn b u tư” sang giai o n “th c hi n u tư”) sau khi có quy t nh th c hi n các giai o n ti p theo c a d án, Ch u tư c a các d án l p h sơ kê khai b sung thông tin ăng ký mã s ơn v có quan h v i ngân sách g i v cơ quan tài chính nơi ăng ký mã s . H sơ kê khai b sung thông tin chuy n giai o n d án u tư xây d ng cơ b n (t giai o n chu n b u tư sang giai o n th c hi n u tư) g m: - T khai b sung thông tin d án theo m u s 05-MSNS-BTC t i Ph l c 01 kèm theo Quy t nh này. - Quy t nh u tư c a c p có thNm quy n (B n sao có óng d u sao y b n chính c a cơ quan có thNm quy n)”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và áp d ng cho các T khai ăng ký mã s ơn v có quan h v i ngân sách k t ngày quy t nh có hi u l c. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê tài chính, T ng giám c Kho b c Nhà nư c, V trư ng V Ngân sách nhà nư c, V trư ng V u tư, V trư ng V Ch K toán và Ki m toán, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ;
 3. - Toà án NDTC, Vi n Ki m sát NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; Ph m S Danh - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, C c Thu , C c H i quan; KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, C c TH&TKTC. PH L C 01 1. M u s 01-MSNS-BTC: M u t khai ăng ký mã s ơn v có quan h v i ngân sách dùng cho các ơn v d toán, ơn v s d ng ngân sách Nhà nư c, ơn v khác có quan h v i ngân sách (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2008/Q -BTC ngày 14/7/2008 c a B trư ng B Tài chính). M u s : 01-MSNS-BTC B , ngành:.......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T nh/TP: ............................ c l p - T do – H nh phúc T KHAI ĂNG KÝ MÃ S ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH DÙNG CHO ƠN VN D TOÁN, ƠN VN S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, ƠN VN KHÁC CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH 1. Tên ơn v : ...................................................... ............................................................. 2. Lo i hình ơn v : 01. ơn v s nghi p kinh t 07. Doanh nghi p Nhà nư c 02. ơn v s nghi p nghiên c u khoa h c 08. Qu tài chính Nhà nư c ngoài ngân sách 03. ơn v s nghi p giáo d c - ào t o 09. Ban qu n lý d án u tư 04. ơn v s nghi p y t 10. Các ơn v ư c h tr ngân sách 05. ơn v s nghi p văn hoá thông tin 11. ơn v khác 06. ơn v qu n lý hành chính
 4. 3. Chương Ngân sách: 4. C p d toán: 4.1 ơn v có ư c ơn v nào giao d toán kinh phí ho t ng không? Không ð Có ð N u ch n “Có” ngh ghi rõ tên ơn v giao d toán kinh phí ho t ng cho ơn v : ........................................................................................... …………………………… 4.2 ơn v có giao d toán kinh phí ho t ng cho ơn v nào không? Không ð Có ð N u ch n “Có” ngh ghi rõ tên t 1 n 3 ơn v ư c ơn v giao d toán kinh phí: - ....................................................................................................................................... - ....................................................................................................................................... - ....................................................................................................................................... 5. ơn v c p trên qu n lý tr c ti p: - Tên ơn v c p trên qu n lý tr c ti p:.................................................... ....................... - Mã s ơn v c p trên qu n lý tr c ti p:......................................................................... 6. Quy t nh thành l p ơn v S quy t nh:..................................................... .............................................................. Ngày thành l p:.................................................................................................................. Cơ quan ra quy t nh:.......................................................................................................
 5. 7. a i m. T nh, Thành ph : ........................................ ...................................................................... Qu n, huy n: .............................................. ...................................................................... Xã, phư ng : ................................................ .................................................................... S nhà, ư ng ph : ..................................... .................................................................... i n tho i: ................................................. ....... Fax:. .............................................. 8. Mã s thu (n u có): ..................................................................................................... Ngày tháng năm Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) M u s 01-MSNS-BTC HƯ NG D N KÊ KHAI M U T KHAI ĂNG KÝ MÃ S ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH DÙNG CHO CÁC ƠN VN D TOÁN, ƠN VN S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, CÁC ƠN VN KHÁC CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH 1. Tên ơn v : Ghi rõ ràng, y tên ơn v theo quy t nh thành l p. 2. Hình th c ơn v : ánh d u X vào lo i hình ơn v tương ng và ghi mã s tương ng vào trong ô ðð 3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã s c a Chương ngân sách tương ng c a ơn v . 4: C p d toán: Ghi rõ vào ô tr ng c p d toán c p c a ơn v (c p I, II, III,) 4.1 Tr l i câu h i b ng cách tích (Ö) vào ô ð tương ng. N u ch n câu tr l i “Có” ngh ơn v ghi rõ tên ơn v ã giao d toán kinh phí ho t ng cho ơn v hàng năm.
 6. 4.2 Tr l i câu h i b ng cách tích (Ö) vào ô ð tương ng. N u ch n câu tr l i “Có” ngh ơn v ghi rõ tên nh ng ơn v ư c ơn v giao d toán kinh phí ho t ng hàng năm. N u ơn v giao d toán kinh phí ho t ng cho 1 ơn v c p dư i thì ghi tên ơn v ó, n u giao d toán kinh phí cho 2 ơn v c p dư i ngh ghi rõ tên 2 ơn v ó, n u giao d toán kinh phí cho nhi u hơn 3 ơn v thì ch c n ghi tên 3 ơn v. 5. ơn v c p trên qu n lý tr c ti p - Tên ơn v c p trên qu n lý tr c ti p: Ghi rõ ràng, y tên ơn v c p trên qu n lý tr c ti p. - Mã ơn v c p trên qu n lý tr c ti p: Ghi mã ơn v có quan h v i ngân sách c a ơn v c p trên qu n lý tr c ti p. 6. Quy t nh thành l p ơn v : - S quy t nh: S Quy t nh thành l p ơn v - Ngày quy t nh: Ngày ký Quy t nh thành l p ơn v - Cơ quan ra quy t nh: Tên cơ quan ra Quy t nh thành l p ơn v 7. a i m: - T nh, Thành ph : Ghi rõ tên t nh/thành ph - Qu n, Huy n: Ghi rõ tên qu n/huy n - Phư ng, Xã: Ghi rõ tên phư ng/xã - S nhà, ư ng ph : Ghi rõ s nhà, ư ng ph là a ch c a ơn v - i n tho i, Fax: N u có s i n tho i, fax thì ghi rõ mã vùng - s i n tho i, s fax. 8. Mã s thu (n u có): N u ơn v có mã s thu thì ghi rõ mã s thu . Lưu ý: Sau khi l p xong t khai ăng ký mã s và Th trư ng ơn v ký tên óng d u và g i v B , ngành ch qu n (V K ho ch Tài chính ho c tương ương) xác nh n theo m u 08A-MSNS-BTC i v i ơn v thu c ngân sách Trung ương; S , Ban, ngành ch qu n i v i ơn v thu c Ngân sách t nh; Phòng Tài chính i v i ơn v thu c ngân sách huy n, xã. N u ơn v ng th i là ơn v ch qu n c p trên thì không ph i xác nh n. Trư ng h p các ơn v không có ơn v ch qu n (như các hi p h i, oàn th ) thì không ph i xác nh n c a ơn v ch qu n, tuy nhiên ngoài m u kê khai này c n b sung kèm theo 01 b n sao quy t nh thành l p ơn v và 01 b n sao quy t nh giao d toán kinh phí ư c c p. B n sao quy t nh thành l p ơn v và b n sao quy t nh giao d toán ph i là b n công ch ng ho c b n sao óng d u sao y b n chính c a cơ quan ra quy t nh.
 7. 2. M u s 03-MSNS-BTC: M u t khai ăng ký mã s ơn v có quan h v i ngân sách dùng cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n chuNn b u tư (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2008/Q -BTC ngày 14/7/2008 c a B trư ng B Tài chính). M u s : 03-MSNS-BTC B , ngành:.......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T nh/TP: ............................ c l p - T do – H nh phúc T KHAI ĂNG KÝ MÃ S ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH DÙNG CHO CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N GIAI O N CHU N BN U TƯ 1. Tên d án u tư: ....................................................................................................... 2. D án c p trên ( i v i ti u d án): 2.1 Tên d án c p trên: .............................................................................................. 2.2 Mã d án c p trên: ............................................................................................... 3. Ch u tư: 3.1. Tên ch u tư:..................................................................................................... 3.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách:.............................................................. 3.3 a ch ch u tư: - T nh, Thành ph : ................................................................................................. - Qu n, huy n: ......................................................Xã, phư ng: .......................... - a ch chi ti t:..................................................................................................... - i n tho i:...................................................., Fax................................................ 4. Ban qu n lý d án (n u có): 4.1 Tên Ban qu n lý d án :........................................................................................
 8. 4.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách :............................................................. 4.3 a ch ban qu n lý d án: - T nh, Thành ph : ................................................................................................. - Qu n, huy n: .....................................................Xã, phư ng:............................ - a ch chi ti t:..................................................................................................... - i n tho i:...................................................., Fax............................................... 5. Cơ quan ch qu n c p trên: 5.1 Tên cơ quan ch qu n c p trên:. ......................................................................... 5.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách .: .......................................................... 6. Chương trình m c tiêu (n u có): 6.1 Tên chương trình m c tiêu:. ................................................................................. 6.2 Mã chương trình m c tiêu: .................................................................................. 7.Văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư: 7.1 Cơ quan ra văn b n: .................................………..….….......................................... 7.2 S văn b n ....….…..........…………..........…………..........…………..........………… 7.3 Ngày ra văn b n:..............................................................................................…….. 7.4 Ngư i ký văn b n: ....…......…………………………………..………..…………..….… 7.5 T ng kinh phí:..................................................... ........................................………… 7.6 Ngu n v n:. Ngu n v n T l ngu n v n
 9. Ngày tháng năm Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) M u s 03-MSNS-BTC HƯ NG D N KÊ KHAI M U T KHAI ĂNG KÝ MÃ S ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH DÙNG CHO CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N GIAI O N CHU N BN U TƯ 1. Tên d án u tư: Ghi rõ ràng, y tên d án u tư theo văn b n thành l p. 2. D án c p trên: 2.1. Tên d án c p trên: N u d án là ti u d án ( ư c tách ra t m t d án l n) ghi rõ tên d án c p trên. 2.2 Mã d án c p trên: N u d án là ti u d án ( ư c tách ra t m t d án l n), ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a d án c p trên. 3. Ch u tư: 3.1 Tên ch u tư: Ghi rõ tên c a ch u tư. 3.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách: Ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a ch u tư. 3.3. a ch ch u tư: - T nh, Thành ph : Ghi rõ tên t nh/thành ph - Qu n, Huy n: Ghi rõ tên qu n/huy n - Phư ng, Xã: Ghi rõ tên phư ng/xã - a ch chi ti t: Ghi chi ti t a ch c a ch u tư. - i n tho i: N u có s i n tho i thì ghi rõ mã vùng - s i n tho i. - Fax: N u có s Fax thì ghi rõ mã vùng - s Fax.
 10. 4. Ban Qu n lý d án u tư (n u có): Ch kê khai khi Ch u tư thành l p Ban qu n lý d án qu n lý d án. 4.1 Tên Ban qu n lý d án: Ghi rõ tên Ban qu n lý d án. 4.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách: Ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a Ban qu n lý d án u tư. 4.3 a ch Ban qu n lý d án: Kê khai rõ a ch Ban qu n lý d án theo như hư ng d n kê khai t i m c 3.3 5. Cơ quan ch qu n c p trên: 5.1 Tên cơ quan ch qu n c p trên: Ghi rõ tên c a cơ quan ch qu n c p trên, trư ng h p ch u tư ng th i là cơ quan ch qu n thì ghi tên c a ch u tư m c 3.1 5.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách : Ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a cơ quan ch qu n c p trên, trư ng h p ch u tư ng th i là cơ quan ch qu n thì ghi mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a ch u tư m c 3.2 . 6. Chương trình m c tiêu (n u có): . 6.1 Tên chương trình m c tiêu: Ghi rõ tên chương trình m c tiêu c a d án . 6.2 Mã chương trình m c tiêu: Ghi rõ mã chương trình m c tiêu d án qu c gia theo Quy t nh s 25/2006/Q -BTC ngày 11/4/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành mã s danh m c chương trình, m c tiêu và d án qu c gia. 7. Văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chu n b u tư: 7.1 Cơ quan ra văn b n: Tên cơ quan ra văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư. Ghi theo Cơ quan ra văn b n chuNn b u tư n u thu c cùng m t văn b n phê duy t. 7.2 S văn b n: S văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư. Ghi theo s quy t nh chuNn b u tư n u thu c cùng m t quy t nh phê duy t. 7.3 Ngày văn b n: Ngày ký văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư. Ghi theo ngày ký quy t nh phê duy t chuNn b u tư n u thu c cùng m t quy t nh phê duy t. 7.4 Ngư i ký văn b n: Ngư i ký văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư. Ghi theo Ngư i ký quy t nh chuNn b u tư n u thu c cùng m t quy t nh phê duy t. 7.5 T ng kinh phí: Ghi rõ t ng kinh phí quy t nh phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư. 7.6 Ngu n v n u tư: Ghi chi ti t m t ho c nhi u ngu n v n theo ngu n v n và t l t ng ngu n v n u tư và t ng các ngu n v n u tư này ph i b ng 100%.
 11. 3. M u s 04-MSNS-BTC: M u t khai ăng ký mã s ơn v có quan h v i ngân sách c p cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n th c hi n u tư (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2008/Q -BTC ngày 14/7/2008 c a B trư ng B Tài chính). M u s : 04-MSNS-BTC B , ngành:.......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T nh/TP: ............................ c l p - T do – H nh phúc T KHAI ĂNG KÝ MÃ S ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH DÙNG CHO CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N GIAI O N TH C HI N U TƯ 1. Tên d án u tư: .......................................................................................................... 2. Nhóm d án u tư: ð D án quan tr ng qu c gia ð D án nhóm B ð D án nhóm A ð D án nhóm C 3. Hình th c d án: ð Xây d ng m i ð C i t o m r ng ð C i t o s a ch a 4. Hình th c qu n lý th c hi n d án: ð Tr c ti p qu n lý th c hi n ð y thác u tư ð Thuê tư v n qu n lý d án ð Khác 5. D án c p trên ( i v i ti u d án): 5.1 Tên d án c p trên .: .............................................................................................. 5.2 Mã d án c p trên .: ............................................................................................... 6. Ch u tư:
 12. 6.1 Tên ch u tư: . .................................................................................................... 6.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách: ............................................................... 6.3 a ch ch u tư: - T nh, Thành ph :. ................................................................................................. - Qu n, huy n: . ...................................................- Xã, phư ng:. .......................... - a ch chi ti t: ..................................................................................................... - i n tho i:...................................................., Fax................................................ 7. Ban qu n lý d án (n u có): 7.1 Tên Ban Qu n lý d án .:...................................................................................... 7.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách .:............................................................. 7.3 a ch Ban qu n lý d án: - T nh, Thành ph :. ................................................................................................. - Qu n, huy n: . ....................................................- Xã, phư ng:. ......................... - a ch chi ti t: ..................................................................................................... - i n tho i:...................................................., Fax................................................ 8. Cơ quan ch qu n c p trên: 8.2 Tên cơ quan ch qu n c p trên: ........................................................................... 8.1 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách .: ............................................................ 9. Chương trình m c tiêu (n u có): 9.1 Tên chương trình m c tiêu:. ................................................................................. 9.2 Mã chương trình m c tiêu .: ................................................................................ 10. Ngành kinh t : Mã ngành kinh t Tên ngành kinh t
 13. 11. Quy t nh u tư: 11.1 Cơ quan ra quy t nh: ..........................................................................................….. 11.2 S quy t nh: ....................................................................................………..….……. 11.3 Ngày quy t nh:................................................................................………..………… 11.4 Ngư i ký quy t nh:....….………………………………………..……..……..….……….. 11.5 Th i gian b t u th c hi n ư c duy t:……….…………………….…………………… 11.6 Th i gian hoàn thành d án ư c duy t:………………………………………………….. 11.7 T ng m c u tư xây d ng công trình: . Chi phí xây d ng........................................... Chi phí d phòng: ............................................ Chi phí thi t b : ............................................ Chi phí qu n lý d án: ........................................ Chi phí n bù gi i phóng m t b ng tái nh cư........................................ Chi phí tư v n u tư xây d ng:......................... Chi phí khác: ................................................... 11.8 Ngu n v n u tư: Ngu n v n T l ngu n v n 11.9 a i m th c hi n d án: Qu c gia T nh, Thành ph Qu n, huy n Xã, phư ng
 14. Ngày tháng năm Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) M u s 04-MSNS-BTC HƯ NG D N KÊ KHAI M U T KHAI ĂNG KÝ MÃ S ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH CHO CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N GIAI O N TH C HI N U TƯ 1. Tên d án u tư: Ghi rõ ràng, y tên d án u tư theo quy t nh thành l p. 2. Nhóm d án u tư: ánh d u X vào 1 trong các ô nhóm d án tương ng. 3. Hình th c d án: ánh d u X vào 1 trong các ô hình th c d án tương ng. 4. Hình th c qu n lý th c hi n d án: ánh d u X vào 1 trong các ô hình th c qu n lý th c hi n d án tương ng. 5. D án c p trên: 5.1. Tên d án c p trên: N u d án là ti u d án ( ư c tách ra t m t d án l n) ghi rõ tên d án c p trên. 5.2. Mã d án c p trên:N u d án là ti u d án ( ư c tách ra t m t d án l n), ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a d án c p trên. 6. Ch u tư: 6.1 Tên ch u tư: Ghi rõ tên c a ch u tư. 6.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách: Ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a Ch u tư. 6.3 a ch ch u tư: - T nh, Thành ph : Ghi rõ tên t nh/thành ph - Qu n, Huy n: Ghi rõ tên qu n/huy n
 15. - Phư ng, Xã: Ghi rõ tên phư ng/xã - a ch chi ti t: Ghi chi ti t a ch c a ch u tư. - i n tho i: N u có s i n tho i thì ghi rõ mã vùng - s i n tho i. - Fax: N u có s Fax thì ghi rõ mã vùng - s Fax. 7. Ban Qu n lý d án u tư (n u có): Ch kê khai khi Ch u tư thành l p Ban qu n lý d án qu n lý d án. 7.1 Tên Ban qu n lý d án: Ghi rõ tên ban qu n lý d án. 7.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách: Ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a Ban qu n lý d án. 7.3 a ch Ban qu n lý d án: Kê khai rõ a ch Ban qu n lý d án u tư theo như hư ng d n kê khai t i m c 6.3. 8. Cơ quan ch qu n c p trên: 8.1 Tên cơ quan ch qu n c p trên: Ghi rõ tên c a cơ quan ch qu n c p trên, trư ng h p ch u tư ng th i là cơ quan ch qu n thì ghi tên c a ch u tư m c 6.1. 8.2 Mã s ơn v có quan h v i ngân sách: Ghi rõ mã s ơn v có quan h v i ngân sách c a cơ quan ch qu n c p trên, trư ng h p ch u tư ng th i là cơ quan ch qu n thì ghi mã s ơn v có quan h v i ngân sáchc a ch u tư m c 6.2. 9. Chương trình m c tiêu: (n u có). 9.1 Tên chương trình m c tiêu: Ghi rõ tên chương trình m c tiêu c a d án . 9.2 Mã chương trình m c tiêu: Ghi rõ mã chương trình m c tiêu d án qu c gia theo Quy t nh s 25/2006/Q -BTC ngày 11/4/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành mã s danh m c chương trình, m c tiêu và d án qu c gia. 10. Ngành kinh t : Ghi rõ mã và tên m t ho c nhi u ngành kinh t n u có. Ghi theo mã và tên ngành kinh t theo Quy t nh s 10/2007/Q -TTg ngày 23/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành h th ng ngành kinh t c a Vi t Nam. 11. Quy t nh u tư: 11.1 Cơ quan ra quy t nh: Tên cơ quan ra quy t nh u tư. 11.2 S quy t nh: S quy t nh u tư. 11.3 Ngày quy t nh: Ngày ký quy t nh u tư. 11.4 Ngư i ký quy t nh: Ngư i ký quy t nh u tư.
 16. 11.5 Th i gian b t u th c hi n ư c duy t: Ghi rõ th i gian b t u th c hi n ư c duy t n u có. 11.6 Th i gian hoàn thành d án ư c duy t: Ghi rõ th i gian hoàn thành d án ư c duy t n u có. 11.7 T ng m c u tư xây d ng công trình: M c t i a cho phép c a d án, ghi chi ti t theo m t ho c t t c các lo i chi phí. 11.8. Ngu n v n u tư: Ghi chi ti t m t ho c nhi u ngu n v n theo ngu n v n và t l t ng ngu n v n u tư và t ng các ngu n v n u tư này ph i b ng 100%. 11.9 a i m th c hi n d án: Ghi rõ qu c gia nơi th c hi n d án i v i các d án c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài.Ghi chi ti t các a bàn (t nh/thành ph , qu n/huy n, xã/phư ng) n u d án ư c th c hi n m t ho c nhi u a i m t i Vi t Nam. 5. M u s 05-MSNS-BTC: M u t khai ăng ký b sung thông tin chuy n giai o n d án u tư xây d ng cơ b n (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2008/Q -BTC ngày 14/7/2008 c a B trư ng B Tài chính). M u s : 05-MSNS-BTC B , ngành:.......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T nh/TP: ............................ c l p - T do – H nh phúc T KHAI ĂNG KÝ B SUNG THÔNG TIN CHUY N GIAI O N D ÁN DÙNG CHO CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N Tên d án u tư:…………………………………………………………………………………… Mã s ơn v có quan h v i ngân sách ã c p cho d án u tư:……………………………. a ch Ch u tư:………………………………………………………………………………….. ơn v xin ăng ký thay i/b sung ch tiêu ăng ký mã s ơn v có quan h v i ngân sách dùng cho d án u tư xây d ng cơ b n như sau:
 17. 1.Nhóm d án u tư: ð D án quan tr ng qu c gia ð D án nhóm B ð D án nhóm A ð D án nhóm C 2. Hình th c d án: ð Xây d ng m i ð C i t o m r ng ð C i t o s a ch a 3. Hình th c qu n lý th c hi n d án: ð Tr c ti p qu n lý th c hi n ð y thác u tư ð Thuê tư v n qu n lý d án ð Khác 4. Ngành kinh t : Mã ngành kinh t Tên ngành kinh t 5. Quy t nh u tư .: 5.1 S quy t nh:………………………………………………………………………….. 5.2 Cơ quan ra quy t nh:………………………………………………………………… 5.3 Ngày quy t nh:……………………………………………………………………….. 5.4 Ngư i ký quy t nh:…………………………………………………………………… 5.4 Th i gian b t u th c hi n:…………………………………………………………… 5.6 Th i gian hoàn thành d án:…………………………………………………………… 5.7 T ng m c u tư xây d ng công trình:……………………………………………….. Chi phí xây d ng........................................... Chi phí d phòng: ............................................ Chi phí thi t b : ............................................ Chi phí qu n lý d án:
 18. ........................................ Chi phí n bù gi i phóng m t b ng tái nh cư..................................... Chi phí tư v n u tư xây d ng:......................... Chi phí khác: ................................................... 5.8 Ngu n v n u tư .: Ngu n v n T l ngu n v n 5.9 a i m th c hi n d án: ………………………………………….…………………........ Qu c gia T nh, Thành ph Qu n, huy n Xã, phư ng Ngày tháng năm Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) M u s 05-MSNS-BTC HƯ NG D N KÊ KHAI M U T KHAI ĂNG KÝ B SUNG THÔNG TIN CHUY N GIAI O N D ÁN DÙNG CHO CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N 1. Nhóm d án u tư: ánh d u X vào 1 trong các ô nhóm d án tương ng. 2. Hình th c d án: ánh d u X vào 1 trong các ô hình th c d án tương ng.
 19. 3. Hình th c qu n lý th c hi n d án: ánh d u X vào 1 trong các ô hình th c qu n lý th c hi n d án tương ng. 4. Ngành kinh t : Ghi rõ mã và tên m t ho c nhi u ngành kinh t n u có. Ghi theo mã và tên ngành kinh t theo Quy t nh s 10/2007/Q -TTg ngày 23/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành h th ng ngành kinh t c a Vi t Nam. 5. Quy t nh u tư: 5.1 S quy t nh: S quy t nh u tư. 5.2 Cơ quan ra quy t nh: Tên cơ quan ra quy t nh u tư. 5.3 Ngày quy t nh: Ngày ký quy t nh u tư. 5.4 Ngư i ký quy t nh: Ngư i ký quy t nh u tư. 5.5 Th i gian b t u th c hi n ư c duy t: Ghi rõ th i gian b t u th c hi n ư c duy t n u có. 5.6 Th i gian hoàn thành d án ư c duy t: Ghi rõ th i gian hoàn thành d án ư c duy t n u có. 5.7 T ng m c u tư xây d ng công trình d án: M c t i a cho phép c a d án, ghi chi ti t theo m t ho c t t c các lo i chi phí. 5.8. Ngu n v n u tư: Ghi chi ti t m t ho c nhi u ngu n v n theo ngu n v n và t l t ng ngu n v n u tư và t ng các ngu n v n u tư này ph i b ng 100%. 5.9 a i m th c hi n d án: Ghi rõ qu c gia nơi th c hi n d án i v i các d án c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài.Ghi chi ti t các a bàn (t nh/thành ph , qu n/huy n, xã/phư ng) n u d án ư c th c hi n m t ho c nhi u a i m t i Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản