Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 51/2008/QĐ-BTTTT Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V VI C NGHI M THU S N LƯ NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VÀ THANH TOÁN, QUY T TOÁN KINH PHÍ H TR CUNG NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH GIAI ĐO N 2008 - 2010 B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh đ nh s 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t đ nh s 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, t ch c và ho t đ ng c a Qu D ch v Vi n thông công ích Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích đ n năm 2010; Căn c Thông tư s 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 c a B Tài chính quy đ nh v vi c hư ng d n th c hi n ch đ qu n lý tài chính c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v vi c nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích và thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích giai đo n 2008 - 2010. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 21/2007/QĐ-BBCVT ngày 20 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v vi c ban hành Quy đ nh v h th ng bi u m u nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích và thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Vi n thông, C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và Truy n thông; H i đ ng qu n lý, Trư ng Ban Ki m soát, Giám đ c Qu D ch v Vi n thông công ích Vi t Nam; Giám đ c các S Thông tin và Truy n thông; H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c các Doanh nghi p cung ng d ch v vi n thông công ích và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Vi n ki m sát ND t i cao; - Toà án ND t i cao; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - B trư ng và các Th trư ng B TTTT; Tr n Đ c Lai - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v tr c thu c B TTTT (V VT, V PC, TTra, C c QLCL CNTT& TT) - TTĐT Chính ph , Công báo; - Lưu VT, KHTC. QUY Đ NH V VI C NGHI M THU S N LƯ NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VÀ THANH TOÁN, QUY T TOÁN KINH PHÍ H TR CUNG NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH GIAI ĐO N 2008 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 51/2008/QĐ/BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông)
  2. Chương I PH M VI ĐI U CH NH VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh v quy trình, trách nhi m trong vi c báo cáo, xác nh n s n lư ng và nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích và thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích theo Chương trình cung ng d ch v vi n thông công ích b ng các phương th c sau đây: Nhà nư c đ t hàng, đ u th u l a ch n doanh nghi p vi n thông th c hi n k ho ch cung ng d ch v vi n thông công ích c a Nhà nư c. Đi u 2. N i dung quy đ nh này bao g m: 1. Quy đ nh v quy trình và trách nhi m báo cáo xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích hoàn thành; 2. Bi u m u báo cáo, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích và thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích (Ph l c 1 kèm theo); 3. Quy đ nh v t m ng, thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích; 4. Báo cáo tình hình s n lư ng d ch v vi n thông công ích và c p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích (Ph l c 2 kèm theo); Vi c b o qu n, lưu tr các tài li u báo cáo xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n, kinh phí đư c h tr và các báo cáo liên quan quy đ nh t i kho n 2, 3, 4 c a Đi u này t i các doanh nghi p vi n thông và t i Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam đư c th c hi n theo quy đ nh c a Nhà nư c v ch đ lưu tr ch ng t k toán, báo cáo tài chính. Đi u 3. Đ i tư ng áp d ng 1. Qu D ch v Vi n thông công ích Vi t Nam (sau đây g i t t là Qu ) 2. Các S Thông tin và Truy n thông; 3. Các doanh nghi p có h p đ ng cung ng d ch v vi n thông công ích (sau đây g i t t là doanh nghi p). Chương II TRÁCH NHI M VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO, XÁC NH N, NGHI M THU S N LƯ NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VÀ T M NG, THANH TOÁN, QUY T TOÁN KINH PHÍ H TR CUNG NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH Đi u 4. Trách nhi m c a các đơn v có liên quan trong vi c báo cáo, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n. 1. Các doanh nghi p: a) L p các bi u m u v s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n theo đúng quy đ nh và g i B Thông tin và Truy n thông, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam và các cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Các doanh nghi p đư c phân c p vi c l p báo cáo s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n t i các đ a phương cho các đơn v thành viên, đơn v tr c thu c và g i cho các S Thông tin và Truy n thông th m tra, xác nh n. Công ty Thông tin đi n t Hàng h i Vi t Nam l p báo cáo s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n và n p tr c ti p cho Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam. b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a các s li u đã báo cáo. c) Cung c p đ y đ thông tin, tài li u có liên quan đ n s li u v s n lư ng d ch v vi n thông công ích mà doanh nghi p đã báo cáo đ ph c v cho vi c th m tra, giám sát c a các cơ quan Nhà nư c có th m quy n và c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam khi có yêu c u. d) Các doanh nghi p n p phí th m tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích cho các S Thông tin và Truy n thông theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Các S Thông tin và Truy n thông:
  3. a) Th m tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích doanh nghi p th c hi n t i đ a phương trên cơ s báo cáo c a doanh nghi p; b) Ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có th m quy n và Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam trong vi c ki m tra, giám sát th c hi n h p đ ng cung ng d ch v vi n thông công ích c a các doanh nghi p trên đ a bàn. 3. Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam: a) Ki m tra s li u báo cáo c a các doanh nghi p, kèm Biên b n xác nh n c a các S Thông tin và Truy n thông, ti n hành nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a các doanh nghi p theo qui đ nh t i Quy t đ nh này. b) Th m tra, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông b t bu c và các d ch v do Công ty Thông tin đi n t Hàng H i Vi t Nam cung ng. c) Th c hi n t m ng, thanh toán kinh phí h tr các doanh nghi p vi n thông cung ng d ch v vi n thông công ích theo quy đ nh c a pháp lu t. d) T ng h p tình hình s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã nghi m thu và tình hình t m ng, thanh toán kinh phí cho các doanh nghi p vi n thông theo đ nh kỳ hàng quý, năm (như qui đ nh t i Ph l c 2) g i B Thông tin và Truy n thông; l p và g i các báo cáo đ t xu t theo yêu c u c a các cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Đi u 5. Quy trình th m tra, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích 1. Vi c th m tra, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích đư c ti n hành đ nh kỳ như sau: a) Hàng quí; b) 6 tháng (đ i v i các t nh, thành ph có qui mô nh v s n lư ng d ch v vi n thông công ích). Đ i v i vi c th m tra, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a t ng doanh nghi p vi n thông t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có t 40 xã thu c vùng đư c cung c p d ch v vi n thông công ích tr xu ng (bao g m các xã thu c huy n đư c cung c p d ch v vi n thông công ích và các xã có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn ngoài các huy n thu c vùng đư c cung c p d ch v vi n thông công ích); căn c tình hình th c t , doanh nghi p vi n thông ki n ngh v i Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam th ng nh t áp d ng kỳ xác nh n, nghi m thu 6 tháng 1 l n; trên cơ s đó, Qu có thông báo g i các S Thông tin và Truy n thông bi t, ph i h p th c hi n (đ ng báo cáo B Thông tin và Truy n thông). Đ i v i vi c th m tra, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông b t bu c 113,114,115,116, Qu d ch v vi n thông công ích Vi t Nam và các doanh nghi p th c hi n 6 tháng 1 l n. Trong trư ng h p t ch c th m tra, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích 6 tháng 1 l n, khi l p các báo cáo, các đơn v liên quan v n chia ra hàng tháng trong t ng quí theo h th ng bi u m u qui đ nh trong Ph l c 1 kèm theo Quy t đ nh này. Đ i v i kỳ nghi m thu cu i hàng năm đư c k t h p nghi m thu cùng v i khi t ng h p s li u nghi m thu c năm. Sau đây g i chung th i gian th m tra, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích ti n hành đ nh kỳ hàng quí ho c 6 tháng nêu trên là kỳ nghi m thu. 2. T ngày 01 đ n ngày 20 tháng đ u tiên c a kỳ nghi m thu ti p theo, doanh nghi p l p các báo cáo s n lư ng d ch v vi n thông công ích kèm theo các b ng kê chi ti t theo t ng s n ph m d ch v đã th c hi n kỳ trư c g i S Thông tin và Truy n thông đ a phương th m tra, xác nh n. 3. Trong ph m vi 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c báo cáo c a doanh nghi p v s n lư ng d ch v vi n thông công ích th c hi n t i đ a phương trong kỳ trư c, S Thông tin và Truy n thông hoàn thành vi c th m tra và l p biên b n xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n t i đ a phương. Trư ng h p k t qu th m tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a S Thông tin và Truy n thông có s khác bi t v i s n lư ng báo cáo c a doanh nghi p mà doanh nghi p có ý ki n đ ngh xem xét l i thì S Thông tin và Truy n thông và doanh nghi p ph i h p làm rõ lý do s li u chênh l ch đ đ m b o s chính xác. N u S Thông tin và Truy n thông đã xem xét l i mà doanh nghi p v n còn có ý ki n khác thì
  4. các ý ki n c a S và doanh nghi p đư c th hi n vào Biên b n xác nh n c a S Thông tin và Truy n thông. Trong trư ng h p này, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông, doanh nghi p đ ki m tra, th ng nh t s li u. 4. Trong 20 ngày cu i tháng th hai c a kỳ nghi m thu ti p theo, các doanh nghi p t ng h p s li u s n lư ng d ch v vi n thông công ích th c hi n kỳ trư c (không nh t thi t ph i có đ s li u đã đư c xác nh n c a t t c các S Thông tin và Truy n thông mà có th t ng h p thành nhi u đ t), kèm biên b n xác nh n c a S Thông tin và Truy n thông đ a phương g i Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam đ làm cơ s cho vi c ki m tra s li u, nghi m thu và t m ng, thanh toán kinh phí h tr ; đ ng g i báo cáo B Thông tin và Truy n thông theo m u quy đ nh t i Ph l c 2. 5. Trong ph m vi 20 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo c a các doanh nghi p v s n lư ng d ch v vi n thông công ích th c hi n trên ph m vi c nư c (có xác nh n c a các S Thông tin và Truy n thông), Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam hoàn thành vi c ki m tra và l p Biên b n nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích theo kỳ nghi m thu đ i v i t ng doanh nghi p. Qu không ch có đ s li u hàng kỳ c a t t c các S Thông tin và Truy n thông đã xác nh n m i nghi m thu mà căn c vào ti n đ báo cáo c a các doanh nghi p đ nghi m thu. 6. Đ i v i s n lư ng d ch v vi n thông công ích do Công ty Thông tin Đi n t Hàng h i Vi t Nam (Vishipel) cung ng, bao g m các d ch v vi n thông ph c p và d ch v vi n thông b t bu c, các S Thông tin và Truy n thông không th m tra, xác nh n mà do Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam ch u trách nhi m tr c ti p th m tra, xác nh n và nghi m thu; áp d ng kỳ nghi m thu 6 tháng 1 l n. 7. Đ i v i s n lư ng d ch v vi n thông công ích kỳ cu i hàng năm, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam và các doanh nghi p k t h p nghi m thu c năm. 8. Khi ti p nh n h sơ, tài li u c a doanh nghi p, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam và các S Thông tin và Truy n thông ph i làm th t c giao nh n tài li u và ch u trách nhi m b o qu n các tài li u đã nh n. Trư ng h p tài li u nh n đư c còn thi u và n i dung chưa đúng theo quy đ nh, trong ph m vi 05 ngày làm vi c, đơn v nh n tài li u ph i thông báo cho doanh nghi p bi t đ b sung; sau 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c thông báo trên, doanh nghi p ph i hoàn thi n và b sung h sơ theo quy đ nh. 9. N u quá th i h n nêu t i kho n 3, kho n 5 Đi u này mà chưa hoàn thành vi c th m tra, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích do doanh nghi p đã báo cáo thì S Thông tin và Truy n thông, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam ph i thông báo rõ lý do (b ng văn b n) đ doanh nghi p bi t, ph i h p x lý. Đi u 6. Cách tính s n lư ng d ch v vi n thông công ích 1. D ch v vi n thông ph c p a) Đ i v i thuê bao đi n tho i c đ nh tr sau và thuê bao Internet trong vùng đư c cung c p d ch v vi n thông công ích (sau đây g i t t là vùng vi n thông công ích): - S thuê bao đi n tho i c đ nh tr sau, thuê bao Internet đư c tính đ h tr doanh nghi p duy trì m ng cung ng d ch v trong tháng là t ng s thuê bao đi n tho i c đ nh (h u tuy n và vô tuy n) tr sau, thuê bao Internet băng r ng c a các t ch c, cá nhân trong vùng vi n thông công ích (không bao g m máy nghi p v c a doanh nghi p vi n thông), có phát sinh cư c trong tháng (cư c thuê bao theo qui đ nh hi n hành ho c cư c liên l c). - S thuê bao đi n tho i c đ nh tr sau đư c tính đ h tr các cá nhân, h gia đình duy trì thuê bao trong tháng là t ng s các thuê bao đi n tho i c đ nh (h u tuy n và vô tuy n) tr sau th c t còn duy trì theo qui đ nh hi n hành. Thuê bao cá nhân, h gia đình đư c tính h tr là các thuê bao mà ch thuê bao không ph i là: + Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t doanh nghi p. + Các cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p và các t ch c xã h i khác. + Các đơn v qu c phòng, an ninh. + Các t ch c qu c t ho t đ ng t i Vi t Nam - S thuê bao đi n tho i c đ nh tr sau, thuê bao Internet c a các cá nhân, h gia đình phát tri n m i trong tháng đư c tính đ h tr thi t b đ u cu i là t ng s các thuê bao đi n tho i c đ nh tr sau (h u tuy n và
  5. vô tuy n), thuê bao Internet băng r ng c a các cá nhân, h gia đình hòa m ng trong tháng theo nguyên t c tính tròn tháng (không phân bi t hoàn thành th t c nghi m thu, l p đ t thuê bao vào ngày nào trong tháng). b) Đ i v i tr m VSAT: S tr m VSAT đư c tính đ h tr doanh nghi p duy trì m ng trong tháng là t ng s các tr m trên đ o trong vùng vi n thông công ích và các tr m trên đ t li n thu c khu v c 3, làm ch c năng đ u cu i, bao g m: - Các tr m đã hoàn thành vi c l p đ t t năm 2006 v trư c; - Các tr m phát tri n m i trong năm 2007, 2008 theo ý ki n th a thu n c a B Thông tin và Truy n thông. c) Đ i v i đi m truy nh p d ch v vi n thông công c ng có ngư i ph c v : S đi m truy nh p đi n tho i công c ng có ngư i ph c v đư c tính đ h tr doanh nghi p trong tháng bao g m: - S đi m truy nh p đi n tho i công c ng trong vùng vi n thông công ích đã thi t l p t năm 2007 tr v trư c; - Các đi m truy nh p m i thi t l p t năm 2008 t i các xã chưa có đi m truy nh p đi n tho i công c ng theo danh sách do B Thông tin và Truy n thông công b và có trong danh m c đ t hàng, trúng th u do doanh nghi p thi t l p, duy trì. S đi m truy nh p Internet công c ng đư c tính đ h tr doanh nghi p trong tháng bao g m: - S đi m truy nh p đi n tho i công c ng có ngư i ph c v có t 02 máy tính k t n i Internet tr lên. T năm 2009 tr đi ch tính các đi m truy nh p Internet công c ng có hình tr c truy nh p băng r ng ADSL. Các đi m truy nh p Internet công c ng không đư c tính thêm là đi m truy nh p đi n tho i công c ng. d) Đ i v i đi m truy nh p đi n tho i công c ng không có ngư i ph c v : S đi m truy nh p đi n tho i công c ng không có ngư i ph c v đư c tính đ h tr doanh nghi p trong tháng là t ng s đi m CardPhone trong vùng vi n thông công ích s d ng m ng h u tuy n. e) Đ i v i đài thông tin duyên h i s d ng công ngh vô tuy n HF: S đài thông tin duyên h i s d ng công ngh vô tuy n HF đư c tính đ h tr doanh nghi p là t ng s các đài thông tin duyên h i s d ng công ngh tho i HF có ho t đ ng trong tháng, theo k ho ch đư c B Thông tin và Truy n thông phê duy t. f) Đ i v i máy thu phát sóng vô tuy n HF trên tàu cá: S máy thu phát sóng vô tuy n HF trên tàu cá đư c tính đ h tr thi t b đ u cu i là t ng s máy thu phát sóng vô tuy n HF h tr cho ch thuê bao là ch s h u h p pháp c a tàu cá theo hư ng d n c a B Thông tin và Truy n thông. 2. D ch v vi n thông b t bu c a) H tr duy trì thông tin vi n thông d báo thiên tai, c p c u và tìm ki m c u n n trên bi n: S đài thông tin duyên h i đư c tính đ h tr doanh nghi p duy trì h th ng thu phát và truy n d n thông tin d báo thiên tai, c p c u và tìm ki m c u n n trên bi n là t ng s các đài thông tin duyên h i có ho t đ ng cung ng d ch v này theo H p đ ng đ t hàng cung ng d ch v , trong k ho ch đư c B Thông tin và Truy n thông phê duy t. b) Đ i v i d ch v vi n thông b t bu c 113, 114, 115, 116 S n lư ng d ch v đư c tính theo s phút liên l c n i h t, n i t nh đư c h tr trong tháng là t ng s th i gian (tính b ng phút) các cu c g i n i h t, n i t nh t các thuê bao đi n tho i c đ nh c a doanh nghi p vi n thông trên đ a bàn toàn t nh đ n các s đi n tho i 113, 114, 115, 116. S n lư ng các d ch v này đư c t ng h p toàn qu c và thuy t minh rõ t ng t nh, thành ph theo ph m vi liên l c (n i t nh, n i huy n). Đi u 7. H sơ c p t m ng, thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích đ i v i các doanh nghi p H sơ t m ng, thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích do các doanh nghi p g i Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam bao g m: 1. Gi y đ ngh t m ng, thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích;
  6. 2. Biên b n nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích; 3. H th ng bi u m u t ng h p thanh toán kinh phí h tr ; 4. H th ng b ng kê s n lư ng d ch v vi n thông công ích hoàn thành kèm biên b n xác nh n c a S Thông tin và Truy n thông t i các đ a phương; Các bi u m u báo cáo trên đư c quy đ nh chi ti t t i Ph l c 1 c a Quy t đ nh này. Đi u 8. Quy trình t m ng, thanh toán, quy t toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích đ i v i các doanh nghi p 1. T m c p kinh phí hàng quí: - Trong ph m vi 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c Biên b n xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n kỳ trư c c a ít nh t 2/3 (hai ph n ba) s đ a phương có vùng công ích và các h sơ liên quan, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam t m ng 75% kinh phí h tr cho kỳ sau (kinh phí h tr t ng kỳ theo quy đ nh c a H p đ ng cung ng d ch v vi n thông công ích) trên cơ s ti n đ hoàn thành s n lư ng kỳ trư c c a doanh nghi p theo h p đ ng (riêng quý I, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam t m c p cho doanh nghi p 75% kinh phí duy trì theo s n lư ng c a quý IV c a năm trư c li n k ). - Vi c t m ng kinh phí h tr doanh nghi p cung ng d ch v vi n thông công ích không phân bi t kỳ nghi m thu 3 tháng ho c 6 tháng m t l n mà theo H p đ ng cung ng d ch v vi n thông công ích. 2. Thanh toán kinh phí h tr cung ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n hàng quý: Trong ph m vi 10 ngày k t ngày có biên b n nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích đã th c hi n kỳ trư c trên ph m vi c nư c c a doanh nghi p, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam c p kinh phí h tr theo s n lư ng d ch v đã cung ng kỳ trư c cho doanh nghi p. a) Trư ng h p doanh nghi p hoàn thành s n lư ng d ch v vi n thông công ích ng v i s ti n đư c h tr vư t m c kinh phí đã t m ng, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam có trách nhi m thanh toán n t s còn l i theo s n lư ng hoàn thành trong ph m vi 25% kinh phí h tr theo H p đ ng đ t hàng cung ng d ch v . b) Trư ng h p doanh nghi p không hoàn thành s n lư ng d ch v vi n thông công ích so v i s n lư ng trong h p đ ng đã ký, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam thanh toán cho doanh nghi p theo s th c t đã nghi m thu. N u t ng kinh phí theo nghi m thu s n lư ng nh hơn kinh phí Qu đã t m ng cho doanh nghi p, Qu s kh u tr ph n kinh phí c p vư t vào kinh phí t m c p quý sau. 3. Thanh lý H p đ ng đ t hàng cung ng d ch v vi n thông công ích hàng năm: a) Trong ph m vi 45 ngày, k t ngày k t thúc năm, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam và các doanh nghi p có trách nhi m ph i h p t ng h p s li u đ thanh lý H p đ ng. b) Trong quá trình thanh lý H p đ ng, n u phát sinh các ki n ngh thu c th m quy n quy t đ nh c a B Thông tin và Truy n thông, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam và các doanh nghi p vi n thông báo cáo B Thông tin và Truy n thông xem xét quy t đ nh trư c khi th ng nh t thanh lý H p đ ng. 4. Báo cáo quy t toán kinh phí h tr hàng năm: Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam có trách nhi m t ng h p kinh phí h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích vào báo cáo quy t toán tài chính c a Qu hàng năm, g i B Thông tin và Truy n thông xem xét, phê duy t theo qui đ nh c a pháp lu t. Đi u 9. X lý th m tra, xác nh n, nghi m thu năm 2008 Năm 2008, vi c th m tra, xác nh n, nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích đư c th c hi n như sau: 1. V báo cáo s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a các doanh nghi p th c hi n 3 quý đ u năm (I, II, III) đã đư c các S Thông tin và Truy n thông th m tra, xác nh n: a) Đ i v i s n lư ng d ch v vi n thông công ích do T ng công ty vi n thông Quân đ i và Công ty Thông tin vi n thông đi n l c cung ng đã đư c các S Thông tin và Truy n thông th m tra, xác nh n thì không th m tra, xác nh n l i. Các doanh nghi p có trách nhi m chuy n đ i s n lư ng d ch v vi n thông công ích theo bi u m u quy đ nh t i Quy t đ nh này g i Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam đ nghi m thu th c hi n H p đ ng cung ng d ch v .
  7. b) Đ i v i s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a T p đoàn Bưu chính vi n thông Vi t Nam đã đư c S Thông tin và Truy n thông th m tra, xác nh n thì T p đoàn và các đơn v tr c thu c ph i h p v i các S Thông tin và Truy n thông chuy n đ i sang các báo cáo m i cho s n lư ng đã đư c th m tra, xác nh n, g i k t qu v Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam đ nghi m thu th c hi n H p đ ng cung ng d ch v . 2. V s n lư ng d ch v vi n thông công ích chưa đư c các S Thông tin và Truy n thông xác nh n thì các S Thông tin và Truy n thông xác nh n theo quy đ nh t i Quy t đ nh này, chia làm 2 đ t: 3 quí đ u năm, và quí IV k t h p c năm. 3. Báo cáo và nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích th c hi n quý IV và c năm 2008 c a t t c các doanh nghi p vi n thông cung ng d ch v vi n thông công ích th ng nh t th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh này. Chương III T CH C TH C HI N Đi u 11. Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam, các doanh nghi p cung ng d ch v vi n thông công ích, các S Thông tin và Truy n thông có trách nhi m th c hi n đúng quy trình, th t c nghi m thu s n lư ng d ch v vi n thông công ích và thanh toán, thanh lý h p đ ng đ t hàng cung ng d ch v vi n thông công ích theo quy đ nh t i Quy t đ nh này và các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các đơn v k p th i ph n ánh v B Thông tin và Truy n thông đ nghiên c u, gi i quy t./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản