Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
113
lượt xem
25
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 51/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C M T S LĨNH V C KINH T - XÃ H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 3, s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Pháp l nh Th ô s 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; Căn c Ngh nh 92/2005/N -CP ngày 12/07/2005 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Th ô; Căn c Ngh quy t c a Chính ph s 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 v ti p t c y m nh phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c ý ki n th ng nh t c a Thư ng v Thành y, H ND Thành ph ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 554/TTr-KH& T ngày 05 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c kinh t - xã h i trên a bàn thành ph Hà N i giai o n 2009 - 2010 như sau: I. PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V KINH T : 1. ăng ký kinh doanh và qu n lý sau ăng ký kinh doanh: - UBND Thành ph (sau ây g i t t là Thành ph ): c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho các doanh nghi p và các chi nhánh, văn phòng i di n c a các doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p. - UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c (sau ây g i t t là qu n, huy n): c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh và các HTX; ki m tra và xu t x lý ho t ng c a doanh nghi p sau ăng ký kinh doanh. Qu n lý sau ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và Quy ch qu n lý doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn do UBND Thành ph ban hành.
 2. 2. C p gi y phép kinh doanh có i u ki n i v i m t s m t hàng: - Thành ph : c p gi y phép kinh doanh lĩnh v c kinh doanh có i u ki n và m t s m t hàng (rư u, thu c lá, gas, xăng d u, gia c m m s n, s n phNm gia c m s ch) c a doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p. - Qu n, huy n: qu n lý và c p gi y phép kinh doanh m t s m t hàng kinh doanh có i u ki n (rư u, thu c lá, gas, s n phNm gia c m s ch) c a h p tác xã, h kinh doanh cá th . 3. Qu n lý các KCN, các c m công nghi p, i m công nghi p làng ngh : - Thành ph qu n lý các khu công nghi p; quy t nh thành l p và m r ng các c m công nghi p; phê duy t quy ch ho t ng và qu n lý c a c m công nghi p; quy t nh thành l p và phê duy t quy ch ho t ng và qu n lý các i m công nghi p làng ngh . - Qu n, huy n qu n lý các c m công nghi p, i m công nghi p làng ngh trên a bàn qu n, huy n. 4. Qu n lý ch , trung tâm thương m i, siêu th , khách s n: - Thành ph qu n lý ch u m i, ch lo i 1, trung tâm thương m i, siêu th , khách s n. - Qu n, huy n qu n lý: ch lo i 2. - Xã, phư ng, th tr n qu n lý: ch lo i 3. 5. Qu n lý các lĩnh v c thú y, b o v th c v t, th y nông, khuy n nông, ê i u: - Thành ph qu n lý: công tác thú y, b o v th c v t, ê i u; h th ng tr m thú y; tr m khuy n nông; tr m b o v th c v t; c p phép kinh doanh m t s ngành hàng có i u ki n như rau s ch, thu c b o v th c v t. - Thành ph qu n lý h th ng các công trình th y nông u m i, h th ng kênh c p I, c p II do các Công ty qu n lý khai thác công trình th y l i qu n lý. - Qu n, huy n qu n lý h th ng u m i tr m bơm tư i tiêu, h th ng kênh c p I, II còn l i ngoài h th ng do các Công ty qu n lý khai thác công trình th y l i qu n lý. - Xã, th tr n qu n lý các kênh c p III n m t ru ng. 6. Qu n lý r ng: - Thành ph qu n lý: r ng c d ng Hương Sơn (huy n M c). - Huy n qu n lý: r ng phòng h , r ng s n xu t trên a bàn. II. PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V H T NG K THU T Ô THN:
 3. 1. Qu n lý công viên, vư n hoa, cây xanh, h nư c: - Thành ph qu n lý vư n hoa, cây xanh trên các tr c ư ng chính ô th , công viên l n và h trong công viên (Th L , Th ng Nh t, Bách Th o, Yên S ). - Qu n, huy n qu n lý, duy trì tuy n cây xanh d c theo các tuy n ư ng, các h , công viên còn l i theo a gi i hành chính. 2. Qu n lý giao thông - Thành ph qu n lý các nhi m v t ch c giao thông; u tư xây d ng và duy tu - khai thác h th ng c u, ư ng t nh, ư ng chính ô th có m t c t xe ch y ≥ 7,5m (l n hơn, b ng 7,5m), ư ng ã t tên; c p phép s d ng t m ư ng ph cho xe ôtô và qu n lý công trình ng m, c p phép ào hè, ư ng thi công công trình. - Qu n, huy n qu n lý ư ng nhánh và ư ng ngõ xóm ô th ; h th ng ư ng huy n; duy tu, duy trì, c i t o hè ph trên a bàn; c p phép s d ng t m th i hè ph ; qu n lý s d ng, c p phép ào hè ư ng ngõ xóm khu v c ô th thu c ph m vi qu n lý thi công công trình. - Xã qu n lý h th ng ư ng xã, thôn, xóm. (Vi c phân lo i ư ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph ) 3. Qu n lý b n, bãi, c ng: - Thành ph qu n lý b n, c ng t p trung ph c v toàn thành ph ho c khu v c, b n xe liên t nh, b n xe hành khách công c ng; toàn b c ng a phương. - Qu n, huy n qu n lý b n, bãi d ng xe ph c v trong các khu ô th , khu dân cư; b n xe thu c thành ph Hà ông, Sơn Tây và b n xe nh thu c huy n. 4. Qu n lý v n t i hành khách công c ng: Thành ph qu n lý v n t i hành khách công c ng trên toàn a bàn Hà N i. 5. Qu n lý chi u sáng: - Thành ph qu n lý toàn b h th ng chi u sáng trên a bàn các qu n n i thành ( ư ng ph , các ngõ ph ); qu n lý toàn b h th ng èn tín hi u giao thông trên a bàn. - Riêng thành ph Hà ông, Sơn Tây qu n lý toàn b h th ng chi u sáng trên a bàn 2 thành ph . - Các huy n qu n lý chi u sáng trên h th ng ư ng huy n. - Xã, th tr n qu n lý chi u sáng trên h th ng ư ng xã, th tr n.
 4. 6. Qu n lý v sinh môi trư ng: - Thành ph qu n lý thu gom rác th i t i 4 qu n Ba ình, Hoàn Ki m, ng a, Hai Bà Trưng; qu n lý các khu x lý rác th i t p trung; - Qu n, huy n qu n lý thu gom, v n chuy n rác và qu n lý bãi chôn l p rác th i khu v c. 7. Qu n lý c p nư c - Thành ph qu n lý c p nư c t i các qu n, c p nư c s ch t i các khu v c có m ng c p nư c chung c a Thành ph ; - Huy n qu n lý nư c s ch nông thôn, qu n lý c p nư c s ch th tr n i v i các m ng c p nư c c l p. - Riêng thành ph Hà ông, Sơn Tây qu n lý h th ng c p nư c trên a bàn c a 2 thành ph . 8. Qu n lý thoát nư c: - Thành ph qu n lý thoát nư c ô th trên toàn b a bàn các qu n, các công trình thoát nư c c a Thành ph qua các huy n; - Riêng thành ph Hà ông, Sơn Tây qu n lý h th ng thoát nư c trên a bàn 2 thành ph . - Huy n qu n lý thoát nư c trên a bàn huy n (tr các công trình thoát nư c c a Thành ph i qua huy n); - Xã tr c ti p qu n lý thoát nư c trong khu dân cư nông thôn. III. PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V VĂN HÓA - XÃ H I: 1. Lĩnh v c văn hóa - th thao: 1.1. Qu n lý di tích: - Thành ph tr c ti p qu n lý 16 di tích tr ng i m (theo danh m c t i Ph l c kèm theo) - Qu n, huy n tr c ti p qu n lý các di tích còn l i ngoài các di tích tr ng i m Thành ph qu n lý. - Xã, phư ng qu n lý các di tích do qu n, huy n y quy n (tr các di tích ã ư c x p h ng). 1.2. Qu n lý các Trung tâm văn hóa, Trung tâm th thao, Nhà thi u
 5. - Thành ph qu n lý các Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa và Nhà thi u th thao c p thành ph ; - Qu n, huy n qu n lý các Nhà văn hóa, các Trung tâm văn hóa th thao, Nhà thi u th thao c p qu n, huy n trên a bàn. - Xã, phư ng qu n lý Nhà văn hóa xã, phư ng; 1.3. Qu n lý các ho t ng văn hóa: - Thành ph qu n lý c p phép bi u di n ngh thu t, qu ng cáo, tri n lãm; vũ trư ng; t ch c l h i c p thành ph . - Qu n, huy n qu n lý c p gi y phép ho t ng kinh doanh karaoke, băng ĩa hình; t ch c l h i (quy mô qu n, huy n). 2. Lĩnh v c Giáo d c ào t o: - Thành ph qu n lý kh i trư ng ph thông trung h c; 2 trư ng trung h c cơ s và 01 trư ng ti u h c c bi t (THCS Nguy n ình Chi u, Trư ng câm i c Xã àn, Trư ng ti u h c Bình Minh); 02 trư ng M m non là cơ s th c hành sư ph m (Bán công M m non B, bán công Vi t Tri u); các Trung tâm giáo d c thư ng xuyên; các trư ng trung h c chuyên nghi p; các trư ng cao ng; Trư ng dân t c n i trú. - Qu n, huy n qu n lý kh i trư ng m m non (tr 02 trư ng thu c Thành ph qu n lý); kh i trư ng ph thông: ti u h c, trung h c cơ s (tr 3 trư ng c bi t thu c Thành ph qu n lý). 3. Lĩnh v c y t : - Thành ph qu n lý v sinh phòng d ch chung, c p gi y ch ng nh n v sinh an toàn th c phNm; các b nh vi n (bao g m c b nh vi n qu n, huy n); c p phép ho t ng cho các cơ s y t tư nhân, dư c tư nhân; - Qu n, huy n qu n lý Trung tâm y t qu n, huy n (bao g m Phòng khám a khoa qu n, huy n và Tr m y t phư ng, xã); Trung tâm dân s k ho ch hóa gia ình c p qu n, huy n; c p gi y ch ng nh n cơ s v sinh an toàn th c phNm theo phân c p c a B Y t ; ph i h p qu n lý y t , dư c tư nhân trên a bàn. 4. Lĩnh v c lao ng - thương binh - xã h i: 4.1. Qu n lý các trư ng d y ngh : - Thành ph th ng nh t qu n lý trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh trên a bàn (tr các Trung tâm d y ngh công l p thu c qu n, huy n ang qu n lý). - Qu n, huy n qu n lý Trung tâm d y ngh công l p tr c thu c qu n, huy n. 4.2. Qu n lý các d án cho vay gi i quy t vi c làm:
 6. - Thành ph qu n lý và phê duy t các d án cho vay gi i quy t vi c làm có quy mô t 500 tri u ng tr lên. - Qu n, huy n qu n lý và phê duy t các d án cho vay gi i quy t vi c làm nh hơn 500 tri u ng. 4.3. Qu n lý công tác ph c v tang l : - Thành ph qu n lý: các nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang li t s , nhà tang l thành ph (Văn i n, Yên Kỳ, Mai D ch, Thanh Tư c, Sài ng, Nh n, Ng c H i, Nhà tang l thành ph 125 Phùng Hưng). - Qu n, huy n qu n lý: các nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang li t s c p qu n, huy n. - Xã qu n lý: nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang li t s c p xã. IV. PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V T AI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯ NG 1. Quy ho ch, k ho ch s d ng t - Thành ph qu n lý quy ho ch; k ho ch s d ng t c a các t ch c trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và cơ s tôn giáo; quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các qu n, huy n. - Qu n, huy n qu n lý vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t, ng th i qu n lý giao t dãn dân nông thôn theo k ho ch s d ng t hàng năm. 2. C p gi y ch ng nh n v t và tài s n trên t: - Thành ph c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tài s n trên t cho các trư ng h p còn l i. - Qu n, huy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tài s n trên t cho h gia ình và cá nhân. 3. L p h sơ a chính - Thành ph qu n lý khâu o v b n và ch nh lý b n . - Qu n, huy n qu n lý khâu l p s a chính trên a bàn; - Xã, phư ng qu n lý khâu l p h sơ a chính cho t ng h dân. 4. Qu n lý môi trư ng: - Thành ph thNm nh, phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; ki m tra, giám sát vi c th c hi n báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng.
 7. - Qu n, huy n xác nh n, ăng ký B n cam k t b o v môi trư ng i v i các d án thu c lĩnh v c ph i l p cam k t b o v môi trư ng theo quy nh; ki m tra, thanh tra, giám sát vi c th c hi n cam k t b o v môi trư ng. - Phư ng, xã, th tr n th c hi n qu n lý nhà nư c v môi trư ng theo quy nh c a Lu t pháp. 5. Qu n lý, c p phép khai thác khoáng s n - Thành ph th ng nh t qu n lý vi c c p phép khai thác tài nguyên, khoáng s n là v t li u xây d ng thông thư ng. - Qu n, huy n qu n lý vi c khai thác tài nguyên, khoáng s n là v t li u xây d ng thông thư ng theo gi y phép. V. PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C CÁC LĨNH V C: QUY HO CH, QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG: 1. Lĩnh v c Quy ho ch 1.1. Quy ho ch xây d ng - Thành ph l p, thNm nh và phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 i v i các khu ch c năng c a các ô th lo i 3 tr lên; quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng liên quan t i a gi i hành chính hai qu n, hai huy n tr lên, các khu ch c năng ô th có quy mô t 20ha tr lên; các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n văn hóa, b o t n di tích, giáo d c ào t o, y t , c m công nghi p …); các khu ch c năng thu c khu ô th m i. - Các huy n t ch c l p, thNm nh, phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 i v i các khu ch c năng c a ô th lo i 4 lo i 5 thu c a gi i hành chính c a 1 huy n; l p, thNm nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch m ng lư i các i m dân cư nông thôn t l 1/2000 và 1/5000 thu c a bàn hành chính t ng xã; phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng i m dân cư nông thôn t l 1/500 thu c a bàn huy n. Các qu n, huy n t ch c l p, thNm nh, phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 i v i các khu ch c năng ô th có quy mô dư i 20ha thu c a gi i hành chính 1 qu n, 1 huy n ã có quy ho ch t l 1/2000 i v i các qu n và t l 1/5000 i v i các huy n (tr các khu v c c thù thu c Thành ph trung tâm: khu v c ph c , ph cũ, H Tây, H Gươm, Thành c , trung tâm công c ng c p Thành ph , DA Khu ô th m i có quy mô t 20ha tr lên … và các khu du l ch, di s n văn hóa, di tích, khu công nghi p a phương … ngoài ô th ). - Các xã t ch c l p nhi m v , án quy ho ch i m dân cư nông thôn t l 1/500 ho c trung tâm xã thu c a gi i hành chính do mình qu n lý. - Vi c phân c p l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo l trình khi có i u ki n theo quy nh.
 8. Các c p có thNm quy n qu n lý, công b và cung c p thông tin các án quy ho ch theo quy nh. 1.2. Quy ho ch kinh t - xã h i: - Thành ph l p, phê duy t và qu n lý chung v quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành (tr m t s ngành do các b chuyên ngành phê duy t), phê duy t quy ho ch kinh t - xã h i các huy n. - Các huy n l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a huy n. - Các qu n, huy n ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v th c hi n quy ho ch kinh t xã h i trên a bàn. 2. Lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng 2.1. C p phép xây d ng: - Thành ph c p phép xây d ng và qu n lý sau c p phép xây d ng các công trình xây d ng c p c bi t, c p I (vi c phân lo i c p công trình th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng); công trình tôn giáo, công trình di tích l ch s - văn hóa; công trình tư ng ài; tranh hoành tráng trên a bàn thành ph ; nh ng công trình ti p giáp m t ư ng, ph các ph : inh Tiên Hoàng, Lê Thái T , Tràng Ti n, Hàng Khay, Tràng Thi, Hàng Bài, Hu , B ch Mai, i n Biên Ph , Nguy n Thái H c, Kim Mã, Văn Cao, Li u Giai, Nguy n Chí Thanh, Tr n Duy Hưng, Gi ng Võ, Láng H , Lê Văn Lương, Hai Bà Trưng, Tr n Hưng o, Lý Thư ng Ki t, Quang Trung, Phan Chu Trinh, Bà Tri u; công trình thu c d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài. - Qu n, huy n qu n lý và c p gi y phép xây d ng các công trình còn l i và nhà riêng l ô th thu c a gi i hành chính do mình qu n lý. Vi c phân c p ư c th c hi n theo l trình khi có i u ki n theo quy nh. - Xã qu n lý và c p phép xây d ng nhà riêng l t i các i m dân cư nông thôn ã có quy ho ch ư c duy t, thu c a gi i hành chính do xã qu n lý theo quy nh c a UBND huy n. 2.2. Qu n lý u tư: a. Các c p: thành ph , qu n, huy n, xã, phư ng qu n lý và u tư d án thu c các lĩnh v c theo phân c p qu n lý kinh t - xã h i. b. ThNm nh và phê duy t d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c: - Thành ph thNm nh và phê duy t các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c theo thNm quy n thu c ngân sách Thành ph ; d án nhóm B thu c ngân sách qu n, huy n. - Qu n, huy n thNm nh và phê duy t các d án u tư nhóm C: thu c các lĩnh v c kinh t - xã h i ư c phân c p qu n lý và thu c ngu n v n ngân sách phân c p qu n
 9. huy n và ngân sách h tr có m c tiêu c a Thành ph , các d án u tư có t ng m c u tư t 500 tri u ng tr lên thu c ngu n v n ngân sách xã. - Xã quy t nh u tư các d án có t ng m c u tư dư i 500 tri u ng thu c ngu n v n ngân sách xã (k c v n ngân sách h tr t c p trên xu ng). c. Qu n lý và u tư tr s làm vi c c a các cơ quan nhà nư c - Thành ph qu n lý và u tư xây d ng tr s làm vi c c a các cơ quan nhà nư c c p thành ph ; xây m i tr s qu n, huy n; - Qu n, huy n qu n lý và u tư c i t o, nâng c p, xây m i h ng m c công trình ơn l trong khuôn viên tr s làm vi c c a các cơ quan nhà nư c c p qu n, huy n; xây d ng m i tr s xã, phư ng, th tr n. - Xã, phư ng, th tr n qu n lý tr s làm vi c c a xã, phư ng, th tr n; xã, th tr n u tư, c i t o, s a ch a xây m i h ng m c, công trình ơn l trong khuôn viên thu c tr s xã, th tr n. d. D án u tư nư c ngoài: Thành ph qu n lý chung v u tư nư c ngoài. i u 2. Giao nhi m v các s , ngành, UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c, UBND xã, phư ng, th tr n như sau: 1. Các s , ngành Thành ph c th hóa các n i dung phân c p t i quy t nh này, xây d ng quy nh c th v phân c p qu n lý thu c ngành, lĩnh v c, trình UBND Thành ph ban hành th c hi n và hư ng d n th c hi n các nhi m v phân c p ã quy nh. 2. S Tài chính ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư xu t phương án phân c p ngân sách và có h tr cho ngân sách qu n, huy n ti n t i m b o áp ng nhi m v chi ư c phân c p; m b o phân b d toán chi cho các s , ngành phù h p v i nhi m v ư c phân công; 3. S N i v ch trì, ph i h p v i các s chuyên ngành hư ng d n các qu n, huy n và 2 thành ph Hà ông, Sơn Tây ki n toàn b máy t ch c m b o năng l c th c hi n các nhi m v ư c phân c p; hư ng d n và b sung biên ch cho qu n, huy n tương x ng v i nhi m v phân c p; 4. Các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, xã, phư ng, th tr n ch ng rà soát b máy, ki n toàn i ngũ cán b , tăng cư ng ch o các ơn v cơ s nh m nâng cao năng l c th c hi n các nhi m v ư c phân c p; 5. Các s , ngành Thành ph ti n hành rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành, i chi u v i quy t nh này, xác nh c th nh ng vi c c n ti p t c phân c p cho chính quy n a phương; nh ng vi c ã phân c p theo quy nh c a pháp lu t nhưng chưa th c hi n ho c th c hi n chưa t t, nh ng vi c c n ki n ngh s a i b sung, g i S N i v t ng h p trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh;
 10. 6. Văn phòng UBND Thành ph , S N i v giúp UBND Thành ph ch o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này; k p th i xu t gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n phân c p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2009. Các văn b n v phân c p qu n lý kinh t - xã h i trên a bàn thành ph Hà N i do UBND các c p ban hành có n i dung trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Th trư ng các s , ban, ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - VP Chính ph ( b/c); - Các B : KH& T, TC, TP ( b/c); - Thư ng tr c Thành y ( b/c); - Thư ng tr c H ND TP ( b/c); - oàn i bi u QH TPHN ( b/c); Nguy n Th Th o - /c Ch t ch UBND TP; - Các /c PCT UBND TP; - Ch t ch UBND qu n, huy n, TP tr c thu c, xã, phư ng, th tr n; - Chánh, phó Văn phòng UBND TP; - Các phòng chuyên viên VP; - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, KT. PH L C DANH M C CÁC DI TÍCH THÀNH PH TR C TI P QU N LÝ (Kèm theo Quy t nh s 51/2008/Q -UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph ) 1. Nhà lưu ni m 90 Th nhu m 2. Di tích n Ng c Sơn 3. Di tích tư ng Vua Lê 4. Di tích Bích Câu o quán 5. Di tích chùa Láng 6. Di tích Pháo ài Láng 7. Di tích Gò ng thây
 11. 8. Di tích 5D Hàm Long 9. Di tích 48 Hàng Ngang - 35 Hàng Cân 10. Di tích n Bà Ki u 11. Di tích Văn mi u Qu c T Giám 12. Di tích Nhà tù H a Lò 13. Di tích Thành c 14. Di tích C Loa 15. Di tích àn Xã t c 16. Lưu ni m Ch t ch H Chí Minh t i V n Phúc (Hà ông).
Đồng bộ tài khoản