Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về việc ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p – T do – H nh phúc ------ ------------- S : 51/2008/QĐ-UBND Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH T P Đ NH M C D TOÁN CHUYÊN NGÀNH V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 199/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý tài chính c a Công ty nhà nư c và qu n lý v n Nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác; Căn c Quy t đ nh s 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2003 c a B Giao thông v n t i v vi c ban hành quy đ nh b o dư ng k thu t, s a ch a ô tô; Căn c công văn s 1521/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/5/2008 c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i v vi c ch đ đ i v i ngư i lao đ ng; Căn c công văn s 4014/UBND-KT ngày 24/06/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c áp d ng h s đi u ch nh ti n lương tăng thêm đ i v i công nhân lái xe và nhân viên bán vé trên xe trong đ nh m c kinh t k thu t đ i v i ho t đ ng v n t i công c ng b ng xe buýt; Theo đ ngh c a S Giao thông v n t i t i T trình s 151/TT-GTVT ngày 31 tháng 7 năm 2008 kèm theo Biên b n rà soát c a Liên Ngành: Tài chính – Giao thông công chính – Lao đ ng thương binh và Xã h i – Trung tâm qu n lý và đi u hành giao thông đô th Hà N i – T ng Công ty v n t i Hà N i v xây d ng đ nh m c kinh t k thu t cho v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt Hà N i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này t p đ nh m c d toán chuyên ngành v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Đi u 2. Đ nh m c d toán chuyên ngành v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt đư c áp d ng trên đ a bàn Thành ph Hà N i và là cơ s đ xây d ng đơn giá chi phí v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c áp d ng t ngày 01/01/2008 và thay th Quy t đ nh s 76/2003/QĐ-UBND ngày 30/6/2003 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy đ nh t m th i áp d ng các đ nh m c kinh t k thu t v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên đ a bàn thành ph Hà N i. Trong quá trình t ch c th c hi n, S Giao thông v n t i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các đơn v có liên quan thư ng xuyên rà soát, ki m tra đ nh m c d toán chuyên ngành v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên đ a bàn Thành ph Hà N i đ báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, đi u ch nh cho phù h p v i các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . Đi u 4. Chánh văn phòng UBND Thành ph ; Giám đ c các S , Ban, Ngành; Giám đ c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch UBND các Qu n huy n và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n: - TT TU, TT HĐNDTP (đ b/c); PHÓ CH T CH - Đ/c Ch t ch UBNDTP (đ b/c); - Các đ/c PCT UBND TP; - Các B : GTVT, TC; - Như Đi u 4; - V6, KT, XD (6 b ), TH; - Lưu VT. Nguy n Văn Khôi
 2. QUY Đ NH Đ NH M C KINH T - K THU T CHO HO T Đ NG VTHKCC B NG XE BUÝT (kèm theo quy t đ nh s 51/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008) Đ NH M C LAO Đ NG CHO CÔNG NHÂN LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN BÁN VÉ Đ nh m c TT Ch tiêu Kinh t - K thu t Đơn v Buýt l n Buýt TB Buýt nh 1 Th i gian làm vi c m t ca Phút 420 420 420 2 S ngày làm vi c trong năm Ngày 287 287 287 3 S ngày làm vi c trong tháng Ngày 24 24 24 4 S ca xe bình quân/ngày Ca/ngày 2,21 2,16 2,18 5 Hành trình BQ m t ca xe Km/ca 144 125 125 6 T l lao đ ng d phòng % 10 10 10 Đ NH M C TI N LƯƠNG CÔNG NHÂN LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN BÁN VÉ Đ nh m c TT Ch tiêu Kinh t - K thu t Đơn v Buýt l n Buýt TB Buýt nh 1 B c lương công nhân lái xe B c 3/4 3/4 3/4 2 H s lương công nhân lái xe 4,11 3,64 3,25 3 B c lương nhân viên bán vé B c 3/5 3/5 2/5 4 H s lương nhân viên bán vé 2,73 2,73 2,33 5 H s ti n lương tăng thêm 0,45 0,45 0,45 6 Ti n lương t i thi u 1000 đ 620 620 620 Ghi chú: 1. B o hi m xã h i theo ch đ quy đ nh c a nhà nư c và pháp lu t. 2. Ăn ca Đ NH M C TIÊU HAO NHIÊN LI U TRUNG BÌNH TT Lo i xe Đơn v Đ nh m c I Buýt l n Lít/100 km 33,6 II Buýt trung bình Lít/100 km 30,3 III Buýt nh Lít/100 km 19,5 Ghi chú: 1. V i các xe Mercedes và các lo i xe xu t x tương đương áp d ng thêm h s đi u ch nh 1,16. 2. Các xe có tu i đ i ho t đ ng t năm th 5 tr đi áp d ng thêm h s đi u ch nh là: 1,05
 3. Đ NH M C DI N TÍCH THUÊ Đ T Lo i xe Buýt l n Buýt trung bình Buýt nh 2 Di n tích (m ) 149 117,5 87 Đ NH NG CH B O DƯ NG C P I MÁC XE B O DƯ NG C P I (Km) XE BUÝT L N 4.000 XE BUÝT TRUNG BÌNH 4.000 XE BUÝT NH 4.000 Quy đ nh n i dung b o dư ng c p 1 cho các lo i xe - Quy đ nh n i dung b o dư ng c p 1 phương ti n v n t i ô tô trong các đơn v v n t i ô tô như sau: 1. Chu n b 2. R a xe (trong, ngoài g m xe), r a cánh t a nhi t (két nư c) và dàn nóng máy l nh 3. Đưa xe vào v trí b o dư ng và kê kích c n th n 4. Ki m tra đ kín c a các ng d n bôi trơn, nhiên li u, nư c làm mát, d u phanh, côn, ng d n khí. 5. Ki m tra xi t ch t các c m chi ti t l p xung quanh ph n máy và khung xe. 6. Tháo b u l c không khí, r a s ch, thông th i, thay d u, l p l i. 7. Ki m tra, đi u ch nh đ chùng c a các lo i dây côroa. 8. Ki m tra v n ch t rô tuyn ba ngang d c. 9. Ki m tra v n ch t h th ng nhíp, các đăng. 10. Ki m tra xi t ch t h p s . 11. Ki m tra h th ng côn, đi u ch nh theo các thông s chu n c a Nhà s n xu t. 12. Ki m tra m c d u trong các h p ch a: Đ ng cơ, h p s , c u sau, d u phanh, d u côn, d u tr l c lái. Thi u b sung, thay th khi đ n đ nh ng ch. 13. X b n trong bình ch a hơi. 14. Ki m tra đi u ch nh tác d ng c a phanh tay, phanh chân theo các thông s k thu t chu n c a Nhà SX. 15. Ki m tra m c đi n tích trong bình đi n, b sung nư c c t, thông l thông hơi, ki m tra đèn còi. 16. Ki m tra các l p, đ đ o, méo, không đ ng đ u và áp su t hơi l p, bơm l p. 17. Ki m tra tình tr ng c a các c a và s làm vi c c a h th ng đóng m c a b ng đi n, ho c b ng hơi. 18. Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a h th ng: công t c ngu n, công t c làm mát, công t c qu t gió, đ l nh, gió ra, đèn báo trên b ng táp lô. Ki m tra, v sinh các lư i l c khí, dàn nóng, dàn l nh, ho t đ ng bình thư ng c a các qu t dàn nóng, dàn l nh. Ki m tra s b t ch t c a máy nén, puly tăng đai, puly ly h p máy nén, đ căng và hư h ng c a dây đai máy nén. Ti n hành đi u ch nh, thay th n u th y c n thi t. Ki m tra s dò r ga các m i n i, s thi u h t ga, d u bôi trơn máy nén, làm v sinh m t ngoài các đư ng ng. 19. Bơm m vào các vú m .
 4. 20. V sinh và nghi m thu xe sau b o dư ng. Đ NH M C LAO Đ NG B O DƯ NG C P 1 Đ nh m c lao đ ng th c hi n C p (gi ) b c TT N i dung công vi c Xe buýt Xe buýt Xe buýt công l n trung bình nh vi c 1 Chu n b 0,5 0,5 0,5 3 R a xe (trong, ngoài g m xe), r a cánh 2,5 2,5 1,5 3 2 t a nhi t (két nư c) và dàn nóng máy l nh Đưa xe vào v trí b o dư ng và kê kích 0,5 0,5 0,3 3 3 c n th n Ki m tra đ kín c a các ng d n bôi trơn, 1,5 1 1 4 4 nhiên li u, nư c làm mát, d u phanh, côn, ng d n khí Ki m tra xi t ch t các c m chi ti t l p 1 1 0,5 3 5 xung quanh ph n máy và khung xe b t ph n máy Tháo b u l c không khí, r a s ch, thông 0,5 0,5 0,3 5 6 th i, thay d u, l p l i Ki m tra, đi u ch nh đ chùng c a các lo i 0,5 0,5 0,3 3 7 dây côroa 8 Ki m tra v n ch t rô tuyn ba ngang d c 1 1 0,5 3 9 Ki m tra v n ch t h th ng nhíp, các đăng 1 1 0,8 3 10 Ki m tra xi t ch t bu lông, giá b t h p s 0,5 0,5 0,4 4 Ki m tra h th ng côn, đi u ch nh hành 1 1 0,5 4 11 trình t do c a bàn đ p ly h p theo các thông s k thu t Ki m tra m c d u trong các h p ch a: 1,5 1,5 0,8 4 Đ ng cơ, h p s , c u trư c, c u sau, d u 12 phanh, d u côn, d u tr l c lái. Thi u b sung, thay th khi đ n đ nh ng ch. 13 X b n trong bình ch a hơi 0,5 0,5 0,3 Ki m tra đi u ch nh tác d ng c a phanh 1,5 1,5 1 4 14 tay, phanh chân theo các thông s k thu t chu n. Ki m tra m c đi n tích trong bình đi n, b 1 1 0,5 4 15 sung nư c c t, thông l thông hơi, ki m tra đèn còi Ki m tra các l p, đ đ o, méo, không 1 1 0,5 3 16 đ ng đ u và áp su t hơi l p, bơm l p Ki m tra tình tr ng c a các c a và s làm 0,5 0,5 0,3 4 17 vi c c a h th ng đóng m c a b ng đi n, ho c b ng hơi Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a 3 2,5 2 4 h th ng: công t c ngu n, công t c làm 18 mát, công t c qu t gió, đ l nh, gió ra, đèn báo trên b ng táp lô.
 5. Ki m tra, v sinh các lư i l c khí, dàn nóng, dàn l nh, ho t đ ng bình thư ng c a các qu t dàn nóng, dàn l nh. Ki m tra s b t ch t c a máy nén, puly tăng đai, puly ly h p máy nén, đ căng và hư h ng c a dây đai máy nén. Ti n hành đi u ch nh, thay th n u th y c n thi t. Ki m tra s dò r ga các m i n i, s thi u h t ga, d u bôi trơn máy nén, làm v sinh m t ngoài các đư ng ng. 19 Bơm m vào các vú m 1 1 0,5 3 20 V sinh và nghi m thu xe sau b o dư ng 0,5 0,5 0,3 4 C ng 21 29 13 Đ NH M C V T TƯ PH CHO B O DƯ NG C P I TT Tên v t tư ĐVT Xe l n Xe TB Xe nh 1 D ur a Lít 2 1,5 1 2 M bơm L2 EP2 Kg 1 0,6 0,4 3 Gi lau Kg 0,5 0,5 0,5 Ghi chú: 1. Ru t b u l c d u và d u máy đư c thay cùng nhau trong b o dư ng c p cư ng b c – C p 1 2. D u máy và l c d u máy đư c thay l n b o dư ng c p 1 – th hai (8000 km) Đ NH NG CH B O DƯ NG C P II MÁC XE B O DƯ NG C P II (Km) XE BUÝT L N 12.000 XE BUÝT TRUNG BÌNH 12.000 XE BUÝT NH 12.000 Quy đ nh n i dung b o dư ng c p 2 cho các lo i xe - Quy đ nh n i dung b o dư ng c p 2 phương ti n v n t i ô tô trong các đơn v v n t i ô tô như sau: 1. Chu n b tác nghi p (H sơ BD, v t tư, d ng c , đ ngh , phân công công vi c và T s n xu t). 2. R a xe (trong, ngoài g m xe) và các c m t ng thành xe. 3. Ki m tra toàn b xe phát hi n tình tr ng k thu t. 4. Kê kích tháo 2 v l p trư c, tháo r i các moay ơ r a s ch. Ki m tra b , ph t, má phanh, tăm bua c o s ch, thay m m i l p hoàn ch nh. 5. Kê kích tháo 2 v l p sau, tháo r i các moay ơ r a s ch. Ki m tra bi, ph t, má phanh, tăm bua c o s ch, thay m m i l p hoàn ch nh. 6. Ki m tra đi u ch nh khe h supáp. 7. Tháo r a s ch thay d u b u l c khí (thay ru t l c theo đ nh ng ch) l p hoàn ch nh. 8. X c n thùng nhiên li u, thay ru t l c. Ki m tra b o dư ng h th ng nhiên li u. 9. Ki m tra xi t ch t két nư c, b sung nư c, ki m tra đi u ch nh đ chùng dây cua roa.
 6. 10. Ki m tra đi u ch nh h th ng ly h p, tăng ch nh hành trình t do bàn đ p ly h p, tăng ch nh c n đ y ly h p. 11. Ki m tra xi t ch t các m t bích đăng, thay các vòng bi ch th p khi đ n đ nh ng ch ho c h ng. 12. Xi t ch t c gi m sóc, v n ch t h th ng nhíp và đi u ch nh nhíp hơi n u c n. 13. KT đi u ch nh đ dơ tay lái, đ ch m bánh trư c, đ dơ ba ngang, ba d c, xi t ch t, KT d u h th ng lái (thi u b sung). Thay th khi đ n đ nh ng ch. 14. Thay d u h p s ho c b sung theo quy đ nh, xi t ch t các c h p s , r a s ch lư i l c (v i xe B 731, Renault) Thay d u c u sau, ho c b sung KT d u c a h p s bánh răng bán tr c. 15. Ki m tra ho t đ ng c a h th ng phanh (h th ng khí nén, chân không, h th ng ng d n,…), x t p ch t trong bình ch a hơi, ki m tra các van đi u ch nh áp su t, ki m tra m c d u phanh. Đi u ch nh, b sung và thay th khi đ n đ nh ng ch. 16. Ki m tra n ng đ dung d ch c quy, đ thêm nư c, n p đi n n u thi u, r a s ch m t bình đi n, thông l thông hơi, làm s ch đ u bo c, bôi m , l p ch t. 17. Tháo b o dư ng máy phát đi n, máy kh i đ ng, đánh s ch các c góp, ki m tra than, thay th khi đ n đ nh ng ch. 18. Ki m tra ho t đ ng c a toàn b h th ng đi n trên xe như: Đ ng h , đèn, còi, g t nư c h th ng đi n c a hơi,… H ng s a ch a. 19. KT xi t ch t chân máy, b xe, tra d u các kh p c a. KT h th ng đóng m c a. KT xi t ch t các chân gh . Bôi trơn vào các ch t c a, b n l … 20. Ki m tra đ mòn, đ o, không đ ng đ u, áp su t hơi l p, bơm n u thi u, đ o l p theo quy đ nh. N u l p có hi n tư ng mòn b t thư ng ph i ki m tra các h th ng liên quan. 21. Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a toàn b h th ng: công t c ngu n, công t c làm mát, công t c qu t gió, đ l nh, gió ra, h th ng các đèn báo trên b ng táp lô,… Ch n đoán phát hi n nh ng hư h ng b t thư ng c a h th ng. Tháo và làm v sinh các lư i l c khí, ki m tra và v sinh các c a gió ra. L p ráp các c m chi ti t, b ph n. Tháo ki m tra và b o dư ng các mô tơ qu t dàn nóng, dàn l nh. Thay ch i than qu t khi mòn ho c đ n đ nh ng ch. L p ráp các chi ti t b ph n. V sinh dàn nóng, dàn l nh. Ki m tra s dò r ga các kh p n i, v sinh các đư ng ng. Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a máy nén khí. Tháo ki m tra và b o dư ng ly h p t máy nén khí, ki m tra s thi u h t ga, d u bôi trơn máy nén khí. B sung ga, d u bôi trơn máy nén khí n u thi u. L p ráp các c m chi ti t, b ph n. Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a h th ng, đi u ch nh cho phù h p v i yêu c u k thu t. 22. Bơm m vào t t c các vú m . 23. Đi th ki m nghi m ch t lư ng b o dư ng và các yêu c u k thu t khác sau khi b o dư ng. 24. V sinh xe bàn giao xe. Đ NH M C LAO Đ NG B O DƯ NG C P 2 Đ nh m c lao đ ng (gi ) C p Xe buýt b c TT N i dung công vi c Xe buýt Xe buýt trung công l n nh vi c bình Chu n b tác nghi p (H sơ BD, v t tư, d ng c , 1 0,6 0,6 0,6 3 đ ngh , phân công công vi c và T s n xu t).
 7. R a xe (trong, ngoài g m xe) và các c m t ng 2 3,5 3,5 2,5 3 thành xe. 3 Ki m tra toàn b xe phát hi n tình tr ng k thu t. 3 2 2 5 Kê kích tháo 2 v l p trư c, tháo r i các moay ơ 4 r a s ch. Ki m tra b , ph t, má phanh, tăm bua 7 5 4 4 c o s ch, thay m m i l p hoàn ch nh. Kê kích tháo 2 v l p sau, tháo r i các moay ơ 5 r a s ch. Ki m tra bi, ph t, má phanh, tăm bua 7 5 4 4 c o s ch, thay m m i l p hoàn ch nh. 6 Ki m tra đi u ch nh khe h supáp. 2,5 2,5 2 5 Tháo r a s ch thay d u b u l c khí (thay ru t l c 7 1 1 1 3 theo đ nh ng ch) l p hoàn ch nh. X c n thùng nhiên li u, thay ru t l c. Ki m tra 8 2 2 1,5 3 b o dư ng h th ng nhiên li u. Ki m tra xi t ch t két nư c, b sung nư c. Ki m 9 1 1 1 3 tra đi u ch nh đ chùng dây cua roa. Ki m tra đi u ch nh h th ng ly h p, tăng ch nh 10 hành trình t do bàn đ p ly h p, tăng ch nh c n 1,5 1 1 4 đ y ly h p. Ki m tra xi t ch t các m t bích đăng, thay các 11 2 1,5 1 3 vòng bi ch th p khi đ n đ nh ng ch ho c h ng. Xi t ch t c gi m sóc, v n ch t h th ng nhíp và 12 2 1 1 3 đi u ch nh nhíp hơi n u c n. KT đi u ch nh đ dơ tay lái, đ ch m bánh trư c, đ dơ ba ngang, ba d c, xi t ch t, KT d u h 13 4 4 2,5 5 th ng lái (thi u b sung). Thay th khi đ n đ nh ng ch. Thay d u h p s ho c b sung theo quy đ nh, xi t ch t các c h p s , r a s ch lư i l c (v i xe B 14 1 1 0,5 4 731, Ranault) Thay d u c u sau, ho c b sung KT d u c a h p s bánh răng bán tr c. Ki m tra ho t đ ng c a h th ng phanh (h th ng khí nén, chân không, h th ng ng d n,…), x t p 15 ch t trong bình ch a hơi, ki m tra các van đi u 2,5 2 1,5 5 ch nh áp su t, ki m tra m c d u phanh. Đi u ch nh, b sung và thay th khi đ n đ nh ng ch. Ki m tra n ng đ dung d ch c quy, đ thêm nư c, n p đi n n u thi u, r a s ch m t bình đi n, 16 1 1 0,5 4 thông l thông hơi, làm s ch đ u bo c, bôi m , l p ch t. Tháo b o dư ng máy phát đi n, máy kh i đ ng, 17 đánh s ch các c góp, ki m tra than, thay th khi 3,5 3,5 2,5 4 đ n đ nh ng ch. Ki m tra ho t đ ng c a toàn b h th ng đi n trên 18 xe như: Đ ng h , đèn, còi, g t nư c h th ng đi n 3,5 3,5 2,5 4 c a hơi,… H ng s a ch a. KT xi t ch t chân máy, b xe, tra d u các kh p 19 c a. KT h th ng đóng m c a. KT xi t ch t các 3 3 2,5 4 chân gh . Bôi trơn vào các ch t c a, b n l …
 8. Ki m tra đ mòn, đ o, không đ ng đ u, áp su t hơi l p, bơm n u thi u, đ o l p theo quy đ nh. 20 3 2 1 4 N u l p có hi n tư ng mòn b t thư ng ph i ki m tra các h th ng liên quan. Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a toàn b h th ng: công t c ngu n, công t c làm mát, công t c qu t gió, đ l nh, gió ra, h th ng các đèn báo trên b ng táp lô,… Ch n đoán phát hi n nh ng hư h ng b t thư ng c a h th ng. Tháo và làm v sinh các lư i l c khí, ki m tra và v sinh các c a gió ra. L p ráp các c m chi ti t, b ph n. Tháo ki m tra và b o dư ng các mô tơ qu t dàn nóng, dàn l nh. Thay ch i than qu t khi mòn ho c đ n đ nh ng ch. L p ráp các chi ti t b ph n. 21 10 10 8 4 V sinh dàn nóng, dàn l nh. Ki m tra s dò r ga các kh p n i, v sinh các đư ng ng. Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a máy nén khí. Tháo ki m tra và b o dư ng ly h p t máy nén khí, ki m tra s thi u h t ga, d u bôi trơn máy nén khí. B sung ga, d u bôi trơn máy nén khí n u thi u. L p ráp các c m chi ti t, b ph n. Ki m tra s ho t đ ng bình thư ng c a h th ng, đi u ch nh cho phù h p v i yêu c u k thu t. 22 Bơm m vào t t c các vú m . 1 1 0,5 3 Đi th ki m nghi m ch t lư ng b o dư ng và các 23 2 1,5 1 5 yêu c u k thu t khác sau khi b o dư ng. 24 V sinh xe bàn giao xe. 1 1 0,5 4 T ng c ng 69 60 45 Đ NH M C V T TƯ PH CHO B O DƯ NG C P II TT Tên v t tư ĐVT Xe buýt l n Xe buýt TB Xe buýt nh 1 D ur a Lít 4 4 3 2 Xăng r a Lít 1 1 1 3 D u (xăng) ch y th Lít 3 3 2 4 M bơm Kg 1 1 0,5 5 M bi Kg 4 4 2 6 Băng dính cách đi n Cu n 1 0,5 0,5 7 Gi lau Kg 2,5 2 2 8 Gi y ráp T 2 1 1 9 Bìa cách đi n T 0,5 0,5 0,5 10 D u bơm cao áp Lít 0,15 0,3 Ghi chú: 1. M bi moăy-ơ: Ph m c p API: NLG-2,3; NLGI EP-2: Tiêu chu n SAE: J310A.
 9. 2. M bi máy phát, máy đ : M đ c ch ng theo hư ng d n k thu t c a Nhà s n xu t. Đ NH NG CH S D NG V T TƯ CHÍNH CHO B O DƯ NG Đ NH KỲ C P II TT Lo i xe L c gió L cd u L c n/li u L c tách m Dây đai (1000 km) (1000 km) (1000 km) (1000 km) Khí nén (1000 km) 1 Buýt l n 20 8 16 48 42 2 Buýt trung bình 20 8 20 48 42 3 Buýt nh 24 8 20 48 36 Ghi chú: 1. V t tư chính trong b o dư ng đ nh kỳ: là v t tư b t bu c ph i thay trong b o dư ng đ nh kỳ - c p II. 2. L c d u máy đư c thay cùng v i d u máy trong các l n b o dư ng c p b t bu c Đ NH NG CH S A CH A L N XE VÀ T NG THÀNH Đ NH M C S A CH A L N L U Đ U (1000 KM) H ng xe Máy G m + T/l c Đi n Đi u hòa V Xe buýt L n 240 240 240 200 300 Xe buýt TB 220 220 220 200 300 Xe buýt Nh 200 200 200 200 300 * Đ nh ng ch s a ch a các l n ti p theo b ng 90% đ nh ng ch l n trư c li n k . Đ NH NG CH S D NG PH TÙNG PH N MÁY Đ NH M C S D NG (KM) ĐƠN TT TÊN CHI TI T HÀNG NGO I Xe buýt V Xe buýt l n Xe buýt TB nh 1 Pistong, xi lanh, séc măng B 150.000 150.000 120.000 2 M t quy lát Cái 240.000 240.000 180.000 3 Bơm cao áp Cái 240.000 240.000 240.000 4 Pistong bơm cao áp B 100.000 100.000 80.000 5 Kim phun (pép phun) Cái 100.000 100.000 80.000 6 Bơm tay nhiên li u Cái 120.000 120.000 100.000 7 Bơm hơi Cái 220.000 220.000 160.000 8 Bơm nư c Cái 160.000 160.000 120.000 9 Các lo i vòng bi máy B 60.000 60.000 60.000 10 Đ ng cơ t ng thành Cái 270.000 270.000 180.000 11 Supáp hút, x Cái 160.000 160.000 120.000 12 B c biên, b c tr c cơ B 160.000 160.000 120.000 13 Ph t tr c cơ Cái 60.000 60.000 60.000 14 Két nư c Cái 240.000 240.000 200.000
 10. 15 Tr c cơ c t 0 Cái 220.000 220.000 200.000 16 Tr c cơ h s t Cái 160.000 160.000 120.000 17 Tr c cam Cái 250.000 250.000 200.000 18 Vành răng bánh đà Cái 150.000 150.000 120.000 19 Két làm mát d u Cái 240.000 240.000 180.000 20 Tay biên Cái 240.000 240.000 180.000 21 Giàn supáp B 240.000 240.000 180.000 22 C m t t máy Cái 160.000 160.000 120.000 23 N p đ y giàn xupáp Cái 240.000 240.000 180.000 24 Bơm d u máy Cái 240.000 240.000 180.000 25 Gioăng máy B 60.000 60.000 60.000 26 Bánh răng cam Cái 240.000 240.000 180.000 27 D n đ ng supáp (đũa đ y, con đ i) Cái 240.000 240.000 180.000 Các lo i vòng bi ngoài đ/cơ (bi bơm Vòng 48.000 48.000 48.000 28 nư c, cánh qu t, puly…) 29 Các lo i puly Cái 180.000 180.000 180.000 30 Turbo tăng áp B 180.000 180.000 180.000 31 Cao su chân máy B 180.000 180.000 180.000 32 ng x m m Cái 180.000 180.000 180.000 33 B u gi m thanh Cái 180.000 180.000 180.000 34 Bánh đà Cái 240.000 240.000 240.000 Ghi chú: 1. Các V t tư, ph tùng trên là nh ng v t tư ph tùng chính hãng, ngo i nh p. 2. Các V t tư, ph tùng n i đ a Trung Qu c, ho c không chính hãng có đ nh ng ch th p hơn đ nh ng ch s d ng trên, tùy theo th c t s d ng và hư h ng đ gi i quy t và c p phát. Đ NH M C LAO Đ NG S A CH A L N PH N MÁY Đ nh m c lao đ ng (gi ) C pb c TT N I DUNG CÔNG VI C Xe buýt l n, Xe buýt công vi c TB Nh 1 Làm các th t c biên b n giao nh n phương ti n 3 3 4 trư c khi xe đưa vào s a ch a l n. 2 Chu n b s n xu t: chu n b các h sơ gi y t : T trình SCL, phi u yêu c u s a ch a, l nh SC kiêm biên b n nghi m thu, d trù VTPT,… và các gi y t , tài li u, thông s k thu t khác liên quan. 34 28 4 Chu n b trang thi t b , đ ngh , các thi t b đo ki m, các thi t b s a ch a trang, đ ngh c m tay. R a toàn b ph n máy, g m, v , xe, lau chùi, v sinh, làm khô ph n máy.
 11. Ch n đoán, ki m tu tình tr ng k thu t ban đ u, đánh giá sơ b ch t lư ng, tình tr ng k thu t t ng thành s a ch a l n. 3 Tháo toàn b ph n máy ra kh i xe 34 22.4 3 4 C u, rút máy đưa v nơi s a ch a 1.7 1.4 3 5 Tháo thông r a két nư c và két làm mát khí n p 13.6 11.2 4 6 Tháo r i các chi ti t ph n Máy bao g m: 34 22.4 Tháo bư ng côn bánh đà 4 Tháo b đ u ra kh i Block máy 4 Tháo n p dàn, c n đ y xupáp 3 Tháo bơm cao áp, kim phun 3 Tháo ng hút, ng x 3 Tháo bơm hơi, ho c bơm chân không 3 Tháo m t qui lát 5 Tháo cate, tay biên, piston 5 Tháo th t gi a (á/d ng xe có th t gi a) 5 Tháo ng xy lanh 5 Tháo tr c cam, con đ i 5 Tháo bơm d u, g i đ tr c cơ 4 Tháo xupáp 4 Tháo bơm th y l c 4 Tháo l c d u, l c khí, két làm mát d u 4 Tháo thông r a k t nư c và két làm mát khí n p 4 7 C o r a các chi ti t máy 34 22.4 3 8 Ki m tu các chi ti t khi tháo, đo đ c các thông s 20.4 14 6 k thu t và l p phương án s a ch a chi ti t 9 S a ch a các chi ti t và l p t ng thành 166.1 125 Ki m tra c o rà b c biên, b c Palie 20.4 14 5 Ki m tra thông r a đư ng d u 8 6 4 Ki m tra đo đ c các thông s k thu t c m 6.8 5.6 5 Piston, tay biên, xéc măng Rà xupáp 20.4 14 3 L p xupáp vào m t qui lát 6.8 5.6 4 L p sơ mi vào thân máy + Xi lanh ư t ho c xi lanh khô th l ng 6.8 5.6 5 + Xi lanh khô ép ch t & doa 20.4 16.8 5 L p xéc măng vào pistong 3.4 2.8 5 L p pistong vào tay biên 3.4 2.8 5 Ki m tra, l p tr c cơ, l p pistong, tay biên vào 13.6 11.2 6 máy
 12. L p bơm d u 0.85 0.7 5 L p tr c cam, con đ i, bánh răng, đ u máy, đuôi 13.6 8.4 5 máy L p vành răng bánh đà 1.7 1.4 4 L p m t quy lát, giàn cò, th t gi a 11.9 7 4 L p các te, van áp l c d u 3.4 2.8 4 L p két làm mát d u 1.7 1.4 4 L pc mb ul cd u 1.7 1.4 4 L p các lo i c m bi n vào thân máy 0.85 0.7 4 L p bơm nư c 0.85 0.7 4 L p bơm tr l c lái 0.85 0.7 4 L p bơm hơi ho c bơm chân không 1.7 1.4 5 L p bánh đà, puly đ u tr c 3.4 2.8 4 L p hoàn ch nh b ly h p, gi m ch n 1.7 1.4 4 L p, ch nh xupháp 3.4 2.8 4 L p ng hút, ng x 1.7 1.4 4 L p bơm cao áp, kim phun 6.8 5.6 4 10 L p máy lên xe hoàn ch nh 68 44.8 4 11 Đ các lo i d u, nư c làm mát 1.4 0.8 3 12 Rà máy, đi u ch nh, v sinh xe 11.6 11.2 4 13 Hoàn ch nh, đi th , bàn giao 6.8 5.6 5 C ng 428.6 312.2 T ng c ng 429 312 Đ NH NG CH S D NG PH TÙNG PH N G M + TRUY N L C Đ NH M C S D NG (KM) TT TÊN CHI TI T HÀNG NGO I ĐƠN V Xe buýt l n Xe buýt TB Xe buýt nh 1 C u trư c, sau B 240.000 240.000 240.000 2 Moay ơ trư c, sau Cái 240.000 240.000 240.000 3 Nhíp trư c, sau Cái 180.000 180.000 160.000 4 Nhíp hơi Cái 150.000 150.000 5 T ng phanh Cái 120.000 120.000 120.000 6 Bàn ép côn Cái 120.000 120.000 120.000 7 H p tay lái Cái 240.000 240.000 240.000 8 Bi moay ơ Vòng 80.000 80.000 80.000 Ch th p, g i đ , bi trung gian B 80.000 80.000 80.000 9 các đăng 10 Tr c các đăng Cái 220.000 220.000 240.000 11 Bơm tr l c tay lái Cái 120.000 120.000 120.000
 13. 12 Bánh răng các lo i B 180.000 180.000 150.000 13 Đĩa ly h p Cái 50.000 50.000 50.000 14 Xi lanh phanh bánh xe B 80.000 80.000 80.000 15 Gi m xóc Cái 80.000 80.000 80.000 16 B c càng ch A Cái 80.000 80.000 80.000 17 T ng côn, tr l c Cái 120.000 120.000 120.000 18 Các lo i van hơi B 120.000 120.000 120.000 19 Xi lanh đóng m c a hơi Cái 120.000 120.000 120.000 20 B u phanh trư c, sau Cái 120.000 120.000 120.000 21 B đ ng t c B 120.000 120.000 120.000 22 B c c càng tăng phanh Cái 120.000 120.000 120.000 23 Gioăng ph t tay lái B 60.000 60.000 60.000 24 Ph t moay ơ B 24.000 24.000 24.000 25 Bulông t c kê Cái 120.000 120.000 120.000 26 c nhíp + b c B 60.000 60.000 60.000 27 c b c phi dê B 120.000 120.000 120.000 28 B u tr l c hơi, chân không Cái 120.000 120.000 120.000 29 Bánh răng vành ch u qu d a Cái 240.000 240.000 220.000 30 B vi sai B 240.000 240.000 220.000 31 Tr c láp Cái 240.000 240.000 220.000 32 Tr c ba ngang, ba d c Cái 240.000 240.000 220.000 33 Rô tuyn lái Cái 80.000 80.000 80.000 34 H p tay s + c n s Cái 240.000 240.000 240.000 35 Tr ng phanh Cái 200.000 200.000 200.000 36 La Jăng Cái 200.000 200.000 180.000 37 Séc măng bơm hơi B 60.000 60.000 60.000 38 Xi lanh, pistong bơm hơi Cái 120.000 120.000 120.000 39 B u phanh tay Cái 220.000 220.000 220.000 40 V i côn B 24.000 24.000 24.000 41 V i phanh B 60.000 60.000 60.000 42 Má phanh B 42.000 42.000 42.000 43 Gu c phanh Cái 180.000 180.000 180.000 44 B tăng phanh B 120.000 120.000 150.000 45 Các lo i bình hơi Cái 220.000 220.000 220.000 46 Tr c sơ c p, th c p h p s Cái 240.000 240.000 240.000 47 Tr c A cơ h p s Cái 150.000 150.000 150.000 48 Cánh qu t làm mát Cái 120.000 120.000 100.000 49 Bi T m ly h p B 120.000 120.000 120.000
 14. 50 Càng m ly h p Cái 120.000 120.000 120.000 51 Các lo i tuy ô cao su Cái 60.000 60.000 60.000 52 Các lo i vòng bi c u, h p s Vòng 180.000 180.000 180.000 53 Các lo i cao su gi m ch n Cái 48.000 48.000 48.000 54 B c, c gi ng c u Cái 80.000 80.000 80.000 Ghi chú: 1. Các V t tư, ph tùng trên là nh ng v t tư ph tùng chính hãng, ngo i nh p 2. Các V t tư, ph tùng n i đ a Trung Qu c, ho c không chính hãng có đ nh ng ch th p hơn đ nh ng ch s d ng trên, tùy theo th c t s d ng và hư h ng đ gi i quy t và c p phát. Đ NH M C LAO Đ NG S A CH A L N PH N G M + TRUY N L C Đ nh m c gi công (gi ) C p b c TT N I DUNG CÔNG VI C Buýt l n, công Buýt nh vi c buýt TB 1 Làm th t c biên b n giao nh n phương ti n trư c 3 3 4 khi xe vào s a ch a l n 2 Chu n b s n xu t: chu n bi các h sơ gi y t : T 51 36 4 trình SCL, phi u yêu c u s a ch a, l nh SC kiêm biên b n nghi m thu, d trù VTPT,… và các gi y t , tài li u, thông s k thu t khác liên quan. Chu n b trang thi t b , đ ngh , các thi t b đo ki m, các thi t b s a ch a trang, đ ngh c m tay. R a toàn b ph n g m, v , xe, lau chùi, v sinh, làm khô. Ch n đoán, ki m tu tình tr ng k thu t ban đ u, đánh giá sơ b ch t lư ng, tình tr ng k thu t t ng thành s a ch a l n. 3 Đưa xe vào v trí s a ch a, kê kích toàn b xe, tháo 20.4 14.4 4 toàn b h th ng l p và các c m t ng thành chi ti t liên quan. 4 Tháo h các c m t ng thành kh i xe 91.3 52.2 Tháo, l p tr c các đăng 1.7 1.2 4 Tháo, l p toàn b h th ng h p s 27.2 14.4 5 Tháo, l p các bánh xe 3.4 1.8 3 Tháo, l p moay-ơ 13.6 7.2 3 Tháo, l p d m c u sau 20.4 12 4 Tháo, l p d m c u trư c 17.0 9.6 4 Tháo, l p h th ng phanh, t ng phanh, c m phanh 6.0 4.0 4 tay, tr l c phanh, b u phanh trư c, sau Tháo h h th ng ly h p, tr l c ly h p 2.0 2.0 4 5 Ki m tu các chi ti t khi tháo, đo đ c các thông s k 40.8 24 thu t và l p phương án s a ch a chi ti t 6 S a ch a, thay th các chi ti t tr c các đăng 6.8 6.0 4
 15. Thay bi ch th p các đăng 5.1 3.6 4 Thay b g i đ trung gian 1.7 2.4 4 7 S a ch a, thay th các chi ti t h p s 40.8 21.6 5 8 S a ch a c m ly h p, d n đ ng và tr l c 17.5 12.8 4 Thay cupben t ng côn 2.55 2.4 4 Thay cupben tr l c côn 2.55 2.4 4 Thay bàn ép côn, lá côn, bi T, càng cua: 4 Thay bàn ép kh i bánh đà 2.55 1.8 4 Tháo bi bánh đà 1.7 1.2 4 Thay th , l p l i hoàn ch nh 5.1 3.0 4 S a ch a h th ng d n đ ng và tr l c 3.0 2.0 4 9 S a ch a c m truy n l c chính 40.8 21.6 4 10 S a ch a các c m moay-ơ và liên quan 47.6 26.4 4 Thay vòng bi moay-ơ 3.4 2.4 4 S a ch a ren, thay bu lông t c kê 13.6 9.6 4 Thay cao su cupben phanh 2.4 4 Thay xy lanh phanh bánh xe, b u phanh 6.8 4.8 4 Thay b c tr c qu đào 13.6 4 Thay c n tăng phanh 3.4 2.4 4 S a ch a, thay mâm phanh 3.4 2.4 4 Thay má phanh 3.4 2.4 4 12 S a ch a, thay th h th ng lái và tr l c lái: 77.35 48.6 - Thay b b c + c tr tay lái ( c phi nhê) 13.6 9.6 4 - Thay rô tuyn ba ngang 2.55 1.8 4 - Thay ba d c 6.8 2.4 4 - Thay đòn quay trung gian 3.4 4 - Thay b gioăng ph t h p tay lái 20.4 14.4 5 - Thay bơm tr l c lái 3.4 3.6 5 - Thay tuy ô tr l c lái 10.2 4.8 4 - Thay bi ch th p tr c tay lái 3.4 2.4 5 - Thay bi và s a ch a giá đ tr c tay lái 13.6 9.6 5 13 S a ch a h th ng nhíp, gi m sóc, gi m ch n 44.2 28.8 4 trư c - Thay lá nhíp s 1, s 2, b c c nhíp 10.2 7.2 4 - Thay b nhíp (tr nhíp s 1, s 2) 34 21.6 4 14 S a ch a, thay th h th ng d n đ ng phanh 27.8 19.8 - Thay tuy ô phanh 6.8 4.8 4 - Thay t ng phanh ho c cupben t ng phanh 5.1 3.6 5 - Thay b u tr l c phanh 3.4 2.4 4
 16. - Thay b chia dòng phanh 3.4 2.4 5 - Thay rơ le ho c van hơi các lo i 5.1 3.6 5 - S a ch a thay th c m phanh tay 4.0 3.0 4 15 Đ d u 1.4 1.4 16 Ki m tra toàn b đ đ o, đ méo, đ mòn không 23.2 19.2 4 đ ng đ u c a h th ng l p, cân b ng đ ng h th ng lazang bánh xe, l p toàn b h th ng l p, (thay l p n u đ n đ nh ng ch), h kích Hoàn ch nh toàn b , đi th , bàn giao C ng 527.15 335.8 T ng c ng 527 336 Đ NH NG CH S D NG PH TÙNG PH N ĐI N Đ NH M C S D NG (KM) TT TÊN CHI TI T HÀNG NGO I ĐƠN V Xe buýt l n Xe buýt TB Xe buýt nh 1 Máy phát đi n Cái 180.000 180.000 180.000 2 Còi đi n Cái 50.000 50.000 50.000 3 Ti t ch Cái 60.000 60.000 60.000 4 Môtơ g t mưa B 100.000 100.000 100.000 5 Rơ le c t mát Cái 100.000 100.000 100.000 6 Đèn pha Cái 120.000 120.000 120.000 7 Bóng đèn các lo i Cái 24.000 24.000 24.000 8 Rơ le các lo i Cái 80.000 80.000 80.000 9 Ch i than máy phát, máy đ Cái 24.000 24.000 36.000 10 Vòng bi máy phát đi n Cái 60.000 60.000 60.000 11 Công t c các lo i Cái 60.000 60.000 60.000 12 Cáp c quy Cái 180.000 180.000 180.000 13 Đ ng h các lo i Cái 180.000 180.000 180.000 14 B đóng m c a đi n Cái 120.000 120.000 120.000 15 Các lo i c m bi n Cái 60.000 60.000 60.000 16 Bugi s y Cái 180.000 180.000 180.000 H p đi u khi n g t mưa, s y Cái 120.000 120.000 120.000 17 đ ng cơ 18 Đèn tr n, đèn bi n tuy n B 120.000 120.000 120.000 19 C n, ch i g t mưa B 60.000 60.000 60.000 Ghi chú: 1. Các V t tư, ph tùng trên là nh ng v t tư ph tùng chính hãng, ngo i nh p. 2. Các v t tư, ph tùng n i đ a Trung Qu c, ho c không chính hãng có đ nh ng ch th p hơn đ nh ng ch s d ng trên, tùy theo th c t s d ng và hư h ng đ gi i quy t và c p phát.
 17. Đ NH M C LAO Đ NG S A CH A L N PH N ĐI N Đ nh m c gi công (gi ) C p b c TT N I DUNG CÔNG VI C Buýt l n, công Buýt nh vi c buýt TB 1 Làm th t c biên b n giao nh n phương ti n trư c 3 3 4 khi xe vào s a ch a l n 2 R a toàn b ph n xe, lau chùi, v sinh, làm khô 4 4 3 3 Chu n b s n xu t: chu n bi các h sơ gi y t : T 24 20 4 trình SCL, phi u yêu c u s a ch a, l nh SC kiêm biên b n nghi m thu, d trù VTPT,… và các gi y t , tài li u, thông s k thu t khác liên quan. Chu n b trang thi t b , đ ngh , các thi t b đo ki m, các thi t b s a ch a trang, đ ngh c m tay. Ch n đoán, ki m tu tình tr ng k thu t ban đ u, đánh giá sơ b ch t lư ng, tình tr ng k thu t t ng thành s a ch a l n. Ki m tu và l p phương án s a ch a. 4 Đưa xe vào v trí s a ch a, tháo toàn b h th ng 131 118 chi ti t, c m chi ti t ra kh i xe. - Tháo, l p máy phát 1.5 2 4 - Tháo, l p máy đ 1.5 2 4 - Tháo, l p các c m đèn trư c 2 2 4 - Tháo, l p các c m đèn sau 2 2 4 - Tháo, l p đèn nóc 2 2 4 - Tháo, l p các đèn trong xe 24 16 4 - Tháo, l p loa, radio, micro 3 3 4 - Tháo, l p khoang táp lô 3 3 4 - Tháo, l p b s y kính, sư i 2 2 4 - Tháo, l p b g t mưa 2 2 4 - Tháo, l p h th ng qu t thông gió 2 2 4 - Tháo, l p h th ng đóng m c a 2 1 4 - Tháo, l p bó dây đ u xe, b ng c u chì 4 4 5 - Tháo, l p bó dây tr n xe (k tháo p tr n, p 20 15 5 sư n) - Tháo, l p bó dây satxi 24 24 5 - Tháo, l p bó dây đuôi xe 12 12 5 - Tháo, l p bó dây khoang đ ng cơ 16 16 5 - Tháo, l p h th ng đi u khi n rơle, c u chì, c quy 8 8 4 5 S a ch a máy phát đi n 6 6 4 + Thay b ch i than 1.0 1.0 4 + Thay vòng bi 1.0 1.0 4 + Thay đi t 2.0 2.0 4
 18. + S a ch a c góp 1.0 1.0 4 + Đo ki m roto, stato, các đi t, ti t ch 1.0 1.0 4 6 S a ch a máy đ 6 6 4 + Thay b ch i than 1.5 1.5 4 + Thay vòng bi ho c b c 2.0 2.0 4 + Thay b côn, gi m t c 1.5 1.5 4 + Đo ki m roto, stato, rơ le đ 1.0 1.0 4 7 S a ch a bó dây đ u xe, thay dây m i 18 16 5 8 S a ch a bó dây tr n xe, thay dây m i 18 16 5 9 S a ch a bó dây sát xi, thay dây m i 18 16 5 10 S a ch a bó dây đuôi xe, thay dây m i 18 16 5 11 S a ch a bó dây khoang đ ng cơ, thay dây m i 18 16 5 12 Ki m tra hoàn thi n, bàn giao 6 6 5 C ng 264 237 Đ NH NG CH S D NG PH TÙNG PH N ĐI U HÒA Đ NH M C S D NG (KM) TT TÊN CHI TI T HÀNG NGO I ĐƠN V Xe buýt l n Xe buýt TB Xe buýt nh 1 B dây đai máy kéo nén B 48.000 48.000 48.000 2 Vòng bi ly h p Cái 60.000 60.000 60.000 3 Bình l c làm khô Cái 48.000 48.000 48.000 Ch i than qu t dàn nóng, dàn B 132.000 132.000 132.000 4 l nh 5 Mô tơ qu t dàn l nh Cái 132.000 132.000 132.000 6 Mô tơ qu t dàn nóng Cái 132.000 132.000 132.000 7 Lư i l c B 48.000 48.000 48.000 8 C m van máy nén B 84.000 84.000 84.000 9 Lá thép ch th p truy n l c Cái 60.000 60.000 60.000 10 Lá van máy nén B 84.000 84.000 84.000 11 M t đ dàn van máy nén B 84.000 84.000 84.000 12 Xéc măng máy nén B 84.000 84.000 84.000 B c vòng bi c tr c, c biên B 84.000 84.000 84.000 13 ho c cơ c u d n đ ng v i bơm quay 14 Van ti t lưu Cái 84.000 84.000 84.000 15 C m piston, tay biên máy nén B 132.000 132.000 132.000 16 Tuy ô cao su B 132.000 132.000 132.000 17 Cánh qu t dàn nóng, dàn l nh Cái 60.000 60.000 60.000 18 Mô tơ qu t dàn nóng, dàn l nh B 132.000 132.000 132.000
 19. C m c m bi n đi u khi n nhi t Cái 84.000 84.000 84.000 19 đ 20 B rơ le, công t c đi u khi n B 132.000 132.000 132.000 21 Máy nén đi u hòa B 200.000 200.000 200.000 22 Dàn l nh Cái 200.000 200.000 200.000 23 Dàn nóng Cái 200.000 200.000 200.000 24 B ng đi u khi n B 200.000 200.000 200.000 25 Công t c áp su t Cái 200.000 200.000 200.000 26 C m ly h p t B 200.000 200.000 200.000 27 C m đư ng ng cao áp B 200.000 200.000 200.000 28 C m đư ng ng th p áp B 200.000 200.000 200.000 29 Bình ch a Cái 200.000 200.000 200.000 30 Thay gaz Kg 84.000 84.000 84.000 31 Thay d u máy nén Ml 84.000 84.000 84.000 Ghi chú: 1. Các V t tư, ph tùng trên là nh ng v t tư ph tùng chính hãng, ngo i nh p. 2. Các V t tư, ph tùng n i đ a Trung Qu c, ho c không chính hãng có đ nh ng ch th p hơn đ nh ng ch s d ng trên, tùy theo th c t s d ng và hư h ng đ gi i quy t và c p phát. Đ NH M C LAO Đ NG S A CH A L N PH N ĐI U HÒA Đ nh m c gi công (gi ) C p b c TT N I DUNG CÔNG VI C Buýt l n, công Buýt nh vi c buýt TB 1 Làm th t c biên b n giao nh n phương ti n trư c 3 3 4 khi xe vào s a ch a l n 2 R a toàn b ph n xe, lau chùi, v sinh, làm khô 4 4 3 3 Chu n b s n xu t: chu n bi các h sơ gi y t : T 18 18 4 trình SCL, phi u yêu c u s a ch a, l nh SC kiêm biên b n nghi m thu, d trù VTPT,… và các gi y t , tài li u, thông s k thu t khác liên quan. Chu n b trang thi t b , đ ngh , các thi t b đo ki m, các thi t b s a ch a trang, đ ngh c m tay. Ch n đoán, ki m tu tình tr ng k thu t ban đ u, đánh giá sơ b ch t lư ng, tình tr ng k thu t t ng thành s a ch a l n. Ki m tu và l p phương án s a ch a. 4 Đưa xe vào v trí s a ch a, tháo toàn b h th ng 86.2 74.8 chi ti t, c m chi ti t ra kh i xe. - Thu h i ga 1.2 1.2 4 - Tháo, l p qu t giàn nóng, giàn l nh 2.4 3.6 4 - Tháo, l p dàn nóng 3.6 3.6 5 - Tháo, l p dàn l nh 4.8 4.8 5
 20. - Tháo, l p h th ng đư ng ng, bình ch a, l c 19.2 14.4 5 - Tháo, l p v sinh c a chia gió 12 9.6 4 - Tháo, l p máy nén 2.4 4.8 5 - Tháo, l p b ng đi n đi u khi n 3.5 3.5 5 - Tháo, l p công t c đi u khi n 1.2 1.2 5 - Tháo, l p h th ng dây đi n 14.4 9.6 5 - Tháo, l p toàn b h th ng tr n xe 25 22 4 5 S a ch a, thay th qu t dàn nóng, dàn l nh 7.2 4.8 5 6 Ki m tra, xúc r a, s a ch a cánh t n nhi t giàn 19.2 19.2 5 nóng, thay th 7 Ki m tra, xúc r a, s a ch a cánh t n nhi t giàn 19.2 19.2 5 l nh, thay th 8 Ki m tra, s a ch a, thay th máy nén 21.6 21.6 5 - S a ch a, thay th c m ly h p t 2.4 2.4 5 + Tháo, l p c m ly h p t 1.2 1.2 5 + Thay vòng bi ly h p t , lá thép 0.6 0.6 5 + Thay cu n dây ly h p 0.6 0.6 5 - Thay pistong, xy lanh, tr c cơ, vòng bi, ph t… 19.2 19.2 5 9 S a ch a, thay th c m puly trung gian 2.4 2.4 4 10 S a ch a giá đ máy nén 2.4 2.4 4 11 Ki m tra s a ch a, thay th h th ng đi u khi n 9.6 7.2 5 12 Ki m tra, x lý đ kín h th ng 9.6 9.6 5 13 Đ d u máy nén, hút chân không, n p ga 9.6 7.2 5 14 Hoàn thi n, đo ki m, ch y th , bàn giao 4 4 5 C ng 194.4 175.8 T ng c ng 194 176 Đ NH M C GI CÔNG CHO CÔNG TÁC S A CH A L N MÁY, G M + TRUY N L C, ĐI N, ĐI U HÒA Đ nh m c gi công TT H ng m c Đơn v Buýt l n Buýt TB Buýt nh 1 Máy Gi 429 429 312 2 G m + T.L c Gi 527 527 336 3 Đi n Gi 264 264 237 4 Đi u hòa Gi 194 194 176 Đ NH NG CH S D NG L P (KM) Đ nh ng ch TT H ng xe C l p L p n i (km) L p ngo i (km) Buýt Mercedes Euro II 10.00 – R20 72.000 48.000
Đồng bộ tài khoản