Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
154
lượt xem
46
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 51/2008/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ Đ T VÀ GIÁ CÁC LO I Đ T NĂM 2009 TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM U BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NAM Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Đ t đai năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t s 124/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 c a H i đ ng nhân dân t nh Qu ng Nam Khoá VII, kỳ h p th 20 v giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn 18 huy n, thành ph t nh Qu ng Nam; Theo đ ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 212/TTr-TNMT ngày 19 tháng 12 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v phương pháp xác đ nh giá đ t và giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn t nh Qu ng Nam". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009; bãi b Quy t đ nh s 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 c a UBND t nh v phương pháp xác đ nh giá đ t và giá các lo i đ t năm 2008 trên đ a bàn t nh Qu ng Nam, các Quy t đ nh s 1868/QĐ-UBND ngày 03/6/2008, s 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 c a UBND t nh v vi c đính chính, s a đ i, b sung m t s đi m, đi u t i quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 c a UBND t nh. Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Xây d ng, Giao thông V n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Công Thương; Trư ng Ban Qu n lý Khu Kinh t m Chu Lai, Trư ng Ban Qu n lý phát tri n đô th m i Đi n Nam - Đi n Ng c; C c trư ng C c Thu , C c trư ng C c Th ng kê; th trư ng các S , Ban, ngành, đoàn th t nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph và các t ch c, h gia đình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT.CH T CH Như đi u 3; PHÓ CH T CH - VPCP (b/c); - Website Chính ph ; - B TC, B TN và MT (b/c); - TTTU, TTHĐND, UBND t nh; - Đoàn đ i bi u Qu c h i t nh - UBMTTQVN t nh; Lê Phư c Thanh - C c KT văn b n QPPL B Tư pháp; - Các Ban HĐND t nh; - VPTU, VP UBND, VP Đoàn ĐBQH & HĐND t nh; - S Tư pháp; - Trung tâm Công báo t nh; - Lưu VT, KTN, VX, NC, TH, KTTH. 1
  2. QUY Đ NH V PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ Đ T VÀ GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /2005/QĐ-UBND ngày tháng năm 2005 c a UBND t nh Qu ng Nam) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1 : Giá đ t ban hành t i Quy t đ nh này đư c quy đ nh cho các lo i đ t dư i đây: 1- Nhóm đ t nông nghi p, g m: - Đ t tr ng cây hàng năm; - Đ t tr ng cây lâu năm; - Đ t r ng s n xu t, đ t r ng phòng h , đ t r ng đ c d ng; - Đ t nuôi tr ng thu s n; - Đ t làm mu i; - Đ t nông nghi p khác. 2- Nhóm đ t phi nông nghi p, g m : -Đ t t i nông thôn; -Đ t t i đô th ; - Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn, t i đô th ; - Đ t dùng đ xây d ng tr s cơ quan, xây d ng công trình s nghi p; - Đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh; đ t s d ng vào m c đích công c ng theo qui đ nh c a Chính ph ; đ t do cơ s tôn giáo s d ng; đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h ; đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a và đ t phi nông nghi p khác; 3 - Nhóm đ t chưa s d ng. Đi u 2 : Phương pháp xác đ nh giá đ t: 1- Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính Ph “ v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t”; Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 c a B Tài Chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh này. 2- Căn c giá chuy n như ng quy n s d ng đ t ph bi n th c hi n thành công trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng. QUY Đ NH PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ Đ T VÀ GIÁ CÁC LO I Đ T NĂM 2009 TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 51/2008 /QĐ-UBND ngày 19/12/2008 c a UBND t nh Qu ng Nam) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Giá đ t t i Quy đ nh này áp d ng cho các lo i đ t dư i đây 1. Nhóm đ t nông nghi p: - Đ t tr ng cây hàng năm; - Đ t tr ng cây lâu năm; - Đ t r ng s n xu t, đ t r ng phòng h , đ t r ng đ c d ng; - Đ t nuôi tr ng thu s n; 2
  3. - Đ t làm mu i; - Đ t nông nghi p khác; 2. Nhóm đ t phi nông nghi p: -Đ t nông thôn, đ t đô th ; - Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn, t i đô th ; - Đ t dùng đ xây d ng tr s cơ quan, xây d ng công trình s nghi p; - Đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh; đ t tôn giáo, tín ngư ng (bao g m do các cơ s tôn giáo s d ng; đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h t c); đ t s d ng vào m c đích công c ng theo qui đ nh c a Chính ph ; đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a và đ t phi nông nghi p khác. 3. Nhóm đ t chưa s d ng. Đi u 2. Ph m vi áp d ng 1. Giá đ t t i Quy đ nh này làm căn c đ : 1.1. Tính thu s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.2. Tính ti n s d ng đ t khi cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003. 1.3. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003. 1.4. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.5. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003. 1.6. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo qui đ nh c a pháp lu t. 2. Các trư ng h p sau đây ph i xác đ nh l i giá đ t, y ban nhân dân t nh quy t đ nh cho t ng d án: 2.1. Khi th c hi n c ph n hóa doanh nghi p. 2.2. D án giao đ t thu ti n s d ng đ t 01 l n mà không thông qua hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c chuy n t hình th c thuê đ t n p ti n s d ng đ t h ng năm sang giao đ t có thu ti n s d ng đ t 01 l n; m t s khu đ t đô th , khu đ t có l i th v v trí đ a lý, thu n l i cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh. 3. Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì giá đ t đ tính thu ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t là giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng đ u th u d án có s d ng đ t nhưng không đư c th p hơn giá đ t t i quy đ nh này. 4. Các d án khai thác qu đ t, d án xây d ng khu tái đ nh cư thì UBND t nh s quy t đ nh giá đ t cho t ng d án c th . Đ i v i nh ng d án ho c tuy n đư ng đang th c hi n d dang thì áp d ng theo m c giá đ t đã đư c c p có th m quy n phê duy t c a d án đó, tuy n đư ng đó. 5. Giá đ t t i Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t tho thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t; góp v n b ng giá tr quy n s d ng đ t. Đi u 3. Giá đ t c a t ng lo i đ t 1. V nguyên t c, phương pháp xác đ nh giá đ t c a t ng lo i đ t th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph và Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính. 2. M c giá đ t c a t ng lo i đ t: 2.1. M c giá đ t c th cho t ng lo i đư ng, v trí, khu v c đ t đ i v i đ t nông thôn, đ t đô th đư c xác đ nh trên cơ s m c giá chu n nhân thêm h s đi u ch nh t 0,70 đ n 1,20 đư c quy 3
  4. đ nh c th t i 18 b ng giá đ t trên đ a bàn 18 huy n, thành ph tr c thu c t nh đính kèm theo quy đ nh này. Tuỳ theo v trí, hình dáng và kích thư c c a lô đ t (đ i v i đ t ) t i m t s khu v c, lo i đư ng còn đư c áp d ng thêm h s K t 0,50 đ n 1,20 đ đi u ch nh khi xác đ nh giá đ t. Cách xác đ nh th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u 5 và kho n 4, Đi u 6 c a Quy đ nh này. 2.2. Đơn giá chu n c a nhóm đ t nông nghi p đư c quy đ nh c th t i 18 b ng giá đ t trên đ a bàn 18 huy n, thành ph tr c thu c t nh đính kèm theo quy đ nh này. Chương II NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 4. Giá đ t c a nhóm đ t nông nghi p 1. Nhóm đ t nông nghi p đư c xác đ nh giá theo vùng và v trí, c th như sau: - Vùng : phân đ nh vùng đ ng b ng, trung du và mi n núi theo ranh gi i hành chính c p xã; tiêu chí đ làm căn c cho vi c phân đ nh t ng vùng đư c qui đ nh t i kho n 1, Đi u 8 Ngh đ nh 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và kho n 6, Đi u 1 Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph . - V trí các lo i đ t nông nghi p đư c xác đ nh theo quy đ nh t i đi m b, kho n 7 Đi u 1 c a Ngh đ nh 123/2007/NĐ-CP; Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP c a Chính ph . S lư ng v trí đ t nông nghi p vùng đ ng b ng t 01 đ n 03 v trí (cá bi t có th 04 v trí). Riêng vùng trung du và mi n núi do di n tích trong ph m vi ranh gi i hành chính l n, m t đ phân b đ t nông nghi p rãi rác không t p trung, đi u ki n k t c u h t ng v giao thông không đ ng đ u gi a các vùng nên s lư ng v trí đ t nông nghi p có th tăng thêm nhưng không vư t quá 05 v trí. Căn c vào b ng giá chu n c a nhóm đ t nông nghi p đã đư c UBND t nh phê duy t. UBND huy n, thành ph có trách nhi m xây d ng b ng giá đ t nông nghi p chi ti t trên cơ s vùng giá tr , khu v c, v trí c a nhóm đ t nông nghi p đã l p đ tri n khai th c hi n. 2. Đ i v i giá đ t r ng phòng h và đ t r ng đ c d ng đư c xác đ nh b ng 80% giá đ t r ng s n xu t li n k . 3. Giá các lo i đ t nông nghi p khác đư c xác đ nh căn c theo giá các lo i đ t nông nghi p li n k . Đi u 5. Giá đ t t i khu v c nông thôn 1. Giá đ t t i khu v c nông thôn đư c xác đ nh căn c theo vùng, khu v c, v trí c th như sau: 1.1. Vùng: đư c chia ra làm 3 lo i, tương ng v i vi c phân lo i xã: đ ng b ng, trung du, mi n núi. 1.2. Khu v c: đ t t i khu v c nông thôn trong m i xã đư c phân thành 2 ho c 3 khu v c tuỳ theo đi u ki n c th c a t ng đ a phương: a) Khu v c 1: áp d ng cho nh ng lô (th a) đ t có m t ti n li n k v i tr c đư ng giao thông, đ u m i giao thông (Qu c l , t nh l , huy n l , đư ng liên xã); đ t ti p giáp v i khu thương m i d ch v , khu du l ch, khu công nghi p, khu kinh t ; đ t n m t i trung tâm xã ho c c m xã; g n trư ng h c, tr m y t , khu vui chơi gi i trí, ch nông thôn. b) Khu v c 2: áp d ng cho nh ng lô (th a) đ t có m t ti n li n k các tr c đư ng giao thông liên thôn; đ t ti p giáp v i đ t thu c khu v c 1. c) Khu v c 3: nh ng v trí đ t còn l i trên đ a bàn xã. 1.3. V trí: - T i m i khu v c đư c xác đ nh t 1 đ n 7 v trí, giao cho UBND huy n, thành ph (g i chung là c p huy n) xác đ nh cho phù h p v i th c t đ a phương. - V trí đ t trong t ng khu v c đư c xác đ nh căn c vào kh năng sinh l i, kho ng cách t i tr c đư ng giao thông, đi u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh và d ch v theo nguyên t c v trí 1 là đ t có m c sinh l i cao nh t, có đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n v i tr c đư ng giao thông nh t thì có m c giá đ t cao nh t; các v trí ti p sau đó theo th t t th 2 tr đi có m c sinh l i và đi u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn thì có m c giá đ t th p hơn. - H s v trí t 0,7 đ n 1,20 tương ng v i đi u ki n t nhiên, k t c u h t ng, m c đ sinh l i c a t ng v trí đ t trên t ng tuy n đư ng t i khu v c đó. 4
  5. 2. Áp d ng thêm h s đ i v i nh ng lô đ t có v trí đ c bi t: nh ng lô (th a) đ t có m t ti n hư ng ra tr c đư ng giao thông (qu c l , t nh l , huy n l ) thì giá đ t tính theo tr c đư ng giao thông đó (riêng lô đ t có 02 m t ti n tr lên thì giá tính theo con đư ng có giá đ t cao hơn) nhân (x) v i các h s tương ng theo quy đ nh dư i đây: 2.1. Nh ng lô đ t có m t ti n hư ng ra tr c giao thông nhưng có m t l i đi duy nh t t tr c đư ng giao thông vào m t nhà ho c nhóm nhà và b phân cách b i m t ho c nhi u lô đ t khác phía trư c c a ch s d ng đ t khác (b che khu t ho c không b che khu t b i nhà, v t ki n trúc) giá đ t đư c áp d ng h s : a) L i đi vào nhà có m t c t r ng t 2,5 mét tr lên (tính nơi h p nh t): H s 0,70: áp d ng cho ph n di n tích c a lô đ t cách c t m c l gi i (ho c l đư ng) trong ph m vi dư i 50 mét. b) L i đi vào nhà có m t c t r ng dư i 2,5 mét (tính nơi h p nh t): H s 0,60: áp d ng cho ph n di n tích c a lô đ t cách c t m c l gi i (ho c l đư ng) trong ph m vi dư i 50 mét. c) Ph n di n tích đ t t 50 m tr lên c a các trư ng h p a, b nói trên áp d ng h s 0,50. 2.2. H s phân v t chi u sâu: nh ng lô đ t có m t ti n sát l đư ng giao thông (ho c c t m c l gi i) cùng m t ch qu n lý, s d ng đư c s d ng h s chi u sâu như sau: a) H s 1,00: áp d ng cho ph n di n tích c a lô đ t trong ph m vi chi u sâu dư i 25 mét. b) H s 0,70: áp d ng cho ph n di n tích c a lô đ t trong ph m vi chi u sâu t 25 mét đ n dư i 50 mét. c) H s 0,50: áp d ng cho ph n di n tích đ t có chi u sâu t 50 mét tr lên. 2.3. Trư ng h p lô đ t do m t ch qu n lý, s d ng có m t ti n li n k đư ng giao thông nhưng có m t ph n di n tích đ t b che khu t m t ti n b i ph n đ t c a ch s d ng khác (lô đ t có hình ch L, T) thì ph n di n tích đ t b che khu t trong ph m vi dư i 50 mét đư c áp d ng h s 0,70, ph n đ t b che khu t t 50 mét tr lên áp d ng h s 0,50 c a giá đ t m t ti n. 2.4. Đ i v i nh ng lô đ t có 2 m t ti n: v trí ngã ba đư ng áp d ng h s 1,10, v trí ngã tư đư ng tr lên áp d ng h s 1,20 nhân (x) v i giá đ t c a đư ng có giá cao hơn. 3. M t ti n lô đ t đư c xác đ nh t i v trí c t m c l gi i ho c l đư ng. Đ i v i các trư ng h p đã xây d ng nhà, v t ki n trúc trư c khi phân v ch c m m c l gi i (nhưng hi n t i chưa m đư ng) thì tính theo hi n tr ng đ t đang s d ng, căn c vào gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t. 4. L đư ng đư c xác đ nh mép v a hè có v trí xa tim đư ng hơn. Đi u 6. Giá đ t t i khu v c đô th Giá đ t đư c xác đ nh theo lo i đô th , lo i đư ng ph và v trí: 1. Phân lo i đư ng ph : Lo i đư ng ph đư c xác đ nh t 1 đ n 7 lo i đư ng, căn c vào tình hình th c t c a m i đ a phương giao cho UBND c p huy n xác đ nh. Lo i đư ng ph trong t ng đô th đư c xác đ nh căn c ch y u vào kh năng sinh l i, m c đ hoàn thi n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t đ i s ng, s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch; kho ng cách t i khu trung tâm đô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch. 1.1. Đư ng ph trong t ng đô th đư c phân thành các lo i đư ng ph . Đư ng ph lo i 1 áp d ng đ i v i đ t t i trung tâm đô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch, có đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, có m c sinh l i cao nh t, giá chuy n như ng cao nh t; các đư ng ph ti p sau đó theo th t t lo i 2 tr đi áp d ng đ i v i đ t có m c sinh l i th p hơn, giá chuy n như ng th p hơn. 1.2. Trong cùng m t đư ng ph nhưng t ng đo n đư ng có m c sinh l i khác nhau, k t c u h t ng khác nhau, thì t ng đo n đư ng ph đó đư c x p vào lo i đư ng ph theo th t tương ng quy đ nh t i đi m 1.1 kho n 1 Đi u này. 2. H s : tuỳ theo m c đ hoàn thi n k t c u h t ng và đi u ki n thu n l i cho các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a t ng đư ng ph , đo n đư ng ph đư c áp d ng h s đi u ch nh t 0,70 đ n 1,20 tương ng v i t ng v trí đ t t i đư ng ph , đo n đư ng ph đó. 5
  6. 3. V trí: đư c xác đ nh căn c vào kh năng sinh l i, đi u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , kho ng cách so v i tr c đư ng giao thông. S v trí đ t trong t ng lo i đư ng ph đư c xác đ nh t 1 đ n 5 v trí, căn c vào tình hình th c t c a m i đ a phương giao cho UBND c p huy n xác đ nh. V trí 1: áp d ng đ i v i lô đ t li n k đư ng ph (m t ti n đư ng ph ) có m c sinh l i cao nh t, đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t thì có giá đ t cao nh t; các v trí ti p sau đó theo th t t th 2 tr đi áp d ng đ i v i lô đ t có m t ti n li n k các ki t, h m có m c sinh l i và đi u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn thì có giá đ t th p hơn tương ng, c th như sau: a. V trí 1: là đ t m t ti n các đư ng ph . b. V trí 2: là đ t m t ti n các ki t, h m r ng trên 4 mét. c. V trí 3: là đ t m t ti n các ki t, h m r ng trên 2,5 mét đ n 4 mét. d. V trí 4: là đ t m t ti n các ki t, h m r ng t 1,5 mét đ n 2,5 mét. đ. V trí 5: là đ t m t ti n các đư ng ki t, h m còn l i. Trư ng h p trong cùng m t ki t, h m nhưng có nhi u đ r ng khác nhau thì căn c vào m t c t ngang nơi h p nh t c a ki t, h m đ xác đ nh đ r ng c a ki t, h m đó. 4. Áp d ng thêm h s đ i v i nh ng lô đ t có v trí đ c bi t: 4.1. H s phân v ch chi u sâu (áp d ng cho đ t v trí 1): nh ng lô đ t cùng m t ch qu n lý, s d ng có m t ti n sát l đư ng ph đư c áp d ng h s chi u sâu như sau: a) H s 1,00: áp d ng cho ph n di n tích c a lô đ t trong ph m vi chi u sâu dư i 25 mét. b) H s 0,70: áp d ng cho ph n di n tích lô đ t trong ph m vi chi u sâu t 25 mét đ n dư i 50 mét. c) H s 0,50: áp d ng cho ph n di n tích đ t có chi u sâu t 50 mét tr lên. 4.2. Trư ng h p m t lô đ t do m t ch qu n lý, s d ng có m t ti n li n k đư ng ph , nhưng có m t ph n di n tích đ t b che khu t m t ti n b i ph n đ t c a ch s d ng khác (lô đ t có hình ch L,T) thì ph n di n tích đ t b che khu t trong ph m vi dư i 50 mét đư c áp d ng h s 0,70, ph n di n tích đ t b che khu t t 50 mét tr lên đư c áp d ng h s 0,50 c a giá đ t m t ti n. 4.3. Đ i v i nh ng lô đ t có 2 m t ti n tr lên: v trí ngã ba đư ng áp d ng h s 1,10, v trí ngã tư đư ng tr lên áp d ng h s 1,20 nhân (x) v i giá đ t c a con đư ng có giá cao hơn. 4.4. H s kho ng cách áp d ng đ i v i đ t các ki t, h m c a đư ng ph : đ i v i đ t ki t, h m: v trí 2, 3, 4, 5 (tương ng v i t ng lo i đư ng ph ) n u chưa đư c quy đ nh c th trong các b ng giá đ t thì đư c áp d ng h s kho ng cách dư i đây đ xác đ nh giá đ t: a) H s 1,00: áp d ng cho các lô đ t cách l đư ng ph dư i 100 mét. b) H s 0,90: áp d ng cho các lô đ t cách l đư ng ph t 100 mét đ n dư i 200 mét. c) H s 0,80: áp d ng cho các lô đ t cách l đư ng ph t 200 mét tr lên. Ví d : v i 1 lô đ t c th ki t, h m (v trí 2, 3, 4, 5 không áp d ng h s chi u sâu) giá đ t đư c xác đ nh theo các h s sau: h s đư ng, h s kho ng cách. Lô đ t A (b r ng 5m, chi u sâu 30m) thành ph Tam Kỳ, n m ki t (ki t r ng 3m) đư ng Phan Châu Trinh (đo n t đư ng Nhà máy đèn - c u Tam Kỳ) cách l đư ng ph c a đư ng Phan Châu Trinh 120m thì giá c a lô đ t A đư c xác đ nh như sau: đ t v trí 3 c a đư ng lo i 2, có h s đư ng: 0,8, h s kho ng cách: 0,9 giá tr c a lô đ t A: (5m x 30m) x 400.000đ/m2 x 0,80 x 0,9 = 43.200.000đ 5. M t ti n lô đ t đư c tính t i v trí c t m c l gi i ho c l đư ng. Đ i v i các trư ng h p đã xây d ng nhà, v t ki n trúc trư c khi khi phân v ch c m m c l gi i (hi n t i v n chưa m đư ng) thì đư c tính theo hi n tr ng đ t đang s d ng, căn c vào gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t. 6. L đư ng đư c xác đ nh mép v a hè có v trí xa tim đư ng hơn. Đi u 7. Giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i đô th , t i nông thôn 1. Trư ng h p giao đ t s d ng n đ nh lâu dài cho h gia đình, cá nhân thì tính theo giá đ t t i đô th ho c giá đ t t i nông thôn (tuỳ theo khu v c, v trí, lo i đư ng và đ a đi m giao đ t). 6
  7. 2. Trư ng h p giao đ t có thu ti n s d ng đ t (giao đ t có th i h n), cho thuê đ t làm m t b ng đ s n xu t, kinh doanh t i khu v c nông thôn thì giá đ t đư c tính b ng 70% giá đ t t i nông thôn, nhưng không áp d ng các h s quy đ nh t i đi m 2.1, 2.2, 2.3, kho n 2 Đi u 5 c a Quy đ nh này. 3. Trư ng h p giao đ t có thu ti n s d ng đ t (giao đ t có th i h n), cho thuê đ t làm m t b ng đ s n xu t kinh doanh t i khu v c đô th thì giá đ t đư c tính b ng 70% giá đ t t i đô th , nhưng không áp d ng các h s quy đ nh t i đi m 4.1, 4.2, kho n 4 Đi u 6 c a Quy đ nh này. Đi u 8. Đ i v i đ t phi nông nghi p khác 1. Đ i v i đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p; đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh; đ t tôn giáo, tín ngư ng (bao g m đ t do các cơ s tôn giáo s d ng, đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h ); đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t xây d ng nhà b o tàng, nhà b o t n, nhà trưng bày tác ph m ngh thu t, cơ s sáng tác văn hóa ngh thu t) thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t. 2. Đ i v i đ t s d ng vào các m c đích công c ng theo quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 6 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP và các lo i đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t cho các công trình xây d ng khác c a tư nhân không nh m m c đích kinh doanh và không g n li n v i đ t ; đ t làm nhà ngh , lán, tr i cho ngư i lao đ ng; đ t đô th đư c s d ng đ xây d ng nhà ph c v m c đích tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên đ t; đ t xây d ng chu ng tr i chăn nuôi đ ng v t đư c pháp lu t cho phép; đ t xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; đ t xây d ng nhà kho, nhà c a h gia đình, cá nhân đ ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p) thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n k ho c giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ). 3. Đ i v i đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t li n k . 4. Đ i v i đ t sông, ngòi, kênh, r ch, su i và m t nư c chuyên dùng s d ng vào m c đích nuôi tr ng th y s n thì áp d ng giá đ t nuôi tr ng th y s n; s d ng vào m c đích phi nông nghi p ho c s d ng vào m c đích phi nông nghi p k t h p v i nuôi tr ng khai thác th y s n thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n k ho c giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ). Đi u 9. Đ i v i nhóm đ t chưa s d ng Đ i v i đ t b ng chưa s d ng, đ t đ i núi chưa s d ng, núi đá không có r ng cây, thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t li n k . M c giá này làm cơ s đ tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m trong vi c s d ng lo i đ t này. Khi đ t chưa s d ng đư c c p có th m quy n cho phép đưa vào s d ng, thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t cùng lo i, cùng m c đích s d ng. Đi u 10. Cách xác đ nh v trí đ t đô th Lô đ t mang tên đư ng nào thì v trí và giá đ t tính theo con đư ng đó (áp d ng đ i v i đ t phi nông nghi p) tr trư ng h p nh ng lô đ t có v trí 2 m t ti n tr lên. 1. Cơ s đ xác đ nh tên đư ng, v trí đ t: căn c vào gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t ; bi n s nhà, s đăng ký h kh u ho c các gi y t khác có liên quan v đ t , nhà đ m b o tính pháp lý. 2. Trư ng h p lô đ t chưa xác đ nh đư c tên đư ng nào ho c lô đ t có nhi u đư ng đi vào, thì giá đ t đư c tính theo đư ng vào g n nh t. Đi u 11. Giá đ t t i khu v c giáp ran 1. Đ t t i khu v c giáp ranh gi a các huy n, thành ph n u có cùng m c đích s d ng, có đi u ki n t nhiên, k t c u h t ng và kh năng sinh l i như nhau thì giá đ t như nhau; trư ng h p đ c bi t m c giá có th chênh l ch nhau, nhưng t l chênh l ch không quá 30%. 2. Trư ng h p đ t t i khu v c giáp ranh mà đi u ki n v t nhiên, k t c u h t ng, kh năng sinh l i không như nhau thì giá đ t đư c xác đ nh căn c vào tình hình và đi u ki n th c t c a t ng khu v c. Đi u 12. Xác đ nh giá đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t 1. Trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng, khu dân cư th tr n, khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t thì giá đ t đư c xác đ nh b ng 02 l n giá đ t nông nghi p li n k ho c g n nh t. Trư ng h p giá đ t sau khi đư c 7
  8. xác đ nh mà cao hơn giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ) thì ch tính t i đa b ng giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t đó. 2. Trong ph m vi khu dân cư th tr n, khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì giá đ t đư c xác đ nh b ng 1,5 l n giá đ t nông nghi p li n k ho c g n nh t. Trư ng h p giá đ t sau khi đư c xác đ nh mà cao hơn giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ) thì ch tính t i đa b ng giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t đó. Đi u 13. Xác đ nh giá đ t nông nghi p n m xen k trong khu dân cư 1. Trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng, khu dân cư th tr n đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t thì giá đ t đư c xác đ nh b ng 02 l n giá đ t nông nghi p li n k ho c g n nh t. Trư ng h p giá đ t sau khi đư c xác đ nh mà cao hơn giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ) thì ch tính t i đa b ng giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t đó. 2. Trong ph m vi khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t thì giá đ t đư c xác đ nh b ng 1,5 l n giá đ t nông nghi p li n k ho c g n nh t. Trư ng h p giá đ t sau khi đư c xác đ nh mà cao hơn giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ) thì ch tính t i đa b ng giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t đó. 3. Trong ph m vi khu dân cư th tr n, khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì giá đ t đư c tính b ng giá đ t nông nghi p li n k . Đi u 14. Xác đ nh giá đ t đ i v i m t s trư ng h p khác 1. S Tài Nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ngành và đ a phương liên quan tham mưu trình UBND t nh xem xét quy t đ nh đi u ch nh, s a đ i, b sung giá đ t đ i v i các trư ng h p sau đây: 1.1. Đ t hai bên c a đư ng m i đư c xây d ng nâng c p hoàn thi n thì UBND các huy n, thành ph có văn b n đ xu t m c giá đ t (trong đó nêu rõ cơ s đ xu t m c giá) g i S Tài Nguyên Môi trư ng xem xét trình c p có th m quy n theo qui đ nh. 1.2. Các khu dân cư đã đ u tư hoàn thành, bàn giao đưa vào s d ng mà giá đ t theo Quy t đ nh phê duy t không phù h p v i giá đ t chuy n như ng th c t thì Ban Qu n lý d án ph i h p cùng v i các phòng, Ban c a huy n, thành ph tham mưu UBND các huy n, thành ph đ xu t m c giá đ t (trong đó nêu rõ cơ s đ xu t m c giá) g i S Tài Nguyên Môi trư ng xem xét trình c p có th m quy n theo qui đ nh. 1.3. Trong năm, khi giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng c a m t s v trí, khu v c, tuy n đư ng có s bi n đ ng liên t c kéo dài, t o nên chênh l ch giá làm gi m ho c tăng so v i giá đ t do UBND t nh công b thì y ban nhân dân các huy n, thành ph ph i có văn b n đ ngh đi u ch nh giá đ t t i v trí, khu v c, tuy n đư ng đó g i S Tài Nguyên Môi trư ng xem xét trình c p có th m quy n theo qui đ nh đ đi u ch nh. 2. S Tài Chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ngành và đ a phương liên quan tham mưu trình UBND t nh xem xét quy t đ nh đ i v i các trư ng h p sau đây: 2.1. Đ i v i trư ng h p Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t không thông qua hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t và trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ti n hành c ph n hóa l a ch n hình th c giao đ t mà giá đ t do UBND c p t nh quy đ nh t i th i đi m giao đ t, th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t, th i đi m tính giá đ t vào giá tr doanh nghi p c ph n hóa chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng, S Tài chính ph i h p v i các ngành và đ a phương có liên quan căn c vào giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng t i đ a phương đ xác đ nh m c giá c th cho phù h p tham mưu trình UBND t nh xem xét quy t đ nh. 1.2. Vi c giao đ t, cho thuê đ t đ i v i m t s d án có s d ng đ t v i quy mô l n thì UBND t nh xem xét t ng trư ng h p c th quy t đ nh m c giá đ t đ giao ho c cho thuê cho t ng d án v i s tham mưu c a S Tài chính, các ngành và đ a phương có liên quan. Chương III T CH C TH C HI N Đi u 15. Phân công trách nhi m 8
  9. 1. UBND t nh ch đ o UBND các huy n, thành ph , S , Ban, ngành có liên quan t ch c th c hi n vi c đi u tra, kh o sát, xây d ng giá các lo i đ t h ng năm trên đ a bàn toàn t nh; báo cáo HĐND t nh thông qua đ án xây d ng giá đ t; ban hành Quy t đ nh và công b giá đ t h ng năm; Quy t đ nh đi u ch nh, s a đ i, b sung giá đ t trong năm theo đ ngh c a UBND các huy n, thành ph và S Tài Nguyên và Môi trư ng. 2. S Tài Nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì ph i h p v i các S , Ban, ngành có liên quan và UBND các huy n, thành ph t ch c th c hi n vi c đi u tra, kh o sát, xây d ng, đi u ch nh giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn toàn t nh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP, Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP, báo cáo UBND t nh và t ch c công tác ki m tra vi c th c hi n giá các lo i đ t theo Quy đ nh này. 3. S Tài chính có trách nhi m : - T ch c th m đ nh k t qu xác đ nh giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh trư c khi trình UBND t nh xem xét phê duy t. - B trí và hư ng d n s d ng kinh phí đ tri n khai th c hi n trong công tác xác đ nh giá các lo i đ t trên đ a bàn toàn t nh. 4. C c Thu có trách nhi m ch trì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính và các ngành ch c năng có liên quan hư ng d n, x lý c th các trư ng h p vư ng m c phát sinh liên quan đ n vi c th c hi n nghĩa v tài chính đ i v i Nhà nư c khi áp d ng giá đ t m i theo Quy đ nh này. 5. U ban nhân dân các huy n, thành ph : 5.1. Có trách nhi m ch trì ph i h p v i các ngành c a t nh có liên quan đ xu t đi u ch nh l i lo i đ t, v trí đ t, lo i đư ng ph khi có nh ng thay đ i do quy ho ch, do đ u tư nâng c p ho c xây d ng m i k t c u h t ng. 5.2. Ch đ o các cơ quan chuyên môn tr c thu c, UBND xã, phư ng, th tr n t ch c m ng lư i th ng kê và đi u tra, kh o sát giá các lo i đ t h ng năm trên đ a bàn theo hư ng d n c a Thông tư 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính v vi c hư ng d n vi c t ch c m ng lư i th ng kê và đi u tra, kh o sát giá đ t, th ng kê báo cáo giá các lo i đ t theo quy đ nh t i t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP, Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t, báo cáo UBND t nh, S Tài nguyên và Môi trư ng và S Tài chính đ th m đ nh làm cơ s cho vi c xây d ng giá các lo i đ t h ng năm trên đ a bàn toàn t nh. 5.3. Đ nh kỳ 6 tháng và 01 năm g i báo cáo v S Tài nguyên và Môi trư ng: - Tình hình th c hi n và bi n đ ng giá đ t năm 2009 . - Đ ngh đi u ch nh, s a đ i n u giá đ t chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng có s bi n đ ng như quy đ nh t i kho n 1 đi m 1.3 Đi u 14 quy đ nh này. 5.4. Quy t đ nh giá kh i đi m (giá sàn) đ t ch c bán đ u giá giao đ t có thu ti n s d ng đ t ho c cho thuê đ t cho h gia đình, cá nhân đ i v i các lo i : đ t , đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p (qu đ t nh l n m xen k trong khu dân cư quy ho ch n đ nh, có di n tích không quá 1.500m2 cho m i d án), đ t s n xu t nông lâm nghi p, đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i. Đ nh kỳ hàng quý, UBND các huy n, thành ph t ng h p báo cáo đ i v i các trư ng h p giá đ t phát sinh, trình UBND t nh quy t đ nh b sung giá đ t trong năm. Trong quá trình th c hi n Quy đ nh này, n u phát sinh vư ng m c các đ a phương, đơn v ph n ánh v S Tài Nguyên và Môi trư ng và S Tài chính theo trách nhi m đư c phân công c a t ng ngành đ t ng h p trình UBND t nh xem xét, đi u ch nh, s a đ i, b sung./. 9
Đồng bộ tài khoản