Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 51/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S GIÁO D C VÀ ÀO T O THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 35/2008/TTLT-BGD T-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a B Giáo d c và ào t o - B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Giáo d c và ào t o thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Giáo d c và ào t o thu c y ban nhân dân c p huy n; Xét ngh c a Giám c S Giáo d c và ào t o t i Công văn s 1305/GD T-TC ngày 23 tháng 6 năm 2009 và c a Giám c S N i v t i T trình s 943/TTr-SNV ngày 06 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Giáo d c và ào t o thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 64/2007/Q -UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giáo d c và ào t o, Th trư ng các S - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S GIÁO D C VÀ ÀO T O THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph )
 2. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Giáo d c và ào t o là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c giáo d c và ào t o (tr ào t o ngh ) trên a bàn thành ph , v các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S Giáo d c và ào t o theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . S Giáo d c và ào t o có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên t ngân sách và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh. Tr s làm vi c c a S Giáo d c và ào t o t t i s 68, ư ng Lê Thánh Tôn, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. S Giáo d c và ào t o ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Giáo d c và ào t o. S Giáo d c và ào t o có trách nhi m báo cáo các công tác c a S i v i y ban nhân dân thành ph và B Giáo d c và ào t o theo nh kỳ ho c khi ư c yêu c u. Chương II NHI M V , QUY N H N i u 3. Nhi m v , quy n h n c a S Giáo d c và ào t o 1. Trình y ban nhân dân thành ph : a) Tham mưu, d th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ban hành c a y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c giáo d c và ào t o; b) Tham mưu, d th o quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm, chương trình, d án v lĩnh v c giáo d c và ào t o, bi n pháp t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c v ngành, lĩnh v c giáo d c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao; c) Tham mưu, d th o m c thu h c phí c th i v i các cơ s giáo d c và ào t o thu c ph m vi qu n lý c a a phương y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t; d) Tham mưu, d th o các quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, Phó các ơn v thu c S Giáo d c và ào t o, Trư ng phòng, Phó Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o thu c y ban nhân dân qu n, huy n. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph : a) Tham mưu, d th o các quy t nh thành l p, sáp nh p, chia tách, ình ch ho t ng, gi i th các cơ s giáo d c công l p thu c S ; cho phép thành l p, ình ch ho t ng, gi i th các cơ s giáo d c ngoài công l p thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t; b) Tham mưu, d th o quy nh m i quan h công tác gi a S Giáo d c và ào t o v i các S có liên quan và y ban nhân dân qu n, huy n; c) Tham mưu, d th o quy t nh công nh n trư ng m m non, trư ng ph thông t chuNn qu c gia theo quy nh v trư ng chuNn qu c gia do B Giáo d c và ào t o ban hành;
 3. d) Tham mưu d th o các quy t nh, ch th cá bi t thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; ) Ti p nh n h sơ, thNm nh các i u ki n thành l p trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c, ch trì ph i h p v i S N i v và các s , ngành liên quan thNm nh i u ki n thành l p trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh ho c có ý ki n xu t B Giáo d c và ào t o, Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p trư ng theo thNm quy n; e) Cho phép chuy n i a i m ho t ng, m chi nhánh các trư ng, trung tâm, vi n, h i, cơ s giáo d c trên a bàn thành ph và báo cáo v i y ban nhân dân thành ph v s thay i ó; g) Ti p nh n và thNm nh h sơ thành l p, gia h n th i gian ho t ng, chuy n i a i m c a văn phòng i di n, các vi n, h i oàn th liên quan n lĩnh v c giáo d c, ào t o trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 3. Hư ng d n, t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các n i dung khác v giáo d c và ào t o sau khi ư c phê duy t; t ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giáo d c và ào t o thu c ph m vi qu n lý c a S . 4. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n v chuyên môn, nghi p v i v i Phòng Giáo d c và ào t o, các trư ng, các cơ s giáo d c và ào t o tr c thu c các S - ngành khác ho c các cơ s giáo d c thu c Trung ương óng trên a bàn thành ph . 5. Qu n lý công tác tuy n sinh, thi c , xét duy t, c p văn b ng, ch ng ch theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; hư ng d n, ki m tra, thanh tra công tác qu n lý ch t lư ng giáo d c và ào t o i v i các cơ s giáo d c và ào t o c a a phương. 6. Qu n lý Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên c p thành ph và qu n, huy n. Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác ph c p giáo d c trên a bàn theo hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o và quy nh c a pháp lu t. 7. Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c các ngành h c, c p h c trong ph m vi qu n lý c a thành ph ; hư ng d n và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 8. T ch c ng d ng các kinh nghi m, thành t u khoa h c - công ngh tiên ti n trong giáo d c; t ng k t kinh nghi m, sáng ki n c a a phương; qu n lý công tác nghiên c u khoa h c - công ngh trong các cơ s giáo d c tr c thu c S ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v ư c giao. 9. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và t ch c th c hi n công tác thi ua, khen thư ng i v i các cơ s giáo d c và ào t o trên a bàn; xây d ng và nhân i n hình tiên ti n v giáo d c và ào t o trên a bàn thành ph . 10. Hư ng d n, t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách v xã h i hóa giáo d c; huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c phát tri n s nghi p giáo d c trên a bàn thành ph . 11. Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân có các ho t ng liên quan n lĩnh v c giáo d c và ào t o a phương, hư ng d n và ki m tra ho t ng c a các h i, t ch c phi chính ph trong lĩnh v c giáo d c và ào t o a phương theo quy nh c a pháp lu t. 12. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c thNm nh các i u ki n, tiêu chuNn trình c p có thNm quy n c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng i v i các cơ s giáo d c có s tham gia u tư c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, hư ng d n, ki m tra, thanh tra ho t ng c a các cơ s giáo d c này theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 13. C p và thu h i ăng ký ho t ng c a các t ch c d ch v ưa ngư i i du h c t túc nư c ngoài các trình ph thông, trung c p, cao ng, i h c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; ki m tra ho t ng c a các t ch c này theo quy nh c a pháp lu t; th ng kê, t ng h p ngư i i nghiên c u, h c t p nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S trên a bàn thành ph , báo cáo cơ quan có thNm quy n theo quy nh. 14. Th c hi n các nhi m v h p tác qu c t v lĩnh v c giáo d c và ào t o theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a pháp lu t. 15. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c, biên ch , tài chính c a các ơn v s nghi p giáo d c và ào t o tr c thu c S theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a pháp lu t. 16. Xây d ng, t ng h p k ho ch biên ch s nghi p giáo d c và ào t o c a a phương hàng năm; phân b ch tiêu biên ch s nghi p giáo d c công l p i v i các ơn v tr c thu c S sau khi ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; hư ng d n, ki m tra, thanh tra và t ch c th c hi n vi c tuy n d ng viên ch c s nghi p giáo d c hàng năm trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph . 17. Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S K ho ch và u tư l p d toán ngân sách giáo d c hàng năm, bao g m: ngân sách chi thư ng xuyên, chi u tư xây d ng cơ b n, chi mua s m thi t b trư ng h c, chơi tr em, chương trình m c tiêu qu c gia trình c p có thNm quy n phê duy t; phân b giao d toán chi ngân sách ư c giao cho giáo d c; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n. 18. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m theo thNm quy n v vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án và các quy nh c a c p có thNm quy n trong lĩnh v c giáo d c và ào t o; gi i quy t khi u n i, t cáo và ki n ngh c a công dân liên quan n lĩnh v c giáo d c thu c thNm quy n qu n lý c a S ; th c hành ti t ki m, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a pháp lu t. 19. Quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Văn phòng, Thanh tra, K ho ch - Tài chính, T ch c cán b , các phòng chuyên môn, nghi p v và các ơn v s nghi p thu c S ; qu n lý biên ch cán b , công ch c, viên ch c c a cơ quan S Giáo d c và ào t o và các ơn v tr c thu c S ; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c i v i ngư i ng u và c p phó c a ngư i ng u i v i các ơn v tr c thu c S (trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c, trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao ng, Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên …); công nh n và không công nh n ho c thay i thành viên H i ng qu n tr , Hi u trư ng i v i cơ s giáo d c tư th c theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n vi c tuy n d ng, h p ng lao ng, i u ng, luân chuy n và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 20. Trong trư ng h p c n thi t ph c v cho s nghi p phát tri n giáo d c và ào t o a phương, Giám c S Giáo d c và ào t o ư c quy t nh i u ng cán b , giáo viên c a ngành sau khi ư c c p có thNm quy n ch p thu n. 21. Qu n lý tài chính, tài s n, cơ s v t ch t ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a pháp lu t. 22. Báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i y ban nhân dân thành ph và B Giáo d c và ào t o. 23. Th c hi n nh ng nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C
 5. i u 4. T ch c b máy c a S Giáo d c và ào t o 1. Lãnh o S : Giám c và các Phó Giám c. S lư ng Phó Giám c do y ban nhân dân thành ph quy t nh tùy theo tình hình th c t . Giám c S ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S . Vi c b nhi m Giám c và các Phó Giám c do y ban nhân dân thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Giáo d c và ào t o quy nh và theo các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý cán b . 2. Cơ c u t ch c c a S Giáo d c và ào t o g m: a) Các phòng ban: - Văn phòng S ; - Thanh tra S ; - Phòng K ho ch Tài chính; - Phòng T ch c cán b ; - Phòng Giáo d c M m non; - Phòng Giáo d c Ti u h c; - Phòng Giáo d c Trung h c; - Phòng Giáo d c chuyên nghi p - ào t o b i dư ng giáo viên; - Phòng Giáo d c Thư ng xuyên; - Phòng Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c; - Phòng Pháp ch . b) Các ơn v s nghi p, doanh nghi p tr c thu c (danh sách ính kèm). Biên ch c a S Giáo d c và ào t o do y ban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p c a thành ph . i u 5. Ch làm vi c 1. S Giáo d c và ào t o làm vi c theo ch th trư ng, Giám c S Giáo d c và ào t o là ngư i quy t nh, ch o, i u hành toàn b các m t ho t ng c a S ; s p x p t ch c, b máy các phòng, ban chuyên môn c a S Giáo d c và ào t o sau khi có s th a thu n c a Giám c S N i v . 2. Giúp Giám c S Giáo d c và ào t o theo dõi t ng lĩnh v c công tác có các Phó Giám c S do Giám c phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c S , y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Chương IV
 6. CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. i v i B Giáo d c và ào t o 1. S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m th c hi n y s ch o, lãnh o c a B và s hư ng d n v nghi p v , chuyên môn c a các cơ quan chuyên môn c a B , m b o s th ng nh t c a ngành trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương. S có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng và k ho ch nh kỳ ho c t xu t theo quy nh c a B . Tham gia y các cu c h i ngh do B Giáo d c và ào t o tri u t p. 2. Trư c khi th c hi n các ch trương l n c a B , Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. Các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành, Giám c S Giáo d c và ào t o ph i báo cáo lên B B có hư ng d n ch o v m t chuyên môn, nghi p v . 3. Trư ng h p các B chưa nh t trí v i ch trương c a y ban nhân dân thành ph ho c nh ng ch trương quy t nh c a B , S xét th y không phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph . Giám c S k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph và kèm theo xu t, ki n ngh c th y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B trư ng, ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 7. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. S Giáo d c và ào t o có trách nhi m báo cáo và cung c p nh ng tài li u có liên quan n ngành giáo d c, ào t o c a thành ph cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph nh ng v n liên quan n ngành giáo d c và ào t o. 2. Giám c S Giáo d c và ào t o báo cáo y ban nhân dân thành ph v tình hình và k t qu ho t ng c a ngành giáo d c và ào t o; tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p, t ch c và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân thành ph iv i các lĩnh v c ư c phân công. 3. Giám c S xu t, ki n ngh y ban nhân dân thành ph b sung và s a i nh ng i m không phù h p v i tình hình th c t trong các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n lĩnh v c giáo d c và ào t o. 4. i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n c a Giám c S và nh ng v n ang ư c bàn b c gi a Giám c các S - ngành ho c gi a Giám c S v i Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n nhưng chưa nh t trí thì tùy theo tính ch t và ph m vi v n , Giám c S báo cáo ngay Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh, không chuy n các v n thu c thNm quy n c a S lên y ban nhân dân thành ph . i u 8. i v i S - ngành thành ph 1. M i quan h gi a các S - ngành là quan h ph i h p và t o i u ki n cho nhau cùng th c hi n t t các nhi m v qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c công tác và úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c y ban nhân dân thành ph giao. 2. Khi gi i quy t v n thu c thNm quy n c a S có liên quan n S - ngành khác, S ch ng bàn b c, l y ý ki n Th trư ng các S - ngành ó trư c khi báo cáo, trình y ban nhân dân thành ph . N u S - ngành ư c h i ý ki n sau 15 ngày (theo ch làm vi c) không tr l i thì coi như ã ng ý v i ngh c a S Giáo d c và ào t o. i u 9. i v i y ban nhân dân các qu n - huy n S Giáo d c và ào t o có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c các qu n, huy n th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c do S ph trách, theo n i dung ư c phân c p qu n lý,
 7. t o i u ki n các qu n, huy n làm t t trách nhi m, nhi m v c a mình trong vi c qu n lý ngành, lĩnh v c công tác trên a bàn a phương. i u 10. i v i các t ch c ng, oàn th 1. i v i các Ban c a Thành y, S có m i quan h tr c ti p, thư ng xuyên báo cáo thông qua ó ti p nh n nh ng ch trương, nh hư ng và ch o c a Thành y, ý ki n c a các Ban v nh ng v n có liên quan n n i dung ho t ng c a S . 2. Ph i h p v i các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a S , t o i u ki n cho các oàn th và H i tham gia ý ki n v i S trong vi c xây d ng ch trương, ch chính sách có liên quan n ngành. 3. i v i nh ng v n l n, có liên quan n oàn th qu n chúng nào thì Giám c S ph i m i tham gia ho c h i ý ki n (b ng văn b n) lãnh o c a oàn th qu n chúng ó trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 11. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S Giáo d c và ào t o có trách nhi m ban hành quy ch làm vi c, quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng, ban, ơn v tr c thu c phù h p v i Quy ch t ch c và ho t ng c a S ã ư c phê duy t. i u 12. Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t, Giám c S S Giáo d c và ào t o ph i h p v i Giám c S N i v xu t, ki n ngh y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh, s a i, b sung Quy ch cho phù h p theo yêu c u, nhi m v ./. PH L C CÁC ƠN VN TR C THU C S GIÁO D C VÀ ÀO T O Kh i Trung h c ph thông: 1. Trư ng THPT Chuyên Tr n i Nghĩa. 2. Trư ng THPT Bùi Th Xuân. 3. Trư ng THPT Trưng Vương. 4. Trư ng THPT TenLơMan. 5. Trư ng THPT Gi ng Ông T . 6. Trư ng THPT Th Thiêm. 7. Trư ng THPT Lê Quý ôn. 8. Trư ng THPT Nguy n Th Minh Khai. 9. Trư ng THPT Marie Curie
 8. 10. Trư ng THPT Nguy n Trãi. 11. Trư ng THPT Nguy n H u Th . 12. Trư ng THPT Hùng Vương. 13. Trư ng THPT Chuyên Lê H ng Phong. 14. Trư ng THPT Tr n Khai Nguyên. 15. Trư ng THPT M c ĩnh Chi. 16. Trư ng THPT Bình Phú. 17. Trư ng THPT Lê Thánh Tôn. 18. Trư ng THPT Ngô Quy n. 19. Trư ng THPT Tân Phong. 20. Trư ng THPT Nam Sài Gòn. 21. Trư ng THPT Qu c t Vi t - Úc 22. Trư ng THPT Lương Văn Can. 23. Trư ng THPT Ngô Gia T . 24. Trư ng THPT T Quang B u. 25. Trư ng THPT Chuyên năng khi u th d c th thao Nguy n Th nh. 26. Trư ng THPT Nguy n Hu . 27. Trư ng THPT Phư c Long. 28. Trư ng THPT Long Trư ng. 29. Trư ng THPT Nguy n Du. 30. Trư ng THPT Nguy n Khuy n. 31. Trư ng THPT Nguy n An Ninh. 32. Trư ng THPT Nguy n Hi n. 33. Trư ng THPT Tr n Quang Kh i. 34. Trư ng THPT Nam Kỳ Kh i Nghĩa. 35. Trư ng THPT Th nh L c. 36. Trư ng THPT Võ Trư ng To n.
 9. 37. Trư ng THPT Trư ng Chinh. 38. Trư ng THPT Nguy n Thư ng Hi n. 39. Trư ng THPT Nguy n Chí Thanh. 40. Trư ng THPT Nguy n Thái Bình. 41. Trư ng THPT Tr n Phú. 42. Trư ng THPT Tân Bình. 43. Trư ng THPT Tây Th nh 44. Trư ng THPT Thanh a. 45. Trư ng THPT Gia nh. 46. Trư ng THPT Võ Th Sáu. 47. Trư ng THPT Phan ăng Lưu. 48. Trư ng THPT Hoàng Hoa Thám. 49. Trư ng THPT Phú Nhu n. 50. Trư ng THPT Hàn Thuyên. 51. Trư ng THPT Gò V p. 52. Trư ng THPT Nguy n Công Tr . 53. Trư ng THPT Tr n Hưng o. 54. Trư ng THPT Nguy n Trung Tr c. 55. Trư ng THPT An Nhơn Tây. 56. Trư ng THPT C Chi. 57. Trư ng THPT Trung Phú. 58. Trư ng THPT Quang Trung. 59. Trư ng THPT Trung L p. 60. Trư ng THPT Phú Hòa. 61. Trư ng Thi u Sinh Quân. 62. Trư ng THPT Tân Thông H i. 63. Trư ng THPT Lý Thư ng Ki t.
 10. 64. Trư ng THPT Nguy n H u C u. 65. Trư ng THPT Bà i m. 66. Trư ng THPT Nguy n Văn C . 67. Trư ng THPT Nguy n H u Ti n. 68. Trư ng THPT Nguy n H u Huân. 69. Trư ng THPT Th c. 70. Trư ng THPT Tam Phú. 71. Trư ng THPT Hi p Bình. 72. Trư ng THPT An L c. 73. Trư ng THPT Vĩnh L c 74. Trư ng THPT a Phư c. 75. Trư ng THPT Bình Chánh. 76. Trư ng THPT Lê Minh Xuân. 77. Trư ng THPT Bình Khánh. 78. Trư ng THPT C n Th nh. Kh i tr c thu c: 79. Trư ng Cao ng Kinh t . 80. Trư ng Cao ng K thu t Lý T Tr ng. 81. Trư ng Cao ng Kinh t và K thu t Phú Lâm. 82. Trư ng Cao ng Công ngh Th c. 83. Trung h c K thu t và Nghi p v Nguy n H u C nh. 84. Trung h c K thu t và Nghi p v Nam Sài Gòn. 85. Trư ng Ph thông c bi t Nguy n ình Chi u. 86. Trư ng M m non thành ph . 87. Trư ng M m non 19/5 thành ph . 88. Trung tâm Giáo d c k thu t t ng h p và hư ng nghi p Lê Th H ng G m. 89. Trung tâm H tr phát tri n giáo d c hòa nh p cho ngư i khuy t t t.
 11. 90. Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Lê Quý ôn. 91. Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Chu Văn An. 92. Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Ti ng Hoa. 93. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo d c. 94. Trung tâm Ngo i ng - Tin h c thành ph H Chí Minh. 95. Trư ng M m non BC Nam Sài Gòn. 96. Báo Giáo d c thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản