Quyết định số 51-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 51-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51-HĐBT về việc tổ chức lại công tác tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51-H BT Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 1989 QUY T NNH V VI C T CH C L I CÔNG TÁC TI P NH N VI N TR C A CÁC T CH C QU C T H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; vi c ti p nh n và qu n lý vi n tr c a các t ch c qu c t phù h p v i cơ ch qu n lý m i, QUY T NNH: i u 1. Gi i th Ban ti p nh n vi n tr tr c thu c B Tài chính (quy nh i u6 c a Quy t nh s 261-CP ngày 14-9-1977). i u 2. T nay vi c ti p nh n và qu n lý vi n tr c a các t ch c qu c t ư ct ch c theo nguyên t c sau: 1. Ngành, a phương, cơ s nào ã ư c Nhà nư c cho phép ti p nh n vi n tr qu c t thì ư c tr c ti p ti p xúc, àm phán, ký k t, ti p nh n và s d ng ngu n hàng vi n tr ó. 2. i v i các t ch c qu c t xin vào vi n tr nhưng chưa xác nh rõ vi n tr cho ngành, a phương, cơ s nào ho c vi n tr c a các t ch c qu c t liên quan n nhi u ngành, a phương và cơ s thì giao cho các cơ quan sau ây làm u m i hư ng d n, giúp cho các t ch c qu c t liên h và làm vi c v i các ngành, a phương và cơ s trong nư c: - i v i các t ch c phi Chính ph , cơ quan u m i là Liên hi p các t ch c hoà bình, oàn k t, h u ngh c a Vi t Nam. Cơ quan này ch làm u m i giao d ch lúc ban u, sau ó giao cho t ch c ho c ơn v ư c nh n vi n tr tr c ti p quan h . - i v i các t ch c Liên h p qu c, u m i là U ban K ho ch Nhà nư c. 3. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i ti n, hàng vi n tr , có nhi m v theo dõi, th ng kê, ki m tra, vi c thanh, quy t toán, t ng h p và báo cáo nh kỳ lên H i ng B trư ng v t t c các chương trình và d án vi n tr (bao g m các t ch c Liên h p qu c và các t ch c phi Chính ph ). Các cơ quan, t ch c nói i m 2 trên ây có trách nhi m thông báo cho B Tài chính s lư ng và vi c s d ng hàng vi n tr , B Tài chính ph i h p v i U ban K ho ch Nhà nư c và Liên hi p
  2. các t ch c hoà bình, h u ngh , oàn k t c a Vi t Nam xây d ng quy ch qu n lý ti n, hàng vi n tr trình Chính ph quy t nh. i u 3. B Tài chính ch o th c hi n vi c gi i th Ban ti p nh n vi n tr , chuy n giao nh ng công vi c liên quan cho các cơ quan h u quan; ki m kê cơ s v t ch t hi n do Ban ti p nh n vi n tr qu n lý báo cáo Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh vi c s d ng. i u 4. B trư ng B Tài chính, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản