Quyết định số 510-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 510-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 510-KHKT/QĐ về việc ban hành 144 tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 510-KHKT/QĐ

  1. Y BAN KHOA H C VÀ K C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THU T NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 510-KHKT/Q Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 1978 QUY T NNH BAN HÀNH 144 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M Y BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24/08/1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành 144 (m t trăm b n mươi b n) tiêu chuNn Nhà nư c v Tr c gá; gá; Vít c y; inh vít; Dung sai hình d ng và v trí b m t; Nhám b m t; trư t; Thân lăn; N p lăn; Vòng ch n u tr c; B ng i n; S n phNm k thu t i n; N i hơi và n i chưng nư c; Ren tròn c a u và ui èn i n; Bi n áp loa truy n thanh; Qu t ng; Ba lát èn ng; i n tr ; T i n; ng cơ iêzen. Yêu c u k thu t; B ch hòa khí ng cơ xăng; Thân xylanh và h p tr y khu u; ng d n nguyên li u cao áp; N p xylanh; N a tr c bánh xe d n ng; Tr c then hoa; Két làm mát d u; ĩa lò xo xúp páp; ng lót xylanh b ng thép; Bi n báo an toàn v i n. (Danh m c kèm theo quy t nh này)[1]. i u 2. Tùy theo hình th c ban hành, ngày có hi u l c và ph m vi áp d ng, các tiêu chuNn trên ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan trong c nư c. KT. CH NHI M Y BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C PHÓ CH NHI M Lê Kh c [1] Không in danh m c.
Đồng bộ tài khoản