Quyết định số 511/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 511/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 511/QĐ-CT về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 127 Tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 511/QĐ-CT

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 511/Q -CT B c Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2006 QUY T Đ NH B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH Đ O 127 T NH CH T CH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Quy t nh 127/2001/Q -TTg ngày 27/8/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i; Xét ngh c a Ban ch o 127 t nh t i văn b n s 08/BC ngày 26/4/2006, QUY T NNH : i u 1. B sung thành viên Ban ch o 127 T nh g m nh ng Ông (Bà) có tên như sau : Ông Nguy n Tr ng Kích – Chi c c Phó, Chi c c ki m lâm – Thành viên; Ông Hoàng ình D u – Chi c c trư ng, Chi c c qu n lý th trư ng – Thành viên. i u 2. Nhi m v c a các Thành viên do Phó trư ng Ban thư ng tr c Ban ch o 127 T nh phân công. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các S Thương m i & Du l ch; Chi C c ki m lâm, Chi c c Qu n lý th trư ng; U ban nhân dân các Huy n, Thành ph B c Ninh; các Ông (Bà) có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. . KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản