Quyết định số 512/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
91
lượt xem
5
download

Quyết định số 512/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 512/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 512/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 512/Q -BTC Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT NGÀY 31/01/2008 C A B TÀI CHÍNH VÀ B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 v Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý công s n, QUY T NNH: i u 1. ính chính sai sót Thông tư Liên t ch s 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 c a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai như sau: 1.1- T i trang 01 dòng th 02 t dư i lên ( i m 2.1 kho n 2 M c I), ã in: “2.1. K t ngày 02 tháng 7 năm 2007 (ngày Ngh nh s 84/2007/N -CP có hi u l c thi hành) ...” Nay s a l i là: “2.1. K t ngày 01 tháng 7 năm 2007 (ngày Ngh nh s 84/2007/N -CP có hi u l c thi hành) ...” 1.2- T i trang 3 dòng th 11, 12 và 13 t trên xu ng ( i m 1.2 kho n 1 M c III), ã in: "... Thông tư s 60/TC-TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 c a B Tài chính v hư ng d n b sung vi c gi m thu , mi n thu s d ng t nông nghi p." Nay s a l i là: "... Thông tư s 60/TC-TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý thu i v i vi c bán nhà thu c s h u nhà nư c, vi c c p quy n s d ng t xây d ng nhà và công trình".
  2. 1.3- T i trang 4 dòng th 18, 19 t trên xu ng ( i m 1.2 (a) kho n 1 M c IV), ã in: “ ... n ngày 01 tháng 01 năm 2002 …”. Nay s a l i là: “ ... n trư c ngày 01 tháng 01 năm 2002 …” 1.4- T i trang 10 dòng th 16 t dư i lên (M c X. Hi u l c thi hành quy nh t i i u 67), ã in: “... trư c ngày 02 tháng 7 năm 2007 (ngày Ngh nh s 84/2007/N -CP có hi u l c thi hành) ...”. Nay s a l i là: “... trư c ngày 01 tháng 7 năm 2007 (ngày Ngh nh s 84/2007/N - CP có hi u l c thi hành) ...”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. C c trư ng C c qu n lý công s n, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TUQ. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Toà án nhân dân T i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân T i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n c Chi - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n QPPL); - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Công báo, Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính; C c Thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; B Tài chính; - Lưu: VT B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản