Quyết định số 5129/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 5129/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5129/QĐ-UBND về nâng mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5129/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ NAM MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ----------- Số: 5129/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ NÂNG MỨC TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; Xét Tờ trình số 4189/LS-LĐTBXH-TC ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính về nâng mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 503/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố và Tờ trình số 6925/LĐTBXH-CS ngày 25 tháng 11 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nâng mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 503/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau: - Định suất cơ bản từ 80.000 đồng/người/tháng lên 240.000 đồng/người/tháng; - Định suất nuôi dưỡng từ 250.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng; Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008. Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập thủ tục giải quyết kinh phí để trợ cấp cho những người có công giúp đỡ cách mạng theo mức nêu trên. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hà
Đồng bộ tài khoản