Quyết định số 516/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
131
lượt xem
1
download

Quyết định số 516/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 516/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể dục thể thao quần chúng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 516/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU LNCH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C TH D C TH THAO c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 516/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V TH D C TH THAO QU N CHÚNG T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c Th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V Th d c th thao qu n chúng và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V Th d c th thao qu n chúng là cơ quan c a T ng c c Th d c th thao, có ch c năng tham mưu giúp T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao th c hi n qu n lý Nhà nư c v th d c, th thao cho m i ngư i theo phân c p c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng, trình T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các án, d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v th d c, th thao cho m i ngư i. 2. Tham mưu giúp T ng c c trư ng t ch c, hư ng d n, ki m tra các ngành, a phương, các t ch c và cá nhân trong vi c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các án, d án, các văn b n quy ph m pháp lu t v th d c, th thao cho m i ngư i sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Tham mưu giúp T ng c c trư ng th c hi n qu n lý v th d c, th thao qu n chúng. a. Tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia ho t ng th d c, th thao; hư ng d n các phương pháp t p luy n th d c, th thao cho nhân dân phù h p v i l a tu i, gi i tính, ngh nghi p, s c kho và tình tr ng khuy t t t; b. Hư ng d n các ngành, a phương ào t o, xây d ng i ngũ hư ng d n viên, c ng tác viên th d c, th thao; ph i h p t ch c b i dư ng chuyên môn nghi p v cho công tác viên th d c, th thao cơ s ; c. Ch trì, ph i h p v i các ngành, các a phương khai thác, ph bi n các môn th thao dân t c, các phương pháp rèn luy n s c kho truy n th ng trong và ngoài nư c. d. Ch o, t ch c thi u th thao qu n chúng c p qu c gia;
  2. . Hư ng d n và t ch c ki m tra, ánh giá s phát tri n c a phong trào th d c, th thao qu n chúng theo tiêu chí quy nh. 4. Tham mưu giúp T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ph i h p v i B trư ng B Giáo d c và ào t o trong vi c th c hi n các nhi m v v giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng: a. Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình giáo d c th ch t trong nhà trư ng; b. Quy nh tiêu chuNn rèn luy n thân th và ánh giá k t qu rèn luy n thân th c a ngư i h c; c. ào t o, b i dư ng và hư ng d n th c hi n ch , chính sách i v i giáo viên, gi ng viên th d c th thao; d. Hư ng d n n i dung ho t ng ngo i khoá trong nhà trư ng; . Quy nh h th ng thi u th thao trư ng h c. 5. Tham mưu giúp T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ph i h p v i B trư ng B Qu c phòng, B Công an th c hi n các nhi m v v th d c, th thao trong l c lư ng v trang và th thao qu c phòng: a. Ban hành tiêu chuNn rèn luy n th l c trong quân i nhân dân và công an nhân dân; b. Quy nh các gi i th thao trong l c lư ng vũ trang; c. Hư ng d n vi c t ch c ho t ng th thao qu c phòng trong nhân dân. 6. Tham mưu giúp T ng c c trư ng th c hi n qu n lý ho t ng chuyên môn, nghi p v v th d c, th thao cho m i ngư i i v i các h i và t ch c phi chính ph . 7. Trình T ng c c trư ng chương trình, k ho ch h p tác qu c t v th d c, th thao cho m i ngư i và ph i h p th c hi n sau khi ư c phê duy t. 8. xu t vi c phong t ng danh hi u vinh d nhà nư c cho các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng th d c, th thao cho m i ngư i. 9. Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong ho t ng th d c, th thao cho m i ngư i. 10. Th c hi n c i cách hành chính; qu n lý công ch c, th c hi n chính sách, ch i v i công ch c trong V ; qu n lý, s d ng tài s n, ngân sách ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V trư ng, các Phó v trư ng và công ch c 2. Các phòng: a. Phòng Th d c, th thao cho m i ngư i. b. Phòng th thao dân t c.
  3. c. Phòng th d c th thao nhà trư ng và l c lư ng vũ trang. d. Phòng Th thao gi i trí. V trư ng V Th d c th thao qu n chúng quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng, b trí công ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a V . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh văn phòng, V trư ng V Th d c th thao qu n chúng, V T ch c cán b , Th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; Nguy n Danh Thái - Các s VHTTDL, các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: VT, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản