Quyết định số 5163/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 5163/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5163/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế đón tiếp khách của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5163/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 5163/Q -BCT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH ÓN TI P KHÁCH C A B CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 1709/Q -BCT ngày 17 tháng 03 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương ban hành Quy ch làm vi c c a B Công Thương; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ón ti p khách c a B Công Thương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o B ; - Lưu: VT, VP. Bùi Xuân Khu QUY CH ÓN TI P KHÁCH C A B CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5163/Q -BCT ngày 24 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1.
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh nguyên t c, trình t và trách nhi m c a các ơn v thu c cơ quan B trong vi c ón ti p khách c a B Công Thương. 2. Quy ch này áp d ng i v i cán b , công ch c các ơn v thu c cơ quan B và các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c ón ti p khách n thăm, làm vi c v i B Công Thương. i u 2. Gi i thích t ng Trong quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Lãnh o B ” là B trư ng và các Th trư ng. 2. “Lãnh o ơn v ” là Th trư ng và Phó Th trư ng ơn v . 3. “Các ơn v thu c cơ quan B ” là các V , C c, Thanh tra B , Văn phòng B và Cơ quan i di n B t i thành ph H Chí Minh 4. “ ơn v ch trì” là ơn v ư c giao ch u trách nhi m chính trong m t cu c ón ti p khách c a B Công Thương. 5. “Khách” là ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam, v i tư cách cá nhân ho c i di n cho cơ quan, t ch c n thăm và làm vi c v i B Công Thương. i u 3. Nguyên t c ón ti p khách 1. Tuân th các nguyên t c ngo i giao, lu t pháp, t p quán qu c t , trong ó, c bi t chú tr ng nguyên t c tôn tr ng, bình ng, có i có l i t ch c ón ti p v i m c và hình th c phù h p. 2. Tuân th Quy ch làm vi c c a B , m b o văn hóa công s và tôn tr ng phong t c t p quán Vi t Nam. 3. M i công vi c l tân, h u c n ph c v cho vi c ón ti p khách ph i ư c chuNn b chu áo, văn minh, l ch s . 4. Vi c ón ti p khách qu c t ph i m b o y các nghi l t i Ngh nh s 82/2001/N -CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v nghi l nhà nư c và ón ti p khách nư c ngoài. i u 4. Kinh phí cho vi c ón ti p khách M i kho n chi tiêu, ti p khách n làm vi c ph i theo úng ch , tiêu chuNn quy nh và th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 quy nh ch chi tiêu ón ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t
  3. Nam, chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi tiêu ti p khách trong nư c. Chương 2. T CH C ÓN VÀ TI P KHÁCH i u 5. Ti p khách trong nư c Các cu c ti p khách trong nư c quy nh t i Quy ch này bao g m: 1. Lãnh o B ti p khách là lãnh o ng và Nhà nư c, lãnh o các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , lãnh o T nh y, Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; lãnh o các t ch c chính tr - xã h i Trung ương và các ch c danh tương ương; các oàn i bi u ho c khách m i khác n thăm và làm vi c t i B Công Thương theo chương trình làm vi c c a Lãnh o B ; 2. Th trư ng các ơn v ti p và làm vi c v i lãnh o S , lãnh o các ơn v ngang c p c a các B , các t ch c chính tr , xã h i và ch c danh tương ương v các n i dung thu c thNm quy n gi i quy t c a ơn v , ho c theo yêu c u c a Lãnh o B . i u 6. Ti p khách nư c ngoài Các cu c ti p khách nư c ngoài quy nh t i Quy ch này bao g m: 1. Các oàn khách nư c ngoài n thăm và làm vi c t i B Công Thương theo chương trình ón ti p c a Trung ương ng, Nhà nư c, Qu c h i, Chính ph có phân công Lãnh o B ón ti p. 2. Các cu c ón ti p và làm vi c chính th c v i các oàn khách nư c ngoài theo l i m i c a B trư ng ho c theo ngh c a khách ã ư c B trư ng ng ý. 3. Các cu c ti p xã giao c a Lãnh oB i v i khách nư c ngoài. 4. Th trư ng các ơn v tr c thu c cơ quan B t ch c ti p và làm vi c v i khách nư c ngoài theo nhi m v ư c Lãnh o B giao trong ph m vi công vi c thu c ch c năng, nhi m v thNm quy n c a ơn v . i u 7. Chu n b ón ti p khách 1. Căn c n i dung, yêu c u c a t ng cu c ón ti p khách, Lãnh o B phân công c th 01 ơn v ch trì cho t ng cu c ón ti p khách. 2. ơn v ch trì có trách nhi m xác nh rõ m c ích, n i dung, thành ph n, c p b c và t m quan tr ng c a cu c ón ti p; ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng Chương trình, n i dung và xu t các phương án ón ti p trình Lãnh o B xem xét, quy t nh. K ho ch ph i rõ ràng, chi ti t và có s phân công trách nhi m c th cho t ng ơn v liên quan.
  4. 3. i v i các v n liên quan n công tác l tân, h u c n và kinh phí, ơn v ch trì có trách nhi m trao i th ng nh t v i Văn phòng B trư c khi trình Lãnh o B . 4. i v i các v n liên quan n a bàn thành ph H Chí Minh, ơn v ch trì có trách nhi m trao i th ng nh t v i Cơ quan i di n B t i thành ph H Chí Minh trư c khi trình Lãnh o B . i u 8. Trang ph c, l ph c ón ti p khách 1. Khi th c hi n nhi m v ón ti p khách, cán b , công ch c ph i s d ng trang ph c g n gàng, l ch s , phù h p v i tính ch t, n i dung bu i ón ti p. Cán b , công ch c không ư c tham gia ti p khách n u không m b o yêu c u v trang ph c. 2. L ph c c a cán b , công ch c là trang ph c chính th c ư c s d ng trong nh ng bu i l , cu c h p tr ng th , các cu c ti p khách nư c ngoài: a) L ph c c a nam cán b , công ch c: b comple, áo sơ mi, cravat. b) L ph c c a n cán b , công ch c: áo dài truy n th ng, b comple n . i u 9. T ch c ón khách 1. Th c hi n các hình th c ón ti p phù h p v i t ng ho t ng c th c a t ng oàn theo úng nghi th c và các quy nh v l tân. 2. Trư ng h p ón khách t i sân bay, ơn v ch trì có trách nhi m ph i h p v i Văn phòng B xây d ng k ho ch ón ti p t i sân bay, trong ó xác nh rõ thành ph n ón oàn, th i gian, k ch b n, phương ti n, trang ph c úng quy nh t i i u 8 Quy ch này. 3. ón khách t i Tr s cơ quan B : a) i v i khách c a Lãnh o B : Cán b L tân có nhi m v ón, hư ng d n khách n a i m, v trí ti p khách c a Lãnh o B . Trư ng h p khách có ch c danh t B trư ng tr lên ho c tương ương, ơn v ch trì có trách nhi m phân công ngư i ph i h p cùng L tân ón khách. b) i v i các trư ng h p khác: ơn v ch trì có trách nhi m phân công ngư i ón và hư ng d n khách n a i m ti p, làm vi c. c) Ngư i ư c phân công ón khách ph i có m t trư c gi h n t i thi u 10 phút v i trang ph c theo úng quy nh t i i u 8 Quy ch này. i u 10. Ti p và làm vi c v i khách 1. Các ơn v ư c giao nhi m v ti p và làm vi c v i khách ph i có m t trư c gi ti p 10 phút chuNn b và ón khách n thăm, làm vi c. 2. ơn v ch trì có trách nhi m chuNn b k n i dung làm vi c trư c khi ti p khách. N i dung trao i ph i có tr ng tâm, ng n g n, rõ ràng.
  5. 3. Vi c ti p khách ph i chu áo, văn minh, l ch s theo úng nghi th c l tân ng th i phù h p v i t p quán c a Vi t Nam. i u 11. Ghi biên b n 1. T t c các cu c ti p và làm vi c c a Lãnh o B v i khách u ph i ư c ghi biên b n. 2. Trư ng h p Lãnh o B ti p và làm vi c v i khách trong nư c t i Hà N i, ơn v ch trì ph i h p v i Văn phòng B ghi biên b n. Trư ng h p Lãnh o B ti p và làm vi c v i khách trong nư c t i thành ph H Chí Minh, ơn v ch trì ph i h p v i Cơ quan i di n B t i thành ph H Chí Minh ghi biên b n. 3. Trư ng h p Lãnh o B ti p và làm vi c v i khách nư c ngoài, ơn v ch trì ch u trách nhi m ghi biên b n. Chương 3. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN i u 12. Trách nhi m c a Văn phòng B và Cơ quan i di n B t i thành ph H Chí Minh 1. Ch trì ho c ph i h p v i ơn v ch trì l p k ho ch, chương trình ón ti p khách trong nư c và nư c ngoài trình Lãnh o B phê duy t. 2. Th c hi n các công vi c v l tân, h u c n trong vi c ph c v ón ti p khách; Hư ng d n các ơn v thu c cơ quan B b o m nghi l và th t c l tân khi ti p khách qu c t . 3. Thông báo cho các ơn v ư c phân công chuNn b và ôn c các ơn v ư c phân công th c hi n. 4. M i các ơn v liên quan tham d , ghi danh sách i bi u; phát tài li u. 5. Ch trì ho c ph i h p v i ơn v ch trì ghi biên b n các cu c ti p khách trong nư c t i Hà N i. 6. Qu n lý, ki m tra, giám sát, xây d ng chi ti t và t ng th d toán ngu n kinh phí ph c v oàn theo úng quy nh chi tiêu c a B Tài chính. 7. Ký h p ng các d ch v ph c v các oàn khách trong nư c và nư c ngoài n thăm và làm vi c v i B Công Thương trên cơ s bàn b c và tham kh o các xu t, yêu c u, ki n ngh c a các ơn v liên quan n s ki n theo hư ng ti t ki m nh t. 8. m nhi m các công vi c liên quan n vi c ón khách, bao g m: l phí, h chi u, visa, ón ti n, ăn , i l i, chiêu ãi, t ng phNm… cho oàn.
  6. 9. Phân công các ơn v thu c Văn phòng th c hi n các công vi c liên quan n ón ti p khách trong nư c và nư c ngoài n thăm, làm vi c v i B theo úng ch c năng, nhi m v và thNm quy n ã quy nh. 10. Trư ng h p Lãnh o B ón ti p khách t i thành ph H Chí Minh, Cơ quan i di n B t i thành ph H Chí Minh ư c Văn phòng B y quy n th c hi n toàn b ho c m t ph n công vi c quy nh t i i u này. i u 13. Trách nhi m c a các ơn v thu c B 1. Khi ư c giao làm ơn v ch trì trong m t cu c ti p khách, ơn v có trách nhi m: a) Báo cáo Lãnh oB ư c phân công ti p khách ít nh t m t ngày làm vi c trư c khi ti p. b) Tham gia ón ti p và làm vi c v i các oàn khách nư c ngoài theo yêu c u c a Lãnh o B ho c theo ngh c a khách ã ư c B trư ng ng ý; ghi chép y n i dung làm vi c, h i àm, th a thu n, thành ph n oàn, c p b c, báo cáo Lãnh o B và lưu h sơ. 2. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a ơn v ư c Lãnh o B giao, các ơn v thu c B tr c ti p và làm vi c v i khách trong nư c và nư c ngoài. 3. Theo ngh c a các doanh nghi p thu c B v vi c Lãnh o B ti p khách, ơn v ư c giao làm u m i có trách nhi m ph i h p v i các doanh nghi p th ng nh t m c ích, yêu c u, thành ph n, t m quan tr ng c a chuy n vi ng thăm và làm vi c c a oàn, chương trình làm vi c và nh ng n i dung c n trao i, th a thu n. 4. V H p tác qu c t có trách nhi m t ng h p chung và báo cáo Lãnh o B v công tác ón ti p khách nư c ngoài c a B Công Thương theo nh kỳ hàng quý, hàng năm; ph i h p v i ơn v ch trì và Văn phòng B x lý nh ng v n phát sinh trong m i cu c ti p khách nư c ngoài. 5. Hàng quý, các ơn v có trách nhi m báo cáo k t qu các chương trình làm vi c v i khách trong nư c v Văn phòng B , các chương trình làm vi c v i khách nư c ngoài v V H p tác qu c t t ng h p, báo cáo Lãnh o B . i u 14. Trách nhi m c a các cơ quan, doanh nghi p thu c B 1. Trư ng h p cơ quan, doanh nghi p có nhu c u ngh Lãnh o B ti p khách thì cơ quan, doanh nghi p ph i ăng ký v i Văn phòng B (n u là khách trong nư c), V H p tác qu c t (n u là khách nư c ngoài) báo cáo Lãnh o B và b trí l ch ti p. 2. Trên cơ s ý ki n ch o và phân công c a Lãnh o B , cơ quan, doanh nghi p có trách nhi m ph i h p v i ơn v ư c giao ch trì ti n hành các công vi c chuNn b và t ch c ón ti p theo các quy nh t i Quy ch này. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH
  7. i u 15. T ch c th c hi n 1. Văn phòng B ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy ch này trong cơ quan, ơn v thu c B . 2. Th trư ng các ơn v có trách nhi m ph bi n quán tri t n cán b , công ch c trong ơn v và nghiêm túc th c hi n Quy ch này. 3. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c các ơn v , cá nhân k p th i ph n ánh v Văn phòng B t ng h p báo cáo B trư ng quy t nh b sung, s a i. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Xuân Khu
Đồng bộ tài khoản