Quyết định số 518/2001/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 518/2001/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 518/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 518/2001/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 518/2001/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ CÀI ĐẶT VÀ THUÊ CỔNG TRUY NHẬP INTERNET TRỰC TIẾP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Quyết định số 81/2001/QÐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005. Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/TTLT ngày 24/05/1997 của Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cấp phép việc kết nối, cung cấp và sử dụng Internet ở Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Quyết định số 679/1997/QÐ-TCBÐ ngày 14/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Thể lệ dịch vụ Internet; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Ban hành cước cài đặt và cước thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet như sau: 1. Cước cài đặt: 4.545.000 đồng/cổng (thu một lần). 2. Cước thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp:
  2. STT Tốc độ Mức cước (Kbps) (1.000 đ/tháng) 1 64 21.480 2 128 33.509 3 192 44.464 4 256 55.418 5 320 64.655 6 384 73.891 7 448 83.450 8 512 93.008 9 576 102.352 10 640 111.696 11 704 121.040 12 768 130.384 13 832 137.311 14 896 144.238 15 960 151.166 16 1.024 158.093 17 1.088 163.382 18 1.152 168.672 19 1.216 173.961 20 1.280 179.251 21 1.344 184.540 22 1.408 189.830 23 1.472 195.119 24 1.536 200.408 25 1.600 207.577 26 1.664 214.746
  3. 27 1.728 221.915 28 1.792 229.084 29 1.856 236.253 30 1.920 243.422 31 1.984 250.591 32 2.048 257.760 3. Các mức cước quy định mục tại 1, 2 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cước thuê kênh viễn thông từ các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, người sử dụng đến Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet. Ðiều 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet được quy định hình thức tính và thu cước khác trên nguyên tắc tổng cước sử dụng trong tháng không vượt quá mức cước thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp quy định tại Ðiều 1 nêu trên. Ðiều 3. Căn cứ vào các quy định về quản lý dịch vụ Internet do Tổng cục Bưu điện ban hành, các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet được qui định mức cước cài đặt và cước truy nhập Internet trực tiếp của mình. Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2001 và thay thế Quyết định số 821/2000/QÐ-TCBÐ ngày 20/09/2000 về việc ban hành bảng cước truy nhập Internet. Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Nơi nhận: - Như Ðiều 5; - PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c); - PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; Mai Liêm Trực - Ban Vật giá Chính phủ; - Lưu KTKH, VT.
Đồng bộ tài khoản