Quyết định số 52/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 52/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 52/2000/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN KHU KINH T MU I CÔNG NGHI P VÀ XU T KH U QUÁN TH , T NH NINH THU N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 1111/Q -TTg ngày 30/11/1999 c a Th tư ng Chính Ph v vi c phê duy t D án Khu kinh t Mu i công nghi p và xu t kh u Quán Th , T nh Ninh Thu n; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và Thông tư s 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Mu i t i T trình s 04/TCTM-XDCB ngày 16/2/2000 và ngh c a V trư ng V T ch c-Cán b , QUY T Đ NH: i u 1.-Thành l p Ban qu n lý D án Khu kinh t Mu i công nghi p và xu t khNu Quán Th - Ninh Thu n . Cơ c u t ch c c a Ban qu n lý d án và Trư ng Ban qu n lý d án do ch u tư quy t nh . i u 2.-Ban qu n lý D án Khu kinh t Mu i công nghi p và xu t khNu Quán Th - Ninh Thu n là ơn v tr c thu c Ch u tư, có trách nhi m qu n lý th c hi n d án và các d án u tư c th theo n i dung quy t nh s 1111/Q -TTg ngày 30/11/1999 c a Th tư ng Chính Ph . Ban qu n lý d án ư c s d ng con d u riêng và ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh hi n hành m b o th c hi n nhi m v ư c giao . Tr s Ban qu n lý D án Khu kinh t Mu i công nghi p và xu t khNu Quán Th - Ninh Thu n t t i : 27 ư ng Tr n Phú, Th xã Phan Rang, T nh Ninh Thu n . i u 3.-Nhi m v c th c a Ban qu n lý D án Khu kinh t Mu i công nghi p và xu t khNu Quán Th -Ninh Thu n do Ch u tư giao và theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c, trư c m t khNn trương xây d ng các d án c th phù h p v i n i dung
  2. quy t nh 1111/Q -TTg ngày 30/11/1999 c a Th tư ng Chính Ph và trình c p có thNm quy n phê duy t, b o m công trình có th t c tri n khai xây d ng trong năm 2000 . Ban qu n lý d án Khu kinh t Mu i công nghi p và xu t khNu Quán Th -Ninh Thu n có trách nhi m ăng ký ho t ng t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i ư c gi i th sau khi d án ã hoàn thành . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5.- Chánh văn phòng B , V trư ng V T ch c-Cán b , Th trư ng các cơ quan ch c năng có liên quan thu c B , H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng công ty Mu i và Trư ng Ban qu n lý D án Khu kinh t Mu i công nghi p và xu t khNu Quán Th -Ninh Thu n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Như i u 5 - B K ho ch& u tư TH TRƯ NG - B Tài chính - Lưu VP,TCCB Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản