Quyết định số 52/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 52/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 52/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH TRÌNH T , TH T C PHÁ D CÔNG TRÌNH XÂY D NG HƯ H NG, CÓ NGUY CƠ S P T I THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng (Công văn s 284/XD-QLCL ngày 13 tháng 01 năm 2005); S Tư pháp (Công văn s 3949/STP-VB ngày 01 tháng 12 năm 2004); QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh trình t , th t c phá d công trình xây d ng hư h ng, có nguy cơ s p t i thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh có hi u l c sau mư i ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S , ban, ngành c a thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y, KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP, PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, các PCT, - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp, - VPH -UB : các PVP, - Các T NCTH, - Lưu ( T-Ch) Nguy n Văn ua Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH TRÌNH T , TH T C PHÁ D CÔNG TRÌNH XÂY D NG HƯ H NG, CÓ NGUY CƠ S P T I THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 52/2005/Q -UB ngày 30 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 1. Quy nh này áp d ng cho t t c các công trình xây d ng b hư h ng, c n p phá xây d ng m i theo d án hay có nguy cơ s p trên a bàn thành ph H Chí Minh, thu c m i hình th c s h u theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ch s h u, ch qu n lý s d ng công trình xây d ng (sau ây g i là ch s h u) có trách nhi m thư ng xuyên th c hi n vi c b o trì công trình, theo quy nh t i Lu t Xây d ng 2003 ( i u 83), Ngh nh 209/2004/N -CP (chương VII) và các văn b n pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3. Trư ng h p công trình ã vư t quá niên h n s d ng ho c có hi n tư ng không m b o yêu c u ch t lư ng ti p t c s d ng, ch s h u ph i khNn trương thuê ơn v tư v n có ch c năng ki m nh xây d ng ti n hành ánh giá hi n tr ng công trình. Trên cơ s k t qu ki m nh, ch s h u, có văn b n báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. i v i nhà thu c s h u tư nhân, nhà do các cơ quan Trung ương, Quân i, Công an ho c các t nh thành khác qu n lý trên a bàn thành ph H Chí Minh, n u ư c phát hi n hay ư c thông báo có hi n tư ng hư h ng n ng hay có nguy cơ s p (thông qua ph n nh c a nhân dân, c a báo chí ho c ư c phát hi n qua s ki m tra c a các cơ quan ch c năng), các Phòng Qu n lý ô th a phương ph i có trách nhi m ki m tra th c a ngay. Sau 03 (ba) ngày làm vi c, y ban nhân dân qu n, huy n ph i có công văn thông báo cho ch s h u yêu c u thuê ơn v tư v n có ch c năng ki m nh xây d ng ti n hành ánh giá hi n tr ng công trình và báo cáo cho cơ quan ch qu n (c a ch s h u) xin ch o, ng th i báo cáo l i cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng chuyên ngành c p thành ph . Công văn thông báo c n quy nh rõ th i gian th c hi n. i u 4. ơn v ki m nh ph i có cương ki m nh ư c ch s h u thông qua trư c khi ki m nh công trình (trong th i gian nhanh nh t) và ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v k t qu ki m nh. Báo cáo k t qu ki m nh ph i ưa ra k t lu n rõ ràng v ch t lư ng hi n tr ng c a công trình, nguyên nhân gây hư h ng và ph i có xu t c th v vi c công trình c n hay không c n ph i phá d khNn c p. i u 5. Trư ng h p ơn v ki m nh ánh giá xác nh hi n tr ng ch t lư ng c a công trình xu ng c p tr m tr ng, có nguy cơ s p , không th duy trì vi c s d ng, c n ph i ti n hành phá d khNn c p thì ch s h u, ch qu n lý s d ng công trình th c hi n như sau :
  3. 1. Ch s h u có văn b n báo cáo g i cơ quan có thNm quy n trong th i h n không quá 02 (hai) ngày làm vi c k t ngày ơn v ki m nh có văn b n xác nh công trình c n phá d khNn c p. Báo cáo này ph i g i kèm h sơ ki m nh, phương án di d i ngư i trong công trình n nơi t m cư (ho c tái nh cư), xu t ch nh ơn v phá d . 2. Sau khi nh n ư c văn b n c a ch s h u ngh phá d , trong th i h n không quá 05 (năm) ngày làm vi c, cơ quan có thNm quy n ban hành quy t nh phá d và ch nh ơn v phá d công trình. 3. Ngay khi có Quy t nh cho phép phá d c a cơ quan có thNm quy n, ch s h u khNn trương xúc ti n di d i ngư i n nơi t m cư ho c tái nh cư, phòng tránh n m c th p nh t thi t h i có th x y ra v tính m ng và tài s n c a nhân dân; ng th i ti n hành các công vi c sau ây : a- ơn v ư c ch nh th u phá d ph i khNn trương l p phương án phá d (trong vòng 05 ngày làm vi c) trình cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng phê duy t (trong vòng 03 ngày làm vi c). Phương án phá d ph i m b o k thu t, an toàn và v sinh môi trư ng trong khi thi công phá d . Ch s h u có trách nhi m t o m i i u ki n công vi c ư c ti n hành nhanh nh t. b- Song song ó, làm th t c thanh lý tài s n theo các quy nh v qu n lý tài s n hi n hành. N u là tài s n công, trình cơ quan có ch c năng qu n lý tài s n (Phòng Tài chính, S Tài chính) phê duy t (trong vòng 05 ngày làm vi c). c- Trên cơ s phương án phá d ư c duy t, th a thu n v i ơn v thi công các chi phí phá d , thu h i và thanh lý v t tư, ph li u. d- Th c hi n phá d công trình. e- Hoàn ch nh phương án tái nh cư; l p phương án s d ng m t b ng t i a i m ã phá d công trình, trình cơ quan có thNm quy n xem xét. 4. Các cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng theo dõi, ch ng k p th i tháo g ngay các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n. i v i nhà thu c s h u tư nhân, nhà do các cơ quan Trung ương, Quân i, Công an ho c các t nh thành khác qu n lý, mà ã có công văn thông báo yêu c u ki m nh (theo i u 2 Quy t nh này), n u quá th i h n yêu c u mà ch s h u không ch u ti n hành, y ban nhân dân qu n, huy n có công văn nh c nh , ng th i báo cáo y ban nhân dân thành ph có bi n pháp x lý k p th i. i u 6. Trư ng h p ơn v ki m nh ánh giá xác nh hi n tr ng ch t lư ng c a công trình xu ng c p, không th duy trì vi c s d ng lâu dài, nhưng không c n ph i ti n hành phá d khNn c p thì ch s h u th c hi n như sau : 1. Ch s h u có văn b n báo cáo kèm k t qu ki m nh hi n tr ng, g i cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng, xin ý ki n cho phép phá d công trình ng th i xu t phương án tái nh cư, phương án s d ng m t b ng t i a i m phá d công trình.
  4. 2. Cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng xem xét báo cáo, h sơ ki m nh, ki m tra hi n tr ng, có ý ki n v ch t lư ng công trình, s c n thi t ph i ti n hành phá d công trình. ng th i cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng có công văn g i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch-Ki n trúc có ý ki n v phương án s d ng m t b ng t i a i m ã phá d công trình. Các cơ quan nêu trên ph i có ý ki n tr l i ch m nh t sau 07 ngày làm vi c. Sau khi có ý ki n c a các cơ quan liên quan, cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng t ng h p trình cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh vi c phá d m t ph n ho c toàn b công trình và có ý ki n ch o v phương án s d ng m t b ng t i a i m ã phá d công trình. 3. Cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng ư c nêu; bao g m S Xây d ng, Phòng qu n lý ô th qu n, huy n theo phân c p. Sau khi có ý ki n c a các cơ quan nêu trên, cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh vi c phá d m t ph n ho c toàn b công trình và có ý ki n ch o v phương án s d ng m t b ng t i a i m ã phá d công trình. 4. N u cơ quan có thNm quy n quy t nh ch p thu n cho phá d nhưng không ư c xây d ng l i, ch s h u th c hi n các công tác sau : a- L p, trình duy t và th c hi n phương án tái nh cư theo các quy nh hi n hành. b- L p và trình duy t phương án phá d , làm các th t c thanh lý tài s n theo quy nh t i i u 5.4.a, 5.4.b. c- u th u ( i v i công trình là tài s n công) và th c hi n công tác phá d . 5. N u cơ quan có thNm quy n quy t nh ch p thu n cho phá d xây d ng l i, ch s h u l p d án u tư xây d ng m i công trình theo trình t , quy nh hi n hành. Vi c phá d công trình ch th c hi n sau khi d án ư c duy t. 6. i v i nhà thu c s h u tư nhân, ch s h u t quy t nh vi c phá d công trình. Vi c xây l i công trình m i (n u có) ph i căn c theo gi y phép xây d ng do cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng a phương c p. 7. i v i nhà do các cơ quan Trung ương, Quân i, Công an ho c các t nh thành khác qu n lý, ch s h u có văn b n báo cáo cơ quan ch qu n c p trên xin ý ki n ch o x lý, ng th i g i y ban nhân dân qu n, huy n (nơi có công trình ph i phá d ) và các S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch – Ki n trúc xin ý ki n v phương án tái nh cư, quy ho ch, s d ng t, ki n trúc và gi y phép xây d ng…n u có phương án xây d ng m i. i u 7. N u công trình ph i phá d (không khNn c p) là tài s n công, ch s h u ph i u th u phá d . 1. Vi c u th u phá d ph i tuân th các nguyên t c sau :
  5. - Công khai vi c u th u trên các phương ti n thông tin i chúng, quy nh rõ th i gian bán h sơ m i th u và th i gian m th u. - Ch s h u không thu h i v t tư, ph li u (dư i hình th c hi n v t) - Ch s h u cung c p h sơ m i th u cho nhà th u, g m : b n v hi n tr ng công trình (do ơn v ki m nh l p trư c ó), m u ơn xin d th u, các yêu c u v tư cách pháp nhân c a nhà th u. Trên cơ s b n v hi n tr ng, kh o sát th c t công trình, nhà th u t l p phương án phá d và tính toán chi phí phá d , chi phí thu h i và thanh lý v t tư, ph li u. ơn v trúng th u là ơn v có phương án phá d m b o an toàn nh t và có giá b th u có l i nh t cho ch s h u (t ng chi phí phá d th p nh t ho c chi phí n p l i nhi u nh t). - Ch s h u ch trì vi c m th u, xét th u và ch u trách nhi m v k t qu u th u. Vi c m th u ph i có s ch ng ki n c a các cơ quan qu n lý tài chính, cơ quan qu n lý xây d ng. N u không năng l c th c hi n, ch s h u có th thuê tư v n thNm nh phương án phá d khi ch m th u. 2. N u công trình phá d xây d ng m i theo d án ư c duy t, vi c u th u phá d có th ư c th c hi n cùng v i u th u thi công xây l p theo Quy ch u th u hi n hành. 3. Chi phí cho vi c ki m nh, u th u phá d công trình ư c xác nh theo hư ng d n c a S Tài chính. i u 8. Chi phí cho công tác phá d : 1. Trư ng h p qua k t qu u th u (ho c thương th o giá – i u 5-kho n 3- i m c) phá d , giá tr v t tư thu h i l n hơn chi phí phá d thì sau khi tr chi phí thu h i, ch s h u ph i : - N p toàn b ti n chênh l ch vào ngân sách Nhà nư c n u công trình thu c v n ngân sách Nhà nư c. - H ch toán vào chi phí qu n lý c a ch s h u n u công trình ã ư c Nhà nư c chuy n giao tài s n c nh. 2. Trư ng h p giá tr v t tư thu h i nh hơn chi phí phá d thì kho n chi phí chênh l ch này ư c h ch toán vào chi phí qu n lý c a ch s h u. N u công trình thu c v n ngân sách Nhà nư c, cơ quan tài chính s c p b sung chi phí này. 3. Trong trư ng h p có d án u tư xây d ng m i, chi phí phá d ư c tính vào chi phí u tư d án. 4. i v i công trình cũ ã phá d , ch s h u ư c thanh lý v n tương ng v i giá tr còn l i c a công trình th hi n trên s sách k toán.
  6. i u 9. ơn v phá d ph i có ăng ký kinh doanh ho t ng phá d , s a ch a ho c thi công xây d ng. Trong quá trình phá d , ph i tuy t i tuân th các quy nh t i i u 86-Lu t Xây d ng 2003; Quy ph m k thu t an toàn trong xây d ng – TCVN 5308 : 1991 (m c 23) và các văn b n khác c a Nhà nư c v m b o k thu t, an toàn và v sinh môi trư ng trong thi công phá d các công trình xây d ng. i u 10. ThNm quy n quy t nh phá d công trình xây d ng : 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh phá d i v i các công trình hi n ã phân c p cho qu n, huy n c p phép xây d ng, k c trư ng h p trư c ây ã ư c thành ph c p phép xây d ng mà nay ã phân c p cho qu n, huy n c p phép xây d ng; công trình là tài s n ã giao cho qu n, huy n qu n lý s d ng. 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh phá d i v i các công trình khác. 3. i v i công trình ph i phá d n m trong d án u tư xây d ng ã ư c duy t, cơ quan có thNm quy n duy t thi t k k thu t ho c thi t k cơ s s là cơ quan duy t phương án phá d . i u 11. Trách nhi m c a các bên tham gia phá d công trình xây d ng Các bên tham gia phá d công trình xây d ng g m ngư i ư c giao t ch c th c hi n vi c phá d công trình, ngư i ang s h u ho c s d ng công trình thu c di n ph i phá d , ngư i có trách nhi m quy t nh phá d công trình ph i ch u trách nhi m v công vi c c a mình theo quy nh t i kho n 3- i u 86-Lu t Xây d ng 2003./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản