Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
5
download

Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V CH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH V N U TƯ NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH : Đi u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh V n u tư nhà nư c quy nh t i Quy t nh này g m: v n u tư phát tri n thu c ngu n ngân sách nhà nư c; v n công trái; v n trái phi u Chính ph ; v n tín d ng u tư phát tri n nhà nư c. 2. i tư ng áp d ng Các cơ quan, ơn v s d ng v n u tư nhà nư c báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c theo quy nh c a Quy t nh này. Đi u 2. Báo cáo k t qu phân b v n u tư nhà nư c hàng năm 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c khác s d ng v n u tư nhà nư c quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này báo cáo k t qu phân b v n u tư nhà nư c theo ngành lĩnh v c, chương trình và d án c th ; v n dùng thanh toán n kh i lư ng xây d ng cơ b n; v n dùng hoàn tr các kho n t m ng và ng trư c cho u tư phát tri n, thuy t minh c th v phương án phân b v n u tư nhà nư c kèm theo các văn b n phê duy t k ho ch phân b . 2. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam báo cáo: a) V n i u l c a Ngân hàng n th i i m báo cáo.
  2. b) K ho ch huy ng v n hàng năm. c) K ho ch tín d ng u tư nhà nư c, tín d ng xu t khNu, bao g m: cho vay u tư, b o lãnh tín d ng u tư, h tr lãi su t sau u tư theo ngành, lĩnh v c, chương trình và d án. d) K ho ch bù lãi su t tín d ng u tư 3. B Tài chính báo cáo: tình hình ăng ký k ho ch c p phát v n u tư thu c ngu n ngân sách nhà nư c, công trái và trái phi u Chính ph ; k t qu thu h i các kho n t m ng và chi ng trư c cho u tư phát tri n. 4. B K ho ch và u tư t ng h p các báo cáo quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này, báo cáo t ng h p k t qu phân b v n hàng năm, trong ó nêu rõ nh ng t n t i, khó khăn, vư ng m c, nguyên nhân và xu t các gi i pháp x lý. Đi u 3. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c 1. Báo cáo tháng: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư theo ngu n v n c a các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A trong tháng báo cáo và lũy k n tháng báo cáo. b) Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam báo cáo k t qu th c hi n và gi i ngân v n tín d ng u tư nhà nư c trong tháng báo cáo và lũy k n tháng báo cáo. c) B Tài chính báo cáo tình hình: gi i ngân v n u tư phát tri n thu c ngu n ngân sách nhà nư c, v n công trái, v n trái phi u Chính ph , v n vay và v n vi n tr c a nư c ngoài, s d ng d phòng ngân sách trung ương và Qu d tr tài chính c a Trung ương; t m ng và chi ng trư c cho u tư phát tri n trong tháng báo cáo và lu k n tháng báo cáo. d) B K ho ch và u tư t ng h p các báo cáo quy nh t i các i m a, b và c kho n này, báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c hàng tháng và lũy k n tháng báo cáo, trong ó nêu rõ nh ng t n t i, khó khăn. vư ng m c, nguyên nhân và xu t các gi i pháp x lý. 2. Báo cáo quý và 6 tháng: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c khác quy nh t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này báo cáo: - K t qu th c hi n k ho ch u tư theo t ng ngu n v n; - i v i d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A: chi ti t kh i lư ng th c hi n, k t qu gi i ngân v n u tư nhà nư c c a t ng d án; riêng báo cáo 6 tháng và quý III ph i có ư c th c hi n so v i k ho ch năm;
  3. - T ng h p kh i lư ng th c hi n, k t qu gi i ngân v n u tư nhà nư c c a các d án nhóm B và C; - Nh ng t n t i, h n ch , khó khăn, vư ng m c, nguyên nhân v xu t các gi i pháp x lý. b) Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam báo cáo: - Tình hình huy ng v n; - V n i u l c a Ngân hàng t i th i i m báo cáo; - T ng h p kh i lư ng th c hi n và k t qu gi i ngân ngu n v n tín d ng u tư nhà nư c, v n tín d ng xu t khNu; - Chi ti t kh i lư ng th c hi n và k t qu gi i ngân ngu n v n tín d ng u tư nhà nư c c a các d án quan tr ng qu c gia và các d án nhóm A. c) B Tài chính báo cáo tình hình: c p phát và gi i ngân v n u tư phát tri n ngu n ngân sách nhà nư c, v n công trái, v n trái phi u Chính ph , v n vay và v n vi n tr c a nư c ngoài; s d ng d phòng ngân sách trung ương và Qu d tr tài chính c a Trung ương; t m ng và chi ng trư c k ho ch cho u tư phát tri n; huy ng v n công trái và v n trái phi u Chính ph . d) B K ho ch và u tư t ng h p các báo cáo quy nh t i các i m a, b và c kho n này, báo cáo t ng h p tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c, trong ó nêu rõ nh ng t n t i, khó khăn, vư ng m c, nguyên nhân và xu t các gi i pháp x lý. 3. Báo cáo năm: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c khác quy nh t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này báo cáo: - Tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c theo ngu n v n, theo ngành và lĩnh v c; - Chi ti t kh i lư ng th c hi n và k t qu gi i ngân c a t ng d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A; t ng h p kh i lư ng th c hi n và k t qu gi i ngân c a các d án nhóm B và C; - Nh ng t n t i, khó khăn, vư ng m c, nguyên nhân và xu t các gi i pháp x lý. b) Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam báo cáo: - Tình hình huy ng v n, - V n i u l c a Ngân hàng tính n ngày 31 tháng 12 hàng năm;
  4. - T ng h p tình hình th c hi n k ho ch v n tín d ng u tư nhà nư c, v n tín d ng xu t khNu; - Kh i lư ng th c hi n và k t qu gi i ngân v n tín d ng u tư nhà nư c, v n tín d ng xu t khNu theo ngành, lĩnh v c; - Chi ti t kh i lư ng th c hi n và k t qu gi i ngân v n tín d ng u tư nhà nư c c a t ng d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A. c) B Tài chính báo cáo tình hình: c p phát và gi i ngân v n u tư phát tri n ngu n ngân sách nhà nư c c năm theo ngành, lĩnh v c; gi i ngân c a các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A; huy ng và s d ng v n công trái, v n trái phi u Chính ph ; gi i ngân v n vay và v n vi n tr c a nư c ngoài; s d ng d phòng ngân sách trung ương và Qu d tr tài chính c a Trung ương; t m ng và chi ng trư c k ho ch cho u tư phát tri n. d) B K ho ch và u tư t ng h p các báo cáo quy nh t i các i m a, b và c kho n này, báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c hàng năm, trong ó nêu rõ nh ng t n t i, khó khăn, vư ng m c, nguyên nhân và xu t các gi i pháp x lý. Đi u 4. Th i h n g i báo cáo và cơ quan nh n báo cáo 1. Báo cáo k ho ch phân b v n u tư nhà nư c hàng năm a) Trư c ngày 31 tháng 12 c a năm trư c năm k ho ch, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các t ch c khác quy nh tai kho n 2 i u 1 Quy t nh này g i báo cáo quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 2 Quy t nh này n B K ho ch và u tư và B Tài chính. b) Trư c ngày 31 tháng 01 c a năm k ho ch, B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và u tư báo cáo quy nh t i kho n 3 i u 2 Quy t nh này. c) Trư c ngày 28 tháng 02 c a năm k ho ch, B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph và g i B Tài chính báo cáo quy nh tai kho n 4 i u 2 Quy t nh này. 2. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c a) Báo cáo tháng: - Trư c ngày 20 hàng tháng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam g i báo cáo quy nh t i các i m a và b kho n 1 i u 3 Quy t nh này n B K ho ch và u tư và B Tài chính; - Trư c ngày 22 hàng tháng, B Tài chính g i báo cáo quy nh t i i m c kho n 1 i u 3 Quy t nh này n B K ho ch và u tư;
  5. - B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo Chính ph t i các phiên h p Chính ph thư ng kỳ hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c quy nh t i i m d kho n 1 i u 3 Quy t nh này. b) Báo cáo quý và 6 tháng: - Trư c ngày 20 c a tháng cu i quý, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các t ch c khác quy nh t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này g i báo cáo quy nh t i các i m a, b kho n 2 i u 3 Quy t nh này n B K ho ch và u tư và B Tài chính; - Trư c ngày 22 c a tháng cu i quý, B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và u tư báo cáo quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 Quy t nh này; - Trư c ngày 28 c a tháng cu i quý, B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph n i dung quy nh t i i m d kho n 2 i u 3 c a Quy t nh này. c) Báo cáo năm: - Trư c ngày 10 tháng 02 c a năm sau năm th c hi n k ho ch, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các t ch c khác quy nh t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này g i báo cáo quy nh t i các i m a và b kho n 3 i u 3 Quy t nh này n B K ho ch và u tư và B Tài chính; - Trư c ngày 20 tháng 02 c a năm sau năm th c hi n k ho ch, B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và u tư báo cáo quy nh t i i m c kho n 3 i u 3 Quy t nh này; - Trư c ngày 28 tháng 02 c a năm sau năm th c hi n k ho ch, B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph n i dung quy nh t i i m d kho n 3 i u 3 Quy t nh này. i u 5. i v i u tư s d ng ngu n thu ư c qu n lý qua ngân sách, bao g m c phí, l phí, qu ng cáo truy n hình, x s ki n thi t: các B , ngành, a phương g i báo cáo t ng h p k ho ch s d ng và tình hình th c hi n u tư hàng năm n B K ho ch và u tư và B Tài chính. Đi u 6. Hình th c g i báo cáo Các báo cáo quy nh t i các i u 2, 3 và 5 Quy t nh này ư c g i b ng ư ng công văn, phách (fax) và thư i n t . B trư ng B K ho ch và u tư hư ng d n c th vi c th c hi n các hình th c g i báo cáo. Đi u 7. T ch c th c hi n
  6. 1. Các cơ quan, ơn v s d ng v n u tư nhà nư c ch u trách nhi m t ch c th c hi n ch báo cáo quy nh t i Quy t nh này, b o m báo cáo y n i dung và úng th i h n quy nh. B K ho ch và u tư ch trì, t ng h p báo cáo Chính ph và Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c trong ph m vi c nư c theo quy nh c a Quy t nh này. Đi u 8. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng B K ho ch và u tư ban hành các bi u m u báo cáo và hư ng d n th c hi n Quy t nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các t ch c khác s d ng v n u tư nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản