Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 52/2008/QĐ-BCT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH T M TH I V B O V MÔI TRƯ NG NGÀNH CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Lu t B o v môi trư ng s 52/2005/QH 11 đư c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh đ nh s 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c; Theo đ ngh c a C c trư ng C c K thu t an toàn và Môi trư ng Công nghi p, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch t m th i v b o v môi trư ng ngành công thương. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B , Giám đ c các S Công Thương và các doanh nghi p có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP ; - Các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; Vũ Huy Hoàng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Công báo; - Website Chính ph , Website B CT; - C c Ki m tra văn b n QPPL- B Tư pháp; - Lưu:VT, ATMT, PC. QUY CH T M TH I V B O V MÔI TRƯ NG NGÀNH CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 52/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng12.năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng Quy ch này quy đ nh v ho t đ ng b o v môi trư ng công nghi p, thương m i và công tác qu n lý nhà nư c v môi trư ng ngành công thương. Quy ch này áp d ng đ i v i các cơ quan, đơn v , doanh nghi p thu c B Công Thương và thu c các S Công Thương. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong quy ch này, các t ng đư c hi u như sau: 1. Doanh nghi p ngành công nghi p và thương m i (sau đây g i là doanh nghi p) là doanh nghi p thu c B Công Thương bao g m các T p đoàn, T ng Công ty, Công ty thu c B và các đơn v
  2. thành viên, các doanh nghi p, đơn v thu c các S Công Thương đư c quy đ nh, đăng ký theo Lu t Doanh nghi p và ho t đ ng trong các lĩnh v c: cơ khí, luy n kim, đi n, năng lư ng m i, năng lương tái t o, d u khí, hóa ch t, v t li u n công nghi p, công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c ph m và công nghi p ch bi n khác, xăng d u, lưu thông hàng hóa trong nư c, xu t nh p kh u, quá c nh hàng hóa và d ch v . 2. Ho t đ ng b o v môi trư ng trong công nghi p và thương m i (sau đây g i là ho t đ ng b o v môi trư ng) là ho t đ ng gi cho môi trư ng trong lành, s ch đ p; phòng ng a, h n ch tác đ ng x u c a các ho t đ ng công nghi p và thương m i t i môi trư ng, ng phó s c môi trư ng; kh c ph c ô nhi m, suy thoái, ph c h i và c i thi n môi trư ng; khai thác, s d ng h p lý và hi u qu tài nguyên thiên nhiên trong ho t đ ng công nghi p và thương m i. 3. Ki m toán ch t th i: là m t công c h u ích đư c s d ng đ xác đ nh lo i và kh i lư ng ch t th i phát sinh trong quá trình s n xu t, giúp doanh nghi p đưa ra gi i pháp gi m lư ng th i ho c tái sinh, tái ch , tái s d ng ch t th i nh m t i ưu hóa vi c s d ng tài nguyên và c i thi n, nâng cao hi u qu s n xu t, ngăn ng a, gi m ô nhi m và b o v môi trư ng. 4. Công tác báo cáo môi trư ng: là vi c l p và cung c p các thông tin v môi trư ng có liên quan như s li u, d li u v các thành ph n môi trư ng; v tr lư ng, giá tr sinh thái, giá tr kinh t c a các ngu n tài nguyên thiên nhiên; v các tác đ ng đ i v i môi trư ng; v ch t th i; v m c đ môi trư ng b ô nhi m, suy thoái và thông tin v các v n đ môi trư ng khác c a đơn v t i cơ quan có th m quy n. Chương II HO T Đ NG B O V MÔI TRƯ NG TRONG CÔNG NGHI P VÀ THƯƠNG M I Đi u 3. B o v môi trư ng trong xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c. 1. Đơn v đư c giao ch trì xây d ng các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ph i th c hi n đánh giá môi trư ng chi n lư c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh vi c b o v môi trư ng trong các khâu l p, th m đ nh, phê duy t và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình và d án phát tri n và Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 09 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v đánh giá môi trư ng chi n lư c, đánh giá tác đ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng. 2. C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p ch u trách nhi m t ch c H i đ ng th m đ nh và báo cáo B trư ng k t qu th m đ nh báo cáo đánh giá môi trư ng chi n lư c các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v môi trư ng và Ngh đ nh s 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP. Trên cơ s k t qu th m đ nh báo cáo đánh giá môi trư ng chi n lư c, B trư ng ban hành quy t đ nh phê duy t các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c. 3. Đ i v i Báo cáo đánh giá môi trư ng chi n lư c c a các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch không thu c th m quy n th m đ nh c a B , đơn v ch trì xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ph i g i C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p Báo cáo đánh giá môi trư ng chi n lư c kèm theo k t qu th m đ nh c a cơ quan có th m quy n. 4. C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p có trách nhi m đ nh kỳ báo cáo lãnh đ o B vi c th c hi n ho t đ ng b o v môi trư ng trong các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c đã đư c c p có th m quy n phê duy t. Đi u 4. B o v môi trư ng trong giai đo n chu n b đ u tư, xây d ng và v n hành th nghi m d án 1. Ch d án có trách nhi m l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng/b n cam k t b o v môi trư ng/đ án b o v môi trư ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP; Ngh đ nh s 21/2008/NĐ-CP; Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT và tuân th các bi n pháp b o v môi trư ng trong báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng/b n cam k t b o v môi trư ng/đ án b o v môi trư ng đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Đ i v i các d án thu c th m quy n phê duy t đ u tư c a B Công Thương theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP và Ngh đ nh s 21/2008/NĐ-CP, C c K thu t an toàn và Môi trư ng
  3. công nghi p ch u trách nhi m t ch c th m đ nh, trình B trư ng phê duy t báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng. 3. C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra, giám sát và xác nh n vi c th c hi n các n i dung b o v môi trư ng trong báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng đã đư c phê duy t và các yêu c u nêu trong Quy t đ nh phê duy t báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng c a B trư ng B Công Thương. Đi u 5. B o v môi trư ng trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và lưu thông hàng hóa. 1. Doanh nghi p ph i tuân th các quy đ nh pháp lu t v b o v môi trư ng trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và lưu thông hàng hóa, đáp ng các tiêu chu n, quy chu n môi trư ng, th c hi n các gi i pháp b o v môi trư ng trong báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng/b n cam k t b o v môi trư ng/đ án b o v môi trư ng đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Các T p đoàn, T ng Công ty, Công ty và các đơn v thành viên ph i c m t lãnh đ o ch u trách nhi m trư c th trư ng đơn v v ho t đ ng b o v môi trư ng; thành l p phòng, b ph n, cán b chuyên trách, tham mưu giúp Lãnh đ o qu n lý môi trư ng trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a mình; đ nh kỳ ki m tra vi c tuân th các quy đ nh b o v môi trư ng t i các đơn v thành viên. 3. Hàng năm, các doanh nghi p ph i xây d ng k ho ch b o v môi trư ng và đư c coi là m t ph n quan tr ng trong chi n lư c phát tri n, k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. K ho ch b o v môi trư ng không đư c coi là thông tin bí m t và ph i đư c ph bi n r ng rãi nh m tăng cư ng nh n th c cho t t c cán b công nhân viên trong doanh nghi p và t ng k t k t qu th c hi n hàng năm. 4. Công tác b o v môi trư ng c a doanh nghi p bao g m các ho t đ ng ch y u sau: 4.1. Nâng cao nh n th c, t ng bư c xây d ng ý th c b o v môi trư ng, c p nh t và ph bi n quy đ nh pháp lu t v b o v môi trư ng cho ngư i s d ng lao đ ng, ngư i lao đ ng; 4.2. Qu n lý và x lý ch t th i: ch t th i sinh ho t, ch t th i và các y u t gây ô nhi m khác t quá trình s n xu t, kinh doanh, d ch v …. ph i đư c ki m soát và x lý đ t tiêu chu n trư c khi th i ra môi trư ng; 4.3. Th c hi n công tác giám sát môi trư ng, đ nh kỳ quan tr c các ch t th i gây ô nhi m môi trư ng do ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, ki m toán ch t th i và th c hi n các gi i pháp gi m thi u ch t th i; 4.4. Th c hi n ghi chép và lưu gi thông tin hi n tr ng ho t đ ng c a các thi t b , h th ng x lý ch t th i; 4.5. Qu n lý ch t th i nguy h i ph i tuân th theo Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v hư ng d n đi u ki n hành ngh và th t c l p h sơ, đăng ký c p phép hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i và Quy t đ nh s 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Danh m c ch t th i nguy h i; 4.6. Ch đ ng l p k ho ch, phương án, chu n b cơ s v t ch t, k thu t đ ng phó s c môi trư ng, kh c ph c h u qu do s c môi trư ng; 4.7. T ng bư c áp d ng s n xu t s ch hơn trong t t c các công đo n/dây chuy n s n xu t c a doanh nghi p, bao g m: 4.7.1. Qu n lý t t n i vi: áp d ng các bi n pháp qu n lý và v n hành thích h p ngăn ng a rò r , th t thoát nguyên nhiên v t li u, năng lư ng, s n ph m ph và thành ph m; 4.7.2. Ki m soát t t quá trình s n xu t: th c hi n đúng và đ y đ quy trình v n hành, hư ng d n s d ng thi t b ; duy trì ch đ công ngh s n xu t n đ nh, b o trì b o dư ng, ghi chép nh t ký s n xu t; 4.7.3. Thay th nguyên ph li u đang s d ng b ng các nguyên ph li u ít đ c hơn, ít nguy h i hơn, có kh năng tái t o, có th i gian s d ng lâu hơn; 4.7.4. C i ti n thi t b , công ngh : c i ti n thi t b , công ngh hi n có đ gi m tiêu hao, th t thoát nguyên v t li u, phát tán ch t th i gây ô nhi m, gi m ti ng n ra môi trư ng xung quanh; 4.7.5. Thay th thi t b , công ngh : l p đ t thi t b , công ngh m i ti n ti n, hi u qu và thân thi n môi trư ng hơn;
  4. 4.7.6. Tái s d ng ho c tái ch nguyên ph li u, năng lư ng b th i lo i trong quá trình s n xu t đ s d ng cho m c đích có ích ngay t i cơ s s n xu t; 4.7.7. Thay đ i s n ph m ho c c i ti n thi t k s n ph m nh m gi m tác đ ng x u đ n môi trư ng c a quá trình s n xu t s n ph m và/ho c c a b n thân s n ph m đó trong toàn b vòng đ i s n ph m; 4.7.8. C i ti n bao bì và đóng gói s n ph m: c i ti n đóng gói sao cho g n nh hơn, thân thi n hơn v i môi trư ng đ ng th i v n đ m b o b o v đư c s n ph m; 4.8. C p nh t, lưu tr các báo cáo môi trư ng; các báo cáo môi trư ng ph i đư c lưu gi t i thi u 5 năm g n nh t; đ nh kỳ báo cáo môi trư ng theo quy đ nh t i Đi u 7 và Đi u 8 c a Quy ch này; 4.9. Đ m b o các yêu c u v b o v môi trư ng trong quá trình di d i ho c ng ng s n xu t, tháo d thi t b , nhà xư ng; ph c h i môi trư ng sau khi di d i ho c ng ng ho t đ ng s n xu t, kinh doanh; 4.10. Khuy n khích doanh nghi p th c hi n qu n lý môi trư ng theo tiêu chu n ISO 14.000, s n xu t và tiêu dùng các lo i s n ph m, hàng hóa thân thi n môi trư ng, tái ch t ch t th i, s n ph m, bao gói d phân h y trong t nhiên, s n ph m đư c c p nhãn sinh thái và s n ph m khác thân thi n môi trư ng. Đi u 6. B o v môi trư ng trong xu t nh p kh u, quá c nh hàng hóa và d ch v ; nh p kh u ph li u. 1. Doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c xu t nh p kh u, quá c nh hàng hóa và d ch v ngoài vi c tuân th các quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam v b o v môi trư ng còn ph i tuân th các công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên c a công ư c đó. 2. Doanh nghi p nh p kh u ph li u ph i tuân th các quy đ nh tiêu chu n, đi u ki n kinh doanh c a t ch c, cá nhân nh p kh u ph li u theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT- BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 và các quy đ nh pháp lu t liên quan khác. 3. Hàng năm, các doanh nghi p nh p kh u ph li u có trách nhi m báo cáo C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p s lư ng, tình hình nh p kh u, s d ng ph li u và các v n đ môi trư ng liên quan đ n ph li u nh p kh u c a đơn v . Đi u 7. Trích l p Qu B o v môi trư ng c a doanh nghi p Khuy n khích các doanh nghi p thành l p Qu b o v môi trư ng. 2. Th m quy n thành l p, quy ch ho t đ ng và ngu n v n hình thành Qu th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 115 Lu t B o v môi trư ng s 52/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương III CÔNG TÁC BÁO CÁO MÔI TRƯ NG Đi u 8. Ch đ báo cáo 1. Báo cáo môi trư ng đư c th c hi n đ nh kỳ m i năm m t l n. 2. Các T p đoàn, T ng Công ty, Công ty thu c B có trách nhi m t ng h p báo cáo môi trư ng hàng năm c a các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình. 3. Doanh nghi p, đ i di n ph n v n nhà nư c c a các T p đoàn, T ng Công ty, Công ty t i các công ty c ph n có trách nhi m g i báo cáo môi trư ng t i các T p đoàn, T ng Công ty, Công ty đ t ng h p theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. 4. S Công Thương các t nh, thành ph có trách nhi m t ng h p báo cáo môi trư ng hàng năm c a các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình. 5. Các T p đoàn, T ng Công ty, Công ty, các S Công Thương có trách nhi m g i báo cáo môi trư ng hàng năm c a mình (theo m u quy đ nh t i Ph l c 1& Ph l c 2) v C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p trư c ngày 31 tháng 12 đ C c t ng h p, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy đ nh c a pháp lu t. Các báo cáo đư c g i b ng văn b n và qua thư đi n t . 5. Trong trư ng h p đ t xu t, khi có yêu c u, C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p đ ngh các đơn v báo cáo ho c cung c p thông tin b ng văn b n. Đơn v có trách nhi m cung c p thông tin và tr l i C c b ng văn b n trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c tính t ngày nh n đư c công văn yêu c u c a C c.
  5. 6. C c K thu t An toàn và Môi trư ng Công nghi p có trách nhi m lưu gi báo cáo trong th i h n ít nh t là 5 năm. Đi u 9. N i dung Báo cáo môi trư ng c a doanh nghi p 1. N i dung Báo cáo môi trư ng hàng năm đư c quy đ nh t i Ph l c kèm theo Quy ch này. Báo cáo môi trư ng hàng năm và đ t xu t c a doanh nghi p không đư c coi là thông tin bí m t và ph i đư c công khai khi có yêu c u. 2. Doanh nghi p ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin trong Báo cáo cũng như h u qu do thông tin sai l ch gây ra. Đi u 10. Báo cáo môi trư ng ngành công thương 1. Hàng năm, B Công Thương xây d ng báo cáo hi n tr ng môi trư ng theo các chuyên đ qu n lý môi trư ng, báo cáo đánh giá tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch v tài nguyên - môi trư ng và phát tri n b n v ng ngành công thương. 2. Đ nh kỳ 5 năm m t l n, B Công Thương xây d ng báo di n bi n môi trư ng và báo cáo t ng h p đánh giá tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch v tài nguyên - môi trư ng và phát tri n b n v ng ngành công thương. Báo cáo s đư c g i đ n Chính ph , Th tư ng Chính ph và các b , ngành theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 11. Ki m tra công tác b o v môi trư ng c a các đơn v 1. C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p có trách nhi m xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch ki m tra công tác b o v môi trư ng c a các đơn v . 2. Ki m tra công tác b o v môi trư ng c a các đơn v th c hi n theo phương th c đ nh kỳ và ph i đư c thông báo trư c cho đơn v b ng văn b n trong th i h n ít nh t 7 ngày làm vi c tính t ngày đơn v nh n đư c thông báo. 3. N i dung ki m tra bao g m vi c tuân th quy đ nh pháp lu t v b o v môi trư ng và vi c xây d ng, th c hi n k ho ch b o v môi trư ng c a đơn v . 4. Trong trư ng h p đ t xu t, khi có yêu c u gi i quy t các v n đ gây nh hư ng nghiêm tr ng t i s c kh e và môi trư ng theo ch đ o c a Lãnh đ o B , C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p ch đ ng ph i h p v i các cơ quan có th m quy n liên quan th c hi n ki m tra vi c tuân th pháp lu t v b o v môi trư ng c a các đơn v không c n thông báo trư c b ng văn b n. 5. Khi phát hi n vi ph m trong quá trình ki m tra, C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trong và ngoài B đ xu t hình th c x lý, bu c đơn v ph i có phương án kh c ph c vi ph m đ ng th i báo cáo k t qu th c hi n v B . Chương IV TRÁCH NHI M VÀ QUY N L I TRONG VI C TH C HI N CÔNG TÁC B O V MÔI TRƯ NG Đi u 12. Trách nhi m c a doanh nghi p 1. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng và các quy đ nh c a quy ch này. 2. Tuyên truy n, giáo d c, nâng cao ý th c b o v môi trư ng cho ngư i lao đ ng trong cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v c a mình. 3. Thành l p b ph n, cán b chuyên trách b o v môi trư ng trong T p đoàn, T ng Công ty, Công ty. Thông báo v B các thông tin liên quan t i m ng lư i chuyên trách b o v môi trư ng c a đơn v . 4. Ch u trách nhi m ch đ o, ki m tra, giám sát và x lý các v n đ môi trư ng phát sinh trong ph m vi qu n lý c a mình. 5. Hư ng d n các đơn v thành viên xây d ng Báo cáo môi trư ng theo m u quy đ nh t i Ph l c 2. 6. Xây d ng quy ch , quy đ nh b o v môi trư ng áp d ng đ i v i các t ch c/cá nhân thu c quy n qu n lý c a mình. 7. Ch p hành ch đ thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m, báo cáo v b o v môi trư ng theo quy đ nh c a pháp lu t và c a quy ch này.
  6. 8. Ph i h p v i c ng đ ng dân cư và chính quy n đ a phương x lý các v n đ môi trư ng phát sinh do ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a đơn v gây ra. 9. Phòng ng a, h n ch các tác đ ng tiêu c c đ i v i môi trư ng t các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a mình. Đi u 13. Quy n l i c a doanh nghi p 1. Doanh nghi p có quy n đ ngh B t o đi u ki n ti p c n v n vay ưu đãi t ngân hàng phát tri n, Qu B o v môi trư ng cho các d án đ u tư ngăn ng a, gi m thi u, x lý ô nhi m, c i thi n ch t lư ng môi trư ng, kh c ph c s c môi trư ng. 2. Doanh nghi p đư c h tr k thu t, tư v n trong quá trình th c hi n các d án, chương trình gi m thi u ch t th i, tái ch , tái s d ng; áp d ng tiêu chu n ISO 14.001; áp d ng s n xu t s ch hơn; s n xu t và s d ng s n ph m đư c c p nhãn sinh thái và s n ph m thân thi n v i môi trư ng. 3. Doanh nghi p đ nh kỳ đư c h tr nâng cao nh n th c v qu n lý môi trư ng, các công c qu n lý môi trư ng và các thông tin v b o v môi trư ng trong ho t đ ng công nghi p và thương m i khác. 4. Đư c qu ng cáo mi n phí thương hi u và s n ph m thân môi trư ng c a doanh nghi p trên website c a B Công Thương. Đi u 14. Trách nhi m c a C c ATMT 1. C c ATMT là cơ quan đ u m i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng ngành công nghi p và thương m i, ch u trách nhi m trư c lãnh đ o B trong vi c ch đ o, t ch c tri n khai công tác b o v môi trư ng thu c ph m vi trách nhi m c a B Công Thương và th c hi n theo các quy đ nh t i Quy ch này. 2. Nhi m v ch y u c a C c ATMT: 2.1. Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chu n, quy chu n k thu t, quy ch b o v môi trư ng, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, các chương trình, d án, đ án b o v môi trư ng ngành công nghi p và thương m i; 2.1. Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t, tiêu chu n, quy chu n k thu t v b o v môi trư ng trong ngành công thương. Hư ng d n công tác phòng ng a, ng phó s c môi trư ng, kh c ph c s c môi trư ng, ph c h i môi trư ng; 2.2. Đ u m i, ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c công tác ki m tra, giám sát vi c tuân th các quy đ nh c a Quy ch này và các quy đ nh khác c a pháp lu t v b o v môi trư ng đ i v i các doanh nghi p ngành công nghi p và thương m i; 2.3. Đ u m i t ch c th m đ nh báo cáo đánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng đ i v i các d án thu c th m quy n phê duy t c a B theo quy đ nh c a pháp lu t. Ki m tra, giám sát vi c ch p hành các yêu c u v BVMT trong báo cáo đánh giá môi trư ng chi n lư c, đánh giá tác đ ng môi trư ng, cam k t b o v môi trư ng; 2.4. Tham gia th m đ nh các báo cáo t ng h p đi u tra, đánh giá v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch khai thác, s d ng h p lý tài nguyên và b o v môi trư ng các d án thu c ph m vi qu n lý c a B , tham gia th m đ nh công ngh các đ án, d án tái s d ng, x lý và tái ch ch t th i; 2.5. Đ u m i qu n lý m ng lư i b o v môi trư ng trong các cơ quan, doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B ; 2.6. Hư ng d n t ch c th c hi n quan tr c môi trư ng. Th ng kê, xây d ng và qu n lý h th ng cơ s d li u môi trư ng trong ngành công nghi p và thương m i; báo cáo hi n tr ng môi trư ng ngành công thương theo qui đ nh c a pháp lu t; 2.7. Tuyên truy n, giáo d c, b i dư ng nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng ngành công nghi p và thương m i. Xúc ti n ng d ng, tư v n và chuy n giao công ngh b o v môi trư ng; 2.8. Ch trì, ph i h p v i V Thi đua khen thư ng đ xu t và trình lãnh đ o B phê duy t các hình th c khen thư ng v i t ch c, cá nhân th c hi n t t công tác b o v môi trư ng; 2.9. Đ u m i xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình/đ án/d án b o v môi trư ng đư c các c p có th m quy n phê duy t, xây d ng và t ch c th c hi n đ án phát tri n ngành công nghi p môi trư ng;
  7. 2.10. Ph i h p v i V H p tác qu c t phát tri n các chương trình, đ án, d án h p tác v i nư c ngoài, các t ch c qu c t trong lĩnh v c b o v môi trư ng ngành công nghi p và thương m i; ch trì tri n khai th c hi n các chương trình, đ án, d án h p tác qu c t v b o v môi trư ng ngành công nghi p và thương m i; 3. Đ u m i giúp doanh nghi p ti p c n các ngu n v n ngân sách c p nhà nư c, c p b và các ngu n v n tài tr c a nư c ngoài h tr vi c th c hi n công tác b o v môi trư ng c a doanh nghi p. Đi u 15. Trách nhi m c a các đơn v liên quan 1. V Công nghi p n ng, Công nghi p nh , Năng lư ng ch trì, ph i h p v i C c ATMT th m đ nh tính phù h p, thân thi n v i môi trư ng c a các công ngh đư c l a ch n cho các d án đ u tư thu c th m quy n phê duy t c a B Công Thương. 2. V Pháp ch ph i h p v i C c ATMT xây d ng, trình cơ quan có th m quy n ban hành các văn b n pháp lu t v b o v môi trư ng công nghi p và thương m i. 3. Thanh tra B ph i h p v i C c ATMT và các đơn v liên quan ki m tra, thanh tra vi c tuân th các quy đ nh c a Quy ch này. 3. V H p tác qu c t ph i h p v i C c ATMT xây d ng các chương trình, đ án, d án h p tác qu c t v i nư c ngoài, các t ch c qu c t v b o v môi trư ng ngành công nghi p và thương m i. 4. V Thi đua khen thư ng ph i h p v i C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p xây d ng tiêu chí, hư ng d n khen thư ng theo quy đ nh c a Lu t Thi đua, khen thư ng. 5. V Khoa h c và công ngh ph i h p v i C c ATMT xây d ng chương trình tri n khai nghiên c u, ng d ng ti n b k thu t công ngh trong công tác b o v môi trư ng ngành. 6. C c Công nghi p đ a phương ph i h p v i C c ATMT, các S Công Thương xây d ng và tri n khai các chương trình, đ án, d án b o v môi trư ng t i đ a phương. 7. Trung tâm Y t Môi trư ng Công nghi p th c hi n qu n lý và giám sát môi trư ng lao đ ng và s c kho trong các cơ s s n xu t, d ch v công nghi p; th c hi n đo quan tr c môi trư ng lao đ ng theo quy đ nh. 8. V Xu t nh p kh u, V Th trư ng trong nư c ph i h p v i C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p xây d ng các quy đ nh v b o v môi trư ng trong xu t nh p kh u, quá c nh hàng hóa và d ch v ; nh p kh u ph li u; lưu thông hàng hóa và d ch v . 9. C c Qu n lý th trư ng ph i h p v i C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p th c hi n ki m tra, giám sát vi c tuân th các qui đ nh môi trư ng trong ho t đ ng lưu thông hàng hóa và d ch v trong nư c; Ph i h p v i thanh tra chuyên ngành môi trư ng thanh tra vi c tuân th các quy đ nh v b o v môi trư ng trong ho t đ ng lưu thông hàng hóa và d ch v trong nư c. 10. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch đ o S Công Thương th c hi n: hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này c a các doanh nghi p, tham gia đoàn thanh tra, ki m tra v môi trư ng, ch đ ng n m b t tình hình, di n bi n môi trư ng t i các doanh nghi p trong đ a bàn đ có nh ng bi n pháp qu n lý phù h p; tham gia th m đ nh tính phù h p, thân thi n v i môi trư ng c a các công ngh đư c l a ch n đ i v i các d án đ u tư thu c th m quy n phê duy t c a y ban nhân dân. Chương V KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M Đi u 16. Khen thư ng Hàng năm B Công Thương t ch c đánh giá, t ng k t công tác b o v môi trư ng, bi u dương, khen thư ng đ i v i các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t đ ng b o v môi trư ng ngành công nghi p và thương m i Đi u 17. X lý vi ph m T ch c và cá nhân vi ph m quy đ nh t i Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương VI ĐI U KHO N THI HÀNH
  8. Đi u 18. T ch c th c hi n 1. Giao C c ATMT ch trì, ph i h p v i các đơn v , cơ quan liên quan hư ng d n, đôn đ c các S Công Thương, T p đoàn, T ng Công ty, Công ty thu c B th c hi n nghiêm túc Quy ch này. 2. Trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân k p th i báo cáo v B Công Thương xem xét, s a đ i, b sung cho phù h p. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản