Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 52/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN LÝ LU N CHÍNH TRN TRÌNH I H C, CAO NG DÙNG CHO SINH VIÊN KH I KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC-LÊNIN, TƯ TƯ NG H CHÍ MINH B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N - CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c biên b n h p ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a H i ng qu c gia th m nh chương trình các môn Lý lu n chính chính tr ; Căn c ý ki n c a Ban Tuyên giáo TW t i công văn s 2450-CV/BTGTW ngày 25 tháng 8 năm 2008; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c i h c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này chương trình các môn Lý lu n chính tr trình i h c, cao ng dùng cho sinh viên kh i không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh, g m các môn: 1. Môn Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin. 2. Môn Tư tư ng H Chí Minh. 3. Môn ư ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 1. Quy t nh này ư c áp d ng cho sinh viên kh i không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh trình i h c, cao ng t khoá tuy n sinh năm h c 2008-2009. 2. i v i sinh viên trình i h c, cao ng kh i không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh t khoá tuy n sinh năm 2007 tr v trư c áp d ng các Quy t nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o g m: Quy t nh s 45/2002/Q -BGD& T ngày 29/10/2002 v vi c ban hành chương trình môn Tri t h c Mác-Lênin; Kinh t Chính tr Mác-Lênin (kh i ngành KT-QTKD và các ngành không chuyên KT-QTKD) trình i h c; Quy t nh s 34/2003/Q /BGD& T ngày 31/7/2003 v vi c ban hành cương môn h c Ch nghĩa xã h i khoa h c trình i h c; Quy t nh s 41/2003/Q - BGD& T ngày 27/8/2003 v vi c ban hành cương chi ti t h c ph n L ch s ng C ng s n Vi t Nam trình H; Quy t nh s 35/2003/Q /BGD& T ngày 31/7/2003 v vi c ban hành cương chi ti t môn h c Tư tư ng H Chí Minh trình i h c, cao ng; Quy t nh s 19/2003/Q /BGD& T ngày 26/9/2003 v vi c ban hành chương trình môn Tri t h c Mác-Lênin; Kinh t Chính tr Mác-Lênin (kh i ngành KT-QTKD và kh i ngành không chuyên KT-QTKD) trình cao ng; Quy t nh s 45/2003/Q /BGD& T ngày 26/9/2003 v vi c ban hành cương môn h c
 2. Ch nghĩa xã h i khoa h c trình cao ng; Quy t nh s 47/2003/Q /BGD& T ngày 22/10/2003 v vi c ban hành cương môn h c L ch s ng C ng s n Vi t Nam trình cao ng. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c i h c, Th trư ng các ơn v có liên quan c a B Giáo d c và ào t o, Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng ch u trách nhi m thi thành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Ban Tuyên giáo TW ng; - U ban VHGD-TNTN&N c a QH; - H i ng Qu c gia Giáo d c; - Văn phòng Chính ph ; Bành Ti n Long - Ki m toán Nhà nư c; - B Tư pháp {C c KTr.VBQPPL}; - Các B /Ngành; - H ND, UBND các t nh/thành ph ; - B trư ng; { báo cáo} - Như i u 3; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Lưu VT, V PC, V GD H CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C NH NG NGUYÊN LÝ CƠ B N C A CH NGHĨA MÁC-LÊNIN (Ban hành theo Quy t nh s 52 /2008/Q -BGD T ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) 1. Tên môn h c: Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin 2. Th i lư ng: 5 tín ch (ph n 1: 2 tín ch ; ph n 2 và 3: 3 tín ch ). - Nghe gi ng: 70% - Th o lu n: 30% 3. Trình : Dùng cho sinh viên kh i không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh trình i h c, cao ng. 4. M c tiêu c a môn h c: Môn h c Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin nh m giúp cho sinh viên: - Xác l p cơ s lý lu n cơ b n nh t t ó có th ti p c n ư c n i dung môn h c Tư tư ng H Chí Minh và ư ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam, hi u bi t n n t ng tư tư ng c a ng; - Xây d ng ni m tin, lý tư ng cách m ng cho sinh viên; - T ng bư c xác l p th gi i quan, nhân sinh quan và phương pháp lu n chung nh t ti p c n các khoa h c chuyên ngành ư c ào t o.
 3. 5. i u ki n tiên quy t: B trí h c năm th nh t trình ào t o i h c, cao ng kh i không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh; là môn h c u tiên c a chương trình các môn Lý lu n chính tr trong trư ng i h c, cao ng. 6. Mô t v n t t n i dung: Ngoài 1 chương m u nh m gi i thi u khái lư c v ch nghĩa Mác-Lênin và m t s v n chung c a môn h c. Căn c vào m c tiêu môn h c, n i dung chương trình môn h c ư c c u trúc thành 3 ph n, 9 chương: Ph n th nh t có 3 chương bao quát nh ng n i dung cơ b n v th gi i quan và phương pháp lu n c a ch nghĩa Mác-Lênin; ph n th hai có 3 chương trình bày ba n i dung tr ng tâm thu c h c thuy t kinh t c a ch nghĩa Mác-Lênin v phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa; ph n th ba có 3 chương, trong ó có 2 chương khái quát nh ng n i dung cơ b n thu c lý lu n c a ch nghĩa Mác-Lênin v ch nghĩa xã h i và 1 chương khái quát ch nghĩa xã h i hi n th c và tri n v ng. 7. Nhi m v c a sinh viên: - Ph i nghiên c u trư c giáo trình, chuNn b các ý ki n h i, xu t khi nghe gi ng - Sưu t m, nghiên c u các các tài li u có liên quan n n i dung c a t ng ph n, t ng chương, m c hay chuyên theo s hư ng d n c a gi ng viên; - Tham d y các gi gi ng c a gi ng viên và các bu i t ch c th o lu n dư i s hư ng d n và i u khi n c a gi ng viên theo quy ch . 8. Tài li u h c t p: - Chương trình môn h c Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin do B Giáo d c và ào t o ban hành. - Giáo trình Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin do B Giáo d c và ào t o ch o biên so n, Nhà xu t b n Chính tr qu c gia xu t b n. - Tài li u tham kh o: Giáo trình các môn h c Tri t h c Mác-Lênin, Kinh t chính tr Mác-Lênin và Ch nghĩa xã h i khoa h c do B Giáo d c và ào t o t ch c biên so n, Nhà xu t b n Chính tr qu c gia, Hà N i, năm 2007; các tài li u ph c v d y và h c Chương trình Lý lu n chính tr do B Giáo d c và ào t o tr c ti p ch o, t ch c biên so n. 9. Tiêu chuNn ánh giá sinh viên: Theo quy ch ào t o i h c, cao ng. 10. N i dung chi ti t chương trình: Chương m u NH P MÔN NH NG NGUYÊN LÝ CƠ B N C A CH NGHĨA MÁC-LÊNIN Chương m u Nh p môn nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin nh m gi i quy t 3 v n thông l c a m t môn h c trư c khi i vào các n i dung c th , ó là: h c cái gì ( i tư ng c a môn h c)?; h c làm gì (m c ích c a môn h c)?; và, c n ph i h c th nào t ư c m c ích ó (nh ng yêu c u v m t phương pháp c a môn h c)?. Chương này m u b ng vi c trình bày khái lư c các n i dung tr ng tâm và quá trình hình thành, phát tri n c a ch nghĩa Mác-Lênin nh m t o ra cái nhìn t ng quát v i tư ng và ph m vi c a môn h c. M c ích c a môn h c này ư c xác l p trên cơ s v trí c a nó trong c u t o khung chương trình th ng nh t c a 3 môn h c Lý lu n chính tr dùng cho i tư ng sinh viên không chuyên sâu các chuyên ngành: Tri t h c, Kinh t chính tr h c và Ch nghĩa xã h i khoa h c.
 4. Yêu c u c a môn h c này c p nh ng nguyên t c cơ b n c n ph i th c hi n khi tri n khai d y và h c, làm cơ s chung cho vi c xác l p phương pháp, quy trình c th trong ho t ng d y và h c sao cho có th t ư c m c ích c a môn h c này. I. KHÁI LƯ C V CH NGHĨA MÁC-LÊNIN 1. Ch nghĩa Mác-Lênin và ba b ph n lý lu n c u thành a) Ch nghĩa Mác-Lênin Ch nghĩa Mác-Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ph.Ăngghen và s phát tri n c a V.I.Lênin; là s k th a và phát tri n nh ng giá tr c a l ch s tư tư ng nhân lo i, trên cơ s th c ti n c a th i i; là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng và gi i phóng con ngư i; là th gi i quan và phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c. b) Ba b ph n lý lu n cơ b n c u thành ch nghĩa Mác-Lênin - Ch nghĩa Mác-Lênin bao g m h th ng tri th c phong phú v nhi u lĩnh v c, nhưng trong ó có ba b ph n lý lu n quan tr ng nh t là: tri t h c, kinh t chính tr h c và ch nghĩa xã h i khoa h c. - i tư ng, v trí, vai trò và tính th ng nh t c a ba b ph n lý lu n c u thành ch nghĩa Mác-Lênin. 2. Khái lư c quá trình hình thành và phát tri n ch nghĩa Mác-Lênin a) Nh ng i u ki n, ti n c a s ra i ch nghĩa Mác - i u ki n kinh t -xã h i - Ti n lý lu n: Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr h c c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp - Ti n khoa h c t nhiên b) C.Mác, Ph.Ăngghen v i quá trình hình thành và phát tri n ch nghĩa Mác - C.Mác, Ph.Ăngghen v i quá trình hình thành ch nghĩa Mác - C.Mác, Ph.Ăngghen v i quá trình phát tri n ch nghĩa Mác c) V.I Lênin v i vi c b o v và phát tri n ch nghĩa Mác trong i u ki n l ch s m i - B i c nh l ch s m i và nhu c u b o v , phát tri n ch nghĩa Mác - Vai trò c a V.I Lênin i v i vi c b o v và phát tri n ch nghĩa Mác trong i u ki n l ch s m i d) Ch nghĩa Mác-Lênin và th c ti n phong trào cách m ng th gi i - Ch nghĩa Mác-Lênin v i cách m ng vô s n Nga (1917) - Ch nghĩa Mác-Lênin v i phong trào u tranh gi i phóng dân t c và xây d ng ch nghĩa xã h i trên ph m vi th gi i. II. I TƯ NG, M C ÍCH VÀ YÊU C U V PHƯƠNG PHÁP H C T P, NGHIÊN C U NH NG NGUYÊN LÝ CƠ B N C A CH NGHĨA MÁC-LÊNIN
 5. 1. i tư ng và ph m vi h c t p, nghiên c u i tư ng h c t p, nghiên c u “Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin” là: “nh ng quan i m và h c thuy t” c a C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I Lênin trong ph m vi nh ng quan i m, h c thuy t cơ b n nh t thu c ba b ph n cơ b n c u thành ch nghĩa Mác-Lênin. 2. M c ích và yêu c u v m t phương pháp h c t p, nghiên c u a) M c ích c a vi c h c t p, nghiên c u - H c t p, nghiên c u Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin là xây d ng th gi i quan, phương pháp lu n khoa h c và v n d ng sáng t o nh ng nguyên lý ó trong ho t ng nh n th c và th c ti n. - H c t p, nghiên c u Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin là hi u rõ cơ s lý lu n quan tr ng nh t c a Tư tư ng H Chí Minh và ư ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam. - H c t p, nghiên c u Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin giúp sinh viên hi u rõ n n t ng tư tư ng c a ng - H c t p, nghiên c u Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin là xây d ng ni m tin, lý tư ng cho sinh viên. b) M t s yêu c u cơ b n v m t phương pháp h c t p, nghiên c u - H c t p, nghiên c u Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin c n ph i theo nguyên t c thư ng xuyên g n k t nh ng quan i m cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin v i th c ti n c a t nư c và th i i. - H c t p, nghiên c u Nh ng nguyên lý cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin c n ph i hi u úng tinh th n, th c ch t c a nó; tránh b nh kinh vi n, giáo i u trong quá trình h c t p, nghiên c u và v n d ng các nguyên lý cơ b n ó trong th c ti n. - H c t p, nghiên c u m i nguyên lý c a ch nghĩa Mác-Lênin trong m i quan h v i các nguyên lý khác, m i b ph n c u thành trong m i quan h v i các b ph n c u thành khác th y s th ng nh t phong phú và nh t quán c a ch nghĩa Mác- Lênin, ng th i cũng c n nh n th c các nguyên lý ó trong ti n trình phát tri n c a l ch s tư tư ng nhân lo i. Ph n th nh t TH GI I QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LU N TRI T H C C A CH NGHĨA MÁC-LÊNIN Th gi i quan và phương pháp lu n tri t h c là b ph n lý lu n n n t ng c a ch nghĩa Mác-Lênin; là s k th a và phát tri n nh ng thành qu vĩ i nh t c a tư tư ng tri t h c trong l ch s nhân lo i, c bi t là tri t h c c i n c. C.Mác, Ph.Ăngghen và VI.Lênin ã phát tri n ch nghĩa duy v t và phép bi n ch ng n trình sâu s c nh t và hoàn b nh t, ó là: ch nghĩa duy v t bi n ch ng v i tư cách là h t nhân lý lu n c a th gi i quan khoa h c; là phép bi n ch ng duy v t v i tư cách “h c thuy t v s phát tri n, dư i hình th c hoàn b nh t, sâu s c nh t và không phi n di n, h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i; (V.I.Lênin: Toàn t p, Nxb. Ti n b , M-1981, t.23, tr. 53); và do ó, nó cũng chính là phép bi n ch ng c a nh n th c hay là “cái mà ngày nay ngư i ta g i là lý lu n nh n th c”; (V.I.Lênin: Toàn t p, Nxb. Ti n b , M-1981, t.26, tr. 65); ó còn là ch nghĩa duy v t l ch s v i tư cách là h th ng các quan i m duy v t bi n ch ng v xã h i, làm sáng t ngu n g c, ng l c và nh ng quy lu t chung c a s v n ng, phát tri n c a xã h i loài ngư i. Vi c n m v ng nh ng n i dung cơ b n c a th gi i quan và phương pháp lu n tri t h c c a ch nghĩa Mác-Lênin ch ng nh ng là i u ki n tiên quy t nghiên c u toàn b h th ng lý lu n c a ch nghĩa
 6. Mác-Lênin mà còn là v n d ng nó m t cách sáng t o trong ho t ng nh n th c khoa h c, gi i quy t nh ng v n c p bách c a th c ti n t nư c và th i i. Chương I. CH NGHĨA DUY V T BI N CH NG I. CH NGHĨA DUY V T VÀ CH NGHĨA DUY V T BI N CH NG 1. V n cơ b n c a tri t h c và s i l p gi a ch nghĩa duy v t v i ch nghĩa duy tâm trong vi c gi i quy t v n cơ b n c a tri t h c - Ph.Ăngghen khái quát v n cơ b n c a tri t h c - N i dung và ý nghĩa c a v n cơ b n c a tri t h c -S i l p gi a hai quan i m duy v t và duy tâm trong vi c gi i quy t v n cơ b n c a tri t h c - Ch nghĩa duy v t và ch nghĩa duy tâm: hai trư ng phái tri t h c l n trong l ch s - Vai trò c a ch nghĩa duy v t 2) Các hình th c phát tri n c a ch nghĩa duy v t trong l ch s a) Ch nghĩa duy v t ch t phác b) Ch nghĩa duy v t siêu hình c) Ch nghĩa duy v t bi n ch ng II. QUAN I M DUY V T BI N CH NG V V T CH T, Ý TH C VÀ M I QUAN H GI A V T CH T VÀ Ý TH C 1. V t ch t a) Ph m trù v t ch t - Khái quát quan ni m c a ch nghĩa duy v t trư c Mác v v t ch t - nh nghĩa c a V.I.Lênin v v t ch t; nh ng n i dung cơ b n và ý nghĩa c a nó b) Phương th c và hình th c t n t i c a v t ch t - V n ng v i tư cách là phương th c t n t i c a v t ch t; các hình th c v n ng c a v t ch t và m i quan h bi n ch ng gi a chúng - Không gian và th i gian v i tư cách là hình th c t n t i c a v t ch t c) Tính th ng nh t v t ch t c a th gi i - Lu n i m c a Ph.Ăngghen v tính th ng nh t v t ch t c a th gi i - N i dung c a tính th ng nh t v t ch t c a th gi i - Ý nghĩa phương pháp lu n
 7. 2. Ý th c a) Ngu n g c c a ý th c - Ngu n g c t nhiên c a ý th c - Ngu n g c xã h i c a ý th c b) B n ch t và k t c u c a ý th c - B n ch t c a ý th c - K t c u c a ý th c 3. M i quan h gi a v t ch t và ý th c a) Vai trò c a v t ch t i v i ý th c - V t ch t quy t nh n i dung c a ý th c; n i dung c a ý th c là s ph n ánh i v i v t ch t - V t ch t quy t nh s bi n i, phát tri n c a ý th c; s bi n i c a ý th c là s ph n ánh iv is bi n i c a v t ch t - V t ch t quy t nh kh năng ph n ánh sáng t o c a ý th c - V t ch t là nhân t quy t nh phát huy tính năng ng sáng t o c a ý th c trong ho t ng th c ti n b) Vai trò c a ý th c i v i v t ch t - Tác d ng ph n ánh th gi i khách quan - Tác d ng c i bi n sáng t o th gi i khách quan - Gi i h n và i u ki n tác d ng năng ng sáng t o c a ý th c c) Ý nghĩa phương pháp lu n - Tôn tr ng khách quan; nh n th c và hành ng theo quy lu t khách quan - Phát huy năng ng ch quan; phát huy vai trò c a tri th c khoa h c và cách m ng trong ho t ng th c ti n - Tính th ng nh t bi n ch ng gi a tôn tr ng khách quan và phát huy năng ng ch quan trong ho t ng th c ti n. Chương II. PHÉP BI N CH NG DUY V T I. PHÉP BI N CH NG VÀ PHÉP BI N CH NG DUY V T 1. Phép bi n ch ng và các hình th c cơ b n c a phép bi n ch ng a) Phép bi n ch ng
 8. -S i l p gi a hai quan i m bi n ch ng và siêu hình trong vi c nh n th c th gi i và c i t o th gi i - Khái ni m phép bi n ch ng b) Các hình th c cơ b n c a phép bi n ch ng - Phép bi n ch ng ch t phác th i c i - Phép bi n ch ng duy tâm c i n c - Phép bi n ch ng duy v t 2. Phép bi n ch ng duy v t - Khái ni m phép bi n ch ng duy v t - c trưng cơ b n và vai trò c a phép bi n ch ng duy v t II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ B N C A PHÉP BI N CH NG DUY V T 1. Nguyên lý v m i liên h ph bi n - Khái ni m m i liên h và m i liên h ph bi n - Nh ng tính ch t c a m i liên h - Ý nghĩa phương pháp lu n 2. Nguyên lý v s phát tri n - Khái ni m “phát tri n” - Nh ng tính ch t cơ b n c a s phát tri n - Ý nghĩa phương pháp lu n III. CÁC C P PH M TRÙ CƠ B N C A PHÉP BI N CH NG DUY V T 1. Cái chung và cái riêng - Ph m trù cái chung và cái riêng; cái ơn nh t - Khái quát tính ch t và m i quan h bi n ch ng gi a cái chung, cái riêng và cái ơn nh t - Ý nghĩa phương pháp lu n 2. B n ch t và hi n tư ng - Ph m trù b n ch t, hi n tư ng - Khái quát tính ch t và m i quan h bi n ch ng gi a b n ch t và hi n tư ng - Ý nghĩa phương pháp lu n
 9. 3. T t nhiên và ng u nhiên - Ph m trù cái t t nhiên và cái ng u nhiên - Khái quát tính ch t và m i quan h bi n ch ng gi a t t nhiên và ng u nhiên - Ý nghĩa phương pháp lu n 4. Nguyên nhân và k t qu - Ph m trù nguyên nhân và k t qu - Khái quát tính ch t và m i quan h bi n ch ng gi a nguyên nhân và k t qu - Ý nghĩa phương pháp lu n 5. N i dung và hình th c - Ph m trù n i dung và hình th c - Khái quát tính ch t và m i quan h bi n ch ng gi a n i dung và hình th c - Ý nghĩa phương pháp lu n 6. Kh năng và hi n th c - Ph m trù kh năng và hi n th c - Khái quát tính ch t và m i quan h bi n ch ng gi a kh năng và hi n th c - Ý nghĩa phương pháp lu n IV. CÁC QUY LU T CƠ B N C A PHÉP BI N CH NG DUY V T 1. Quy lu t chuy n hóa t nh ng s thay i v lư ng thành nh ng s thay i v ch t và ngư c l i a) Khái ni m ch t, lư ng - Khái ni m “ch t” - Khái ni m “lư ng” b) Quan h bi n ch ng gi a ch t và lư ng - Tính th ng nh t gi a ch t và lư ng trong m t s v t - Quá trình chuy n hóa t nh ng s thay i v lư ng thành nh ng s thay i v ch t - Quá trình chuy n hóa t nh ng s thay i v ch t thành nh ng s thay i v lư ng c) Ý nghĩa phương pháp lu n 2. Quy lu t th ng nh t và u tranh gi a các m t il p
 10. a) Khái ni m mâu thu n và các tính ch t chung c a mâu thu n - Mâu thu n và mâu thu n bi n ch ng - Tính khách quan, ph bi n và tính a d ng c a các lo i mâu thu n b) Quá trình v n ng c a mâu thu n - S th ng nh t, u tranh và chuy n hóa gi a các m t il p - Vai trò c a mâu thu n i v i quá trình v n ng và phát tri n c a s v t c) Ý nghĩa phương pháp lu n 3. Quy lu t ph nh c a ph nh a) Khái ni m ph nh bi n ch ng và nh ng c trưng cơ b n c a nó - Khái ni m ph nh và ph nh bi n ch ng - Hai c trưng cơ b n c a ph nh bi n ch ng b) Ph nh c a ph nh - Vai trò c a ph nh bi n ch ng i v i các quá trình v n ng, phát tri n - Hình th c “ph nh c a ph nh” c a các quá trình v n ng, phát tri n c) Ý nghĩa phương pháp lu n V. LÝ LU N NH N TH C DUY V T BI N CH NG 1. Th c ti n, nh n th c và vai trò c a th c ti n v i nh n th c a) Th c ti n và các hình th c cơ b n c a th c ti n - Khái ni m th c ti n - Các hình th c cơ b n c a th c ti n b) Nh n th c và các trình nh n th c - Khái ni m nh n th c - Các trình nh n th c c) Vai trò c a th c ti n v i nh n th c - Th c ti n là cơ s và m c ích c a nh n th c - Th c ti n là ng l c thúc Ny quá trình v n ng, phát tri n c a nh n th c - Th c ti n là tiêu chuNn ki m nghi m tính chân lý trong quá trình phát tri n nh n th c
 11. - Tính th ng nh t bi n ch ng gi a th c ti n và nh n th c - Nguyên t c th ng nh t gi a th c ti n và lý lu n - Ý nghĩa phương pháp lu n 2. Con ư ng bi n ch ng c a s nh n th c chân lý a) Quan i m c a V.I Lênin v con ư ng bi n ch ng c a s nh n th c chân lý - Giai o n t nh n th c c m tính n nh n th c lý tính và m i quan h gi a chúng - Giai o n t nh n th c lý tính n th c ti n - Khái quát tính quy lu t chung c a quá trình v n ng, phát tri n nh n th c: t th c ti n n nh n th c – t nh n th c n th c ti n – nh n th c,... - Ý nghĩa phương pháp lu n Chân lý và vai trò c a chân lý v i th c ti n - Khái ni m chân lý - Các tính ch t c a chân lý: tính khách quan, tính tương i, tính tuy t i và tính c th - Vai trò c a chân lý i v i th c ti n - Ý nghĩa phương pháp lu n Chương III. CH NGHĨA DUY V T LNCH S I. VAI TRÒ C A S N XU T V T CH T VÀ QUY LU T QUAN H S N XU T PHÙ H P V I TRÌNH PHÁT TRI N C A L C LƯ NG S N XU T 1. S n xu t v t ch t và vai trò c a nó a) Khái ni m s n xu t v t ch t và phương th c s n xu t - Khái ni m s n xu t v t ch t và các nhân t cơ b n c a quá trình s n xu t v t ch t - Khái ni m phương th c s n xu t b) Vai trò c a s n xu t v t ch t và phương th c s n xu t i v i s t n t i và phát tri n c a xã h i - Vai trò quy t nh c a s n xu t v t ch t i v i s t n t i và phát tri n c a xã h i - Vai trò quy t nh c a phương th c s n xu t i v i trình phát tri n c a n n s n xu t và quá trình bi n i, phát tri n c a toàn b i s ng xã h i - Tính th ng nh t và tính a d ng c a quá trình bi n i, phát tri n các phương th c s n xu t trong l ch s - Ý nghĩa phương pháp lu n
 12. 2. Quy lu t quan h s n xu t phù h p v i trình phát tri n c a l c lư ng s n xu t a) Khái ni m l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t - L c lư ng s n xu t và các y u t cơ b n c u thành l c lư ng s n xu t - Quan h s n xu t và ba m t c a quan h s n xu t b) M i quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t - Tính th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t - Vai trò quy t nh c a l c lư ng s n xu t i v i quan h s n xu t - Vai trò tác ng tr l i c a quan h s n xu t i v i l c lư ng s n xu t - S v n ng c a mâu thu n bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t v i tư cách là ngu n g c và ng l c cơ b n c a s v n ng, phát tri n các phương th c s n xu t - Ý nghĩa phương pháp lu n II. BI N CH NG C A CƠ S H T NG VÀ KI N TRÚC THƯ NG T NG 1. Khái ni m cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng a) Khái ni m, k t c u cơ s h t ng - Khái ni m cơ s h t ng - K t c u c a cơ s h t ng b) Khái ni m, k t c u ki n trúc thư ng t ng - Khái ni m ki n trúc thư ng t ng - Các y u t cơ b n h p thành ki n trúc thư ng t ng c a xã h i - Nhà nư c – b máy t ch c quy n l c c bi t c a xã h i có i kháng giai c p 2. M i quan h bi n ch ng gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng c a xã h i a) Vai trò quy t nh c a cơ s h t ng i v i ki n trúc thư ng t ng - Cơ s h t ng quy t nh n i dung và tính ch t c a ki n trúc thư ng t ng; n i dung và tính ch t c a ki n trúc thư ng t ng là s ph n ánh i v i cơ s h t ng - Cơ s h t ng quy t nh s bi n i c a ki n trúc thư ng t ng; s bi n i c a ki n trúc thư ng t ng là s ph n ánh i v i s bi n i c a cơ s h t ng - Ý nghĩa phương pháp lu n b) Vai trò tác ng tr l i c a ki n trúc thư ng t ng i v i cơ s h t ng - Vai trò c a ki n trúc thư ng t ng i v i cơ s h t ng
 13. - Vai trò c bi t quan tr ng c a nhà nư c i v i cơ s h t ng - Hai xu hư ng tác ng c a ki n trúc thư ng t ng i v i cơ s h t ng - Ý nghĩa phương pháp lu n III. T N T I XÃ H I QUY T NNH Ý TH C XÃ H I VÀ TÍNH C L P TƯƠNG I C A Ý TH C XÃ H I 1. T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i a) Khái ni m t n t i xã h i và ý th c xã h i - Khái ni m t n t i xã h i và các nhân t cơ b n c u thành t n t i xã h i - Khái ni m ý th c xã h i và c u trúc c a ý th c xã h i (tâm lý xã h i và h tư tư ng xã h i; các hình thái ý th c xã h i). b) Vai trò quy t nh c a t n t i xã h i i v i ý th c xã h i - T n t i xã h i quy t nh n i dung c a ý th c xã h i; n i dung c a ý th c xã h i là s ph n ánh i v i t n t i xã h i - T n t i xã h i quy t nh s bi n i c a ý th c xã h i; s bi n i c a ý th c xã h i là s ph n ánh i v i s bi n i c a t n t i xã h i - Ý nghĩa phương pháp lu n 2. Tính c l p tương i c a ý th c xã h i - N i dung tính c l p tương i c a ý th c xã h i - Ý nghĩa phương pháp lu n IV. HÌNH THÁI KINH T -XÃ H I VÀ QUÁ TRÌNH LNCH S -T NHIÊN C A S PHÁT TRI N CÁC HÌNH THÁI KINH T -XÃ H I 1. Khái ni m, k t c u hình thái kinh t -xã h i - Khái ni m hình thái kinh t -xã h i - K t c u c a hình thái kinh t -xã h i 2. Quá trình l ch s -t nhiên c a s phát tri n các hình thái kinh t -xã h i - Tính l ch s -t nhiên c a s phát tri n các hình thái kinh t -xã h i - Vai trò c a nhân t ch quan i v i ti n trình l ch s - S th ng nh t bi n ch ng gi a nhân t khách quan và nhân t ch quan iv is v n ng, phát tri n c a xã h i - Ý nghĩa phương pháp lu n
 14. V. VAI TRÒ C A U TRANH GIAI C P VÀ CÁCH M NG XÃ H I IV IS V N NG, PHÁT TRI N C A XÃ H I CÓ I KHÁNG GIAI C P 1. Giai c p và vai trò c a u tranh giai c p i v i s phát tri n c a xã h i có i kháng giai c p a) Khái ni m giai c p, t ng l p xã h i - Khái ni m giai c p - Khái ni m t ng l p xã h i b) Ngu n g c giai c p - Ngu n g c tr c ti p - Ngu n g c sâu xa c) Vai trò c a u tranh giai c p iv is v n ng, phát tri n c a xã h i có i kháng giai c p - u tranh giai c p và các hình th c u tranh giai c p - Nhà nư c – công c chuyên chính giai c p - Vai trò c a u tranh giai c p v i tư cách là phương th c và m t trong nh ng ng l c cơ b n, tr c ti p c a s phát tri n c a xã h i có i kháng giai c p - Ý nghĩa phương pháp lu n 2. Cách m ng xã h i và vai trò c a nó i v i s phát tri n c a xã h i có i kháng giai c p a) Khái ni m cách m ng xã h i và ngu n g c c a cách m ng xã h i - Khái ni m cách m ng xã h i và khái ni m c i cách xã h i - Ngu n g c c a cách m ng xã h i b) Vai trò c a cách m ng xã h i iv is v n ng, phát tri n c a xã h i có i kháng giai c p - Cách m ng xã h i là phương th c c a s v n ng, phát tri n xã h i có i kháng giai c p - Cách m ng xã h i là ng l c c a s v n ng, phát tri n xã h i nh m thay i ch xã h i ã l i th i chuy n lên ch xã h i m i cao hơn - Ý nghĩa phương pháp lu n. VI. QUAN I M C A CH NGHĨA DUY V T LNCH S V CON NGƯ I VÀ VAI TRÒ SÁNG T O LNCH S C A QU N CHÚNG NHÂN DÂN 1. Con ngư i và b n ch t c a con ngư i a) Khái ni m con ngư i - Ngu n g c t nhiên và ngu n g c xã h i c a con ngư i - S th ng nh t bi n ch ng gi a hai m t t nhiên và xã h i trong ho t ng hi n th c c a con ngư i
 15. b) B n ch t c a con ngư i - Lu n i m c a C.Mác v b n ch t con ngư i - Năng l c sáng t o l ch s c a con ngư i và các i u ki n phát huy năng l c sáng t o c a con ngư i - Gi i phóng con ngư i – gi i phóng ng l c cơ b n c a s phát tri n xã h i 2. Khái ni m qu n chúng nhân dân và vai trò sáng t o l ch s c a qu n chúng nhân dân và cá nhân a) Khái ni m qu n chúng nhân dân b) Vai trò sáng t o l ch s c a qu n chúng nhân dân và vai trò c a cá nhân trong l ch s - Qu n chúng nhân dân là ch th sáng t o l ch s và là l c lư ng quy t nh s phát tri n l ch s - Vai trò c a cá nhân, vĩ nhân i v i s phát tri n c a l ch s - Ý nghĩa phương pháp lu n. Ph n th hai H C THUY T KINH T C A CH NGHĨA MÁC-LÊNIN V PHƯƠNG TH C S N XU T TƯ B N CH NGHĨA “Sau khi nh n th y r ng ch kinh t là cơ s trên ó ki n trúc thư ng t ng chính tr ư c xây d ng lên thì Mác chú ý nhi u nh t n vi c nghiên c u ch kinh t y. Tác phNm chính c a Mác là b "Tư b n" ư c dành riêng nghiên c u ch kinh t c a xã h i hi n i, nghĩa là xã h i tư b n ch nghĩa.” (V.I. Lênin: Toàn t p, Nxb. Ti n b , M-1981, t p 23, tr.54) H c thuy t kinh t c a Mác là “n i dung ch y u c a ch nghĩa Mác” (V.I Lênin: Toàn t p, T p 26, Nxb. Ti n b , M-1981, tr.60); là k t qu v n d ng th gi i quan duy v t và phương pháp lu n bi n ch ng duy v t vào quá trình nghiên c u phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa. B Tư b n chính là công trình khoa h c vĩ i nh t c a C.Mác. “M c ích cu i cùng c a b sách này là phát hi n ra quy lu t kinh t c a s v n ng c a xã h i hi n i”, nghĩa là c a xã h i tư b n ch nghĩa, c a xã h i tư s n. Nghiên c u s phát sinh, phát tri n và suy tàn c a nh ng quan h s n xu t c a m t xã h i nh t nh trong l ch s , ó là n i dung c a h c thuy t kinh t c a Mác” (V.I. Lênin: Toàn t p, T p 26, Nxb. Ti n b , M-1981, tr.72) mà tr ng tâm c a nó là h c thuy t giá tr và h c thuy t giá tr th ng dư. H c thuy t kinh t c a ch nghĩa Mác-Lênin v phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa không ch bao g m h c thuy t c a C.Mác v giá tr và giá tr th ng dư mà còn bao g m h c thuy t kinh t c a V.I Lênin v ch nghĩa tư b n c quy n và ch nghĩa tư b n c quy n nhà nư c. N i dung ba h c thuy t này bao quát nh ng nguyên lý cơ b n nh t c a ch nghĩa Mác-Lênin v phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa. Chương IV. H C THUY T GIÁ TRN I. I U KI N RA I, C TRƯNG VÀ ƯU TH C A S N XU T HÀNG HOÁ 1. i u ki n ra i c a s n xu t hàng hoá a) Phân công lao ng xã h i
 16. b) Ch tư h u v tư li u s n xu t hay tính ch t tư nhân c a quá trình lao ng 2. c trưng và ưu th c a s n xu t hàng hoá a) c trưng c a s n xu t hàng hoá b) Ưu th c a s n xu t hàng hoá II. HÀNG HOÁ 1. Hàng hoá và hai thu c tính c a hàng hoá a) Khái ni m hàng hoá b) Hai thu c tính c a hàng hoá - Giá tr s d ng c a hàng hoá - Giá tr c a hàng hoá c) M i quan h gi a hai thu c tính c a hàng hóa 2. Tính ch t hai m t c a lao ng s n xu t hàng hoá a) Lao ng c th b) Lao ng tr u tư ng 3. Lư ng giá tr hàng hoá và các nhân t nh hư ng n lư ng giá tr hàng hoá a) Thư c o lư ng giá tr hàng hoá - Th i gian lao ng cá bi t - Th i gian lao ng xã h i c n thi t b) Các nhân t nh hư ng n lư ng giá tr hàng hoá - Năng su t lao ng - Cư ng lao ng -M c ph c t p c a lao ng III. TI N T 1. L ch s phát tri n c a hình thái giá tr và b n ch t c a ti n t a) L ch s phát tri n c a hình thái giá tr b) B n ch t c a ti n t 2. Ch c năng c a ti n t
 17. a) Thư c o giá tr b) Phương ti n lưu thông c) Phương ti n thanh toán d) Phương ti n c t tr e) Ti n t th gi i IV. QUY LU T GIÁ TRN 1. N i dung c a quy lu t giá tr - Yêu c u i v i s n xu t - Yêu c u i v i lưu thông 2. Tác ng c a quy lu t giá tr - i u ti t s n xu t và lưu thông hàng hoá - Kích thích c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t nh m tăng năng su t lao ng - Th c hi n s l a ch n t nhiên và phân hóa ngư i lao ng thành k giàu ngư i nghèo. Chương V. H C THUY T GIÁ TRN TH NG DƯ I. S CHUY N HÓA C A TI N T THÀNH TƯ B N 1. Công th c chung c a tư b n 2. Mâu thu n c a công th c chung c a tư b n 3. Hàng hóa s c lao ng và ti n công trong ch nghĩa tư b n a) Hàng hóa s c lao ng - i u ki n cho s c lao ng tr thành hàng hóa - Hai thu c tính c a hàng hóa s c lao ng b) Ti n công trong ch nghĩa tư b n - B n ch t c a ti n công trong ch nghĩa tư b n - Hai hình th c cơ b n c a ti n công trong ch nghĩa tư b n - Ti n công danh nghĩa và ti n công th c t II. S S N XU T RA GIÁ TRN TH NG DƯ
 18. 1. S th ng nh t gi a quá trình s n xu t ra giá tr s d ng và quá trình s n xu t ra giá tr th ng dư a) Quá trình s n xu t ra giá tr s d ng trong ch nghĩa tư b n b) Quá trình s n xu t ra giá tr th ng dư 2. Khái ni m tư b n, tư b n b t bi n và tư b n kh bi n a) Khái ni m tư b n b) Tư b n b t bi n và tư b n kh bi n 3. Tu n hoàn và chu chuy n c a tư b n. Tư b n c nh và tư b n lưu ng a) Tu n hoàn c a tư b n b) Chu chuy n c a tư b n c) Tư b n c nh và tư b n lưu ng 3. T su t giá tr th ng dư và kh i lư ng giá tr th ng dư a) T su t giá tr th ng dư b) Kh i lư ng giá tr th ng dư 4. Hai phương pháp s n xu t ra giá tr th ng dư và giá tr th ng dư siêu ng ch a) S n xu t ra giá tr th ng dư tuy t i b) S n xu t ra giá tr th ng dư tương i c) Giá tr th ng dư siêu ng ch 5. S n xu t ra giá tr th ng dư – quy lu t kinh t tuy t i c a ch nghĩa tư b n III. S CHUY N HÓA C A GIÁ TRN TH NG DƯ THÀNH TƯ B N – TÍCH LŨY TƯ B N 1. Th c ch t và ng cơ c a tích lũy tư b n 2. Tích t và t p trung tư b n 3. C u t o h u cơ c a tư b n IV. CÁC HÌNH THÁI BI U HI N C A TƯ B N VÀ GIÁ TRN TH NG DƯ 1. Chi phí s n xu t tư b n ch nghĩa. L i nhu n và t su t l i nhu n a) Chi phí s n xu t tư b n ch nghĩa b) L i nhu n và t su t l i nhu n - L i nhu n
 19. - T su t l i nhu n và các nhân t nh hư ng t i t su t l i nhu n 2. L i nhu n bình quân và giá c s n xu t a) C nh tranh n i b ngành và s hình thành giá tr th trư ng. b) C nh tranh gi a các ngành và s hình thành l i nhu n bình quân c) S chuy n hóa c a giá tr hàng hóa thành giá c s n xu t 3. S phân chia giá tr th ng dư gi a các t p oàn tư b n a) Tư b n thương nghi p và l i nhu n thương nghi p - Tư b n thương nghi p - L i nhu n thương nghi p b) Tư b n cho vay và l i t c - Tư b n cho vay - L i t c và t su t l i t c - Tín d ng tư b n ch nghĩa; ngân hàng và l i nhu n ngân hàng c) Công ty c ph n. Tư b n gi và th trư ng ch ng khoán - Công ty c ph n - Tư b n gi và th trư ng ch ng khoán d) Quan h s n xu t tư b n ch nghĩa trong nông nghi p và a tô tư b n ch nghĩa - S hình thành quan h s n xu t tư b n ch nghĩa trong nông nghi p - B n ch t c a a tô tư b n ch nghĩa - Các hình th c cơ b n c a a tô tư b n ch nghĩa. Chương VI. H C THUY T V CH NGHĨA TƯ B N C QUY N VÀ CH NGHĨA TƯ B N C QUY N NHÀ NƯ C I. CH NGHĨA TƯ B N C QUY N 1. Bư c chuy n t ch nghĩa tư b n t do c nh tranh sang ch nghĩa tư b n c quy n 2. Năm c i m kinh t cơ b n c a ch nghĩa tư b n c quy n a) T p trung s n xu t và các t ch c c quy n b) Tư b n tài chính và b n u s tài chính
 20. c) Xu t khNu tư b n d) S phân chia th gi i v kinh t gi a các t ch c c quy n e) S phân chia th gi i v lãnh th gi a các cư ng qu c qu c 3. S ho t ng c a quy lu t giá tr và quy lu t giá tr th ng dư trong giai o n ch nghĩa tư b n c quy n a) S ho t ng c a quy lu t giá tr b) S ho t ng c a quy lu t giá tr th ng dư II. CH NGHĨA TƯ B N C QUY N NHÀ NƯ C 1. Nguyên nhân ra i và b n ch t c a ch nghĩa tư b n c quy n nhà nư c 2. Nh ng bi u hi n c a ch nghĩa tư b n c quy n nhà nư c a) S k t h p v con ngư i gi a các t ch c c quy n và b máy nhà nư c b) S hình thành và phát tri n c a s h u nhà nư c c) S can thi p c a nhà nư c vào các quá trình kinh t III. ÁNH GIÁ CHUNG V VAI TRÒ VÀ GI I H N LNCH S C A CH NGHĨA TƯ B N 1. Vai trò c a ch nghĩa tư b n i v i s phát tri n c a n n s n xu t xã h i 2. Gi i h n l ch s c a ch nghĩa tư b n Ph n th ba LÝ LU N C A CH NGHĨA MÁC-LÊNIN V CH NGHĨA XÃ H I Trên cơ s h c thuy t kinh t v phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa, c bi t là h c thuy t giá tr th ng dư, “Mác ã hoàn toàn d a vào và ch d a vào nh ng quy lu t kinh t c a s v n ng c a xã h i hi n i mà k t lu n r ng xã h i tư b n ch nghĩa nh t nh s ph i chuy n bi n thành xã h i xã h i ch nghĩa. Vi c xã h i hóa lao ng, ngày càng ti n nhanh thêm dư i muôn vàn hình th c ..., ã bi u hi n c bi t rõ ràng s phát tri n c a i công nghi p, ..., y là cơ s v t ch t ch y u cho s ra i không th tránh kh i c a ch nghĩa xã h i. ng l c trí tu và tinh th n c a s chuy n bi n ó, l c lư ng th ch t thi hành s chuy n bi n ó là giai c p vô s n, giai c p ã ư c b n thân ch nghĩa tư b n rèn luy n. Cu c u tranh c a giai c p vô s n ch ng giai c p tư s n, bi u hi n dư i nhi u hình th c khác nhau và n i dung c a nh ng hình th c này ngày càng phong phú, - nh t nh bi n thành m t cu c u tranh chính tr c a giai c p vô s n nh m giành chính quy n (“chuyên chính vô s n”)”. (V.I. Lênin: Toàn t p, T p 26, Nxb. Ti n b , M-1981, tr.86-87). Như v y, trong ch nghĩa Mác-Lênin, h c thuy t kinh t v phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa cùng v i b ph n lý lu n tri t h c là nh ng cơ s lý lu n t t y u và tr c ti p c a ch nghĩa xã h i khoa h c, t c h c thuy t Mác-Lênin v ch nghĩa xã h i. B i v y, theo nghĩa r ng ch nghĩa xã h i khoa h c chính là ch nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa h p thì nó là m t b ph n lý lu n c u thành ch nghĩa Mác-Lênin - b ph n lý lu n v ch nghĩa xã h i, ó là b ph n lý lu n nghiên c u làm sáng t vai trò s m nh l ch s c a giai c p công nhân; tính t t y u và n i dung c a cách m ng xã h i ch nghĩa; quá trình hình thành và phát tri n c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch nghĩa; quy lu t và con ư ng xây d ng ch nghĩa xã h i và ch nghĩa c ng s n.
Đồng bộ tài khoản