Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 52/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÁC NNH NGU N TIN TRÊN BÁO CHÍ B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 16 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 77/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí; Theo ngh c a C c trư ng C c Báo chí, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch xác nh ngu n tin trên báo chí”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Báo chí, C c trư ng C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t , ngư i ng u cơ quan báo chí, nhà báo và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - VP Trung ương và các ban c a ng; - VP Qu c h i và UB c a Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; VP Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Lê Doãn H p - Tòa án ND t i cao; Vi n Ki m sát ND t i cao; - UBND và s TTTT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các cơ quan, ơn v liên quan thu c B TT&TT; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Các cơ quan báo chí; - Công báo; TT T Chính ph ;
  2. - Lưu: VT, CBC (LP 800). QUY CH XÁC NNH NGU N TIN TRÊN BÁO CHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 52/2008/Q -BTTTT ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) i u 1. Trong ph m vi quy n h n, nhi m v c a mình, các t ch c, cá nhân có quy n và nghĩa v cung c p thông tin cho báo chí và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thông tin ã cung c p cho báo chí theo quy nh t i i u 7 Lu t Báo chí; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí, Quy t nh s 77/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí. i u 2. Cơ quan báo chí, tác gi bài báo ph i vi n d n ngu n tin ư c s d ng ăng, phát trên báo chí. Khi vi n d n ngu n tin ph i th hi n rõ ngu n tin cho cá nhân, cơ quan, t ch c nào cung c p ho c th hi n rõ là theo ngu n tin riêng c a phóng viên, ngu n tin riêng c a cơ quan báo chí và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v xu t x và tính xác th c c a ngu n tin. i u 3. i v i các v án ang ư c i u tra ho c chưa xét x và các v vi c tiêu c c ho c có d u hi u vi ph m pháp lu t nhưng chưa có k t lu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, báo chí có quy n thông tin theo ngu n tài li u c a mình nhưng ph i vi n d n ngu n tin theo úng quy nh t i i u 2 c a Quy ch này và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thông tin ã ăng, phát. Cơ quan báo chí ph i m b o tính nguyên v n, chính xác c a thông tin ư c cung c p; không ư c ăng, phát nh ng thông tin v thân nhân và các m i quan h c a cá nhân trong các v án, v vi c tiêu c c khi không có căn c cho r ng nh ng thân nhân và các m i quan h ó liên quan n v án, v vi c tiêu c c ho c chưa có k t lu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, làm nh hư ng x u n i tư c a công dân. i u 4. Cơ quan báo chí khai thác các văn ki n, tài li u c a t ch c, tài li u, thư riêng c a cá nhân có liên quan n các v án ang ư c i u tra ho c chưa xét x , các v vi c tiêu c c ho c có d u hi u vi ph m pháp lu t ang ch k t lu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i kho n 6 i u 5 Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí, ph i nêu rõ xu t x c a các văn ki n, tài li u, thư riêng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung thông tin ã ăng, phát. i u 5. Khi s d ng tin, bài ăng phát trên báo chí, cơ quan báo chí ph i ghi rõ h , tên th t ho c bút danh c a tác gi , nhóm tác gi . Trư ng h p tác gi ghi bút danh thì cơ quan báo chí ph i bi t rõ tên th t, a ch c a tác gi .
  3. i u 6. i v i lo i thông tin v nh ng chuy n th n bí, các v n khoa h c m i mà chưa ư c k t lu n thì ch ăng trên t p chí nghiên c u chuyên ngành và ph i có chú d n xu t x tư li u. i u 7. Ngư i ng u cơ quan báo chí là ngư i ch u trách nhi m trư c th trư ng cơ quan ch qu n và trư c pháp lu t v tính chính xác c a các thông tin ăng, phát trên báo chí. i u 8. Cơ quan báo chí, nhà báo, tác gi bài báo, t ch c, cá nhân có liên quan không th c hi n úng các quy nh v cung c p thông tin và xác nh ngu n tin trên báo chí quy nh t i Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. B TRƯ NG Lê Doãn H p
Đồng bộ tài khoản