intTypePromotion=3

Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
97
lượt xem
6
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 52/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN "QUY HO CH PHÁT TRI N CÁC KHU KINH T C A KH U C A VI T NAM N NĂM 2020" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 675/TTr-BKH ngày 29 tháng 01 năm 2008; t trình s 1894/TTr-BKH ngày 20 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án "Quy ho ch phát tri n các Khu kinh t c a khNu c a Vi t Nam n năm 2020" v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m a) Phát tri n kinh t c a khNu và khu kinh t c a khNu b n v ng và g n li n v i vi c xây d ng và phát tri n m i quan h chính tr h u ngh , n nh, b n v ng gi a nư c ta v i các nư c Trung Qu c, Lào và Campuchia. Tăng cư ng h p tác qu c t , thu hút u tư trong và ngoài nư c qua các khu kinh t c a khNu; b) Phát tri n kinh t c a khNu và khu kinh t c a khNu trong chi n lư c và k ho ch dài h n, theo th t ưu tiên trong t ng giai o n, phù h p v i i u ki n c th và phù h p v i nh hư ng phát tri n c a qu c gia; c) L y hi u qu kinh t , chính tr làm tiêu chí quan tr ng, tính toán y nh hư ng c a kinh t th trư ng và h i nh p kinh t qu c t . Các bên tham gia u ư c hư ng lãi t kinh t c a khNu và khu kinh t c a khNu; d) K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t c a khNu v i phát tri n ngu n nhân l c, ng b v i quy ho ch ngu n nhân l c, quy ho ch các công trình h t ng xã h i (trư ng h c, cơ s y t , văn hoá, th thao, khu dân cư...); ) Phát tri n kinh t c a khNu và khu kinh t c a khNu ph i chú ý t i yêu c u b o v môi trư ng và yêu c u an ninh, qu c phòng. 2. i u ki n, tiêu chí thành l p khu kinh t c a khNu a) Phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n khu kinh t c a khNu ã ư c phê duy t;
  2. b) Có c a khNu qu c t ho c c a khNu chính quy nh t i Ngh nh s 32/2005/N - CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v Quy ch c a khNu biên gi i t li n; bao g m các ơn v hành chính li n k , không tách bi t v không gian; c) K t n i thu n l i v i các tr c giao thông huy t m ch c a qu c gia; giao lưu thu n ti n v i các nư c láng gi ng qua c a khNu biên gi i t li n c a nư c b n; có i u ki n thu n l i và ngu n l c u tư k t c u h t ng k thu t; d) Có kh năng áp ng yêu c u phát tri n t ng h p c a khu kinh t c a khNu bao g m các ho t ng thương m i, xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, v n chuy n hàng hóa quá c nh, s n xu t công nghi p, du l ch, d ch v ; có i u ki n phát huy ti m năng t i ch và các vùng xung quanh; có kh năng phát tri n thương m i và thu hút u tư; ) Có kh năng g n k t gi a phát tri n kinh t v i vi c gi v ng an ninh, chính tr , tr t t , an toàn xã h i, b o v ch quy n qu c gia t i khu v c biên gi i; e) Không tác ng tiêu c c n các khu b o t n thiên nhiên; không gây nh hư ng x u và làm t n h i n các di s n văn hóa v t th , danh lam th ng c nh, các qu n th ki n trúc có giá tr l ch s , thNm m , khoa h c; có i u ki n m b o yêu c u v môi trư ng, môi sinh và phát tri n b n v ng. 3. M c tiêu a) M c tiêu t ng quát Xây d ng các khu kinh t c a khNu trên các khu v c biên gi i tr thành các vùng kinh t ng l c c a t ng t nh biên gi i giáp Trung Qu c, Lào và Campuchia. n năm 2020 c nư c có 30 khu kinh t c a khNu, trong ó hình thành thêm 07 khu kinh t c a khNu m i trên các khu v c biên gi i. Xây d ng ng b v k t c u h t ng, mô hình t ch c qu n lý, cơ ch , chính sách cho 9 khu kinh t c a khNu: Móng Cái, Lào Cai, L ng Sơn, Khu kinh t thương m i c bi t Lao B o, Khu kinh t c a khNu C u Treo, B Y, M c Bài, An Giang và ng Tháp n năm 2020 t ng kim ng ch xu t, nh p khNu hàng hoá và d ch v qua biên gi i Vi t Nam v i các nư c láng gi ng t 42 - 43 t USD. b) M c tiêu c th T năm 2008 n năm 2015: + Hình thành thêm 04 khu kinh t c a khNu là: Long An t nh Long An, A t t nh Th a Thiên Hu và N m C n - Thanh Thu t nh Ngh An, Na Mèo Thanh Hoá, nâng s khu kinh t c a khNu c nư c lên 27 khu, trong ó có kho ng 6 - 7 khu i vào ho t ng ng b , hi u qu ; + Ny nhanh s phát tri n ho t ng thương m i, xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, v n chuy n hàng hoá quá c nh, s n xu t công nghi p, du l ch, d ch v . Ph n u kim ng ch xu t, nh p khNu t 13,5 - 14 t USD v i t c tăng 30,7 - 31%. n năm 2010, kim ng ch xu t khNu qua c a khNu t 5,7 - 6 t USD, kim ng ch nh p khNu t 7,7 - 8 t USD;
  3. + ón kho ng 2,9 - 3 tri u lư t khách du l ch t các nư c vào Vi t Nam và t Vi t Nam i các nư c láng gi ng qua các khu kinh t c a khNu, trong ó khách t Vi t Nam i các nư c láng gi ng kho ng 1,2 - 1,3 tri u lư t và 1,7 - 1,8 tri u lư t khách t các nư c vào Vi t Nam qua khu kinh t c a khNu. - T năm 2016 n năm 2020: + Ti p t c u tư phát tri n k t c u h t ng các khu kinh t c a khNu ã ư c thành l p; + Nghiên c u, xây d ng án và thành l p thêm 03 khu kinh t c a khNu theo các bư c i và i u ki n phát tri n c th , áp ng các i u ki n thành l p khu kinh t c a khNu như khu kinh t c a khNu La Lay Qu ng Tr , k Per k Nông, k Ruê k L k; + Ti p t c Ny nhanh s phát tri n ho t ng thương m i, xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, v n chuy n hàng hoá quá c nh, s n xu t công nghi p, du l ch, d ch v . Ph n u kim ng ch xu t, nh p khNu n năm 2020 t 42 - 43 t USD; + ón ư c 7,8 - 8 tri u lư t khách du l ch t các nư c vào Vi t Nam và t Vi t Nam i các nư c láng gi ng qua các khu kinh t c a khNu; trong ó khách t Vi t Nam i các nư c láng gi ng kho ng 3,5 - 3,6 tri u lư t và 4,2 - 4,3 tri u lư t khách t các nư c vào Vi t Nam qua khu kinh t c a khNu. 4. Nhi m v a) i v i các khu kinh t c a khNu biên gi i giáp Trung Qu c: - Xây d ng và phát tri n các khu kinh t c a khNu tr thành trung tâm thương m i, d ch v , du l ch c a vùng trung du và mi n núi phía B c, u m i c a hành lang kinh t Hà N i - L ng Sơn - Nam Ninh, Hà N i - Lào Cai - Vân Nam và Hà N i - Móng Cái - Phòng Thành; - Ny m nh h p tác phát tri n trong quy ho ch phát tri n hành lang kinh t H i Phòng - Hà N i - Lào Cai - Côn Minh và H i Phòng - Hà N i - L ng Sơn - Nam Ninh, vành ai kinh t v nh B c B ; - Khai thác có hi u qu l i th v i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t và v th c a t ng khu kinh t c a khNu trong phát tri n giao thương, d ch v qu c t và trong nư c, thúc Ny phát tri n kinh t và chuy n i cơ c u kinh t c a các t nh có khu kinh t c a khNu; - Phát tri n các khu kinh t c a khNu g n v i vi c hình thành h th ng ô th , i m dân cư nông thôn biên gi i và g n v i b trí, s p x p, n nh dân cư các xã biên gi i Vi t - Trung; - Quy ho ch phát tri n các tuy n tr c giao thông n i li n các khu kinh t c a khNu v i n i a và v i các c a khNu và Khu kinh t c a khNu c a Trung Qu c thúc Ny phát tri n và liên k t các khu kinh t c a khNu trong vùng v i các vùng trong c nư c và qu c t . C th là: tuy n vành ai 1 trên cơ s h th ng qu c l 4 (4C, 4D, 4E), qu c
  4. l 34..., tuy n ư ng hành lang biên gi i, các qu c l 18, 1A, 3, 70, 6, 12, 18C, 31, 1B, 3B; tuy n cao t c Hà N i - Vi t Trì - Yên Bái - Lào Cai, qu c l 6 kéo dài; ư ng H Chí Minh, qu c l 1B kéo dài; tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn và Hà N i - Lào Cai; - Phát tri n kinh t g n li n v i b o v ch quy n qu c gia và an ninh biên gi i trên cơ s gi i quy t các v n xã h i b c xúc, nâng cao i s ng v t ch t, văn hóa c a nhân dân; - 1 Ti p t c u tư hoàn thi n k t c u h t ng trong các khu kinh t c a khNu theo quy ho ch phát tri n và quy ho ch chung c a khu kinh t c a khNu như: khu kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn và Chi Ma L ng Sơn; Lào Cai; Móng Cái, B c Phong Sình và Hoành Mô - ng Văn Qu ng Ninh; Cao B ng; Thanh Thu Hà Giang; Ma Lù Thàng Lai Châu. T p trung ưu tiên i v i các khu kinh t c a khNu là u m i hành lang kinh t liên vùng, qu c t như khu kinh t c a khNu Móng Cái, Lào Cai và L ng Sơn. b) i v i các khu kinh t c a khNu biên gi i giáp Lào: - Xây d ng và phát tri n các khu kinh t c a khNu nh m thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a mi n Tây các t nh mi n Trung; tr thành nh ng trung tâm giao lưu kinh t , thương m i c a vùng biên gi i các t nh mi n Trung v i các t nh Bôlykhămxay, Xiêng Kho ng, H aphăn, Savanakhét và m t s t nh khác c a nư c b n Lào. u m i xu t, nh p khNu hàng hoá và d ch v vào th trư ng các t nh Trung, B c Lào, vùng ông B c Thái Lan và Myanma, là a i m thu hút các doanh nghi p trong và ngoài nư c vào u tư, phát tri n s n xu t, ch bi n hàng hoá. Góp ph n gi i quy t vi c làm, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân các vùng biên gi i, tăng thêm ngu n thu ngân sách c a a phương; - Ny m nh h p tác phát tri n trong quy ho ch phát tri n hành lang kinh t ông - Tây và h p tác phát tri n trong Ti u khu v c Mê Kông m r ng; phát tri n thương m i, xu t nh p khNu hàng hoá và d ch qua c a khNu; - Ti p t c u tư xây d ng và phát tri n theo quy ho ch h th ng giao thông liên vùng n i khu kinh t c a khNu v i các nơi khác như: qu c l 279 n i Tây Trang v i thành ph i n Biên Ph ; qu c l 4D t Lào Cai t i Ngã 3 Pa So, huy n Phong Th , Lai Châu; qu c l 12 t c a khNu Ma Lù Thàng t i th xã Mư ng Lay c a t nh i n Biên; qu c l 217 n i Khu kinh t c a khNu Na Mèo v i Thanh Hóa và t nh H a Phăn, các t nh B c Lào; qu c l 8, 9, 12 14, 14D, 49 n i các Khu kinh t c a khNu mi n Trung t i các c ng bi n; - Ti p t c u tư phát tri n 7 khu kinh t c a khNu ã ư c thành l p như khu kinh t c a khNu Tây Trang, Sơn La, C u Treo, khu kinh t thương m i c bi t Lao B o, khu kinh t c a khNu Cha Lo Nam Giang và B Y; T p trung ưu tiên i v i các khu kinh t c a khNu là u m i hành lang kinh t ông - Tây như khu kinh t thương m i c bi t Lao B o, khu kinh t c a khNu C u Treo, B Y. Trư c năm 2015, quy ho ch b sung thêm 3 khu kinh t c a khNu là A t Th a Thiên Hu , N m C n - Thanh Thu Ngh An và Na Mèo Thanh Hoá; t năm 2015 n 2020 b sung thêm khu kinh t c a khNu La Lay Qu ng Tr ;
  5. c) i v i các khu kinh t c a khNu biên gi i giáp Campuchia - Xây d ng các khu kinh t c a khNu tr thành m t trong nh ng khu v c tr ng i m kinh t c a t ng t nh, góp ph n phân b l i dân cư và lao ng, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân a phương g n k t ch t ch v i c ng c an ninh qu c phòng, gi v ng biên gi i c a T qu c và b o v môi trư ng sinh thái; - H p tác phát tri n trong quy ho ch phát tri n 3 nư c Vi t Nam - Lào - Campuchia và hành lang kinh t ư ng Xuyên Á; - Phát tri n các ngành, lĩnh v c: thương m i, d ch v , xu t nh p khNu hàng hoá và d ch qua c a khNu; xây d ng ch biên gi i, du l ch quá c nh; hình thành c m công nghi p, ti u th công nghi p. Th c hi n t t vi c b o v , tu b , khoanh nuôi r ng t nhiên, c bi t là r ng phòng h biên gi i. Phát tri n các lĩnh v c văn hóa, xã h i; - T ng bư c u tư xây d ng theo quy ho ch h th ng k t c u h t ng khu kinh t c a khNu như giao thông; bưu chính vi n thông; c p nư c, c p i n; khu trung tâm c a khNu, khu ô th và các i m dân cư nông thôn; khu thương m i, du l ch, khu s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p, các công trình d ch v công c ng khác. Nhanh chóng xây d ng ư ng qu c l N1 n i li n các t nh có biên gi i v i Campuchia theo quy ho ch giao thông c a B Giao thông v n t i; - Ti p t c u tư phát tri n 8 khu kinh t c a khNu ã ư c thành l p như KKTCK ư ng 19 Gia Lai; Bonuê Bình Phư c; M c Bài, Xa Mát Tây Ninh; ng Tháp; An Giang và Khánh Bình An Giang; Hà Tiên Hà Tiên; T p trung ưu tiên i v i các khu kinh t c a khNu M c Bài, An Giang và ng Tháp. Trư c năm 2015, quy ho ch b sung thêm khu kinh t c a khNu Long An Long An; t năm 2015 n 2020 b sung thêm khu kinh t c a khNu k Per k Nông, k Ruê k L k. 5. Các bi n pháp ch y u th c hi n quy ho ch a) Cơ ch chính sách phát tri n i v i các khu kinh t c a khNu s ư c Chính ph ban hành và có s th ng nh t chung trong c nư c theo Ngh nh quy nh v khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t. Trong ó, có nh ng cơ ch chính sách liên quan n khu kinh t c a khNu là chính sách xu t, nh p khNu và xu t, nh p c nh, cơ ch qu n lý c a các khu kinh t c a khNu; b) Phát tri n khu kinh t c a khNu tuân th quy ho ch ã ư c phê duy t. Ti n hành l p quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t c a t ng khu kinh t c a khNu. Quán tri t và làm t t vi c k t h p t t gi a các B , ngành trung ương v i y ban nhân dân các t nh trong vi c t ch c ch o phát tri n khu kinh t c a khNu; c) Xây d ng k t c u h t ng k thu t trong các khu kinh t c a khNu. a d ng hoá các ngu n v n u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng. Bên c nh vi c u tư c a Nhà nư c b ng ngu n ngân sách (mang tính ch t m i), các công trình k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i, công trình d ch v , ti n ích công c ng c n thi t c a khu kinh t ư c s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA), v n t qu t theo quy nh c a pháp lu t v t ai, v n tín d ng ưu ãi và các tr giúp k thu t khác và thu hút v n u tư theo các hình th c BOT, BT, BTO và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t u tư xây d ng k t c u h t ng trong các khu kinh t c a khNu;
  6. d) Tăng cư ng công tác v n ng xúc ti n u tư vào khu kinh t c a khNu. T p trung thu hút u tư vào các ngành, lĩnh v c d ch v , xây d ng k t c u h t ng, hình thành khu ch c năng trong khu kinh t c a khNu... Th c hi n th ng nh t, ch ng công tác v n ng, xúc ti n u tư v i s tham gia tích c c, ng b c a các B , ngành và chính quy n a phương. T ch c công b r ng rãi quy ho ch chi ti t, danh m c các d án ưu tiên u tư và các chính sách khuy n khích u tư vào khu kinh t c a khNu các nhà u tư cà ngư i dân ư c bi t. Các Ban Qu n lý, chính quy n a phương có khu kinh t c a khNu tăng cư ng công tác nghiên c u tình hình kinh t , th trư ng u tư, chính sách c a các nư c, các t p oàn và công ty l n có chính sách thu hút u tư phù h p; ) Gi i pháp và chính sách t o ngu n v n: - Ngân sách trung ương h tr v n u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t khu kinh t c a khNu theo cơ ch h tr v n ngân sách trung ương như cơ ch h tr v n ngân sách u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t khu công nghi p t i các a phương có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn theo Quy t nh s 183/2004/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 và tương ương i v i các khu kinh t ven bi n trong th i kỳ t nay n năm 2015. - Nghiên c u hình thành chương trình phát tri n có m c tiêu u tư phát tri n Khu kinh t c a khNu. + i v i các khu kinh t c a khNu là u m i c a các hành lang kinh t liên vùng, qu c t : Nhà nư c trung ương s t p trung u tư vào các khu kinh t c a khNu tr ng i m có ý nghĩa ng l c trong giao thương kinh t và d ch v thương m i c a qu c gia như: các khu kinh t c a khNu Móng Cái, L ng Sơn, Lào Cai; khu kinh t thương m i c bi t Lao B o, khu kinh t c a khNu C u Treo, B Y, M c Bài, An Giang và ng Tháp; + i v i các khu kinh t c a khNu ã hình thành và ang trong giai o n xây d ng k t c u h t ng, bư c u kinh doanh phát tri n thương m i, ngoài ph n h tr ngu n v n u tư xây d ng k t c u h t ng t ngân sách, nhà nư c c n phân c p m nh m v quy n h n, trách nhi m cho a phương u tư trên cơ s ban hành cơ ch chính sách ưu ãi c thù và chính sách phát tri n khu kinh t c a khNu chung c a c nư c và huy ng, kêu g i các thành ph n kinh t như doanh nghi p dân doanh trong và ngoài nư c u tư theo quy ho ch ã ư c duy t; + u tư cho phát tri n khu kinh t c a khNu ng th i v i vi c u tư các d án công trình tr ng i m trên khu kinh t c a khNu không gây lãng phí v v n u tư và t ai, m b o phát huy có hi u qu khu kinh t c a khNu i v i phát tri n kinh t - xã h i c a t ng t nh cũng như i v i t ng vùng, mi n. - i v i Ban Qu n lý các khu kinh t c a khNu và các a phương có khu kinh t c a khNu. + Rà soát, i u ch nh quy ho ch chi ti t và xây d ng k ho ch theo hư ng u tư phát tri n t p trung vào các d án, công trình nòng c t t ng khu kinh t c a khNu;
  7. + Xây d ng k ho ch và th c hi n theo k ho ch u tư phát tri n k t c u h t ng trong và ngoài các khu ch c năng c a khu kinh t c a khNu; trong ó có phân kỳ u tư, xác nh danh m c ưu tiên trên cơ s tính toán k trong t ng th cân i chung c a n n kinh t qu c gia, vùng và a phương. e) Gi i pháp v c ng c an ninh qu c phòng các khu kinh t c a khNu: - Các Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu và chính quy n a phương có khu kinh t c a khNu c n ch o và th c hi n các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i c a các xã trên tuy n biên gi i Vi t Nam - Lào và Vi t Nam - Campuchia (t i Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án phát tri n kinh t - xã h i c a các xã trên tuy n biên gi i Vi t Nam - Lào và Vi t Nam - Campuchia n năm 2020); - Ban Qu n lý các khu kinh t c a khNu ph i h p v i B i Biên phòng, l c lư ng quân i và an ninh tích c c tham gia xây d ng phát tri n kinh t - xã h i các xã khu v c biên gi i b ng nhi u hình th c thích h p. Th c hi n t t k ho ch rà phá bom, mìn khu v c biên gi i; - Ban Qu n lý các khu kinh t c a khNu ph i h p gi a Biên phòng, Công an, H i quan c a hai nư c có chung biên gi i ngăn ch n các i tư ng vư t biên trái phép, t i ph m hình s tr n qua biên gi i, buôn l u qua biên gi i, buôn bán, v n chuy n ma tuý, buôn bán ph n , tr em qua biên gi i theo các Hi p nh ký k t v công tác phòng, ch ng t i ph m, phòng, ch ng v n chuy n, buôn bán trái phép ch t ma tuý, phòng, ch ng buôn l u qua biên gi i c a các nư c Ti u vùng sông Mê Kông; - T p trung u tư xây d ng các n biên phòng, các công trình phòng th , các ư ng tu n tra, vành ai biên gi i. Tăng cư ng kh năng cơ ng, xây d ng l c lư ng quân i, công an ph n ng nhanh có th ng phó tình tr ng khNn c p; - Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c, thư ng xuyên ti n hành công tác tuyên truy n giáo d c qu n chúng d c biên gi i ý th c dân t c, ph i h p v i các cơ quan, oàn th tri n khai các chương trình ph i h p hành ng u tranh v i các lo i t i ph m, b o v ch quy n biên gi i; - Tăng cư ng công tác i ngo i và h p tác qu c t v i l c lư ng an ninh Lào và Campuchia trong u tranh phòng ch ng các lo i t i ph m, gi i quy t nh ng v n 2 bên cùng quan tâm. g) V phát tri n ngu n nhân l c: chú tr ng t i phát tri n ngu n nhân l c; h tr u tư xây d ng trư ng, trung tâm d y ngh ào t o ngu n lao ng, h tr d y ngh , t o vi c làm vùng thu h i t xây d ng Khu kinh t c a khNu. h) V b o v môi trư ng: Khi ti n hành u tư xây d ng khu kinh t c a khNu c n ph i k t h p ng th i v i công tác b o v môi trư ng trong và ngoài khu. Các hư ng chính c a b o v môi trư ng c a khu kinh t c a khNu là: + B o v ch t lư ng nư c, không khí, t;
  8. +B ov a d ng sinh h c; + B o v môi trư ng ô th . - L a ch n công ngh s ch, c th hoá các quy nh v nh p khNu công ngh , thi t b theo các tiêu chuNn v h s tiêu hao năng lư ng, h s th i; ban hành các tiêu chuNn ch t th i cho khu kinh t theo các ngành và lĩnh v c; - Xây d ng chính sách v tài chính, khuy n khích mi n gi m thu ho c cho vay v n v i vi c nh p thi t b và công ngh x lý ch t th i. i v i các án phát tri n công nghi p, du l ch c n gi i trình phương án c th v công ngh và quy trình x lý ch t th i m b o các tiêu chuNn v môi trư ng; - Tăng cư ng thanh tra giám sát các ngu n th i c a các cơ s s n xu t công nghi p, du l ch, th c hi n ki m toán môi trư ng i v i các d án ã ho t ng ánh giá hi u qu công ngh s n xu t, hi u qu c a h th ng x lý ch t th i. Ny m nh vi c giáo d c c ng ng v b o v môi trư ng, áp d ng thu phí ô nhi m và các bi n pháp hành chính khác i v i các nhà máy th i ra môi trư ng kh i lư ng l n khí th i, nư c th i. i u 2. T ch c th c hi n 1. Ph bi n quy ho ch Sau khi có Quy t nh c a Th tư ng chính ph phê duy t, công b công khai án "Quy ho ch phát tri n các Khu kinh t c a khNu Vi t Nam n năm 2020", các B , ngành và a phương khNn trương xây d ng k ho ch th c hi n Quy ho ch phát tri n Khu kinh t c a khNu phù h p v i các giai o n phát tri n. 2. Phân công trách nhi m a) B K ho ch và u tư. - Theo dõi, ôn c th c hi n và i u ch nh quy ho ch k p th i. ôn c, ki m tra, giám sát vi c l p quy ho ch phát tri n c a t ng khu kinh t c a khNu và vi c u tư xây d ng khu kinh t c a khNu; - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan d ki n phương án h tr t ngân sách nhà nư c theo chương trình h tr m c tiêu phát tri n Khu kinh t c a khNu; - T ch c các h i ngh t ng k t và cung c p các thông tin v khu kinh t c a khNu. b) i v i các B ngành: th c hi n theo ch c năng, ph i h p v i B K ho ch và u tư ch o ngành d c các a phương trong công tác theo dõi, hư ng d n, giám sát vi c th c hi n quy ho ch phát tri n các khu kinh t c a khNu. c) Chính quy n a phương, các Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu, ch doanh nghi p u tư khu kinh t c a khNu có trách nhi m qu ng bá và có k ho ch xúc ti n u tư phát tri n các khu kinh t c a khNu;
  9. d) Hàng năm, trên cơ s ánh giá th c hi n quy ho ch, i u ch nh, b sung quy ho ch cho phù h p v i tình hình và i u ki n th c t c a t ng vùng, mi n có khu kinh t c a khNu. i u 3. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản