Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
7
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành để bổ sung Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH THÁI NGUYÊN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 52/2008/Q -UBND Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH B SUNG QUY T NNH S 18/2008/Q -UBND NGÀY 11/4/2008 C A UBND T NH V VI C BAN HÀNH ƠN GIÁ B I THƯ NG CÂY C I HOA MÀU G N LI N V I T KHI NHÀ NƯ C THU T TRÊN NA BÀN T NH THÁI NGUYÊN U BAN NHÂN DÂN T NH THÁI NGUYÊN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 40/2002/PL-UBTVQH10 c a U ban Thư ng v Qu c H i, ngày 10/05/2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/ N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t m t s i u Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 197/2004/ N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c b i thư ng h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N - CP ngày 03/12/2006 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/05/2007 c a Chính ph quy nh b sung vi c c p gi y ch ng nh n quy n sư d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Theo ngh c a S Tài Chính t i T trình s 1594/TTr-STC ngày 23/9/2008, v vi c ngh phê duy t b sung ơn giá b i thư ng cây c i hoa màu khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Thái nguyên, (sau khi ã trao i v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Chi c c Lâm nghi p), QUY T NNH: i u 1. B sung ơn giá b i thư ng cây măng Bát t i Quy t nh s 18/2008/Q - UBND ngày 11/4/2008 c a y ban nhân dân t nh, v vi c ban hành ơn giá b i thư ng cây c i hoa màu g n li n v i t khi Nhà nư c thu t trên a bàn t nh Thái Nguyên, n i dung c th như sau: Cây măng Bát . - i v i cây m i tr ng (t 01 n 02 năm): 70.000 ng/khóm. - i v i cây tr ng t 03 năm tr lên (trong th i gian cho thu ho ch): 500.000 ng/khóm.
  2. Các n i dung khác ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 18/2008/Q - UBND ngày 11/4/2008 c a y ban nhân dân t nh. i u 2. S Tài chính ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng và các ngành liên quan t ch c tri n khai th c hi n; i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các s : Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Giám c (Th trư ng) các ngành có liên quan; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph , th xã và các t ch c, cá nhân, h gia ình có s d ng t khi Nhà nư c thu h i t ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. TM.U BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH ng Vi t Thu n
Đồng bộ tài khoản