Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND về việc ban hành “quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 52/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính Thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 23/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 09/2005/N -CP ngày 27/01/2005 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a; Ngh nh s 44/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t; Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/09/2007 c a Chính ph quy nh v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 06/10/2005 c a Chính ph quy nh v biên lai thu ti n ph t và qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính; Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 c a Chính ph v các gi i pháp b o m an toàn giao thông; Căn c Thông tư s 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 c a B Tài chính hư ng d n vi c thu, n p ti n ph t, qu n lý và s d ng ti n thu x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c giao thông ư ng b , ư ng s t và ư ng th y n i a; Theo ngh : c a Liên ngành: S Tài chính – S Giao thông v n t i – Công an Thành ph t i T trình s 1084/TTrLN:TC-GT T-CA ngày 13/10/2008; c a S Tài chính t i T trình b sung s 384/TTr-STC-GT T ngày 09/2/2009; Báo cáo th m nh s 252/STP-VBPQ ngày 01/10/2008 c a S Tư pháp v vi c th m nh d th o Quy nh v qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph Hà N i”.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 152/2007/Q -UBND ngày 31/12/2007 c a UBND thành ph Hà N i và Quy t nh s 2024/2007/Q -UBND ngày 01/11/2007 c a UBND t nh Hà Tây (cũ). i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Tài chính, Giao thông v n t i, Giám c Công an Thành ph , Giám c Khu b c Nhà nư c Hà N i và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP; ( bc) - B Tài chính; ( bc) - Các Phó Ch t ch UBND TP; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - C ng thông tin i n t Chính ph ; - Trung tâm công báo TP; - Các PVP, TH, GT, NC, KT; Hoàng M nh Hi n - Lưu VT, KT QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 52/2009/Q -UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) i u 1. Ph m vi áp d ng Quy t nh này quy nh vi c qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c giao thông ư ng b , ư ng s t và ư ng th y n i a trên a bàn thành ph Hà N i (g i chung là tr t t an toàn giao thông, vi t t t là TTATGT). i u 2. Phân b ti n thu ph t vi ph m hành chính v TTATGT S Tài chính th c hi n m tài kho n t m thu t i Kho b c nhà nư c Hà N i h ch toán toàn b s thu x ph t vi ph m hành chính v TTATGT. nh kỳ hàng tháng cơ quan tài chính trích chuy n s ti n thu ph t t tài kho n t m thu n p 100% vào ngân sách Thành ph , ng th i th c hi n phân b theo t l ph n trăm (%) vào tài kho n ti n g i c a các ơn v th hư ng m t i Kho b c nhà nư c như sau: 1. Trích 70% s thu ph t cho Công an Thành ph .
  3. 2. Trích 10% s thu ph t cho Thanh tra S Giao thông v n t i (g m l c lư ng Thanh tra S Giao thông v n t i, C ng v ư ng th y n i a, l c lư ng thanh tra giao thông v n t i c a Trung ương óng trên a bàn Hà N i). 3. Trích 10% s thu ph t cho Ban An toàn giao thông Thành ph . 4. S ti n còn l i 10% ư c trích như sau: a) Trích 0,5% s thu ph t cho S Tài chính; b) S ti n còn l i (9,5%) trong ngân sách Thành ph ch cho các l c lư ng khác tham gia, ph i h p công tác gi gìn TTATGT, ch ng ùn t c giao thông trên a bàn Thành ph (tr l c lư ng Công an và Thanh tra S Giao thông v n t i). i u 3. Qu n lý, s d ng ti n thu ph t vi ph m hành chính v TTATGT 1. i v i Công an Thành ph 70% s thu ph t ư c trích cho Công an Thành ph , ư c coi là 100%, chi cho các n i dung: a) 20% mua s m trang thi t b ph c v cho công tác b o m TTATGT. b) 80% chi cho các n i dung: Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v TTATGT nh m th c hi n m c tiêu ki m ch , ti n t i gi m d n t c gia tăng tai n n giao thông ư ng b và ùn t c giao thông; Chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác b o m TTATGT; Chi h tr ban u cho cán b b thương, tai n n ho c gia ình c a cán b hy sinh khi th c hi n nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông; Chi th c hi n vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trên a bàn; Chi công tác ki m tra, ào t o, t p hu n, sơ k t, t ng k t công tác b o m TTATGT; Chi s a ch a thi t b , phương ti n, xăng d u ph c v công tác b o m TTATGT; Chi thông tin liên l c, văn phòng phNm và chi khác ph c v công tác b o m TTATGT; Vi c s d ng kinh phí th c hi n theo d toán ư c duy t, nh m c, ch hi n hành. 2. i v i Thanh tra S Giao thông v n t i
  4. 10% s thu ph t ư c trích cho Thanh tra S Giao thông v n t i, ư c coi là 100% chi cho các n i dung: a) 20% mua s m trang thi t b , phương ti n ph c v cho công tác b o m TTATGT; b) Trích 20% cho C ng v ư ng th y n i a (n u có), nhưng t ng s ti n trích không quá 40% s th c thu ti n ph t ã n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính phát sinh t i C ng v . c) H tr cho l c lư ng Thanh tra Giao thông v n t i c a Trung ương óng và ho t ng n nh trên a bàn Thành ph . d) Ph n kinh phí sau khi trích cho các n i dung a, b, c nêu trên, còn l i s d ng cho các n i dung: Tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v TTATGT nh m th c hi n m c tiêu ki m ch , ti n t i gi m d n t c gia tăng tai n n giao thông ư ng b và ùn t c giao thông; Chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác b o m TTATGT; Chi th c hi n vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trên a bàn; Chi thông tin liên l c, văn phòng phNm và chi khác ph c v công tác b o m TTATGT; Chi khen thư ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác b o m TTATGT; Chi ào t o, t p hu n, sơ k t, t ng k t công tác b o m TTATGT; Chi s a ch a thi t b , phương ti n, xăng d u ph c v công tác b o m TTATGT; Chi khác ph c v công tác m b o TTATGT; Vi c s d ng kinh phí th c hi n theo nh m c, tiêu chuNn, ch hi n hành. 3. i v i Ban An toàn giao thông Thành ph 10% s thu ph t trích cho Ban An toàn giao thông Thành ph ư c coi là 100%, chi cho các n i dung: Chi b máy, ho t ng c a Ban ch o An toàn giao thông Thành ph : Chi b i dư ng cho các thành viên Ban ch o An toàn giao thông Thành ph và l c lư ng giúp vi c Ban An toàn giao thông Thành ph ; Chi ho t ng, ki m tra liên ngành c a Ban An toàn giao thông Thành ph ;
  5. Chi cho công tác ph bi n, tuyên truy n giáo d c pháp lu t v TTATGT; Chi t ch c ào t o nghi p v v an toàn giao thông cho các i tư ng tr c ti p tham gia b o m TTATGT; Chi cho sơ k t, t ng k t công tác b o m TTATGT; Chi h tr kh c ph c h u qu tai n n giao thông, h tr ph c v công tác gi i t a hành lang an toàn giao thông; Chi cho giáo d c pháp lu t TTATGT trong trư ng h c và các t ch c oàn th ; Chi khác ph c v công tác b o m TTATGT. Vi c s d ng kinh phí th c hi n theo nh m c, tiêu chuNn, ch hi n hành. 4. i v i các l c lư ng khác tham gia công tác TTATGT a) i v i S Tài chính Hà N i 0,5% s thu ph t trích cho S Tài chính Hà N i chi cho các n i dung: Chi công tác ph i h p i chi u, ki m tra, c p phát s kinh phí thu ph t TTATGT; chi b i dư ng cho cán b tr c ti p theo dõi, qu n lý s ti n thu ph t TTATGT; Chi khác. b) Các ơn v , t ch c c a Thành ph và qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n có tham gia, ph i h p v i cơ quan ch c năng v gi gìn TTATGT, ch ng ùn t c giao thông ư c c p có thNm quy n giao nhi m v , ư c Thành ph h tr kinh phí ho t ng t ngu n thu ph t l i ngân sách Thành ph (9,5% s th c thu). Căn c n i dung ho t ng, tiêu chuNn, ch hi n hành theo qui nh c a Nhà nư c, các t ch c ơn v l p d toán c th , g i S Tài chính thNm tra, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4. M t s m c chi c th 1. M c chi b i dư ng cho cán b , chi n s l c lư ng công an tr c ti p tham gia công tác m b o TTATGT t 700.000 ng n 1.500.000 ng/ngư i/tháng. M c chi c th cho t ng cán b , chi n s do Th trư ng cơ quan Công an Thành ph quy nh. 2. M c chi b i dư ng cho cán b , chi n s công an tr c ti p tham gia công tác m b o TTATGT ban êm (bao g m c l c lư ng Công an ch ng ua xe trái phép ban êm) ư c b i dư ng thêm 100.000 ng/ngư i/ca. 3. M c chi h tr ban u cho cán b , chi n s l c lư ng công an tr c ti p tham gia công tác m b o TTATGT khi b thương, tai n n ho c gia ình c a cán b hy sinh
  6. M c chi không quá 1.000.000 ng/ngư i i v i cán b chi n s b thương, b tai n n. M c chi không quá 2.000.000 ng/ngư i i v i thân nhân cán b chi n s hy sinh. 4. M c chi b i dư ng cho cán b , l c lư ng Thanh tra S Giao thông v n t i tr c ti p tham gia công tác m b o TTATGT t 500.000 ng n 1.000.000 ng/ngư i/tháng. M c chi c th cho t ng cán b do Chánh Thanh tra S Giao thông v n t i quy nh. 5. M c chi b i dư ng i v i cán b Thanh tra S Giao thông v n t i tr c ti p tham gia công tác m b o TTATGT ban êm ư c b i dư ng thêm: m c chi không quá 70.000 ng/ngư i/ca. 6. M c chi b i dư ng cho ho t ng c a Ban Ch o An toàn giao thông Thành ph , như sau: M c chi b i dư ng cho các thành viên c a Ban Ch o An toàn Giao thông Thành ph : 400.000 ng/ngư i/tháng. M c chi b i dư ng cho t giúp vi c c a Ban Ch o An toàn giao thông Thành ph : 300.000 ng/ngư i/tháng. 7. M c chi b i dư ng cho cán b , l c lư ng thu c các t ch c, ơn v , không chuyên trách khác (ngoài l c lư ng Công an, Thanh tra S Giao thông v n t i) tham gia, ph i h p gi gìn TTATGT, m c chi không quá: 30.000 ng/ngư i/ngày. T ng s kinh phí th c hi n các n i dung chi c a t ng ơn v và m c chi b i dư ng c th nêu trên không vư t quá t l ph n trăm (%) trích cho các ơn v quy nh t i i u 2 Quy nh này. i u 5. L p d toán s d ng ngu n kinh phí thu ph t vi ph m hành chính v TTATGT Hàng năm, Công an Thành ph ch trì, ph i h p v i Thanh tra S Giao thông v n t i có trách nhi m l p t ng m c d toán thu x ph t vi ph m hành chính v TTATGT, g i S Tài chính t ng h p d toán các ngu n thu x ph t chung trên a bàn Thành ph trình UBND Thành ph . Các t ch c, ơn v ư c s d ng kinh phí t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính v TTATGT, căn c các n i dung chi và ch hi n hành c a Nhà nư c, có trách nhi m l p d toán s d ng kinh phí cùng v i d toán chi ho t ng c a ơn v , g i S Tài chính t ng h p, thNm tra và c p kinh phí (b ng l nh chi ti n) cho các ơn v theo qui nh. Vi c s d ng ngu n kinh phí t thu x ph t vi ph m hành chính v TTATGT ph i b o m theo d toán ư c duy t, úng ch do nhà nư c quy nh và các quy nh qu n lý tài chính hi n hành.
  7. Trư ng h p trong năm s th c thu ph t n u th p hơn d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t, thì ơn v ư c s d ng ti n thu ph t ph i t s p x p, i u ch nh gi m d toán chi theo qui nh. Trư ng h p s thu ph t th c n p vư t so v i d toán ư c giao, n u có nhu c u b sung d toán chi các ơn v ph i l p d toán chi ti t, g i S Tài chính t ng h p thNm nh, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i v i các l c lư ng khác tham gia gi gìn TTATGT trên a bàn Thành ph : Căn c vào nhi m v do UBND Thành ph giao, các ơn v l p d toán chi ti t g i S Tài chính thNm nh báo cáo UBND Thành ph xem xét quy t nh. i u 6. C p phát kinh phí Các t ch c, ơn v ư c s d ng ti n thu ph t vi ph m hành chính v TTATGT theo qui nh t i i u 3 Quy nh này, có trách nhi m m tài kho n ti n g i t i Kho b c Nhà nư c Hà N i qu n lý, theo dõi vi c s d ng ngu n kinh phí ư c c p v x ph t vi ph m hành chính v TTATGT. Kho b c Nhà nư c Hà N i có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Tài chính v t ng s ti n thu x ph t vi ph m hành chính v TTATGT ã n p ngân sách c a tháng trư c. Căn c vào thông báo c a Kho b c Nhà nư c Hà N i v s ti n thu ph t th c n p tháng trư c và d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t, S Tài chính có trách nhi m c p kinh phí (b ng l nh chi ti n) cho các t ch c, ơn v theo t l ph n trăm (%) quy nh t i i u 3 Quy nh này. T ng s kinh phí c p hàng năm cho các ơn v có s d ng kinh phí t ngu n thu x ph t không vư t quá t ng m c d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 7. Quy t toán kinh phí Hàng năm, các t ch c, ơn v có s d ng kinh phí t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính v TTATGT có trách nhi m l p báo cáo quy t toán theo quy nh, g i S Tài chính thNm tra, t ng h p quy t toán và báo cáo UBND Thành ph , B Tài chính theo quy nh. Cu i năm, s dư ti n thu ph t vi ph m hành chính v TTATGT t i các t ch c, ơn v n u không s d ng h t, ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. i u 8. i u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, ơn v ph n ánh v S Tài chính Hà N i t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét i u ch nh.
Đồng bộ tài khoản