Quyết định số 52-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 52-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52-CP về việc điều chỉnh thời gian tiến hành một số công tác bầu cử Hội đồng nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52-CP

  1. H I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52-CP Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 1967 QUY T NNH V VI C I U CH NH TH I GIAN TI N HÀNH M T S CÔNG TÁC B U C H I NG NHÂN DÂN H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 1 c a pháp l nh ngày 01 tháng 04 năm 1967 quy nh m t s i m v b u c H i ng nhân dân và y ban hành chính các c p trong th i chi n; Theo ngh c a ông B trư ng B N i v ; Căn c ngh quy t c a H i ng Chính ph trong phiên h p h i ngh thư ng v c a H i ng Chính ph ngày 12 tháng 04 năm 1967. QUY T NNH: i u 1. – Trong th i chi n, th i gian ti n hành các công tác chuNn b b u c và tuyên b k t qu b u c H i ng nhân dân các c p quy nh các i u 8, 9, 15, 20, 21, 22, 29, 33, 35 và 57 c a Pháp l nh b u c H i ng nhân dân các c p ngày 18 tháng 01 năm 1961, ư c i u ch nh như sau: 1. Th i h n niêm y t danh sách c tri: ch m nh t là 20 ngày trư c ngày b u c . 2. Th i h n khi u n i v danh sách c tri: trong h n 12 ngày k t ngày niêm y t danh sách. 3. Th i h n công b ơn v b u c : ch m nh t là 30 ngày trư c ngày b u c . 4. Th i h n thành l p H i ng b u c : ch m nh t là 30 ngày trư c ngày b u c . 5. Th i h n thành l p ban b u c : ch m nh t là 20 ngày trư c ngày b u c . 6. Th i h n thành l p t b u c : ch m nh t là 10 ngày trư c ngày b u c . 7. Th i h n công b danh sách ngư i ng c : ch m nh t là 15 ngày trư c ngày b u c . 8. Th i h n công b ngày b u c : ch m nh t là 45 ngày trư c ngày b u c . 9. Th i h n t b u c ph i thư ng xuyên báo cho c tri bi t ngày b phi u, nơi b phi u và th i gian b phi u; tùy tình hình a phương, y ban hành chính t nh và y ban hành chính thành ph tr c thu c trung ương quy nh cho thích h p.
  2. 10. Th i h n tuyên b k t qu cu c b u c : - H i ng nhân dân thành ph thu c t nh, th xã, khu ph , xã, th tr n: 7 ngày sau ngày b u c ; -H i ng nhân dân huy n, mi n xuôi: 9 ngày sau ngày b u c ; - H i ng nhân dân huy n mi n núi, t nh mi n xuôi và thành ph tr c thu c trung ương: 12 ngày sau ngày b u c ; -H i ng dân dân t nh mi n núi và t nh thu c khu t tr : 17 ngày sau ngày b u c ; -H i ng nhân dân khu t tr : 25 ngày sau ngày b u c . i u 2. – Gi b phi u và gi k t thúc b phi u trong th i chi n, nói chung v n t 7 gi sáng n 7 gi t i. Tùy tình hình a phương, t b u c có th quy t nh b t u b phi u s m hơn gi quy nh. i v i nh ng khu v c b phi u ã có 100% s c tri i b phi u thì t b u c có th tuyên b k t thúc b phi u, m hòm phi u, và ti n hành vi c ki m phi u trư c gi quy nh. i u 3. Nh ng quy nh trên ây có hi u l c thi hành t ngày ban hành quy t nh này cho n khi có quy t nh khác. T.M. H I NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn ng
Đồng bộ tài khoản