Quyết định số 52-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 52-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52-HĐBT về việc chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Phù Cát, Sơn Tịnh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh nghĩa bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52-H BT Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 1987 QUY T NNH V VI C CHIA M T S XÃ VÀ THÀNH L P M T S THN TR N C A CÁC HUY N BA TƠ, C PH , M C, PHÙ CÁT,SƠN TNNH, TUY PHƯ C VÀ THÀNH PH QUY NHƠN THU C T NH NGHĨA BÌNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng Hoà Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam ngày 18-12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 64b- H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a u ban nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay chia m t s xã và thành l p m t s th tr n c a các huy n Ba Tơ, c Ph , M c, Phù Cát, Sơn T nh, Tuy Phư c và thành ph Quy nhơn thu c t nh Nghĩa Bình như sau: I. HUY N BA TƠ: 1. Thành l p th tr n Ba ình (th tr n huy n l huy n Ba Tơ) trên cơ s sáp nh p các thôn á Bàng, Tài Năng (xã Ba ình); thôn Vã Nhăn, Con Dung (xã Ba Dung); thôn Tài Năng 1, Tài Năng 2 (xã Ba Rung) cùng huy n. - Th tr n Ba Tơ có 512,2 hécta t v i 3.346 nhân khNu. a gi i th tr n Ba Tơ phía ông giáp xã Ba Trung; phía tây giáp xã Ba Dinh; phía nam giáp các xã Ba Tích và Ba Trang; phía b c giáp sông Liên và sông Tô. 2. Gi i th xã Ba ình, sáp nh p thôn D c M c vào xã Ba Trung và thôn ng Dinh vào xã Ba Dinh; i tên xã Ba Trung thành xã Ba Cung; i tên xã Ba Dung thành xã Ba Chùa. - Xã Ba Cung có 2.316 hécta t v i 1.455 nhân khNu. a gi i xã Ba Cung phía ông giáp xã Ba thành; phía tây giáp th tr n Ba ình và xã Ba Chùa, phía nam giáp xã Ba Liên; phía b c giáp xã Ba Vinh. - Xã Ba dinh có 7.232 hécta t v i 2.907 nhân khNu.
  2. a gi i xã Ba Dinh phía ông giáp th tr n Ba ình; phía tây giáp xã Ba Tô; phía nam giáp xã Ba Lê; phía b c giáp xã Ba i n. - Xã Ba Chùa có 1.918 hécta t v i 899 nhân khNu. a gi i xã Ba Chùa phía ông giáp xã Ba Cung; phía tây giáp xã Ba Dinh; phía nam giáp sông Liên và sông Tô; phía b c giáp xã Ba Vinh. II. HUY N C PH : Thành l p th tr n c Ph (th tr n huy n l huy n c Ph ) trên cơ s sáp nh p thôn Hoà An, 1 ph n thôn An Tư ng (xã Ph Hoà), thôn Vĩnh L c, 1 ph n thôn Vĩnh Bình (xã Ph Ninh), 1 ph n thôn Tân T , 1 ph n thôn Trư ng Sanh (xã Ph Minh) cùng huy n. - Th tr n c Ph có 394,6 hécta t v i 5.090 nhân khNu. a gi i th tr n c Ph phía ông và phía b c giáp xã Ph Minh; phía tây giáp các xã Ph Ninh và Ph Hoà; phía nam giáp xã Ph Hoà. - Xã Ph Hoà còn 1.574 hécta t v i 3.100 nhân khNu. - Xã Ph Ninh còn 2.582 hécta t v i 7.670 nhân khNu. - Xã Ph Minh còn 887 hécta t v i 4.184 nhân khNu. III. HUY N M C: Thành l p th tr n ng Cát trên cơ s sáp nh p thôn 2 (tr xóm Cây g o), thôn 4 (tr xóm Chòi), thôn 5 và thôn 6 c a xã c Tân. - Th tr n ng Cát có 600 hécta t v i 7.000 nhân khNu. a gi i th tr n ng Cát phía ông và phía nam giáp xã c Phong; phía tây và phía b c giáp xã c Tân. - Xã c Tân còn 1.300 hécta t v i 6.000 nhân khNu. IV. HUY N PHÙ CÁT: Thành l p th tr n Ngô Mây (th tr n huy n l huy n Phù Cát) trên cơ s sáp nh p 567 hécta t v i 9.790 nhân khNu c a xã Cát Trinh, 637 hécta t v i 487 nhân khNu c a xã Cát Tân. - Th tr n Ngô Mây có 1204 hécta t v i 10.277 nhân khNu a gi i th tr n Ngô Mây phía ông và phía b c giáp xã Cát Trinh; phía tây giáp xã Cát Hi p; phía nam giáp xã Cát Tân. - Xã Cát Trinh còn 4.564 hécta t v i 6465 nhân khNu.
  3. - Xã Cát Tân còn 3.925 hécta t v i 11. 215 nhân khNu. V. HUY N SƠN TNNH: Gi i th xã T nh n và xã T nh Phong thành l p 3 ơn v hành chính m i l y tên là xã T nh n ông, xã T nh n Tây và th tr n Sơn T nh (th tr n huy n l huy n Sơn T nh). - Xã T nh n ông có 885 hécta t v i 5.500 nhân khNu. - a gi i xã T nh n ông phía ông giáp các xã T nh n và T nh Châu; phía tây giáp th tr n Sơn T nh ; phía nam giáp xã T nh An và th tr n Sơn T nh; phía b c giáp xã T nh Phong. - Xã T nh n Tây có 663 hécta t v i 4000 nhân khNu. a gi i xã T nh n Tây phía ông giáp th tr n Sơn T nh; phía tây giáp xã T nh Hà; phía nam giáp th xã Qu ng Ngãi; phía b c giáp các xã T nh Phong và T nh Th . - Th tr n Sơn T nh có 808 hécta t v i 8.690 nhân khNu. a gi i th tr n Sơn T nh phía ông giáp các xã T nh An và T nh n ông; phía tây giáp xã T nh n Tây; phía nam giáp th xã Qu ng Ngãi; phía b c giáp xã T nh Phong. VI. HUY N TUY PHƯ C: Thành l p th tr n Tuy Phư c (th tr n huy n l huy n Tuy phư c) trên cơ s sáp nh p 543, 82 hécta t v i 8.413 nhân khNu c a xã Phư c Nghĩa và 36 hécta t v i 365 nhân khNu c a xã Phư c Long. - Th tr n Tuy Phư c có 579,82 hécta t v i 1.529 nhân khNu. a gi i th trân Tuy Phư c phía ông giáp xã Nhơn Bình, phía tây giáp xã Phư c L c, phia nam giáp thành ph Quy Nhơn, phía b c giáp xã Phư c Nghĩa. - Xã Phư c Nghĩa còn 919, 73 hécta t v i 5.331 nhân khNu. - Xã Phư c Long 534 hécta t v i 7.815 nhân khNu. VII. THÀNH PH QUY NHƠN: Gi i th xã Nhơn Th ch thành l p hai phư ng l y tên là phư ng Bùi Th Xuân và phư ng Tr n Quang Di u. - Phư ng Bùi Th Xuân có 5.310 hécta t v i 9.889 nhân khNu. a gi i phư ng Bùi Th Xuân phía ông giáp núi Vũng Chua; phía tây giáp huy n Tuy Phư c; phía nam giáp t nh Phú Khánh; phía b c giáp phư ng Tr n Quang Di u.
  4. - Phư ng Tr n Quang Di u có 1.630 hécta t v i 9.432 nhân khNu. a gi i phư ng Tr n Quang Di u phía ông giáp xã Nhơn Phú; phía tây và phía b c giáp huy n Tuy Phư c; phía nam giáp phư ng Bùi Th Xuân. i u 2. U bân nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản